Lediga jobb Högskolan Dalarna i Borlänge

Se alla lediga jobb från Högskolan Dalarna i Borlänge. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Borlänge som finns inom det yrket.

Doktorand i Arbetsvetenskap

Ansök    Nov 17    Högskolan Dalarna    Doktorand
På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är mer än 800 anställda, 14 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill v... Visa mer
På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är mer än 800 anställda, 14 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss?Inledning
Vi söker en doktorand till ett externt finansierat forskningsprojekt om välfärdsteknik och arbetsvillkor i omsorgsarbete. I forskningsprojektet ingår att utifrån ett intersektionellt perspektiv studera under vilka institutionella och organisatoriska förutsättningar den välfärdsteknik som används av personalen främjar eller motverkar goda arbetsvillkor inom hemtjänsten i Finland och Sverige. För att få insikter i vilka mekanismer som är betydelsefulla för välfärdsteknikens konsekvenser på omsorgsarbetet studeras dessa två länder med både kvalitativa och kvantitativa metoder. Tjänsten i arbetsvetenskap vid Högskolan Dalarna är särskilt inriktad mot arbetsvillkor och arbetsorganisation samt arbetets strukturella och institutionella villkor.

Ämnet arbetsvetenskap vid Högskolan Dalarna är inne i en positiv utvecklingsfas och du kommer arbeta i en miljö där det finns såväl doktorander som seniora forskare. Forskningen inom arbetsvetenskap är bland annat inriktad på arbetsmarknad, arbetsorganisation, förändringsarbete och lärande, intersektionalitet och genus, teknik och produktionssystem, styrning och ledning samt omställningsprocesser. Ämnet arbetsvetenskap omfattar även utbildning inom personal och arbetslivsfrågor. Som doktorand i projektet får du möjlighet att befinna dig i en tvärvetenskaplig miljö vid Högskolan Dalarna samt ingå i en etablerad forskargrupp som även involverar forskare från Mittuniversitetet och Högskolan Borås.

Din arbetsdag som doktorand
Arbetsuppgifterna består i att bedriva forskning inom området välfärdsteknik och arbetsvillkor inom omsorgsarbetet i ett intersektionellt perspektiv. Därutöver ingår även att gå kurser som hör till forskarutbildningen. En del av din arbetstid (maximalt 20 procent) ägnar du åt andra arbetsuppgifter såsom undervisning och administration.

Är du personen vi söker?
Bara den som antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola får anställas som doktorand. Allmän och särskild behörighet för antagning regleras i HF 7 kap §35 och går att finna i högskolans antagningsordning för utbildning på forskarnivå samt den allmänna studieplanen för respektive forskarutbildning. 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
1. avlagt en examen på avancerad nivå, 
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För denna anställning krävs dessutom
- examen på avancerad nivå inom arbetsvetenskap eller närliggande ämnesområden
- dokumenterade kunskaper om kvalitativ och kvantitativ metod
- mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

Det är meriterande om du har
- dokumenterad erfarenhet av arbeten där självständighet, kritiskt förhållningssätt och samarbetsförmåga varit centralt
- dokumenterade kunskaper om strukturella ojämlikheter, genus och arbetsmiljöfrågor

Personliga egenskaper som behövs för att lyckas i rollen:
- god analytisk och kritisk förmåga
- god förmåga att arbeta självständigt både praktiskt och teoretiskt
- god förmåga att samarbeta med kollegor och doktorander

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

För vidare läsning hänvisar vi till högskolans anställningsordning. Anställningsordning för lärare vid Högskolan Dalarna (du.se)

Anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning enligt 5, 7 kap Högskoleförordningen, tjänstgöringsgrad 100% med tillträde 2024-03-01 (eller enligt överenskommelse). Anställningen gäller inledningsvis till och med licentiatexamen med möjlighet till förlängning fram till doktorsexamen. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge men visst arbete kan även förekomma i Falun. Vi har ett nära samarbete med andra lärosäten vid antagning till forskarutbildning. I detta fall kan doktoranden komma att antas till forskarutbildningen i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

Lön efter Högskolan Dalarnas doktorandstege.

Din ansökan ska innehålla:
Din registrerade ansökan ska innehålla en beskrivning om två sidor av dina forskningsintressen i relation till beskrivningen av forskningsprojektet ovan, styrkt CV, vidimerade kopior av betygshandlingar, master- eller magisteruppsats samt handlingar du önskar åberopa i din ansökan. Lämna även kontaktuppgift till två referenser.

Vid frågor om din ansökan, vänligen kontakta [email protected] 

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2023-12-11.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Visa mindre

Doktorand i Statsvetenskap

Ansök    Okt 30    Högskolan Dalarna    Doktorand
Högskolan Dalarna söker en doktorand till utbildning på forskarnivå i statsvetenskap vid Institutionen kultur och samhälle.   Inledning  Vi söker en doktorand kopplad till ett befintligt forskningsprojekt om hållbar destinationsutveckling med fokus på mobilitet och medborgardeltagande i SITE-regionen (Sälen, Idre, Trysil och Engerdal). Området har ett flertal större skiddestinationer inom sina gränser och behovet av att utveckla och implementera hållbara ... Visa mer
Högskolan Dalarna söker en doktorand till utbildning på forskarnivå i statsvetenskap vid Institutionen kultur och samhälle.  

Inledning 
Vi söker en doktorand kopplad till ett befintligt forskningsprojekt om hållbar destinationsutveckling med fokus på mobilitet och medborgardeltagande i SITE-regionen (Sälen, Idre, Trysil och Engerdal). Området har ett flertal större skiddestinationer inom sina gränser och behovet av att utveckla och implementera hållbara transporterlösningar för såväl gäster, besökare som lokalbefolkningen och anställda är stort. I föreliggande projekt riktas strålkastarljuset i första hand mot politiska frågor och problem som aktualiseras i ett lokalsamhälle till följd av en expansiv gränsregion och destination. 

Som doktorand hos oss får du möjlighet att befinna dig i en tvärvetenskaplig miljö genom ett samarbete mellan statsvetenskap och turismvetenskap med närhet till olika regionala aktörer. Inom statsvetenskap bedrivs forskning bland annat om medborgarna i demokratiska kontexter och på hur sådant som kunskaper och värderingar om, attityder och förhållningssätt till, intresse och engagemang för samhälle och politik, tar form och utvecklas. Forskning bedrivs inom teoretiska fält som politisk socialisation, politiska institutioner, politiskt deltagande och civilsamhälle. Inom turismvetenskap bedrivs forskning inom turism, bland annat med inriktning natur- och kulturarvsturism, destinationsutveckling, evenemang, mobilitet, arbetsliv och platsutveckling. Flera av befintliga forskningsprojekt har ett hållbarhetsfokus.  

Din arbetsdag som doktorand 
Arbetsuppgifterna består i att bedriva forskarutbildning inom ramen för projektet. Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en licentiatavhandling.  Forskning och kursdeltagande ska utföras inom ramen för en doktorandtjänst med mål att nå licentiatexamen, med eventuell möjlighet till förlängning mot doktorsexamen, samt att inom ramen för tjänsten bidra till ämnets undervisning och annan verksamhet med högst 20 procent av heltid. I så fall görs tillägg till utbildningstid. Information om utbildningens innehåll och uppläggning finns främst i den allmänna studieplanen för statskunskap.  

Som doktorand tilldelas man en huvudhandledare och en till två biträdande handledare. För att anställas som doktorand måste kandidaten antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid Örebro universitet. Anställningen är vid Högskolan Dalarna. 

Är du personen vi söker? 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har 


• avlagt en examen på avancerad nivå, 
• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 
• på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För denna anställning krävs dessutom: 
- examen på avancerad nivå inom statsvetenskap/statskunskap. 
- goda kunskaper i engelska i tal och skrift  

Det meriterande om du har: 
- erfarenhet av att arbeta i forskningsprojekt eller dokumenterad erfarenhet av arbeten där självständighet, kritiskt förhållningssätt och samarbetsförmåga varit centralt. 
- erfarenhet av undervisning på universitetsnivå. 
- uppvisad skriftliga och muntliga språkkunskaper i svenska. 

Personliga egenskaper som behövs för att lyckas i rollen:
- god analytisk förmåga 
- god samarbetsförmåga 
- ambitioner om att forskningens resultat ska kunna bidra till förändring i praktiken. 

Anställningen 
Anställningen är en tidsbegränsad anställning enligt 5 kap Högskoleförordningen, tjänstgöringsgrad 100 % och omfattar i första hand två års heltidsstudier. Tillträde sker efter överenskommelse. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge och visst arbete kan förekomma även i Falun. 

Bedömningsgrunder 
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.  

Övrigt 
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen. 

Lön efter Högskolan Dalarnas doktorandstege.  

Ansökningshandlingar 
Din ansökan ska innehålla: 
- Ett personligt brev 
- Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
- CV 
- Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
- Examensarbete (självständigt arbete) 
- Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav 
- En intressebeskrivning - som bör innehålla upplysningar om intresseinriktning inklusive teoretiska och metodologiska riktningar om sådana finns, och till omfattning vara 2–5 sidor. 

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara författade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar avseende meriter på andra språk ska vara översatta av auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Förteckning över översättare kan erhållas från Kammarkollegiet.  

Om du har några funderingar kring hur du skickar din ansökan, tveka inte att höra av dig till [email protected] 

Välkommen med din ansökan! 
Du ansöker via vår webbplats senast 2023-11-06. 

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/   

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. 

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är cirka 820 anställda, 13 900 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Postdoktor i energiteknik

Ansök    Okt 25    Högskolan Dalarna    Forskarassistent
Vill du vara med och bidra till framtidens energiteknik? Då har du nu chansen att få vara del av vårt forskarteam där vi forskar kring solvärmeenergi, fjärrvärme och energilagring för att främja förnybara, smarta, resurs- och kostnadseffektiva energisystem!  Högskolan Dalarna är känt för sitt engagemang inom spetsforskning och innovation. Vår institution erbjuder roliga samarbeten och en bra arbetsmiljö som främjar akademisk tillväxt och personlig utveckl... Visa mer
Vill du vara med och bidra till framtidens energiteknik? Då har du nu chansen att få vara del av vårt forskarteam där vi forskar kring solvärmeenergi, fjärrvärme och energilagring för att främja förnybara, smarta, resurs- och kostnadseffektiva energisystem! 

Högskolan Dalarna är känt för sitt engagemang inom spetsforskning och innovation. Vår institution erbjuder roliga samarbeten och en bra arbetsmiljö som främjar akademisk tillväxt och personlig utveckling. Att arbeta vid Högskolan Dalarna erbjuder möjligheter till professionell utveckling och nätverkande samt en stödjande och inkluderande forskargemenskap inklusive ett konkurrenskraftigt löne- och förmånspaket.

Inom Avdelningen Energi- och byggteknik erbjuder vi en forskargrupp med hög kompetens inom solenergiområdet. Vår forskning syftar till att utveckla nya kunskaper om system som gör det möjligt att använda solenergi både till el och värme och att kunna integrera solenergi till energisystemen i våra hem och byggnader. 

Din arbetsdag som postdoktor
I rollen som postdoktor kommer du medverka i två projekt.

Det primära för båda projekten är att titta på byggnader och befintliga fjärrvärmesystem som enorma gratistillgångar för att lagra värmeenergi och därigenom öka flexibiliteten i hela fjärrvärmesystemet. 

I det större projektet i kommer vi att utvärdera och styra termisk lagringspotential och flexibilitet på både byggnads- och stadsdelsnivå för att möjliggöra förnybara, smarta, resurs- och kostnadseffektiva fjärrvärmesystem. I det andra projektet kommer förstudier att göras av solfjärrvärmesystem med groplager för tre orter i Sverige. 

Arbetsuppgifterna för denna postdoktortjänst inkluderar: 


• Utföra spetsforskning inom området solfjärrvärmesystem genom modellering, design och styroptimering med hänsyn till distribuerade förnybara resurser och lagring av värmeenergi.
• Utveckla och implementera innovativa lösningar för att förbättra fjärrvärmesystemens flexibilitet, energieffektivitet och hållbarhet.
• Samarbeta med ett mångsidigt team av forskare och experter på området.
• Publicera forskningsresultat i tidskrifter med stor genomslagskraft och presentera vid internationella konferenser. Bidra till projektledning och till ansökningar av forskningsmedel.
• 20 % undervisning i energiämnet och då specifikt inom solvärme
• Handledning av examensarbeten.

I rollen som postdoktor ges du möjlighet att utveckla din självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering. En del av syftet med anställningen är även att främja kompetensförsörjningen. Postdoktorer ska i huvudsak bedriva forskning, men även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av den totala arbetstiden.


Är du personen vi söker?
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i energiteknik eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Du behöver ha disputerat senast vid tidpunkt då anställningsbeslutet fattas.

För denna anställning krävs dessutom:


• Erfarenhet av solvärmesystem för fjärrvärme och industriapplikationer, inom aspekter av modellering, simulering, samt design och styroptimering.
• Goda kunskaper om lång- och korttidslagring av värmeenergi.
• Erfarenhet av verktyg för modellering av energisystem, såsom TRNSYS, CityEnergyAnalyst och Fluidit.
• Goda programmeringskunskaper (t.ex. Python).
• Utmärkt skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på engelska.
• En meritlista av högkvalitativa forskningspublikationer.

Det är meriterande om du


• Har erfarenhet av IEA-Tasks relaterade till solvärmesystem.
• Har undervisningserfarenhet av solvärmerelaterade kurser.
• Har erfarenhet av solvärme kopplad till industrin.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen högst tre år innan sista ansökningsdag.

Vid anställning som postdoktor krävs god samarbetsförmåga, då det i forskningsprojekten behövs bra förmåga att kommunicera och samarbeta med ett antal externa samarbetspartners.

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. Ansökningshandlingarna kan komma att sakkunniggranskas.

För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se www.du.se/jobb

För vidare läsning hänvisar vi till högskolans anställningsordning. Anställningsordning för lärare vid Högskolan Dalarna (du.se)

Anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 100% i 2 år, med stöd av centralt kollektivavtal. Anställningen kan förlängas på grund av särskilda skäl. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge och visst arbete förekommer även i Falun.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

Innan sista ansökningsdag har du möjlighet att komplettera din ansökan med de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt.

För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se www.du.se/jobb

Vid frågor om din ansökan, vänligen kontakta [email protected] 

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2023-11-05

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är cirka 820 anställda, 13 900 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Doktorand i Statsvetenskap

Ansök    Sep 27    Högskolan Dalarna    Doktorand
Högskolan Dalarna söker en doktorand till utbildning på forskarnivå i statsvetenskap vid Institutionen kultur och samhälle.   Inledning  Vi söker en doktorand kopplad till ett befintligt forskningsprojekt om hållbar destinationsutveckling med fokus på mobilitet och medborgardeltagande i SITE-regionen (Sälen, Idre, Trysil och Engerdal). Området har ett flertal större skiddestinationer inom sina gränser och behovet av att utveckla och implementera hållbara ... Visa mer
Högskolan Dalarna söker en doktorand till utbildning på forskarnivå i statsvetenskap vid Institutionen kultur och samhälle.  

Inledning 
Vi söker en doktorand kopplad till ett befintligt forskningsprojekt om hållbar destinationsutveckling med fokus på mobilitet och medborgardeltagande i SITE-regionen (Sälen, Idre, Trysil och Engerdal). Området har ett flertal större skiddestinationer inom sina gränser och behovet av att utveckla och implementera hållbara transporterlösningar för såväl gäster, besökare som lokalbefolkningen och anställda är stort. I föreliggande projekt riktas strålkastarljuset i första hand mot politiska frågor och problem som aktualiseras i ett lokalsamhälle till följd av en expansiv gränsregion och destination. 

Som doktorand hos oss får du möjlighet att befinna dig i en tvärvetenskaplig miljö genom ett samarbete mellan statsvetenskap och turismvetenskap med närhet till olika regionala aktörer. Inom statsvetenskap bedrivs forskning bland annat om medborgarna i demokratiska kontexter och på hur sådant som kunskaper och värderingar om, attityder och förhållningssätt till, intresse och engagemang för samhälle och politik, tar form och utvecklas. Forskning bedrivs inom teoretiska fält som politisk socialisation, politiska institutioner, politiskt deltagande och civilsamhälle. Inom turismvetenskap bedrivs forskning inom turism, bland annat med inriktning natur- och kulturarvsturism, destinationsutveckling, evenemang, mobilitet, arbetsliv och platsutveckling. Flera av befintliga forskningsprojekt har ett hållbarhetsfokus.  

Din arbetsdag som doktorand 
Arbetsuppgifterna består i att bedriva forskarutbildning inom ramen för projektet. Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en licentiatavhandling.  Forskning och kursdeltagande ska utföras inom ramen för en doktorandtjänst med mål att nå licentiatexamen, med eventuell möjlighet till förlängning mot doktorsexamen, samt att inom ramen för tjänsten bidra till ämnets undervisning och annan verksamhet med högst 20 procent av heltid. I så fall görs tillägg till utbildningstid. Information om utbildningens innehåll och uppläggning finns främst i den allmänna studieplanen för statskunskap.  

Som doktorand tilldelas man en huvudhandledare och en till två biträdande handledare. För att anställas som doktorand måste kandidaten antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid Örebro universitet. Anställningen är vid Högskolan Dalarna. 

Är du personen vi söker? 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har 


• avlagt en examen på avancerad nivå, 
• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 
• på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För denna anställning krävs dessutom: 
- examen på avancerad nivå inom statsvetenskap/statskunskap. 
- goda kunskaper i engelska i tal och skrift  

Det meriterande om du har: 
- erfarenhet av att arbeta i forskningsprojekt eller dokumenterad erfarenhet av arbeten där självständighet, kritiskt förhållningssätt och samarbetsförmåga varit centralt. 
- erfarenhet av undervisning på universitetsnivå. 
- uppvisad skriftliga och muntliga språkkunskaper i svenska. 

Personliga egenskaper som behövs för att lyckas i rollen:
- god analytisk förmåga 
- god samarbetsförmåga 
- ambitioner om att forskningens resultat ska kunna bidra till förändring i praktiken. 

Anställningen 
Anställningen är en tidsbegränsad anställning enligt 5 kap Högskoleförordningen, tjänstgöringsgrad 100 % och omfattar i första hand två års heltidsstudier. Tillträde sker efter överenskommelse. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge och visst arbete kan förekomma även i Falun. 

Bedömningsgrunder 
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.  

Övrigt 
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen. 

Lön efter Högskolan Dalarnas doktorandstege.  

Ansökningshandlingar 
Din ansökan ska innehålla: 
- Ett personligt brev 
- Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
- CV 
- Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
- Examensarbete (självständigt arbete) 
- Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav 
- En intressebeskrivning - som bör innehålla upplysningar om intresseinriktning inklusive teoretiska och metodologiska riktningar om sådana finns, och till omfattning vara 2–5 sidor. 

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara författade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar avseende meriter på andra språk ska vara översatta av auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Förteckning över översättare kan erhållas från Kammarkollegiet.  

Om du har några funderingar kring hur du skickar din ansökan, tveka inte att höra av dig till [email protected] 

Välkommen med din ansökan! 
Du ansöker via vår webbplats senast 2023-10-29. 

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/   

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. 

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är cirka 820 anställda, 13 900 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

IKT-pedagog till lärande organisation!

Vill du vara en viktig del i arbetet med att säkerställa att högskolans utbildning och forskning nyttiggörs? Sök då uppdraget som IKT-pedagog på avdelningen för stöd i utbildning och forskning söker nu en IKT-pedagog! I avdelningens uppdrag ingår det att bistå med stöd till högskolepedagogisk utveckling, utveckling av lärmiljöer och forskningsinfrastruktur samt samordningsansvar för arbetet med forskningsdata, internationalisering och extern forskningsfin... Visa mer
Vill du vara en viktig del i arbetet med att säkerställa att högskolans utbildning och forskning nyttiggörs? Sök då uppdraget som IKT-pedagog på avdelningen för stöd i utbildning och forskning söker nu en IKT-pedagog!

I avdelningens uppdrag ingår det att bistå med stöd till högskolepedagogisk utveckling, utveckling av lärmiljöer och forskningsinfrastruktur samt samordningsansvar för arbetet med forskningsdata, internationalisering och extern forskningsfinansiering. Nu söker vi en engagerad IKT-pedagog att stärka upp vår support! 

Din arbetsdag som IKT-pedagog
Som IKT-pedagog medverkar du till att ge användarstöd i de digitala system som vi har för undervisning på högskolan. Du ingår i en grupp med flera IKT-pedagoger som tillsammans bemannar vår support. En stor del av tiden sitter du i support med direktkontakt via telefon och e-möten, resterande tid arbetar du med utbildningsuppdrag gentemot våra lärare och utvecklingsarbeten. Variationen och bredden i arbetsuppgifter gör att du måste vara flexibel och tycka om att arbeta med problemlösning. Du kommer att möta både medarbetare, lärare och studenter i olika situationer vilket kräver att du är serviceinriktad och har god samarbetsförmåga.

Som person är du framförallt serviceinriktad men även lugn, tålmodig och systematisk. Din förmåga att möta användarna utifrån deras kompetens är avgörande för detta arbete. 

Är du personen vi söker?

För denna anställning krävs:


• lämplig högskoleutbildning
• mycket god datorvana
• förmåga att kunna kommunicera (tal och skrift) väl på både svenska och engelska
• erfarenhet av att stötta andra i teknikanvändning.

Meriterande är:


• erfarenhet av att arbeta med stöd och support
• erfarenhet att arbeta med digitala verktyg inom undervisning
• erfarenhet av undervisning eller pedagogiska utvecklingsprojekt, gärna inom högre utbildning.

Anställningen
Anställningarna är ett vikariat (100%) till och med 30 juni 2024 med möjlighet till förlängning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge och visst arbete förekommer även i Falun.
 
Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast ÅÅÅÅ-MM-DD.

Din ansökan ska innehålla CV samt betygshandlingar.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är cirka 820 anställda, 13 900 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

IKT-pedagog till lärande organisation!

Vill du vara en viktig del i arbetet med att säkerställa att högskolans utbildning och forskning nyttiggörs? Sök då uppdraget som IKT-pedagog på avdelningen för stöd i utbildning och forskning söker nu en IKT-pedagog! I avdelningens uppdrag ingår det att bistå med stöd till högskolepedagogisk utveckling, utveckling av lärmiljöer och forskningsinfrastruktur samt samordningsansvar för arbetet med forskningsdata, internationalisering och extern forskningsfin... Visa mer
Vill du vara en viktig del i arbetet med att säkerställa att högskolans utbildning och forskning nyttiggörs? Sök då uppdraget som IKT-pedagog på avdelningen för stöd i utbildning och forskning söker nu en IKT-pedagog!

I avdelningens uppdrag ingår det att bistå med stöd till högskolepedagogisk utveckling, utveckling av lärmiljöer och forskningsinfrastruktur samt samordningsansvar för arbetet med forskningsdata, internationalisering och extern forskningsfinansiering. Nu söker vi en engagerad IKT-pedagog att stärka upp vår support! 

Din arbetsdag som IKT-pedagog
Som IKT-pedagog medverkar du till att ge användarstöd i de digitala system som vi har för undervisning på högskolan. Du ingår i en grupp med flera IKT-pedagoger som tillsammans bemannar vår support. En stor del av tiden sitter du i support med direktkontakt via telefon och e-möten, resterande tid arbetar du med utbildningsuppdrag gentemot våra lärare och utvecklingsarbeten. Variationen och bredden i arbetsuppgifter gör att du måste vara flexibel och tycka om att arbeta med problemlösning. Du kommer att möta både medarbetare, lärare och studenter i olika situationer vilket kräver att du är serviceinriktad och har god samarbetsförmåga.

Som person är du framförallt serviceinriktad men även lugn, tålmodig och systematisk. Din förmåga att möta användarna utifrån deras kompetens är avgörande för detta arbete. 

Är du personen vi söker?

För denna anställning krävs:


• lämplig högskoleutbildning
• mycket god datorvana
• förmåga att kunna kommunicera (tal och skrift) väl på både svenska och engelska
• erfarenhet av att stötta andra i teknikanvändning.

Meriterande är:


• erfarenhet av att arbeta med stöd och support
• erfarenhet att arbeta med digitala verktyg inom undervisning
• erfarenhet av undervisning eller pedagogiska utvecklingsprojekt, gärna inom högre utbildning.

Anställningen
Anställningarna är ett vikariat (100%) till och med 30 juni 2024 med möjlighet till förlängning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge och visst arbete förekommer även i Falun.
 
Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2023-11-12.

Din ansökan ska innehålla CV samt betygshandlingar.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är cirka 820 anställda, 13 900 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Biträdande universitetslektor i arbetsvetenskap

Vi erbjuder en meriteringsanställning som biträdande lektor för dig som disputerat i arbetsvetenskap eller ett närliggande ämne som behandlar arbetslivsfrågor. Ämnet arbetsvetenskap utgör en del av institutionen för kultur och samhälle vid Högskolan Dalarna.  Vad kan vi erbjuda dig? Inom arbetsvetenskap bedrivs forskning utifrån olika kritiska perspektiv om arbetsorganisation, arbetsmarknad och arbetsmiljö. Inriktningar är arbetsorganisation och arbetsvil... Visa mer
Vi erbjuder en meriteringsanställning som biträdande lektor för dig som disputerat i arbetsvetenskap eller ett närliggande ämne som behandlar arbetslivsfrågor. Ämnet arbetsvetenskap utgör en del av institutionen för kultur och samhälle vid Högskolan Dalarna. 

Vad kan vi erbjuda dig?
Inom arbetsvetenskap bedrivs forskning utifrån olika kritiska perspektiv om arbetsorganisation, arbetsmarknad och arbetsmiljö. Inriktningar är arbetsorganisation och arbetsvillkor som främjar ett långt arbetsliv med möjligheter till lärande samt jämlika och jämställda förutsättningar på arbetsmarknaden och på arbetsplatsen, det vill säga frågor som berör det goda arbetet. Akturella forskningsteman är relationer mellan arbetsmarknadens parter och anställda, anställningsformers betydelser för arbetsmiljö och individ samt betydelser av kön i förhållande till ledarskap, arbetsvillkor och arbetsmiljö. Kontexten spelar en central roll i forskningen och en stor del av forskningen bedrivs utifrån interaktiva ansatser i nära samverkan med praktiken.

Utbildning och undervisning sker inom kandidatprogrammet personal och arbetsliv. I forskning och utbildning har vi dessutom forskningsbaserad partnersamverkan med privat och offentlig sektor i region Dalarna med fokus på styrning, ledning och lärande.

Dina framtida arbetsuppgifter
Som biträdande lektor ges du möjlighet att bygga upp din egen forskning inom det arbetsvetenskapliga fältet samt meritera dig som lärare och handledare. De arbetsuppgifter som kommer att ingå är att utveckla den egna forskningen i samarbete med seniora kollegor och våra doktorander, söka externa forskningsmedel, samt att medverka i undervisningen.

Du som biträdande lektor kommer med andra ord att ges möjlighet att utveckla din självständighet som forskare och meritera dig såväl vetenskapligt som pedagogiskt. Efter meritering kan du ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § högskoleförordningen. I detta biträdande lektorat ingår det internfinansierad forskning om 30%.

Vem är du?
Enligt Högskoleförordningen är den behörig som biträdande lektor som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Bedömning av den vetenskapliga samt pedagogiska skickligheten sker enligt givna kriterier i anställningsordningen. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl, såsom ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

För denna anställning krävs
- doktorsexamen inom arbetsvetenskap, sociologi, företagsekonomi, psykologi eller teknik-/ingenjörsvetenskap.
- att forskningsproduktionen är relevant i förhållande till ämnet arbetsvetenskap.
- visad förnyelseförmåga i forskningen.

Det är meriterande om du har
- erfarenhet av att formulera och utveckla egen forskning inom det arbetsvetenskapliga fältet.
- har arbetat med pedagogisk utveckling inom det arbetsvetenskapliga fältet.

Personliga egenskaper som behövs för att lyckas i rollen:
- god analytisk förmåga
- självständighet
- kritiskt förhållningssätt
- samarbetsförmåga
- goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift.

Då vi fäster stor vikt vid den pedagogiska skickligheten förväntas den sökande som inte redan har behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början.  

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. Pedagogiskt prov kan komma att ske.

För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas anställningsordning. Ansökningshandlingarna kommer att sakkunniggranskas.

Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad till 4 år , med stöd av Högskoleförordningen. Omfattningen är 100%. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge och visst arbete förekommer även i Falun.

Anställningen får förnyas, dock högst sammanlagt två år, om det på grund av sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen.
 
Intresserad?
Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2023-06-09.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna,  besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

Ansökan ska innehålla
- CV
- intyg och betyg
- publikationsförteckning
- fem av de mest relevanta av åberopade arbeten
- skriftlig redogörelse för vetenskaplig verksamhet
- kontaktuppgift till minst två referenser 
- pedagogiska meriter ska redovisas i enlighet med den mall som hämtas från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor gällande detta vänligen kontakta [email protected].  

Innan sista ansökningsdag har du möjlighet att komplettera din ansökan med de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt.

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Universitetsadjunkt i arbetsvetenskap

Vid Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändr... Visa mer
Vid Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss?

Välkommen till ämnet arbetsvetenskap! Vi söker nu en universitetsadjunkt i arbetsvetenskap. Vi bedriver utbildning i personal- och arbetslivsfrågor på kandidatnivå samt i samverkan med det omgivande samhället i form av olika uppdragsutbildningar. En del av denna uppdragsutbildning är kurser riktade till yrkesverksamma, bland annat ledarskapskurser för offentlig sektor. Högskolan Dalarna erbjuder en kreativ miljö med stark sammanhållning. Vi söker nu dig som vill bidra till att stärka vår miljö och våra studenters lärande genom en pedagogisk och forskningsanknuten undervisning. Här har du möjlighet att göra skillnad! Vi tror att du kommer att trivas hos oss om du är genuint intresserad av frågor som berör arbete och arbetsliv samt såväl programstudenters som yrkesverksammas lärande.

Arbetsvetenskap är tvärvetenskapligt till sin karaktär och omfattar forskning och utbildning om arbetsorganisation, arbetsmarknad, arbetsmiljö och andra samhälleliga processer som berör frågor om arbete och arbetsliv. Vi genomgår just nu en positiv utveckling inom såväl utbildning som forskning, det finns därför goda utvecklingsmöjligheter inom ämnet arbetsvetenskap.

Din arbetsdag som lärare/adjunkt
Dina arbetsuppgifter består främst av planering, undervisning och examination i kurser på kandidatprogrammet personal och arbetsliv, samt undervisning i kurser inom närliggande ämnen på andra program. Arbetsvetenskap har en väl etblerad samverkansplattform gentemot region och kommuner där du också kan beredas möjlighet att medverka. Du kommer att arbeta tillsammans med andra lärare, programansvariga och våra studenter.

Är du personen vi söker?
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som
- visat pedagogisk skicklighet
- avlagt magisterexamen eller adekvat akademisk yrkesutbildning eller har annan yrkesskicklighet som är av betydelse med
hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För denna anställning krävs dessutom
- magisterexamen inom arbetsvetenskap, arbetslivsstudier, psykologi, företagsekonomi, sociologi eller ingenjörsvetenskap.
- tidigare erfarenhet av undervisning och kursadministration, gärna från högskola/universitet.
- god förmåga att kunna uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift.

Det är meriterande om du
- är disputerad.
- har arbetslivserfarenhet inom personal-/HR området och/eller från ledningsarbete.
- undervisat i ämnesområden som arbetsorganisation, arbetsmiljö, ledarskap eller psykologi.
- har högskolepedagogisk utbildning.

Som person har du ett stort intresse av att undervisa och inspirera genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter! Självklart har du en god organisatorisk förmåga och tycker om att arbeta självständigt med ansvar för kvalitet och resultat. Du tror på att ett gott samarbete leder till goda resultat och att det dessutom gör det roligare på jobbet. Då vi fäster stor vikt vid den pedagogiska skickligheten förväntas den sökande som inte redan har behörighetsgivande
högskolepedagogisk utbildning förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början.

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas anställningsordning.

Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100 %, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge och visst arbete förekommer även i Falun.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2023-06-09.

Din ansökan ska innehålla CV, betygshandlingar, pedagogiska meriter samt kontaktuppgift till minst två referenser. Pedagogiska meriter ska redovisas på separat blankett som rekvireras från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor vänligen kontakta [email protected].

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Visa mindre

Avdelningschef till avdelningen för Humaniora och samhällsstudier

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra... Visa mer
På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss?Motiveras du av spännande utmaningar och möten med människor? Vill du vara chef för en tvärvetenskaplig avdelning med engagerade forskare och lärare? Då har vi ett fantastiskt jobb för dig!

Med utgångspunkt i en ny strategi bedrivs ett omfattande utvecklingsarbete på Högskolan Dalarna. Att skapa sammanhållna akademiska miljöer samt se över och tydliggöra roller och beslutsvägar är just nu ett pågående arbete. Tre akademier har omvandlats till fem institutioner och nu söker vi en ny avdelningschef inom den institution som ansvarar för utbildningar inom humaniora, samhällsvetenskap och medier.

Avdelningen Humaniora och samhällsstudier består av ca 30 medarbetare och omfattas för närvarande av ämnena filosofi, historia, religionsvetenskap och statsvetenskap. Vi söker dig som vill fortsätta driva avdelningens arbete framåt genom att skapa goda förutsättningar för medarbetarnas arbete och utveckling.

Är det här ditt blivande jobb?
Institutionen leds av en prefekt som blir din närmaste chef. Som avdelningschef arbetar du tillsammans med ämnesföreträdare, programansvariga, medarbetare och dina chefskollegor för att driva och utveckla verksamheten inom avdelningen. Du arbetar operativt och strategiskt för att ge förutsättningar för kvalitet och utveckling av verksamheten. Ytterligare ansvar är avdelningens budgetarbete och ekonomiska resultat samt de särskilda verksamhetsuppdrag som följer av högskolans verksamhetscykel.

Som avdelningschef är du arbetsgivarföreträdare och tillhör institutionens ledningsråd, en grupp som karaktäriseras av delaktighet och öppenhet. Du ansvarar för att din personal har en god arbetsmiljö och en stor del av arbetsuppgifterna rör medarbetarsamtal, lönesamtal, uppföljningar, tjänsteplanering och kompetensförsörjning.

Som chef på Högskolan Dalarna får du löpande kompetensutveckling och möjlighet att kontinuerligt utvecklas i ditt ledarskap, bland annat genom ledarskapsprogram och tillgång till en egen chefscoach.

Är du personen vi söker?
Vi söker dig med relevant högskoleutbildning, god förståelse för akademiskt arbete och tidigare erfarenhet av lednings- och utvecklingsarbete. Du brinner för ledarskapet och att skapa förutsättningar för att andra ska trivas och utvecklas. Du har en god samarbetsförmåga och uppskattar mötet med människor. Du har förmågan att se verksamheter ur ett helhetsperspektiv och är inte rädd för att ta beslut där det krävs. Som person är du empatisk och lyhörd. Du är även flexibel och kan anpassa dig efter organisation, situation och människa. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

En förutsättning för att klara jobbet är att du har goda kunskaper i både svenska och engelska samt förmåga att leda medarbetare på båda språken. En god administrativ förmåga är ett krav. Det är meriterande om du har forskarutbildning, erfarenhet av att leda inom akademin
och/eller erfarenhet av undervisning och forskning inom högskolesektorn.

Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning, med tillträde enligt överenskommelse. Vid Högskolan Dalarna är avdelningschefskapet ett uppdrag i tjänst under 3 år, med möjlighet till förlängning 3 år i taget. Uppdraget som avdelningschef omfattar heltid.

Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är för närvarande Falun men visst arbete förekommer även i Borlänge. För att säkerställa tillgängligheten för medarbetarna förväntas du som avdelningschef arbeta fysiskt på plats på Campus större delen av din arbetstid.

Ansökan
Din ansökan ska innehålla CV, betygshandlingar, samt uppgift om referens. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning har de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2022-06-21.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna, besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Om du har frågor gällande befattningen är du välkommen att kontakta Prefekt Anna Parkhouse. Intervjuer kommer att ske löpande.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Universitetsadjunkt i nationalekonomi

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra... Visa mer
På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss?

Vill du bidra till utvecklingen av ämnet nationalekonomi? Nu finns chansen att bli en av lärarna på avdelningen för Näringsliv och samhällsstudier!

Vi söker nu en vikarierande universitetsadjunkt som vill ta chansen att förstärka vår miljö och ta en aktiv roll i utvecklingen av undervisningen på vårt ekonomprogram och magisterprogram i nationalekonomi.

Din arbetsdag som adjunkt
Som universitetsadjunkt ingår så väl undervisningsinsatser som att bidra till utvecklingen av ämnet och våra program i dina arbetsuppgifter. Undervisningsinsatser innefattar allt ifrån kursansvar till undervisning och examination. Undervisningen sker både på svenska och engelska. Vi jobbar dessutom med både campus- och distansutbildning. I undervisningsinsatsen ingår även att ansvara för genomförandet av en till två sommarkurser.

I din arbetsuppgift att bidra till utvecklingen av ämnet och våra program ingår att delta på ämnesmöten och biträda programansvariga för våra utbildningsprogram.

Är du personen vi söker?
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels genomgått högskoleutbildning på lägst avancerad nivå eller har motsvarande kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För denna anställning krävs dessutom
- magisterexamen i nationalekonomi
- tidigare erfarenhet av undervisning på högskolenivå
- goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

Det är meriterande om du
- har erfarenhet av utveckling av utbildningsprogram
- har högskolepedagogisk utbildning

Då vi fäster stor vikt vid den pedagogiska skickligheten förväntas den sökande som inte redan har behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början. 

Personliga egenskaper som behövs för att lyckas i rollen
- god samarbets- och kommunikativ förmåga
- god organisatorisk förmåga

Anställningen
Anställningen är en visstidsanställning, tjänstgöringsgrad 60%, med tillträde 2023-07-01 tom 2023-12-31. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge och visst arbete förekommer även i Falun.

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas anställningsordning.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

I de fall rekryteringsprocessen drar ut på tiden tillsätts en vikarie under rekryteringsprocessen. Urvalet sker bland de sökande till anställningen. Var vänlig meddela i din ansökan om du är intresserad av vikariatsanställningen.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2023-05-17

Din ansökan ska innehålla CV, betygshandlingar, pedagogiska meriter samt kontaktuppgift till minst två referenser. Pedagogiska meriter ska redovisas på separat blankett som rekvireras från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor vänligen kontakta [email protected].

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Supportmedarbetare till lärande organisation!

Supporten är navet inom högskolan - vill du vara med på vår utvecklingsresa?   Enheten för servicecenter är en av tre enheter inom avdelningen för Studentservice och utbildningsadministration. Vårt uppdrag är att ge service och stöd till studenter, personal och besökare. Vi erbjuder en spännande resa med ett kommande nytt campus (inflytt 2024) och ett lärosäte med visionen att bli det mest digitaliserade. Din arbetsdag som supportmedarbetare Som supportm... Visa mer
Supporten är navet inom högskolan - vill du vara med på vår utvecklingsresa?  

Enheten för servicecenter är en av tre enheter inom avdelningen för Studentservice och utbildningsadministration. Vårt uppdrag är att ge service och stöd till studenter, personal och besökare. Vi erbjuder en spännande resa med ett kommande nytt campus (inflytt 2024) och ett lärosäte med visionen att bli det mest digitaliserade.

Din arbetsdag som supportmedarbetare
Som supportmedarbetare är du högskolans representant både utåt och inåt i verksamheten. Arbetsgruppen, som består av 6 personer, ansvarar gemensamt för ett serviceuppdrag där gruppen har insyn i många olika processer. Det krävs ett gott samarbete med högskolans olika verksamheter där vi tillsammans levererar god service och tillgänglighet. 

Din främsta uppgift är att arbeta med first line support till våra nationella och internationella studenter, personal och besökare. Det innebär bland annat att du ger information, genomför administrativt arbete, handläggning, hanterar telefoni, utlämnar passerkort, nycklar och användaruppgifter samt ger lättare teknisk support. Ärendena som hanteras är av varierande karaktär och kommer in via telefon, besök, mejl samt via vårt ärendehanteringssystem. Du ansvarar för att ge varje enskild person gott bemötande och god service i samtliga kommunikationskanaler.

Rollen ställer stora krav på kundfokus och lyhördhet för de olika ärenden högskolan har samt att du bemöter de som kontaktar oss på ett trevligt, engagerat och professionellt sätt. Det krävs förståelse och ett genuint engagemang för dem vi finns till för och ett intresse att lösa frågorna de kommer med. 

Utöver dina dagliga arbetsuppgifter kommer du att vara med och utveckla hur vi ska arbeta med service gentemot våra besökare, både de i våra lokaler och via våra digitala mötesplatser.

Är du personen vi söker?
För att trivas i rollen ska du ha en god samarbetsförmåga och vara serviceinriktad. Du har ett stort engagemang och förstår vikten av att agera professionellt och positivt varför du behöver vara empatisk och lyhörd i ditt bemötande. Vidare ska du ha en förmåga att självständigt driva dina arbetsuppgifter framåt. Du bör dessutom ha ett tekniskt intresse, generell förståelse för hur digitalisering och IT miljöer kan bidra till en godare supportupplevelse samt viljan att lära dig mer!

Vi söker dig som har


• en avslutad gymnasieutbildning
• minst ett års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• kunskaper inom Office 365
• goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift då båda språken används i det dagliga arbetet.

Meriterande för uppdraget är


• erfarenhet av högskoleutbildning.

Vi erbjuder en karriär på ett lärosäte med visionen att skapa öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle
Hos oss är medarbetaren vår främsta resurs! Basen i högskolans verksamhet är medarbetarnas kompetens och kreativitet. Vi tror att mångfald möjliggör en högpresterande organisation, och att en inkluderande och välkomnande kultur skapar en bra arbetsplats där man kan växa och inspireras.

Vi erbjuder en möjlighet att utvecklas i din roll och att få påverka processer. Vi erbjuder fördelaktiga förmåner, intressanta arbetsuppgifter, en flexibel arbetsplats med balans mellan jobb och fritid, samt en arbetsplats med härlig gemenskap och gott kollegialt stöd. 

Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100%, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge och visst arbete förekommer även i Falun. I tjänsten kan även viss tjänstgöring, ca 8 timmar per kalenderår, komma att ske på helgdag. Viss möjlighet att jobba på distans kan finnas efter överenskommelse med chef.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.


Välkommen med din ansökan! 
Du ansöker via vår webbplats senast 2023-05-24.

Din ansökan ska innehålla CV samt betygshandlingar.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Supportmedarbetare till lärande organisation!

Supporten är navet inom högskolan - vill du vara med på vår utvecklingsresa?   Enheten för servicecenter är en av tre enheter inom avdelningen för Studentservice och utbildningsadministration. Vårt uppdrag är att ge service och stöd till studenter, personal och besökare. Vi erbjuder en spännande resa med ett kommande nytt campus (inflytt 2024) och ett lärosäte med visionen att bli det mest digitaliserade. Din arbetsdag som supportmedarbetare Som supportm... Visa mer
Supporten är navet inom högskolan - vill du vara med på vår utvecklingsresa?  

Enheten för servicecenter är en av tre enheter inom avdelningen för Studentservice och utbildningsadministration. Vårt uppdrag är att ge service och stöd till studenter, personal och besökare. Vi erbjuder en spännande resa med ett kommande nytt campus (inflytt 2024) och ett lärosäte med visionen att bli det mest digitaliserade.

Din arbetsdag som supportmedarbetare
Som supportmedarbetare är du högskolans representant både utåt och inåt i verksamheten. Arbetsgruppen, som består av 6 personer, ansvarar gemensamt för ett serviceuppdrag där gruppen har insyn i många olika processer. Det krävs ett gott samarbete med högskolans olika verksamheter där vi tillsammans levererar god service och tillgänglighet. 

Din främsta uppgift är att arbeta med first line support till våra nationella och internationella studenter, personal och besökare. Det innebär bland annat att du ger information, genomför administrativt arbete, handläggning, hanterar telefoni, utlämnar passerkort, nycklar och användaruppgifter samt ger lättare teknisk support. Ärendena som hanteras är av varierande karaktär och kommer in via telefon, besök, mejl samt via vårt ärendehanteringssystem. Du ansvarar för att ge varje enskild person gott bemötande och god service i samtliga kommunikationskanaler.

Rollen ställer stora krav på kundfokus och lyhördhet för de olika ärenden högskolan har samt att du bemöter de som kontaktar oss på ett trevligt, engagerat och professionellt sätt. Det krävs förståelse och ett genuint engagemang för dem vi finns till för och ett intresse att lösa frågorna de kommer med. 

Utöver dina dagliga arbetsuppgifter kommer du att vara med och utveckla hur vi ska arbeta med service gentemot våra besökare, både de i våra lokaler och via våra digitala mötesplatser.

Är du personen vi söker?
För att trivas i rollen ska du ha en god samarbetsförmåga och vara serviceinriktad. Du har ett stort engagemang och förstår vikten av att agera professionellt och positivt varför du behöver vara empatisk och lyhörd i ditt bemötande. Vidare ska du ha en förmåga att självständigt driva dina arbetsuppgifter framåt. Du bör dessutom ha ett tekniskt intresse, generell förståelse för hur digitalisering och IT miljöer kan bidra till en godare supportupplevelse samt viljan att lära dig mer!

Vi söker dig som har


• en avslutad gymnasieutbildning
• minst ett års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• kunskaper inom Office 365
• goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift då båda språken används i det dagliga arbetet.

Meriterande för uppdraget är


• erfarenhet av högskoleutbildning.

Vi erbjuder en karriär på ett lärosäte med visionen att skapa öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle
Hos oss är medarbetaren vår främsta resurs! Basen i högskolans verksamhet är medarbetarnas kompetens och kreativitet. Vi tror att mångfald möjliggör en högpresterande organisation, och att en inkluderande och välkomnande kultur skapar en bra arbetsplats där man kan växa och inspireras.

Vi erbjuder en möjlighet att utvecklas i din roll och att få påverka processer. Vi erbjuder fördelaktiga förmåner, intressanta arbetsuppgifter, en flexibel arbetsplats med balans mellan jobb och fritid, samt en arbetsplats med härlig gemenskap och gott kollegialt stöd. 

Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100%, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge och visst arbete förekommer även i Falun. I tjänsten kan även viss tjänstgöring, ca 8 timmar per kalenderår, komma att ske på helgdag. Viss möjlighet att jobba på distans kan finnas efter överenskommelse med chef.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.


Välkommen med din ansökan! 
Du ansöker via vår webbplats senast 2023-05-24.

Din ansökan ska innehålla CV samt betygshandlingar.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Tentamensvärd till Högskolan Dalarna campus Borlänge

Ansök    Jan 24    Högskolan Dalarna    Skolassistent
En viktig del i Högskolans kvalitetsarbete är att säkerställa en rättssäker examination då examinationen är både en form av myndighetsutövning och ett led i studentens lärandeprocess. Nu söker vi engagerade tentamensvärdar som vill jobba med oss. Högskolan Dalarna söker två tentamensvärdar till avdelningen för studentservice och utbildningsadministration med placeringsort Falun/Borlänge. Avdelningen, som är en del av verksamhetsstödet, består av ca 45 med... Visa mer
En viktig del i Högskolans kvalitetsarbete är att säkerställa en rättssäker examination då examinationen är både en form av myndighetsutövning och ett led i studentens lärandeprocess. Nu söker vi engagerade tentamensvärdar som vill jobba med oss.

Högskolan Dalarna söker två tentamensvärdar till avdelningen för studentservice och utbildningsadministration med placeringsort Falun/Borlänge. Avdelningen, som är en del av verksamhetsstödet, består av ca 45 medarbetare fördelat på tre enheter; servicecenter, utbildningshandläggning samt enheten för studentstöd och utbildningsadministration. Högskolan Dalarna har verksamhet i både Falun och Borlänge.

Din arbetsdag som tentamensvärd
Arbetet som tentamensvärd är flexibelt och de dagar det är tentamen börjar dagen med förberedelse inför tentamen samt genomförande av de olika tentamensformerna. Övrig tid ingår det bl.a att svara på frågor i ärendehanteringssystemet, hantera tentamensscanning, vara behjälplig med utlämning av skrivna tentamen samt på avdelningen andra förekommande uppgifter. Tentamen utförs både i pappersform och digitalt, de digitala görs inom ett datorsystem som även du som tentamensvakt arbetar i. Det förutsätter därför att du har mycket goda datorkunskaper och är bekväm att arbeta i datorsystem. Vid de digitala tentorna ansvarar även tentamensvakterna för lättare IT-support till studenterna. En viktig del av arbetet är följa fastställda rutiner och processer att jobba strukturerat.

Det finns ett nära samarbete inom enheten där man ska vara beredd att hjälpas åt där det behövs.

Ortsansvar för Högskoleprovet ingår i tjänsten. Som ortansvarig bokar man lokaler och personal inför Högskoleprovet som ges för tillfället 2 gånger per år och genomförs på helgen.

Är du personen vi söker?
Du som söker anställningen tycker om att samarbeta, har god kommunikationsförmåga och hög ansvarskänsla. En del av arbetet är att ge instruktioner inför större grupper. Du har tidigare erfarenhet från och intresse för digitala arbetssätt samt god datorvana. En viktig del är att kunna hantera stressiga situationer och vara trygg i sin roll. Det är viktigt att ge ett professionellt bemötande och vara tydlig i din kommunikation. Som tentamensvärd hos oss får du inte vara student.

Vi söker dig som har: 


• Avslutad gymnasieutbildning
• Goda IT kunskaper och erfarenhet att arbeta digitalt
• Vana att arbeta med rättssäkerhet

Då verksamheten bedrivs i en mångkulturell miljö behöver du kunna tala och skriva väl på svenska och engelska.

Det är meriterande med erfarenhet av högskola/universitet

Anställningen
Anställningen är en visstidsanställning på 1 år, med tillträde enligt överrenskommelse. Tjänstgöringsgrad 50%. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge och visst arbete förekommer även i Falun. Vi söker även en tentamensvärd med placering Falun.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2023-02-12. Din ansökan ska innehålla CV samt betygshandlingar.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Visa mindre

Universitetslektor Entrepenörskap

Brinner du för entreprenörskap, innovation och samverkan? Högskolan Dalarna är en av tre lärosäten som erbjuder undervisning på grundnivå i entreprenörskap och innovation. Vi tror på att blanda teori med praktik och skapa möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Vi har nära samverkan med samhället, där vi är med och skapar innovationsaktiviteter, delaktiga i olika samhällsprojekt samt matchar det med forskning som är tvärvetenskaplig. F... Visa mer
Brinner du för entreprenörskap, innovation och samverkan? Högskolan Dalarna är en av tre lärosäten som erbjuder undervisning på grundnivå i entreprenörskap och innovation. Vi tror på att blanda teori med praktik och skapa möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Vi har nära samverkan med samhället, där vi är med och skapar innovationsaktiviteter, delaktiga i olika samhällsprojekt samt matchar det med forskning som är tvärvetenskaplig. Flertalet av högskolans program och kurser är nätbaserade, även programmet Entreprenöriellt företagande, som varje år lockar många sökanden.

Din arbetsdag som universitetslektor

I anställningen som universitetslektor kommer du att arbeta med undervisning och egen forskning. Arbetsuppgifterna omfattar kursansvar, undervisning och handledning/examination framför allt inom programmet Entreprenöriellt företagande, men även i andra kurser och program. Undervisningen sker främst på grundnivå och undervisningsspråket är svenska. På sikt förväntas du medverka i utbildningen på avancerad nivå, där du förväntas bidra med din kunskap i utvecklingen av våra kurser och program inom ämnet Entreprenörskap och innovationsteknik och Industriell ekonomi.

Entreprenörskap och innovation är ett tvärvetenskapligt ämne, där vår strävan är att bli ledande inom regional utveckling och tillväxt med fokus på intraprenörskap inom industrin. Du kommer därför medverka till att stärka denna uppbyggnad av forskningsmiljön, samt samverka med omgivande samhälle. Som universitetslektor förväntas du bedriva forskning av hög vetenskaplig kvalitet inom aktuellt ämnesområde, kunna attrahera externa medel och vara ett stöd för yngre juniora forskare. Principer för fördelning av forskningstid på institutionen kommer att utredas och diskuteras under våren 2023. Som stöd i etableringen kommer du dock initialt att bli tilldelad interna forskningsmedel som motsvarar 20% av en heltid under första anställningsåret.

Högskolan Dalarna profilerar sig inom nätburen undervisning och då programmet Entreprenöriell företagande samt Industriell ekonomi helt går på distans, förväntas du hantera denna undervisningsform.

Är du personen vi söker?

Enligt Högskoleförordning och Anställningsordning är den behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vetenskaplig samt pedagogisk skicklighet bedöms enligt givna kriterier i anställningsordningen.

För denna anställning krävs avlagd doktorsexamen inom företagsekonomi, industriell ekonomi med inriktning entreprenörskap eller närliggande områden.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten skall särskild vikt läggas vid:


• Förmåga att skapa förutsättningar för studenternas lärande samt förmåga att skapa engagemang och intresse för ämnet
• Erfarenhet av undervisning på olika nivåer inom universitet/högskola
• Erfarenheter av handledning av uppsatser eller examensarbeten
• Erfarenheter av nätbaserad undervisning
• Visad pedagogisk skicklighet genom varierade insatser i utbildning; såsom planering, genomförande (undervisning och examination) och utvärdering som bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten ska särskild vikt läggas vid:


• Forskningsproduktionens relevans i förhållande till anställningsprofilen
• Självständighet och förnyelseförmåga som forskare
• Forskningens omfattning visad genom nationellt och/eller internationellt publicerade arbeten.
• Varit sökande och/eller medsökande i nationella och/eller internationella utlysningar av forskningsanslag

Du ska ha god kommunikationsförmåga på såväl svenska som engelska både i tal och skrift. En stor del av arbetet sker i arbetslag och i samverkan med det omgivande samhället, vilket medför att god samarbetsförmåga, initiativförmåga, hög grad av självständighet och ansvarstagande krävs för att lyckas i rollen.

Meriterande:


• högskolepedagogisk utbildning
• pedagogiska utvecklingsprojekt, läromedelsproduktion mm
• bredd och djup i forskningen

Då vi fäster stor vikt vid den pedagogiska skickligheten förväntas den sökande som inte redan har behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början. 

Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100%, med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Placeringsort för denna anställning är Borlänge. 

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga enligt HF kap 4. Pedagogiskt prov kommer troligen att tillämpas.

För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas Anställningsordning.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av Kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

I de fall rekryteringsprocessen drar ut på tiden kan en vikarie under tillsättningen komma att anställas. Urvalet sker bland de sökande till anställningen. Var vänlig meddela i din ansökan om du är intresserad av vikariatsanställningen.

Ansökan ska innehålla
- CV
- personligt brev
- intyg och betyg 
- publikationsförteckning 
- fem av de mest relevanta av åberopade arbeten
- skriftlig redogörelse för vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet
- pedagogiska meriter ska redovisas i enlighet med den mall som hämtas från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor gällande detta vänligen kontakta [email protected].  

Innan sista ansökningsdag har du möjlighet att komplettera din ansökan med de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt. Kontakta i så fall personaladministratör Tina Nordin, [email protected] innan ansökningstidens utgång.

Ansökningshandlingarna kommer att sakkunniggranskas.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2023-02-05. Visa mindre

Ekonom till lärande organisation!

Ansök    Apr 5    Högskolan Dalarna    Redovisningsekonom
Högskolan Dalarna är inne i en expansiv fas med många nya spännande uppdrag. Nu söker vi dig som vill vara med på vår resa! Avdelningen för ekonomi och upphandling ansvarar för intern och extern redovisning och förvaltar högskolans ekonomisystem. Avdelningen ger ett konsultativt stöd till bland annat högskolans chefer, forskare och projektledare. Arbetet spänner över hela ekonomiområdet med bl a verksamhetsuppföljning, projektredovisning, bokslut, budget/... Visa mer
Högskolan Dalarna är inne i en expansiv fas med många nya spännande uppdrag. Nu söker vi dig som vill vara med på vår resa!

Avdelningen för ekonomi och upphandling ansvarar för intern och extern redovisning och förvaltar högskolans ekonomisystem. Avdelningen ger ett konsultativt stöd till bland annat högskolans chefer, forskare och projektledare. Arbetet spänner över hela ekonomiområdet med bl a verksamhetsuppföljning, projektredovisning, bokslut, budget/prognos, fakturahantering, in- och utbetalningar samt inköp och upphandling. 

Din arbetsdag som verksamhetsekonom
Som verksamhetsekonom stöttar du avdelningschefer och prefekter i redovisning, budget och prognosarbetet. Du arbetar huvudsakligen i affärssystemet Agresso/Unit4 samt i Excel och följer upp verksamhetens utfall i kvartalsbokslut och månatliga avstämningar. Du kommer även att stötta forskare t.ex. med kalkyler i deras medelsansökningar. Du ingår i en grupp av verksamhetsekonomer och det finns stora möjligheter att ta stöd och lära av varandra. Det finns också möjligheten att vara med i utvecklingen av framtida arbetssätt på avdelningen.

Är du personen vi söker?
Vi söker dig som har arbetslivserfarenhet från ekonomiområdet. Den erfarenheten bör bestå av att du har jobbat självständigt med redovisning, bokslut, budget och prognos från någon annan större organisation. Du ska även ha en eftergymnasial utbildning och har du en högskoleekonomisk examen är detta meriterande. Du ska ha goda kunskaper i Excel, kunna tala och skriva på svenska och engelska.

För att passa bra in på rollen som verksamhetsekonom behöver du ha ett intresse för att förstå den verksamhet du stödjer, vara självgående saamt ha en god samarbetsförmåga. Du ska även ha en god analytisk förmåga, vara noggrann och arbeta strukturerat. 

Det är meriterande om du har erfarenhet från affärssystemet Agresso/Unit4 likväl som erfarenhet av redovisning inom offentlig verksamhet, gärna statlig. 

Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100%, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge och visst arbete förekommer även i Falun. 

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2023-04-30. Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt betygshandlingar. Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Visa mindre

Universitetsadjunkt i Entrepenörskap

Brinner du för entreprenörskap, innovation och samverkan? Högskolan Dalarna är en av tre lärosäten som erbjuder undervisning på grundnivå i entreprenörskap och innovation. Vi tror på att blanda teori med praktik och skapa möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Vi har nära samverkan med samhället, där vi är med och skapar innovationsaktiviteter, är delaktiga i olika samhällsprojekt samt matchar det med forskning som är tvärvetenskaplig... Visa mer
Brinner du för entreprenörskap, innovation och samverkan? Högskolan Dalarna är en av tre lärosäten som erbjuder undervisning på grundnivå i entreprenörskap och innovation. Vi tror på att blanda teori med praktik och skapa möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Vi har nära samverkan med samhället, där vi är med och skapar innovationsaktiviteter, är delaktiga i olika samhällsprojekt samt matchar det med forskning som är tvärvetenskaplig. Flertalet av högskolans program och kurser är nätbaserade, även programmet Entreprenöriellt företagande, som varje år lockar många sökanden.

Avdelningen för industriell teknik och ekonomi erbjuder ett nära samarbete med andra ämnen inom avdelningen och institutionen. Högskolan står inför en spännande resa då vi just nu håller på att bygga ett nytt campus i central Borlänge som kommer ge möjlighet till en attraktiv arbetsplats men också en spännande studiemiljö.

Din arbetsdag som universitetsadjunkt

I anställningen som universitetsadjunkt kommer du att arbeta med undervisning. Arbetsuppgifterna omfattar kursansvar, undervisning och handledning/examination framför allt inom programmet Entreprenöriellt företagande, men även i andra kurser och program. Undervisningen sker främst på grundnivå och undervisningsspråket är svenska. På sikt förväntas du medverka i utbildningen på avancerad nivå, där du förväntas bidra med din kunskap i utvecklingen av våra kurser och program inom ämnet Entreprenörskap och innovationsteknik och Industriell ekonomi.

Entreprenörskap och innovation är ett tvärvetenskapligt ämne, där vår strävan är att bli ledande inom regional utveckling och tillväxt med fokus på intraprenörskap inom industrin. Du kommer därför kunna medverka till att stärka denna uppbyggnad och vara delaktig i att samverka med omgivande samhälle.

Högskolan Dalarna profilerar sig inom nätburen undervisning och då programmet Entreprenöriell företagande samt Industriell ekonomi helt går på distans, förväntas du hantera denna undervisningsform.

Är du personen vi söker?


Vi söker dig som vill undervisa på våra utbildningar och har din styrka inom entreprenörskap och innovation med fokus på intraprenörskap inom industrin.

Du ska ha erfarenhet av att planera, genomföra, handleda, undervisa och examinera i kurser inom entreprenörskap. Du kommer att bidra till viktig kursutveckling och är motiverad att vidareutbilda dig för att möta avdelningens behov.

Personliga egenskaper för att lyckas i rollen:

- samarbetsförmåga
- kommunikationsförmåga
- ansvarstagande
- initiativförmåga
- goda kunskaper i svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt


Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som
- visat pedagogisk skicklighet
- avlagt magisterexamen inom företagsekonomi eller industriell ekonomi med inriktning entrepenörskap, adekvat akademisk yrkesutbildning eller har yrkesskicklighet av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.

Meriterande:

- erfarenhet av undervisning vid högre utbildning inom entreprenörskap
- erfarenheter av nätbaserat lärande
- yrkeserfarenhet inom entreprenörskap samt intraprenörskap inom industrin
- högskolepedagogisk utbildning

Då vi fäster stor vikt vid den pedagogiska skickligheten förväntas den sökande som inte redan har behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början. 

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas anställningsordning.

Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100%, med tillträde snarast möjligt eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge och visst arbete kan förekomma även i Falun.


Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

I de fall rekryteringsprocessen drar ut på tiden tillsätts en vikarie under rekryteringsprocessen. Urvalet sker bland de sökande till anställningen. Var vänlig meddela i din ansökan om du är intresserad av vikariatsanställningen.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2023-02-05.

Ansökan ska innehålla

- CV
- personligt brev
- intyg och betyg 
- redogörelse av pedagogiska meriter
- samt kontaktuppgift till minst två referenser

De som kallas på intervju förväntas redovisa sina pedagogiska meriter på separat blankett som rekvireras från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Visa mindre

Doktorand i industriell ekonomi

Ansök    Dec 9    Högskolan Dalarna    Doktorand
Vi söker nu dig som är intresserad av forskarstudier i industriell ekonomi, med inriktning cirkulär ekonomi och logistik i byggsektorn. Doktorandprojektet genomförs i samarbete med Högskolan i Gävle, som också är antagande lärosäte. Forskningsmiljö och inriktning  Doktoranden kommer att ingå i forskningsprofilen byggd miljö vid Högskolan i Gävle. Forskningsprojektet kommer att fokusera på drivkrafter för transformationen till cirkulär ekonomi inom byg... Visa mer
Vi söker nu dig som är intresserad av forskarstudier i industriell ekonomi, med inriktning cirkulär ekonomi och logistik i byggsektorn. Doktorandprojektet genomförs i samarbete med Högskolan i Gävle, som också är antagande lärosäte.

Forskningsmiljö och inriktning 
Doktoranden kommer att ingå i forskningsprofilen byggd miljö vid Högskolan i Gävle. Forskningsprojektet kommer att fokusera på drivkrafter för transformationen till cirkulär ekonomi inom byggsektorn.

Forskarutbildningsämne 
Slutkandidaten kommer att ansöka om antagning vid forskarutbildning i industriell ekonomi vid Högskolan Gävle, med licentiatexamen som slutmål. Mer information om utbildning på forskarnivå finns finnas att läsa hos Högskolan i Gävle. Detaljerad information om kurser och examensmål finns att läsa i den allmänna studieplanen. 

Är du personen vi söker?
Behörighet
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har såväl grundläggande som särskild behörighet, samt har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:
1. avlagt en examen på avancerad nivå 
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60
högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande
kunskaper.

Särskild behörighet 
För att vara behörig till utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Gävle krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6 med godkänt betyg. Sökande som uppfyller grundläggande behörighet enligt punkt 1 och 2 ovan genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet gällande kunskaper i engelska.

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i industriell ekonomi krävs minst 90 högskolepoäng inom industriell ekonomi eller motsvarande, varav minst 45 högskolepoäng på avancerad nivå, eller att sökande på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Urval och bedömningsgrunder
Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Utöver de bedömningsgrunder som anges i den allmänna studieplanen kommer vi även i denna tillsättning att bedöma följande: 

Krav
För att lyckas som doktorand behöver du ha god samarbetsförmåga, vilket bland annat innefattar att dela med dig av dina kunskaper och vara öppen för vägledning och handledning av andra. Du behöver också ha förmåga att ta initiativ och arbeta självständigt mot ett långsiktigt mål. I detta projekt är kommunikativ förmåga av särskild vikt, då forskningen kommer att ske i nära dialog och samarbete med branschrepresentanter.

För denna anställning ställs även krav på:


• Förmåga att kommunicera väl på svenska, i tal och skrift
• God förståelse och kunskap om, för projektet centrala begrepp, som hållbar utveckling och särskilt cirkulär ekonomi

Meriterande 


• Tidigare erfarenhet av arbete som rör hållbar utveckling
• Tidigare arbetslivserfarenhet från industriell verksamhet
• Erfarenhet av undervisning vid högskola eller universitet

Urvalsproceduren grundar sig på följande kriterier för bedömning av de sökande:


• formell behörighet för att antas till forskarutbildning
• relevans och omfattning av utbildningsbakgrund
• ansökans kvalitet och, i förekommande fall, den tilltänkta forskningsplanens kvalitet
• kvaliteten i den sökandes uppsatser, examensarbeten eller motsvarande
• erfarenhet av forskningsrelaterat arbete, med avseende på både mängd och innehåll
och/eller annan arbetslivserfarenhet av relevans för forskarutbildningen
• kompetens och inriktning i relation till den specifika studieplatsen
• förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning mot bakgrund av inlämnade handlingar,
• intervju och eventuella arbetsprov/tester
• förmåga att bidra till den vetenskapliga miljö där forskarutbildningen ska äga rum
• omdöme från referenser

Anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning med stöd av 5 kap Högskoleförordningen. Anställningen motsvarar två års heltidsstudier och kan kompletteras med institutionstjänstgöring (undervisning eller annat uppdrag vid Högskolan Dalarna) om högst 20% av heltid. En anställning som doktorand skall avse arbete på heltid. Om en doktorand begär det, får anställningen avse arbete på deltid, dock lägst 50% av heltid. Lön enligt lokalt avtal om lönesättning vid doktorandanställning.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

Ansökningshandlingar
Din ansökan ska innehålla:


• CV
• Examensarbete (självständigt arbete)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
• Intressebeskrivning/forskningsplan (ca 5 sidor)

Uppgift om referenser kommer att inhämtas i samband med eventuell intervju.
Om du har några funderingar kring hur du skickar din ansökan, tveka inte att höra av dig till [email protected]

Välkommen med din ansökan! Du ansöker via vår webbplats senast 2022-12-30.
Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. 


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Högskolan Dalarna söker doktorand i energiteknik

Ansök    Dec 16    Högskolan Dalarna    Doktorand
Vill du vara med och forska om framtidens solenergisystem för byggnader som en del av det nya nationella kompetenscentret om solel (SOLVE)? Utbildningsämne och forskningsmiljö Högskolan Dalarna är mitt i en spännande förändringsresa. För närvarande byggs ett helt nytt campus centralt i Borlänge där 13 000 kvm formas för att möta personalens och studenternas behov av en attraktiv arbetsplats och studiemiljö. Med utgångspunkt i högskolans strategi har ett... Visa mer
Vill du vara med och forska om framtidens solenergisystem för byggnader som en del av det nya nationella kompetenscentret om solel (SOLVE)?

Utbildningsämne och forskningsmiljö
Högskolan Dalarna är mitt i en spännande förändringsresa. För närvarande byggs ett helt nytt campus centralt i Borlänge där 13 000 kvm formas för att möta personalens och studenternas behov av en attraktiv arbetsplats och studiemiljö. Med utgångspunkt i högskolans strategi har ett omfattande utvecklingsarbete genomförts med att förändra vår organisation för framtiden där hållbarhet är ett fokusområde. Högskolan har nyligen erhållit forskarutbildningsrättigheter inom området Resurseffektiv byggd miljö och är också med i det nya nationella kompetenscentret inom solel (SOLVE). 

Högskolan Dalarna bedriver solenergiforskning sedan snart 40 år och etablerade ett magisterprogram i solenergi redan 1999. Forskningen är systeminriktad och tillämpad och sker oftast i samarbete med företag. Tyngdpunkten finns inom solenergi och energieffektivisering i byggnader, både i simulering/modellering och provning av kompletta system för uppvärmning och kylning av byggnader.

Solelforskningscentrum Sverige (SOLVE) skapades som ett strategiskt partnerskap mellan Sveriges forskningsbas inom solel och en bred och engagerad grupp aktörer inom offentlig och privat sektor. Centrets gemensamma vision är ett brett genomslag för solel i Sverige genom smart och genomtänkt integration i städer, på mark och i energisystemet, för att bidra till hållbarhetsmålen. För mer information besök https://www.du.se/sv/Samverkan/energikompetenscentrum-ekc/forskning-blir-skarpa-case/

Din arbetsdag som doktorand
I detta doktorandprojekt kommer du att ha möjlighet att utforska hur solel kan integreras med lokala energisystem på stadsdelsnivå och studera hur sådana system kan utformas för att dela energi mellan byggnader och elnät, såväl inom som mellan olika stadsdelar. Avancerade styr- och reglersystem är viktiga för ett sådant energisystem och utgör en central del i forskningsuppgiften. Predikterbar solel-produktion är viktigt och baseras på verkliga data. En rad alternativ för energilagring kommer att övervägas, såsom batterier, vätgaslager och högtempererade värmelager. I synnerhet kommer elbilar att inkluderas för att koppla samman system för byggnader och mobilitet. Peer-to-peer modeller för handel med energi och affärsmodeller relaterat till det kommer att inkluderas för att integrera flera prosumers, producenter och konsumenter i ett lokalt energisystem. Arbetet sker mestadels med hjälp av beräkningsmodeller (simuleringar) men analys och jämförelse med data från konkreta fall ingår också. Arbetet sker i nära samarbete med företag som jobbar med integrering av solel i byggnader och elnät på olika sätt.

Du kommer även att samarbeta med andra doktorander inom kompetenscentret inom samma temaområde (enhanced PV systems) samt inom andra teman som forskar om integration av solenergi i byggnader och städer på högre systemnivå. Kompetenscentret kommer även att ansvara för doktorandkurser som du ska läsa tillsammans med de andra doktoranderna i SOLVE.

Är du personen vi söker?
Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:


• avlagt en examen på avancerad nivå,
• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
• på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i Energisystem i byggd miljö inom området Resurseffektiv byggd miljö har den som:


• avlagt examen på avancerad nivå inom teknik eller naturvetenskap med energi som centralt ämne och med relevans inom området Resurseffektiv byggd miljö eller motsvarande kunskaper
• med godkänt betyg genomfört examensarbete på avancerad nivå inom examen enligt punkt ovan
• god förmåga till muntlig och skriftlig kommunikation på engelska

Urval och bedömningsgrunder
Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Utöver de behörighetskrav som anges i den allmänna studieplanen kommer vi i denna tillsättning även att bedöma följande följande:

För att lyckas i projektet behöver du ha en stark initiativförmåga och kunna arbeta självständigt, både praktiskt och teoretiskt. En god analytisk och kreativ förmåga är mycket viktigt, liksom ett stort intresse för att söka ny kunskap. Du behöver även ha god samarbetsförmåga, då du förväntas samarbeta med såväl interna som externa aktörer inom SOLVE.

Erfarenhet av simuleringsverktyg och modellering är meriterande. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är också en merit.

Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Låter det intressant?
Läs mer om tjänsten och ansök här
https://www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/vara-lediga-jobb/ledig-tjanst/?job=2184


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Universitetslektor i byggteknik

Vi erbjuder en anställning med stora möjligheter där du är en del i att fortsätta utveckla vår forskning och utbildning inom byggteknik. Byggteknik på Högskolan Dalarna har ett nära samarbete med Byggdialog Dalarna gällande utveckling och kompetensförsörjning. Du får även vara med när Campus Borlänge flyttar till en toppmodern byggnad i centrala Borlänge.   Kunskapsområdet allmänt Byggteknik har för närvarande tolv tillsvidareanställda lärare, varav s... Visa mer
Vi erbjuder en anställning med stora möjligheter där du är en del i att fortsätta utveckla vår forskning och utbildning inom byggteknik. Byggteknik på Högskolan Dalarna har ett nära samarbete med Byggdialog Dalarna gällande utveckling och kompetensförsörjning. Du får även vara med när Campus Borlänge flyttar till en toppmodern byggnad i centrala Borlänge.

 

Kunskapsområdet allmänt


Byggteknik har för närvarande tolv tillsvidareanställda lärare, varav sex är forskarutbildade, samt tre forskarstuderande. Vi behöver nu förstärka gruppen med ytterligare en forskarutbildad lärare. Högskolan Dalarna erbjuder idag fyra utbildningsprogram i byggteknik. Intresset för byggteknik är stort och vi har nu ca 150 studenter inom ämnet byggteknik och erbjuder även fristående kurser med högt deltagarantal. Dessutom ges fristående kurser i grundläggande byggteknik på distans. Läs gärna mer om utbildningarna och kursutbudet på du.se/byggteknik

Forskning och utveckling inom ämnet berör framför allt hållbart och energieffektivt byggande och samarbetet mellan ämnena byggteknik och energiteknik har på senare tid fördjupats. Ett exempel är den gemensamma magisterutbildningen i energieffektivt byggande. Våra forskningsprojekt görs i tätt samarbete med byggbranschen i regionen som projektet ”Dalarnas villa” där hållbart byggande demonstreras tillsammans med lokala entreprenörer, hustillverkare och försäkringsbolag eller projektet ”Varsam renovering” där ett flerbostadshus renoverats tillsammans med det allmännyttiga bostadsbolaget i Borlänge. 

Arbetsuppgifter som universitetslektor inom byggteknik

Högskolan Dalarna erbjuder en varierande anställning. Stor vikt läggs på att egna initiativ och intresseområden ges möjlighet att växa och utvecklas, samt bidra till att färga kommande expansion av programmet, det gemensamma undervisningsåtagandet och forskningsområdet. 

Arbetet innebär planering och genomförande av kurser inom ditt kompetensområde i våra programutbildningar. Som forskarutbildad får du undervisa och vara examinator även för examensarbeten gällande högskoleingenjörer eller magisterstudenter. Beroende på bakgrund kan handledning av doktorander vara aktuellt. En del av arbetsuppgifterna består av att utveckla kurser och forskning inom resurseffektivt byggande. Vår ambition är att bedriva utbildning i nära samarbete med branschen. Organiserat samarbete med branschen bedrivs genom ByggDialog Dalarna och lärares personliga kontakter och erfarenheter är också viktiga för att ge undervisningen branschanknytning. Inom utbildningsprogrammen i byggteknik sker undervisningen främst på campus men även distansutbildning förekommer.

Tjänsten omfattar möjlighet till att bedriva forskning där du förväntas aktivt söka forskningsfinansiering. Som lektor är du delaktig i avdelningens forskningsgrupp och högst involverad i utvecklingen av ett gemensamt forskningsområde.

Kvalifikationer


Enligt Högskoleförordning och Anställningsordning är den behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga enligt HF kap 4.  För vidare läsning om bedömningsgrunder hänvisar vi till Anställningsordningen. 

Är du personen vi söker?

För denna anställning krävs:

-Doktorsexamen inom byggteknik eller närliggande ämne som bedöms relevant för anställningen

-Erfarenhet av forskning och/eller arbete i byggsektorn.

                                                                  

Det är meriterande om du har erfarenhet av:

- arbete med trä som konstruktionsmaterial.

- arbete med resurseffektivt byggande.

- digitalisering inom byggteknikområdet.

-arbete med arkitektur och gestaltning.

-undervisning på avancerad nivå

Vid tillsättningen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Du har god analytisk förmåga, ser helheten och är duktig på att kommunicera med människor som har skiftande professioner, kultur- och utbildningsbakgrund. Arbetet innebär många olika kontakter med både studenter, kollegor, näringslivsföreträdare och andra intressenter vilket innebär att du behöver ha god samarbetsförmåga. Arbetet är till stor del självständigt varför det ställs höga krav på ansvarsförmåga och planering samt att du är driven och har en god initiativförmåga. Det krävs att du har god förmåga att uttrycka dig väl, muntligt och skriftligt, både på svenska och engelska. Undervisningen bedrivs till största delen på svenska.

 

Övrigt
Högskolan Dalarna verkar för en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Då vi bedömer att rekryteringsprocessen kan dra ut på tiden kommer vi att tillsätta en vikarie under rekryteringsprocessen. Urvalet sker bland de sökande till anställningen. Var vänlig meddela i din ansökan om du är intresserad av vikariatsanställningen.

Ansökningshandlingar
Ansökan med angivet diarienummer ska innehålla 
- meritförteckning 
- intyg och betyg 
- publikationsförteckning 
- fem av de mest relevanta av åberopade arbeten
- skriftlig redogörelse för vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet
- pedagogiska meriter ska redovisas i enlighet med den mall som hämtas från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor gällande detta vänligen kontakta [email protected].  

Ansökningshandlingarna kommer att sakkunniggranskas.

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Som sökande erhåller du vid ett senare tillfälle instruktion om komplettering till sakkunniga. Denna komplettering avser endast de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan.

 

 Anställningen är en tillsvidareanställning, 50-100 %, med tillträde enligt överenskommelse.  Placeringsort för anställningen är Borlänge vid Institutionen för information och teknik, ämnesenhet byggteknik.

Sista ansökningsdag
Du ansöker via vår webbplats och din ansökan ska vara inkommen senast 2022-11-13

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Visa mindre

Vi behöver dig som kan bygg!

Har du branscherfarenhet och gillar att undervisa? Tänk om du skulle vara en grym lärare utan att veta om det!?  Högskolan Dalarna erbjuder fyra utbildningsprogram inom byggteknik med olika inriktningar. Vi växer och vill nu bli fler lärare! Vi erbjuder dig: Stora möjligheter till vidare kompetensutveckling i en intressant och expansiv miljö Möjlighet till att driva dina egna idéer och bidra till utveckling inom undervisning såväl som inom ämnet byggtek... Visa mer
Har du branscherfarenhet och gillar att undervisa? Tänk om du skulle vara en grym lärare utan att veta om det!?

 Högskolan Dalarna erbjuder fyra utbildningsprogram inom byggteknik med olika inriktningar. Vi växer och vill nu bli fler lärare! Vi erbjuder dig:

Stora möjligheter till vidare kompetensutveckling i en intressant och expansiv miljö

Möjlighet till att driva dina egna idéer och bidra till utveckling inom undervisning såväl som inom ämnet byggteknik

En trygg anställning i kombination med frihet och flexibilitet

 

Intresset för byggteknik är stort och vi har nu ca 150 studenter inom ämnet byggteknik och erbjuder även fristående kurser med högt deltagarantal. Dessutom ges fristående kurser i grundläggande byggteknik på distans, på campus samt i Stjärnsund.  Forskning och utveckling inom byggteknikämnet berör hållbart och resurseffektivt byggande och samarbetet till ämnet energiteknik har på senare tid fördjupats. Utbildningsprogrammen inom byggteknik är Byggteknik-produktion och förvaltning, Byggteknik-högskoleingenjör, Bygg och samhällsplanerarprogrammet samt magisterutbildningen energieffektit byggande. 

 Läs gärna mer om utbildningarna och kursutbudet på www.du.se/byggteknik.

Våra forskningsprojekt görs i tätt samarbete med byggbranschen i regionen, så som projektet ”Dalarnas villa” där hållbart byggande demonstreras tillsammans med lokala entreprenörer, hustillverkare och försäkringsbolag, och forskarskolan Future-Proof Cities som bland annat inbegriper klimatoptimering av framtidens flerbostadshus.

 Din tjänst som universitetsadjunkt i byggteknik

Lärargruppen består för närvarande av ett tiotal lärare med ett gemensamt engagemang för att bedriva bra utbildning för våra studenter, och för att trivas på jobbet! Tillsammans ansvarar vi för bredden i de kurser utbildningarna består av, och vi förstärker undervisningen med konsulter vid behov.

 Arbetet innebär planering och genomförande av kurser inom de olika utbildningsprogrammen och kruserna inom byggteknik.  Flera av oss kombinerar kursansvar och undervisning med andra typer av ansvarsuppgifter eller utvecklingsprojekt. Stor vikt läggs på att egna initiativ och intresseområden ges möjlighet att växa och utvecklas, samt bidra till att färga kommande expansion av programmen och undervisning. För sökande med forskningsutbildning finns möjlighet till forskning inom byggteknik eller hållbart samhällsbyggande.

 Som lärare har du också möjlighet att delta i pågående student- och forskningsprojekt och är en aktiv part i att påverka inriktningen av utvecklingsarbetet där. Vår ambition är att bedriva utbildning i nära samarbete med branschen och en del av läraruppdraget är att nätverka och inhämta kunskap via branschorganisationer vilket gör att du får möjlighet att ständigt vara en del av det som händer.

Organiserat samarbete med branschen bedrivs genom ByggDialog Dalarna men lärares personliga kontakter och erfarenheter är också viktiga för att ge undervisningen branschanknytning.Vi har också ett mycket gott och nära samarbete med Region Dalarna, länets kommuner, företag samt kontakter med andra lärosäten t.ex. KTH. Vi strävar efter samverkan med aktörer nationellt genom studiebesök, projektuppgifter och examensarbeten för studenterna. 

Inom utbildningsprogrammen i byggteknik sker undervisningen främst på campus men även distansutbildning förekommer.  

 

Är du personen vi söker?


Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som
- visat pedagogisk skicklighet
- avlagt magisterexamen eller adekvat akademisk yrkesutbildning eller har annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

 

Det är meriterande om du har erfarenhet av: 

-arbete i byggsektorn t.ex. inom produktion, arkitektur och gestaltning eller digitalisering inom byggteknikområdet.

-arbete med trä som konstruktionsmaterial.

-arbete med resurseffektivt byggande.

- undervisningserfarenhet, gärna från högskola/universitet

- har genomgått behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning 1 och 2 

 Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. En stor del av arbetet sker i arbetslag och i samverkan med det omgivande samhället, vilket medför att god samarbetsförmåga, initiativförmåga, hög grad av självständighet och ansvarstagande krävs för att lyckas i rollen. Det krävs även att du har god förmåga att uttrycka dig väl, såväl muntligt som skriftligt både på svenska och engelska. Undervisningen bedrivs till största delen på svenska.

 

Då vi fäster stor vikt vid den pedagogiska skickligheten förväntas den sökande som inte redan har behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början. Pedagogiskt prov kan komma att tillämpas

 

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. Pedagogiskt prov kan förekomma.

För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas anställningsordning.

Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 50-100%, med tillträde snarast. Provanställning kan komma att tillämpas. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge och visst arbete kan även förekomma i Falun.


Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

I de fall rekryteringsprocessen drar ut på tiden tillsätts en vikarie under rekryteringsprocessen. Urvalet sker bland de sökande till anställningen. Var vänlig meddela i din ansökan om du är intresserad av vikariatsanställningen.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2022-11-13

Din ansökan ska innehålla CV, betygshandlingar, pedagogiska meriter samt kontaktuppgift till minst två referenser. * Pedagogiska meriter ska redovisas på separat blankett som rekvireras från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor vänligen kontakta [email protected].

 

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Visa mindre

Avdelningschef till avdelningen för Näringsliv och samhälle

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra... Visa mer
På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss?

Motiveras du av spännande utmaningar och möten med människor? Vill du vara chef för en tvärvetenskaplig avdelning med engagerade forskare och lärare? Då har vi ett fantastiskt jobb för dig!

Med utgångspunkt i en ny strategi bedrivs ett omfattande utvecklingsarbete på Högskolan Dalarna. Att skapa sammanhållna akademiska miljöer samt se över och tydliggöra roller och beslutsvägar är just nu ett pågående arbete. Tre akademier har omvandlats till fem institutioner och nu söker vi en ny avdelningschef inom den institution som ansvarar för utbildningar inom humaniora, samhällsvetenskap och medier.

Avdelningen Näringsliv och samhälle består av ca 25 medarbetare och omfattas av ämnena företagsekonomi, nationalekonomi och rättsvetenskap vilka utgör stommen i högskolans ekonomprogram. Vi söker dig som vill fortsätta driva avdelningens arbete framåt genom att skapa goda förutsättningar för medarbetarnas arbete och utveckling.

Är det här ditt blivande jobb?
Institutionen leds av en prefekt som blir din närmaste chef. Som avdelningschef arbetar du tillsammans med ämnesföreträdare, programansvariga, medarbetare och dina chefskollegor för att driva och utveckla verksamheten inom avdelningen. Du arbetar operativt och strategiskt för att ge förutsättningar för kvalitet och utveckling av verksamheten. Ytterligare ansvar är avdelningens budgetarbete och ekonomiska resultat samt de särskilda verksamhetsuppdrag som följer av högskolans verksamhetscykel.

Som avdelningschef är du arbetsgivarföreträdare och tillhör institutionens ledningsråd, en grupp som karaktäriseras av delaktighet och öppenhet. Du ansvarar för att din personal har en god arbetsmiljö och en stor del av arbetsuppgifterna rör medarbetarsamtal, lönesamtal, uppföljningar, tjänsteplanering och kompetensförsörjning.

Som chef på Högskolan Dalarna får du löpande kompetensutveckling och möjlighet att kontinuerligt utvecklas i ditt ledarskap, bland annat genom ledarskapsprogram och tillgång till en egen chefscoach.

Är du personen vi söker?
Vi söker dig med relevant högskoleutbildning, god förståelse för akademiskt arbete och tidigare erfarenhet av lednings- och utvecklingsarbete. Du brinner för ledarskapet och att skapa förutsättningar för att andra ska trivas och utvecklas. Du har en god samarbetsförmåga och uppskattar mötet med människor. Du har förmågan att se verksamheter ur ett helhetsperspektiv och är inte rädd för att ta beslut där det krävs. Som person är du empatisk och lyhörd. Du är även flexibel och kan anpassa dig efter organisation, situation och människa. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

En förutsättning för att klara jobbet är att du har goda kunskaper i både svenska och engelska samt förmåga att leda medarbetare på båda språken. En god administrativ förmåga är ett krav. Det är meriterande om du har forskarutbildning, erfarenhet av att leda inom akademin och/eller erfarenhet av undervisning och forskning inom högskolesektorn.

Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning, med tillträde enligt överenskommelse. Vid Högskolan Dalarna är avdelningschefskapet ett uppdrag i tjänst under 3 år, med möjlighet till förlängning 3 år i taget. Uppdraget som avdelningschef omfattar heltid.  Provanställning tillämpas.

Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är för närvarande Borlänge men visst arbete förekommer även i Falun. För att säkerställa tillgängligheten för medarbetarna förväntas du som avdelningschef arbeta fysiskt på plats på Campus större delen av din arbetstid. 

Ansökan
Din ansökan ska innehålla CV, betygshandlingar, samt uppgift om referens. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning har de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. 

Intresserad?
Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2022-12-26. Din ansökan ska innehålla CV samt betygshandlingar.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna,  besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/ 

Om du har frågor gällande befattningen är du välkommen att kontakta Prefekt Anna Parkhouse. Intervjuer kommer att ske löpande.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Visa mindre

Universitetslektor i Industriell ekonomi

Har du en bred kompetens med intresse för både teknik, ekonomi och gärna också entreprenörskap?                                                Med en anställning vid Högskolan Dalarna är du en del i att fortsätta utveckla ett av landets ledande lärosäten vad gäller distansundervisning, där ämnet Industriell ekonomi ligger i framkant. Du får även vara med när Campus Borlänge flyttar till en toppmodern byggnad i centrala Borlänge. Högskolan Dalarna erbjud... Visa mer
Har du en bred kompetens med intresse för både teknik, ekonomi och gärna också entreprenörskap?                                               

Med en anställning vid Högskolan Dalarna är du en del i att fortsätta utveckla ett av landets ledande lärosäten vad gäller distansundervisning, där ämnet Industriell ekonomi ligger i framkant. Du får även vara med när Campus Borlänge flyttar till en toppmodern byggnad i centrala Borlänge.

Högskolan Dalarna erbjuder en anställning med stora utvecklingsmöjligheter. Programmet Industriell ekonomi befinner sig i en expansionsfas med högt söktryck och efterfrågan. Forskningsmässigt är ämnet även en del i utvecklandet av ett gemensamt forskningsområde, tillsammans med andra närliggande ämnen på avdelningen, så som entreprenörskap och maskinteknik.

 

Din arbetsdag som universitetslektor

Högskolan Dalarna erbjuder en varierande anställning. Stor vikt läggs på att egna initiativ och intresseområden ges möjlighet att växa och utvecklas, samt bidra till att färga kommande expansion av programmet, det gemensamma undervisningsåtagandet och forskningsområdet. 

Inom programmet Industriell ekonomi sker undervisningen framför allt i form av distansutbildning, men även campusutbildning förekommer som inslag inom andra program. Tjänsten omfattar möjligheter till forskning.Du förväntas kunna undervisa på svenska, bedriva forskning och aktivt söka forskningsfinansiering. Som lektor är du delaktig i avdelningens forskningsgrupp och högst involverad i utvecklingen av ett gemensamt forskningsområde.

Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100%, med tillträde enligt överenskommelse.

 

Är du personen vi söker?

Vi söker dig som har erfarenhet av undervisning på grund eller avancerad nivå samt har förmåga att hantera digitala hjälpmedel som stöd för undervisningen. Du ska ha industriell erfarenhet, visad genom t.ex. anställning, samverkan eller utvecklingsprojekt, och vill dela med dig av din kunskap och dina erfarenheter till nuvarande och framtida utvecklare och ledare inom industrin. 

Erfarenhet av forsknings- och utvecklingsarbete med kopplingar till industriell marknadsföring, försörjningskedjor och logistik är önskvärt. Detsamma gäller erfarenhet av att framgångsrikt söka och tilldelas forskningsmedel. Teknik-, hållbarhets-, entreprenörskaps- och produktionskunnande är en fördel men inte avgörande, meriterande är även erfarenhet av projektledning.

 Vid tillsättningen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Du har god analytisk förmåga, ser helheten och är duktig på att kommunicera med människor som har skiftande professioner, kultur- och utbildningsbakgrund. Arbetet innebär många olika kontakter med både studenter, kollegor, näringslivsföreträdare och andra intressenter vilket innebär att du behöver ha god samarbetsförmåga. Arbetet är till stor del självständigt varför det ställs höga krav på ansvarsförmåga och planering samt att du är driven och har en god initiativförmåga. Det krävs att du har god förmåga att uttrycka dig väl, muntligt och skriftligt, både på svenska och engelska. Undervisningen bedrivs till största delen på svenska.

Enligt Högskoleförordning och Anställningsordning är den behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vetenskaplig samt pedagogisk skicklighet bedöms enligt givna kriterier i anställningsordningen.

För denna anställning krävs avlagd doktorsexamen inom industriell ekonomi eller motsvarande

Då vi fäster stor vikt vid den pedagogiska skickligheten förväntas den sökande som inte redan har behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början. 

 

Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100%, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är både i Borlänge/Falun.

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga enligt HF kap 4. Pedagogiskt prov kommer troligen att tillämpas.

För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas Anställningsordning.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av Kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

I de fall rekryteringsprocessen drar ut på tiden kan en vikarie under tillsättningen komma att anställas. Urvalet sker bland de sökande till anställningen. Var vänlig meddela i din ansökan om du är intresserad av vikariatsanställningen.

Ansökningshandlingarna kommer att sakkunniggranskas.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2022-10-23

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Universitetslektor i Industriell ekonomi

Har du en bred kompetens med intresse för både teknik, ekonomi och gärna också entreprenörskap?                                                Med en anställning vid Högskolan Dalarna är du en del i att fortsätta utveckla ett av landets ledande lärosäten vad gäller distansundervisning, där ämnet Industriell ekonomi ligger i framkant. Du får även vara med när Campus Borlänge flyttar till en toppmodern byggnad i centrala Borlänge. Högskolan Dalarna erbjud... Visa mer
Har du en bred kompetens med intresse för både teknik, ekonomi och gärna också entreprenörskap?                                               

Med en anställning vid Högskolan Dalarna är du en del i att fortsätta utveckla ett av landets ledande lärosäten vad gäller distansundervisning, där ämnet Industriell ekonomi ligger i framkant. Du får även vara med när Campus Borlänge flyttar till en toppmodern byggnad i centrala Borlänge.

Högskolan Dalarna erbjuder en anställning med stora utvecklingsmöjligheter. Programmet Industriell ekonomi befinner sig i en expansionsfas med högt söktryck och efterfrågan. Forskningsmässigt är ämnet även en del i utvecklandet av ett gemensamt forskningsområde, tillsammans med andra närliggande ämnen på avdelningen, så som entreprenörskap och maskinteknik.

 

Din arbetsdag som universitetslektor

Högskolan Dalarna erbjuder en varierande anställning. Stor vikt läggs på att egna initiativ och intresseområden ges möjlighet att växa och utvecklas, samt bidra till att färga kommande expansion av programmet, det gemensamma undervisningsåtagandet och forskningsområdet. 

Inom programmet Industriell ekonomi sker undervisningen framför allt i form av distansutbildning, men även campusutbildning förekommer som inslag inom andra program. Tjänsten omfattar möjligheter till forskning.Du förväntas kunna undervisa på svenska, bedriva forskning och aktivt söka forskningsfinansiering. Som lektor är du delaktig i avdelningens forskningsgrupp och högst involverad i utvecklingen av ett gemensamt forskningsområde.

Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100%, med tillträde enligt överenskommelse.

 

Är du personen vi söker?

Vi söker dig som har erfarenhet av undervisning på grund eller avancerad nivå samt har förmåga att hantera digitala hjälpmedel som stöd för undervisningen. Du ska ha industriell erfarenhet, visad genom t.ex. anställning, samverkan eller utvecklingsprojekt, och vill dela med dig av din kunskap och dina erfarenheter till nuvarande och framtida utvecklare och ledare inom industrin. 

Erfarenhet av forsknings- och utvecklingsarbete med kopplingar till industriell marknadsföring, försörjningskedjor och logistik är önskvärt. Detsamma gäller erfarenhet av att framgångsrikt söka och tilldelas forskningsmedel. Teknik-, hållbarhets-, entreprenörskaps- och produktionskunnande är en fördel men inte avgörande, meriterande är även erfarenhet av projektledning.

 Vid tillsättningen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Du har god analytisk förmåga, ser helheten och är duktig på att kommunicera med människor som har skiftande professioner, kultur- och utbildningsbakgrund. Arbetet innebär många olika kontakter med både studenter, kollegor, näringslivsföreträdare och andra intressenter vilket innebär att du behöver ha god samarbetsförmåga. Arbetet är till stor del självständigt varför det ställs höga krav på ansvarsförmåga och planering samt att du är driven och har en god initiativförmåga. Det krävs att du har god förmåga att uttrycka dig väl, muntligt och skriftligt, både på svenska och engelska. Undervisningen bedrivs till största delen på svenska.

Enligt Högskoleförordning och Anställningsordning är den behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vetenskaplig samt pedagogisk skicklighet bedöms enligt givna kriterier i anställningsordningen.

För denna anställning krävs avlagd doktorsexamen inom industriell ekonomi eller motsvarande

Då vi fäster stor vikt vid den pedagogiska skickligheten förväntas den sökande som inte redan har behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början. 

 

Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100%, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är både i Borlänge/Falun.

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga enligt HF kap 4. Pedagogiskt prov kommer troligen att tillämpas.

För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas Anställningsordning.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av Kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

I de fall rekryteringsprocessen drar ut på tiden kan en vikarie under tillsättningen komma att anställas. Urvalet sker bland de sökande till anställningen. Var vänlig meddela i din ansökan om du är intresserad av vikariatsanställningen.

Ansökningshandlingarna kommer att sakkunniggranskas.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2022-10-02

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Doktorand i Turismvetenskap

Ansök    Okt 6    Högskolan Dalarna    Doktorand
På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra... Visa mer
På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss?

Inledning
Dalarna University erbjuder ett program på grundnivå - International Tourism Management - och ett på avancerade nivå - Tourism Destination Development. Forskning inom turism har på senare år genomgått en expansion vid Högskolan Dalarna. Centrum för besöksnäringsforskning (CeTLeR) samlar forskning och samverkan inom området besök och upplevelser. För närvarande finns två professorer, fyra docenter, fyra lektorer samt fem doktorander i ämnesmiljön. Forskning bedrivs inom turism och destinationsutveckling och har inriktningar mot natur- och kulturarvsturism, evenemang, mobilitet, arbetsliv och platsutveckling. Nu söker vi en ny doktorand med inriktning mot naturturism och/eller konsumentstudier/beteendeekonomi kopplad till ett befintligt forskningsprojekt som handlar om finansiering av rekreationsleder.

Är du personen vi söker?
Behörighet  För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har såväl grundläggande som särskild behörighet, samt har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.  Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: 1. avlagt en examen på avancerad nivå  2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå i ämnet har den som i sin högskoleutbildning har godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng, inklusive självständigt arbete på kandidatnivå turismvetenskap eller närligganade ämnesområden såsom företagsekonomi, nationalekonomi eller kulturgeografi. Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Urval och bedömningsgrunder 
Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Utöver de bedömningsgrunder som anges i den allmänna studieplanen kommer vi även i denna tillsättning att bedöma följande:  
 
Krav 
För att lyckas som doktorand behöver du kunna samarbeta bra med andra, vilket bland annat innefattar att dela med dig av dina kunskaper och vara öppen för vägledning och handledning av andra. Du behöver också vara en motiverad, ta initiativ och arbeta självständigt mot ett långsiktigt mål. För denna anställning ställs även krav på: 
- Förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift 

Meriterande  
- Erfarenhet av att arbeta i forskningsprojekt 
- Erfarenhet av undervisning på universitetsnivå 
- Uppvisad skriftliga och muntliga språkkunskaper i svenska
- Körkort 

Anställningen
Doktorandanställningen är på heltid och tidsbegränsad enligt 5 kapitlet Högskoleförordningen. Planerad anställningstid är fyra år med 100% studietakt eller fem år med 80% studietakt och 20% institutionstjänstgöring som avser undervisning eller andra uppdrag vid Högskolan Dalarna. Lön enligt lokalt avtal om lönesättning vid doktorandanställning. För att anställas som doktorand måste kandidaten antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola. Tillträde tidigast januari 2023 eller efter överenskommelse så snart som möjligt. Anställningen är placerad vid Akademin Kultur och Samhälle med placeringsort i Borlänge. Doktoranden kan antas till forskarutbildningen i Turismvetenskap vid Mittuniversitetet.

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

Ansökningshandlingar
Din ansökan ska innehålla:


• CV 
• Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis 
• Examensarbete (självständigt arbete) 
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav 
• Intressebeskrivning - med upplysningar om intresseinriktning inklusive teoretiska och metodologiska riktningar om sådana finns (3–5 sidor). 

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara författade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar avseende meriter på andra språk ska vara översatta av auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Förteckning över översättare kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se). 

Om du har några funderingar kring hur du skickar din ansökan, tveka inte att höra av dig till [email protected] 

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2022-11-03.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Prefekt till institutionen för information och teknik

Är du vår nya prefekt? Är du en erfaren ledare med akademiska meriter som drivs av ledarskap, ansvar och samarbete? Vill du arbeta i en miljö som präglas av utveckling och framåtanda? Då är rollen som prefekt för Institutionen för information och teknik helt rätt för dig! Nu har du chansen att få vara med och skapa vårt nya Campus Borlänge, som står klart för inflyttning sommaren 2024. En unik möjlighet att med utgångspunkt i högskolans strategi fortsätta... Visa mer
Är du vår nya prefekt?
Är du en erfaren ledare med akademiska meriter som drivs av ledarskap, ansvar och samarbete? Vill du arbeta i en miljö som präglas av utveckling och framåtanda? Då är rollen som prefekt för Institutionen för information och teknik helt rätt för dig!

Nu har du chansen att få vara med och skapa vårt nya Campus Borlänge, som står klart för inflyttning sommaren 2024. En unik möjlighet att med utgångspunkt i högskolans strategi fortsätta arbetet med att skapa sammanhållna akademiska miljöer, se över och tydliggöra roller och beslutsvägar och fortsatt utveckla lärosätet framgångsrikt i en region med stark expansiv utveckling och framtidsanda. 

Din arbetsdag
Som prefekt har du ett övergripande ansvar för att utveckla institutionens akademiska miljö. Du har också en viktig roll i att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling av institutionen i samverkan med det omkringliggande samhället. Uppdraget är av både strategisk och operativ natur och tillsammans med proprefekt, avdelningschefer och administration ansvarar du för utveckling och genomförande av utbildning, forskning och samverkan för en hållbar verksamhet i framkant.

Du leder institutionens ledningsråd (IL) som är rådgivande till dig. Du ansvarar för att institutionens interna strukturer utformas och verkställs baserat på behov och förutsättningar. Som prefekt är du arbetsgivarföreträdare med personal-, arbetsmiljö- och ekonomiansvar. Du ansvarar för att beslut av styrelse och rektor implementeras inom institutionen på ett effektivt, arbetsmiljömässigt och ändamålsenligt sätt. Du är direktrapporterande till rektor, ingår i Rektors ledningsråd (RL) och har därmed stor möjlighet att bidra till hela högskolans utveckling.

Institutionen för information och teknik består av tre avdelningar och har en internationell och tvärvetenskaplig grundutbildnings- och forskningsmiljö. Institutionen har ca 110 anställda. Vi utbildar inom Data- och informationshantering, Energi- och byggteknik samt Industriell teknik och ekonomi. Både svensk- och engelskspråkiga kurser och program på grundnivå och avancerad nivå. Merparten av vår personal och våra studenter finns på campus i Borlänge. Vår undervisning bedrivs på campus och på distans. Utbildningarna är utformade med krav på anställningsbarhet, vetenskaplig förankring och internationalisering.

Som prefekt och chef på Högskolan Dalarna får du dessutom löpande kompetensutveckling och möjlighet att kontinuerligt utvecklas i ditt ledarskap, bland annat genom ledarskapsprogram och tillgång till en egen chefscoach.

Låter detta intressant? Då hoppas vi att du ansöker om tjänsten som prefekt för Institutionen för information och teknik!

Är du personen vi söker?
För att lyckas väl i uppdraget ska du ha:
- kunskap och intresse av akademisk utveckling
- ett gediget intresse och erfarenhet av ledarskap och chefskap
- kunskap om verksamhetsstyrning, ekonomi, arbetsmiljö- och personalfrågor
- disputerat

Vi ser gärna att du har:
- erfarenhet av att leda chefer
- senior forskarkompetens

Då uppdraget som prefekt präglas av samarbeten, både internt och externt, är det viktigt att du har ett öppet förhållningssätt, ett stort intresse för människor och god förmåga att skapa förtroende över gränser. Du har ett transparent och kommunikativt ledarskap där du kan driva och genomföra frågor för att nå uppsatta mål.

Du talar och skriver väl både på svenska och engelska då verksamheten bedrivs i en mångkulturell miljö.

Mer om anställningen
Vid Högskolan Dalarna är uppdraget som prefekt ett uppdrag i tjänst under tre år, med möjlighet till förlängning tre år i taget. För extern sökande erbjuds lämplig grundanställning inom akademin eller i stödverksamheten (tillsvidareanställning med eventuell provanställning). Prefekt tillsätts av rektor efter hörandeförfarande.

Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är för närvarande i Borlänge och arbete förekommer även i Falun.

Om rekryteringsprocessen
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen. Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Anställda inom Högskolan Dalarna kan nominera tillfrågad kandidat till uppdraget som prefekt. Skicka namn och motivering senast 2022-08-28 till [email protected] 

Välkommen med din ansökan!
I denna process samarbetar vi med Alumni, se kontaktuppgifter nedan. Du ansöker via vår webbplats senast 2022-09-14. Din ansökan ska innehålla CV samt betygshandlingar. Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna, besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Anna-Carin Ekman, Consultant Alumni
[email protected]
+46 (0)73 095 71 01

Christine Perschon, Researcher Alumni
[email protected]
+46 (0)72 601 80 57

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Högskolan Dalarna - avdelningschef för avd. industriell teknik & ekonomi

Ansök    Aug 11    Högskolan Dalarna    Forskningschef
Vill du vara chef för en tvärvetenskaplig avdelning med engagerade forskare och lärare? Motiveras du av spännande utmaningar och möten med människor? Då har vi ett fantastiskt jobb för dig! Vi söker nu en chef till avdelningen Industriell Teknik och Ekonomi. Avdelningen består av ämnena Fysik, Industriell ekonomi, Maskinteknik, Matematik, Materialteknik, Entreprenörskap och Innovation. Vi söker dig som vill fortsätta driva avdelningens arbete framåt gen... Visa mer
Vill du vara chef för en tvärvetenskaplig avdelning med engagerade forskare och lärare? Motiveras du av spännande utmaningar och möten med människor? Då har vi ett fantastiskt jobb för dig!

Vi söker nu en chef till avdelningen Industriell Teknik och Ekonomi. Avdelningen består av ämnena Fysik, Industriell ekonomi, Maskinteknik, Matematik, Materialteknik, Entreprenörskap och Innovation. Vi söker dig som vill fortsätta driva avdelningens arbete framåt genom att skapa goda förutsättningar för medarbetarnas arbete och utveckling. Du får även vara med när Campus Borlänge flyttar till en toppmodern byggnad i centrala Borlänge och du blir en viktig del i uppdraget att utveckla forsknings- och utbildningsmilljön inom avdelningen.

Din arbetsdag som avdelningschef för avdelningen industriell teknik och ekonomi

Avdelningschefen leder och fördelar arbetet inom den aktuella avdelningen och tillhör ledningen inom institutionen Information och teknik. Institutionen leds av en prefekt som till sin hjälp har en proprefekt och tre avdelningschefer som ansvarar för varsin avdelning. Som avdelningschef ingår du som ledamot i institutionens ledningsråd.

I rollen som avdelningschef ska du fortlöpande, i samarbete med ämnesföreträdare, programansvariga samt dina kollegor driva och utveckla verksamheten inom avdelningens ämnen och program. Som chef får du möjlighet att utvecklas genom Högskolan Dalarnas chefsutvecklingsprogram.

Övergripande arbetsuppgifter är att ansvara för budget, verksamhetsutveckling och drift, samt självklart för personalen. Personalansvaret innebär bl.a. tjänstgöringsplanering, rekrytering, introduktion för nya medarbetare, medarbetarsamtal, lönesamtal samt arbetsmiljöarbete. I arbetsuppgifterna ingår också att samordna avdelningens uppdrag gällande utbildning, forskning samt samverkan med omgivande samhälle.


Är du personen vi söker?

Mycket stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Som avdelningschef ska du ha god samarbetsförmåga och har lätt för att skapa förtroende både internt och externt. 

Intresse och engagemang för medarbetares utveckling och arbetsförhållanden är av stor vikt där du relaterar på ett lyhört och empatiskt sätt.

Du är ansvarstagande och har en god organisatorisk och administrativ förmåga. Det är viktigt att du har ett strategiskt förhållningssätt med en helhetssyn på vår verksamhet samt att du har integritet att göra omdömesgilla avvägningar. Vidare är du en självgående och initiativtagande person.

Du ska ha adekvat högskoleutbildning och gärna erfarenheter från ledningsarbete. Forskarutbildning är meriterande för tjänsten. Vidare ser vi det som meriterande med tidigare erfarenhet av undervisning eller annan tjänstgöring på högskola/universitet. 

Vår verksamhet bedrivs i en två-språkig miljö, du behöver därför kunna tala och skriva väl på svenska och engelska.

 

Anställningen


Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100 %, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
 
Vid Högskolan Dalarna är avdelningschefskapet vid akademierna ett uppdrag i tjänst under 3 år, med möjlighet till förlängning 3 år i taget. Uppdraget som avdelningschef omfattar heltid. För externt sökande erbjuds lämplig grundanställning.

Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge och visst arbete förekommer även i Falun.


Intresserad?

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2022-08-28. Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev, betygshandlingar samt uppgift om referens. Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna,  besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

 Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Universitetslektor i Industriell ekonomi

Har du en bred kompetens med intresse för både teknik, ekonomi och gärna också entreprenörskap?                                                Med en anställning vid Högskolan Dalarna är du en del i att fortsätta utveckla ett av landets ledande lärosäten vad gäller distansundervisning, där ämnet Industriell ekonomi ligger i framkant. Du får även vara med när Campus Borlänge flyttar till en toppmodern byggnad i centrala Borlänge. Högskolan Dalarna erbjud... Visa mer
Har du en bred kompetens med intresse för både teknik, ekonomi och gärna också entreprenörskap?                                               

Med en anställning vid Högskolan Dalarna är du en del i att fortsätta utveckla ett av landets ledande lärosäten vad gäller distansundervisning, där ämnet Industriell ekonomi ligger i framkant. Du får även vara med när Campus Borlänge flyttar till en toppmodern byggnad i centrala Borlänge.

Högskolan Dalarna erbjuder en anställning med stora utvecklingsmöjligheter. Programmet Industriell ekonomi befinner sig i en expansionsfas med högt söktryck och efterfrågan. Forskningsmässigt är ämnet även en del i utvecklandet av ett gemensamt forskningsområde, tillsammans med andra närliggande ämnen på avdelningen, så som entreprenörskap och maskinteknik.

 

Din arbetsdag som universitetslektor

Högskolan Dalarna erbjuder en varierande anställning. Stor vikt läggs på att egna initiativ och intresseområden ges möjlighet att växa och utvecklas, samt bidra till att färga kommande expansion av programmet, det gemensamma undervisningsåtagandet och forskningsområdet. 

Inom programmet Industriell ekonomi sker undervisningen framför allt i form av distansutbildning, men även campusutbildning förekommer som inslag inom andra program. Tjänsten omfattar möjligheter till forskning.Du förväntas kunna undervisa på svenska, bedriva forskning och aktivt söka forskningsfinansiering. Som lektor är du delaktig i avdelningens forskningsgrupp och högst involverad i utvecklingen av ett gemensamt forskningsområde.

Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100%, med tillträde enligt överenskommelse.

 

Är du personen vi söker?

Vi söker dig som har erfarenhet av undervisning på grund eller avancerad nivå samt har förmåga att hantera digitala hjälpmedel som stöd för undervisningen. Du ska ha industriell erfarenhet, visad genom t.ex. anställning, samverkan eller utvecklingsprojekt, och vill dela med dig av din kunskap och dina erfarenheter till nuvarande och framtida utvecklare och ledare inom industrin. 

Erfarenhet av forsknings- och utvecklingsarbete med kopplingar till industriell marknadsföring, försörjningskedjor och logistik är önskvärt. Detsamma gäller erfarenhet av att framgångsrikt söka och tilldelas forskningsmedel. Teknik-, hållbarhets-, entreprenörskaps- och produktionskunnande är en fördel men inte avgörande, meriterande är även erfarenhet av projektledning.

 Vid tillsättningen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Du har god analytisk förmåga, ser helheten och är duktig på att kommunicera med människor som har skiftande professioner, kultur- och utbildningsbakgrund. Arbetet innebär många olika kontakter med både studenter, kollegor, näringslivsföreträdare och andra intressenter vilket innebär att du behöver ha god samarbetsförmåga. Arbetet är till stor del självständigt varför det ställs höga krav på ansvarsförmåga och planering samt att du är driven och har en god initiativförmåga. Det krävs att du har god förmåga att uttrycka dig väl, muntligt och skriftligt, både på svenska och engelska. Undervisningen bedrivs till största delen på svenska.

Enligt Högskoleförordning och Anställningsordning är den behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vetenskaplig samt pedagogisk skicklighet bedöms enligt givna kriterier i anställningsordningen.

För denna anställning krävs avlagd doktorsexamen inom industriell ekonomi eller motsvarande

Då vi fäster stor vikt vid den pedagogiska skickligheten förväntas den sökande som inte redan har behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början. 

 

Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100%, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är både i Borlänge/Falun.

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga enligt HF kap 4. Pedagogiskt prov kommer troligen att tillämpas.

För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas Anställningsordning.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av Kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

I de fall rekryteringsprocessen drar ut på tiden kan en vikarie under tillsättningen komma att anställas. Urvalet sker bland de sökande till anställningen. Var vänlig meddela i din ansökan om du är intresserad av vikariatsanställningen.

Ansökningshandlingarna kommer att sakkunniggranskas.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2022-09-11

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Högskolan Dalarna söker avdelningschef för avd. energi- och byggteknik

Ansök    Jul 8    Högskolan Dalarna    Forskningschef
Vill du vara chef för en tvärvetenskaplig avdelning med engagerade forskare och lärare? Motiveras du av spännande utmaningar och möten med människor? Då har vi ett fantastiskt jobb för dig! Högskolan Dalarna är mitt i en spännande förändringsresa. Ett helt nytt campus har börjats byggas i centrala Borlänge med inflyttning 2024 för att möta personalens och studenternas behov av en attraktiv arbetsplats och studiemiljö. Vi söker nu en chef till avdelningen ... Visa mer
Vill du vara chef för en tvärvetenskaplig avdelning med engagerade forskare och lärare?
Motiveras du av spännande utmaningar och möten med människor? Då har vi ett fantastiskt jobb för dig!

Högskolan Dalarna är mitt i en spännande förändringsresa. Ett helt nytt campus har börjats byggas i centrala Borlänge med inflyttning 2024 för att möta personalens och studenternas behov av en attraktiv arbetsplats och studiemiljö. Vi söker nu en chef till avdelningen Energi- och Byggteknik som består av ca 40 medarbetare och tillhör Institutionen för Information och Teknik. Avdelningen består av ämnena Byggteknik och Energiteknik. Vi söker dig som vill fortsätta driva avdelningens arbete framåt genom att skapa goda förutsättningar för medarbetarnas arbete och utveckling.

 

Din arbetsdag som avdelningschef för avdelningen energi- och byggteknik.

Avdelningschefen leder och fördelar arbetet inom den aktuella avdelningen och tillhör ledningen inom institutionen information och teknik. Institutionen leds av en prefekt som till sin hjälp har en proprefekt och tre avdelningschefer som ansvarar för varsin avdelning. Som avdelningschef ingår du som ledamot i institutionens ledningsråd.

I rollen som avdelningschef ska du fortlöpande, i samarbete med ämnesföreträdare, programansvariga samt dina kollegor driva och utveckla verksamheten inom avdelningens ämnen och program. Som chef får du möjlighet att utvecklas genom Högskolan Dalarnas
chefsutvecklingsprogram. Övergripande arbetsuppgifter är att ansvara för budget, verksamhetsutveckling och drift, samt självklart för personalen. Personalansvaret innebär bl.a. tjänstgöringsplanering, rekrytering, introduktion för nya medarbetare, medarbetarsamtal, lönesamtal samt arbetsmiljöarbete. I arbetsuppgifterna ingår också att samordna avdelningens uppdrag gällande utbildning, forskning samt samverkan med omgivande samhälle.


Är du personen vi söker?

Mycket stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Som avdelningschef ska du ha god samarbetsförmåga och har lätt för att skapa förtroende både internt och externt. 

Intresse och engagemang för medarbetares utveckling och arbetsförhållanden är av stor vikt där du relaterar på ett lyhört och empatiskt sätt.

Du är ansvarstagande och har en god organisatorisk och administrativ förmåga. Det är viktigt att du har ett strategiskt förhållningssätt med en helhetssyn på vår verksamhet samt att du har integritet att göra omdömesgilla avvägningar. Vidare är du en självgående och initiativtagande person.

Du ska ha adekvat högskoleutbildning och gärna erfarenheter från ledningsarbete. Forskarutbildning är meriterande för tjänsten. Vidare ser vi det som meriterande med tidigare erfarenhet av undervisning eller annan tjänstgöring på högskola/universitet. 

Vår verksamhet bedrivs i en två-språkig miljö, du behöver därför kunna kan tala och skriva väl på svenska och engelska.

Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100 %, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
 
Vid Högskolan Dalarna är avdelningschefskapet vid akademierna ett uppdrag i tjänst under 3 år, med möjlighet till förlängning 3 år i taget. Uppdraget som avdelningschef omfattar heltid. För externt sökande erbjuds lämplig grundanställning.

Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge och visst arbete förekommer även i Falun.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Ansökningshandlingar
Din ansökan ska innehålla CV, betygshandlingar, samt uppgift om referens. Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning har de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2022-08-28.

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

 


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Högskolan Dalarna söker avdelningschef för industriell teknik och ekonomi

Ansök    Jul 8    Högskolan Dalarna    Forskningschef
Vill du vara chef för en tvärvetenskaplig avdelning med engagerade forskare och lärare? Motiveras du av spännande utmaningar och möten med människor? Då har vi ett fantastiskt jobb för dig! Vi söker nu en chef till avdelningen Industriell Teknik och Ekonomi. Avdelningen består av ämnena Fysik, Industriell ekonomi, Maskinteknik, Matematik, Materialteknik, Entreprenörskap och Innovation. Vi söker dig som vill fortsätta driva avdelningens arbete framåt gen... Visa mer
Vill du vara chef för en tvärvetenskaplig avdelning med engagerade forskare och lärare? Motiveras du av spännande utmaningar och möten med människor? Då har vi ett fantastiskt jobb för dig!

Vi söker nu en chef till avdelningen Industriell Teknik och Ekonomi. Avdelningen består av ämnena Fysik, Industriell ekonomi, Maskinteknik, Matematik, Materialteknik, Entreprenörskap och Innovation. Vi söker dig som vill fortsätta driva avdelningens arbete framåt genom att skapa goda förutsättningar för medarbetarnas arbete och utveckling. Du får även vara med när Campus Borlänge flyttar till en toppmodern byggnad i centrala Borlänge och du blir en viktig del i uppdraget att utveckla forsknings- och utbildningsmilljön inom avdelningen.

Din arbetsdag som avdelningschef för avdelningen industriell teknik och ekonomi

Avdelningschefen leder och fördelar arbetet inom den aktuella avdelningen och tillhör ledningen inom institutionen Information och teknik. Institutionen leds av en prefekt som till sin hjälp har en proprefekt och tre avdelningschefer som ansvarar för varsin avdelning. Som avdelningschef ingår du som ledamot i institutionens ledningsråd.

I rollen som avdelningschef ska du fortlöpande, i samarbete med ämnesföreträdare, programansvariga samt dina kollegor driva och utveckla verksamheten inom avdelningens ämnen och program. Som chef får du möjlighet att utvecklas genom Högskolan Dalarnas chefsutvecklingsprogram.

Övergripande arbetsuppgifter är att ansvara för budget, verksamhetsutveckling och drift, samt självklart för personalen. Personalansvaret innebär bl.a. tjänstgöringsplanering, rekrytering, introduktion för nya medarbetare, medarbetarsamtal, lönesamtal samt arbetsmiljöarbete. I arbetsuppgifterna ingår också att samordna avdelningens uppdrag gällande utbildning, forskning samt samverkan med omgivande samhälle.


Är du personen vi söker?

Mycket stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Som avdelningschef ska du ha god samarbetsförmåga och har lätt för att skapa förtroende både internt och externt. 

Intresse och engagemang för medarbetares utveckling och arbetsförhållanden är av stor vikt där du relaterar på ett lyhört och empatiskt sätt.

Du är ansvarstagande och har en god organisatorisk och administrativ förmåga. Det är viktigt att du har ett strategiskt förhållningssätt med en helhetssyn på vår verksamhet samt att du har integritet att göra omdömesgilla avvägningar. Vidare är du en självgående och initiativtagande person.

Du ska ha adekvat högskoleutbildning och gärna erfarenheter från ledningsarbete. Forskarutbildning är meriterande för tjänsten. Vidare ser vi det som meriterande med tidigare erfarenhet av undervisning eller annan tjänstgöring på högskola/universitet. 

Vår verksamhet bedrivs i en två-språkig miljö, du behöver därför kunna tala och skriva väl på svenska och engelska.

 

Anställningen


Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100 %, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
 
Vid Högskolan Dalarna är avdelningschefskapet vid akademierna ett uppdrag i tjänst under 3 år, med möjlighet till förlängning 3 år i taget. Uppdraget som avdelningschef omfattar heltid. För externt sökande erbjuds lämplig grundanställning.

Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge och visst arbete förekommer även i Falun.


Intresserad?

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2022-08-14. Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev, betygshandlingar samt uppgift om referens. Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna,  besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

 Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Högskolan Dalarna söker universitetsadjunkter i Informatik

Vi söker nu två universitetsadjunkter i informatik och erbjuder en kreativ miljö med ett starkt lagarbete där vi tillsammans ständigt utvecklar våra kurser och utbildningsprogram. Arbetet präglas av kunskap, kvalitet, innovation och gemenskap. Högskolan Dalarna är dessutom mitt i en spännande förändringsresa. Ett helt nytt campus har börjats byggas i centrala Borlänge med inflyttning 2024 för att möta personalens och studenternas behov av en attraktiv arbe... Visa mer
Vi söker nu två universitetsadjunkter i informatik och erbjuder en kreativ miljö med ett starkt lagarbete där vi tillsammans ständigt utvecklar våra kurser och utbildningsprogram. Arbetet präglas av kunskap, kvalitet, innovation och gemenskap. Högskolan Dalarna är dessutom mitt i en spännande förändringsresa. Ett helt nytt campus har börjats byggas i centrala Borlänge med inflyttning 2024 för att möta personalens och studenternas behov av en attraktiv arbetsplats och studiemiljö.

 Välkommen till oss!

 

Avdelningen Data- och Informationshantering tillhandahåller flera utbildningsprogram. På kandidatnivå har vi IT-säkerhet och Mjukvarutestning, Systemvetenskap, Grafisk Design och Webbutveckling samt utveckling av e-tjänster. På avancerad nivå har vi magisterprogram i Business Intelligence och masterprogram i Data Science samt ett forskarutbildningsprogram i Mikrodataanalys. Forskningen på avdelningen sker inom ämnet Mikrodataanalys.

Din tjänst som universitetsadjunkt i informatik
Högskolan Dalarna erbjuder en anställning som lärare med stora utvecklingsmöjligheter. De utbildningsprogram som avdelningen Data och Informationshantering tillhandahåller, befinner sig i en expansionsfas med högt söktryck och stor efterfrågan. Du kommer få möjligheten att arbeta med såväl undervisning inom olika kurser och handledning i examensarbeten. Genom egna initiativ kan din tjänst utvecklas och anpassas efter dina intresseområden.

Högskolan Dalarna samverkar med näringslivet i regionen som en del i att utforma framtidens utbildningar och forskning. Vi erbjuder en varierande läraranställning där undervisning är den huvudsakliga arbetsuppgiften. I rollen ingår att undervisa både på campus och online. 

Är du personen vi söker?
Vi söker dig som vill arbeta med undervisning, har ambitioner att utveckla vårt lagarbete, dig själv och vår arbets- och utbildningsmiljö. 

Vi vill att du har förmågan att planera, genomföra, handleda, undervisa och examinera kurser. För att bidra till kursutveckling behöver du vara motiverad att vidareutbilda dig för att möta avdelningens behov. Du behöver ha kunskap och erfarenhet kopplat till något område som rör IT, data- och systemvetenskap, grafisk design, webbutveckling, IT-säkerhet, mjukvarutestning, systemvetenskap, utveckling av e-tjänstersoftware engineering, webbuteckling, data science, och artificiell intelligens. 

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som


• avlagt magister-, kandidat- eller yrkesexamen i informatik, datavetenskap, IT säkerhet eller närliggande ämne eller har annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
• visat pedagogisk skicklighet

Meriterande är erfarenhet av:


• Systemutveckling med programmering
• Kunskaper i grundläggande IT-säkerhet.
• Webbutveckling, JavaScript, HTML, stylesheets (CSS)
• Agilt arbetssätt
• Högskolepedagogisk utbildning
• Konsultarbete eller operativt arbete med kopplingar till Data och Informationshantering
• Pedagogisk skicklighet och erfarenhet av att hålla i undervisning, workshops eller föreläsningar.
 Då vi fäster stor vikt vid den pedagogiska skickligheten förväntas den sökande som inte redan har behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början. 

Personliga egenskaper som behövs för att lyckas i rollen


• Samarbetsförmåga
• Kommunikativ förmåga
• Ansvarstagande
• Initiativförmåga
• Analytisk förmåga

Det krävs även att du har god förmåga att uttrycka dig väl, såväl muntligt som skriftligt både på svenska och engelska. Undervisningen bedrivs till största delen på svenska.


Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. Pedagogiskt prov kan förekomma.

För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas anställningsordning.

Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100%, med tillträde snarast. Provanställning kan komma att tillämpas. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge och visst arbete förekommer även i Falun.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

I de fall rekryteringsprocessen drar ut på tiden tillsätts en vikarie under rekryteringsprocessen. Urvalet sker bland de sökande till anställningen. Var vänlig meddela i din ansökan om du är intresserad av vikariatsanställningen.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2022-08-28.

Din ansökan ska innehålla CV, betygshandlingar, pedagogiska meriter samt kontaktuppgift till minst två referenser. * Pedagogiska meriter ska redovisas på separat blankett som rekvireras från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor vänligen kontakta [email protected].

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Universitetslektor i Företagsekonomi

Vill du bidra till utvecklingen av ämnet företagsekonomi i en expansiv miljö? Nu finns chansen att bli en av lärarna och forskarna på avdelningen för Näringsliv och företagande! Vi erbjuder företagsekonomisk utbildning med flera inriktningar inom ekonomprogrammet och sport managementprogrammet, och vi bedriver bland annat forskning inom hållbart företagande, företagsutveckling och CSR, samt ledarskap, marknadsföring, entreprenörskap, cirkulär ekonomi och ... Visa mer
Vill du bidra till utvecklingen av ämnet företagsekonomi i en expansiv miljö? Nu finns chansen att bli en av lärarna och forskarna på avdelningen för Näringsliv och företagande!

Vi erbjuder företagsekonomisk utbildning med flera inriktningar inom ekonomprogrammet och sport managementprogrammet, och vi bedriver bland annat forskning inom hållbart företagande, företagsutveckling och CSR, samt ledarskap, marknadsföring, entreprenörskap, cirkulär ekonomi och beslutsfattande i offentliga verksamheter.

Vi söker nu en universitetslektor som vill ta chansen att förstärka vår miljö och ta en aktiv roll i utvecklingen av både undervisningen och forskningen, med inriktning på entreprenöriella och intraprenöriella organisationsprocesser.

Din arbetsdag som universitetslektor
Denna tjänst omfattar en stor andel undervisningsinsatser. Undervisningsinsatserna innefattar allt ifrån kursansvar till undervisning, examination, handledning och examination av examensarbeten. Vi bedriver dessutom med både campus- och distansutbildning.

En mindre andel forskning i tjänst kan bli aktuellt, men forskningsinsatser är till stora delar beroende av din och forskargruppens förmåga att beviljas extern finansering. Forskningsinsatser kan göras i både egna och andras projekt.

Vissa inslag av administration ingår också i dina arbetsuppgifter, exempelvis inom ramen för olika kvalitetsuppdrag.

Ämnesgruppen arbetar även nära andra närliggande ämnen och har regelbundna kontakter med regionala samverkanspartners som en viktig del i vårt kvalitetsarbete.

Är du personen vi söker
Vi söker en person som har goda utvecklingsmöjligheter och vill bidra till att utveckla den företagsekonomiska ämnesmiljön. Du kommer att få ett stort ansvar för kvalitetssäkring och kursutveckling inom din forskningsinriktning, men också bidra till forskningsmiljön i allmänhet samt bidra till samverkan med externa aktörer.

Vi ser att du kan undervisa inom alla inriktningar inom företagsekonomi på grundnivån, samt med särskilt fokus på kvantitativa metoder. 

Enligt Högskoleförordning och Anställningsordning är den behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vetenskaplig samt pedagogisk skicklighet bedöms enligt givna kriterier i anställningsordningen.

För denna anställning krävs avlagd doktorsexamen inom företagsekonomi samt högskolepedagogisk utbildning motsvarande SUHF:s rekommendationer.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten skall särskild vikt läggas vid:


• Förmåga att skapa förutsättningar för studenternas lärande samt förmåga att skapa engagemang och intresse för ämnet.
• Erfarenhet av undervisning med både ämnesbredd samt på grundnivå och avancerad nivå.
• Erfarenheter av handledning av uppsatser eller examensarbeten.
• Visad pedagogisk skicklighet genom varierade insatser i utbildning; såsom planering, genomförande (undervisning och examination) och utvärdering som bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten ska särskild vikt läggas vid:


• Forskningsproduktionens relevans i förhållande till anställningsprofilen.
• Självständighet och förnyelseförmåga som forskare.
• Forskningens kvalitet visad genom nationellt och/eller internationellt publicerade arbeten.

Du ska även ha mycket god kommunikationsförmåga på såväl svenska som engelska både i tal och skrift. En stor del av arbetet sker i arbetslag och i samverkan med det omgivande samhället, vilket medför att god samarbetsförmåga, initiativförmåga, hög grad av självständighet och ansvarstagande krävs för att lyckas i rollen.

 Det är meriterande om du har
- bred undervisningserfarenhet inom företagsekonomi
- vetenskaplig kunskap inom fältet genus/jämställdhet
- lett kursutveckling

Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100%, med tillträde 2023-01-01 eller därefter enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge men visst arbete förekommer även i Falun.

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga enligt HF kap 4. Pedagogiskt prov/provföreläsning kommer att tillämpas.

För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas Anställningsordning.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av Kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

I de fall rekryteringsprocessen drar ut på tiden kan en vikarie under tillsättningen komma att anställas. Urvalet sker bland de sökande till anställningen. Var vänlig meddela i din ansökan om du är intresserad av vikariatsanställningen.

Ansökan ska innehålla
- CV
- personligt brev
- intyg och betyg 
- publikationsförteckning 
- fem av de mest relevanta av åberopade arbeten
- skriftlig redogörelse för vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet
- pedagogiska meriter ska redovisas i enlighet med den mall som hämtas från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor gällande detta vänligen kontakta [email protected].  

Innan sista ansökningsdag har du möjlighet att komplettera din ansökan med de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt. Kontakta i så fall personaladministratör Tina Nordin, [email protected] innan ansökningstidens utgång.

Ansökningshandlingarna kommer att sakkunniggranskas.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2022-07-16.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Visa mindre

Doktorand i mikrodataanalys, vård och hälsa

Ansök    Jun 21    Högskolan Dalarna    Doktorand
Är du intresserad av att bidra till framtida forskning om digitala tvillingar för personcentrerad hemsjukvård?  Vi erbjuder nu en fullt finansierad doktorandtjänst i mikrodataanalys. Ämnes- och forskningsområde Mikrodataanalys är ett tvärvetenskapligt område som involverar insamling, modellering, sammanställning och tolkning av stora datamängder, tillsammans med underliggande algoritmer, metoder och tekniker, samt dess tillämpning på beslutsfattande. Mik... Visa mer
Är du intresserad av att bidra till framtida forskning om digitala tvillingar för personcentrerad hemsjukvård?  Vi erbjuder nu en fullt finansierad doktorandtjänst i mikrodataanalys.

Ämnes- och forskningsområde
Mikrodataanalys är ett tvärvetenskapligt område som involverar insamling, modellering, sammanställning och tolkning av stora datamängder, tillsammans med underliggande algoritmer, metoder och tekniker, samt dess tillämpning på beslutsfattande. Mikrodataanalys vid Högskolan Dalarna tillämpas främst på hälsa, miljö, energi, transporter, infrastruktur och industri.

Doktorandprogrammet ger bred allmän kunskap och attraktiv specialistkompetens inom Business Intelligence och Business Analytics, vilket öppnar möjligheter för både en akademisk karriär och arbete inom t.ex. forskningsinstitut, ledning eller konsultation. Programmet lämpar sig för sökande med examen på avancerad nivå inom discipliner som datavetenskap, informatik, teknik, statistik, ekonomi eller geografi.

Projektets ämne

Syftet med detta projekt är att utveckla och utvärdera en digital tvilling för personcentrerad hemsjukvård.  Den digitala tvillingen kommer att vara en virtuell representation av klienter, deras hem och hemvårdstjänster för att stödja individuell bedömning, planering, beslutsfattande, utförande av tjänster och uppföljning.

Avhandlingen kommer att fokusera på tre huvuduppgifter. Den första kommer att bestå av att designa och implementera ett sensornätverk för att samla in kropps- och miljödata. I det andra steget kommer dessa data att användas för att bygga en virtuell modell (den digitala tvillingen i sig) av individen och hans / hennes miljö. Flera maskininlärningsalgoritmer kommer att testas för att skapa modellerna, simulera olika scenarier och göra förutsägelser.  Slutligen ska ett användarvänligt användargränssnitt utvecklas för att säkerställa en god användbarhet av systemet för både socialtjänst och patienter.


Som doktorand kommer du främst att fokusera på dina studier och din forskning. 20% av din tid kan också spenderas på avdelningsuppgifter, ofta undervisning, vid fakulteten för data- och informationsvetenskap.

Kvalifikationer
För att bli antagen till forskarutbildning i mikrodataanalys krävs att den sökande uppfyller både allmänna och särskilda behörighetskrav och har den förmåga som krävs för att kunna dra nytta av doktorandstudier inom detta område.

Grundläggande behörighet
Behörighetskraven för antagning till forskarutbildning är följande:

1. Examen på masternivå

2. Slutförande av 240 högskolepoäng varav 60 på avancerad nivå

3. Motsvarande färdigheter förvärvade på annat sätt i antingen Sverige eller annat land.

Särskild behörighet
Särskilda behörighetskrav förutsätter att den sökande med fullgjort minst fem kurser inom följande ämnen:

Databassystem – 7,5 hp

Dataanalys och statistik – 7,5 hp

Artificiell intelligens – 7,5 hp

Programmering – 7,5 hp

Matematik – 7,5 hp

Nationalekonomi – 7,5 hp

Optimeringstekniker eller sannolikhetsteori – 7,5 hp

Beslutsteori – 7,5 hp

Urval
Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven ska göras utifrån kriterierna i den allmänna studieplanen.

Kandidater med bakgrund inom datavetenskap, inklusive programmering, webbaserade databaser, trådlösa sensornätverk, sakernas internet, användarupplevelse och maskininlärning prioriteras. Arbetskunskap om Python, kommunikationsprotokoll, systemintegration och  maskininlärningsbibliotek krävs. Kunskaper i matematisk modellering, styrning och signalbehandling är meriterande.

 För att lyckas som doktorand behöver du kunna samarbeta väl med andra, vilket innefattar att både dela med dig av dina kunskaper och vara öppen för vägledning och handledning av andra. Du behöver också vara en motiverad självstartare som kan ta initiativ och arbeta självständigt mot ett långsiktigt mål.

Engelska språkkunskaper, både skriftliga och muntliga, är ett måste, och svenska språkkunskaper är en tillgång.  Bedömningen av kandidaterna baseras också på tidigare studieresultat och självständigt arbete på masternivå.

Anställningen

Doktorandtjänsten är en heltidsanställning (visstidsanställning) enligt högskoleförordningen (5 kap). Lön enligt lokalt kollektivavtal. Högskolan Dalarna ligger i två städer, Falun och Borlänge där placeringen i första hand är i Borlänge.

Doktorandtjänsten är tillgänglig för europeiska och icke-europeiska medborgare.

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

Lön efter Högskolan Dalarnas doktorandstege.

Ansökningshandlingar

Din ansökan ska innehålla:


• Personligt brev och CV
• Kopior av examensbevis och betyg
• Tidigare självständigt skrivande såsom avhandling
• Forskningsutlåtande (1-2 sidor där du förväntas reflektera över forskningsämnet och dina kunskaper och intresse för området)
• Två akademiska referenser


 Vid frågor gällande detta vänligen kontakta [email protected].

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2022-08-07.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

 

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Ekonom med inriktning mot forskningsfinansiering!

Ansök    Jun 20    Högskolan Dalarna    Redovisningsekonom
Högskolan Dalarna är inne i en expansiv fas med många nya spännande uppdrag. Nu söker vi dig som vill vara med på vår resa! Ekonomiavdelningen består av ett glatt gäng på 20 medarbetare som arbetar konsultativt gentemot högskolans chefer, forskare och projektledare. Arbetet inom avdelningen spänner över hela ekonomiområdet med bl a verksamhetsuppföljning, projektredovisning, bokslut, budget/prognos, fakturahantering, in- och utbetalningar samt inköp och u... Visa mer
Högskolan Dalarna är inne i en expansiv fas med många nya spännande uppdrag. Nu söker vi dig som vill vara med på vår resa!

Ekonomiavdelningen består av ett glatt gäng på 20 medarbetare som arbetar konsultativt gentemot högskolans chefer, forskare och projektledare. Arbetet inom avdelningen spänner över hela ekonomiområdet med bl a verksamhetsuppföljning, projektredovisning, bokslut, budget/prognos, fakturahantering, in- och utbetalningar samt inköp och upphandling. 

Som forskningsfinansieringsekonom hos oss
Som ekonom inriktad mot forskningsfinansiering arbetar du huvudsakligen i affärssystemet Agresso samt i Excel. Du jobbar nära Högskolan dalarnas forskare och stöttar med kalkyler i forskningsansökningar, lägger upp struktur för den ekonomiska redovisningen, sköter återrapportering och rekvisitionshantering gentemot forskningsfinansiärerna. Du jobbar nära verksamhetsekonomen i samband med budget och prognoser.

Är du personen vi söker?
Vi söker dig som har en bred arbetslivserfarenhet från att jobba med forskningsfinansiärer. Du ska vara väl insatt i de regelverk olika forskningsfinansiärer tillämpar såsom ERUF, EU, regionsfonder mm. Du ska ha jobbat med ekonomi i minst 10 år samt ha minst 5 års erfarenhet av att jobba med forskningsfinansiärer. Du ska även ha erfarenhet från affärssystemet Agresso likväl som erfarenhet av statlig redovisning. Du ska ha goda kunskaper i Excel men vi ser gärna att du har goda kunskaper i hela Officepaketet och kan tala och skriva på svenska och engelska.

För att passa bra in på rollen som redovisningsekonom ser vi att du har en god samarbetsförmåga och är självgående samt har ett starkt personligt driv. Du har en god förmåga att arbeta noggrant och strukturerat där du trivs bra med siffror och har en analytisk förmåga. 

Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 80%, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge och visst arbete förekommer även i Falun.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Välkommen med din ansökan! 
Du ansöker via vår webbplats senast 2022-07-06. Din ansökan ska innehålla CV samt betygshandlingar.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Visa mindre

Vikarierande Universitetslektor i företagsekonomi, 20%

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra... Visa mer
På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss?

Vill du bidra till utvecklingen av ämnet företagsekonomi i en expansiv miljö? Nu finns chansen att bli en av lärarna och forskarna på avdelningen för Näringsliv och företagande!

Vi erbjuder företagsekonomisk utbildning med flera inriktningar inom ekonomprogrammet och sport managementprogrammet, och vi bedriver bland annat forskning inom ledarskap, marknadsföring, entreprenörskap, cirkulär ekonomi och beslutsfattande i offentliga verksamheter.

Vi söker nu en vikarierande universitetslektor som vill ta chansen att förstärka vår miljö och ta en aktiv roll i utvecklingen av både undervisningen och forskningen.

Din arbetsdag som universitetslektor
Som universitetslektor ingår så väl undervisningsinsatser som forskning i dina arbetsuppgifter. Undervisningsinsatser innefattar allt ifrån kursansvar till undervisning, examination, handledning och examination av examensarbeten. Vi jobbar dessutom med både campus- och distansutbildning.

Forskningsinsatser kan göras i både egna och andras projekt. Som universitetslektor förväntas du aktivt ansöka om forskningsmedel. Även vissa inslag av administration kan ingå i dina arbetsuppgifter, exempelvis inom ramen för olika kvalitetsuppdrag.

Vi förväntar oss av dig som universitetslektor att du generellt inom din inriktning tar ansvar för kvalitetssäkring och kursutveckling, bidrar till forskningsmiljön samt bidrar till samverkan med externa aktörer.

Personen vi söker vill bidra till att utveckla den företagsekonomiska ämnesmiljön. Miljön är till stor del integrerad med andra ämnen och har nära kontakter med regionala samverkanspartners. För närvarande sker ett förändringsarbete i Högskolans forskning och utbildning där företagsekonomi spelar en viktig roll.

Är du personen vi söker?
Enligt Högskoleförordning och Anställningsordning är den behörig att anställas som universitetslektor som har avlagt doktorsexamen samt visat pedagogisk skicklighet. Behörigheten ska ligga inom området företagsekonomi, och det är meriterande om den sökande har en inriktning mot organisation respektive entreprenörskap.

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet av anställning gälla. Vetenskaplig samt pedagogisk skicklighet bedöms enligt givna kriterier i anställningsordningen. Högskolan Dalarna fäster synnerligen stor vikt vid bedömning av den pedagogiska skickligheten.

Därutöver fäster vi stor vikt vid den sökandens lämplighet i form av erfarenheter, färdigheter och personliga egenskaper som krävs för att fullgöra uppgifterna i tjänsten. Det är krav på att den sökande kan påvisa

- god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och på engelska,
- god samarbetsförmåga,
- ansvarstagande,
- initiativtagande,
- administrativ skicklighet.

Det är meriterande om den sökande kan påvisa

- erfarenhet av kvantitativa metoder, både i samband med undervisning och forskning,
- erfarenhet av campus- och distansutbildning.

Då vi fäster stor vikt vid den pedagogiska skickligheten förväntas den sökande som inte redan har behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning enligt Högskolan förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början.

Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. Utlysningen innebär att sökande ska ha väsentliga och relevanta meriter inom organisation och entreprenörskap.

Anställningen
Anställningen är ett vikariat med tjänstgöringsgrad 20% som löper 2022-07-01 - 2022-12-31. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge men visst arbete förekommer även i Falun.

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga enligt HF kap 4. Pedagogiskt prov kommer eventuellt att tillämpas.

För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas anställningsordning.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

Ansökan ska innehålla
- CV
- intyg och betyg 
- skriftlig redogörelse för vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet
- pedagogiska meriter ska redovisas i enlighet med den mall som hämtas från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor gällande detta vänligen kontakta [email protected].  

Innan sista ansökningsdag har du möjlighet att komplettera din ansökan med de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt. Kontakta personaladministratör Tina Nordin, [email protected] innan ansökningstidens utgång.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2022-06-22.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Vikarierande Universitetslektor i företagsekonomi, 20%

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra... Visa mer
På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss?

Vill du bidra till utvecklingen av ämnet företagsekonomi i en expansiv miljö? Nu finns chansen att bli en av lärarna och forskarna på avdelningen för Näringsliv och företagande!

Vi erbjuder företagsekonomisk utbildning med flera inriktningar inom ekonomprogrammet och sport managementprogrammet, och vi bedriver bland annat forskning inom ledarskap, marknadsföring, entreprenörskap, cirkulär ekonomi och beslutsfattande i offentliga verksamheter.

Vi söker nu en vikarierande universitetslektor som vill ta chansen att förstärka vår miljö och ta en aktiv roll i utvecklingen av både undervisningen och forskningen.

Din arbetsdag som universitetslektor
Som universitetslektor ingår så väl undervisningsinsatser som forskning i dina arbetsuppgifter. Undervisningsinsatser innefattar allt ifrån kursansvar till undervisning, examination, handledning och examination av examensarbeten. Vi jobbar dessutom med både campus- och distansutbildning.

Forskningsinsatser kan göras i både egna och andras projekt. Som universitetslektor förväntas du aktivt ansöka om forskningsmedel. Även vissa inslag av administration kan ingå i dina arbetsuppgifter, exempelvis inom ramen för olika kvalitetsuppdrag.

Vi förväntar oss av dig som universitetslektor att du generellt inom din inriktning tar ansvar för kvalitetssäkring och kursutveckling, bidrar till forskningsmiljön samt bidrar till samverkan med externa aktörer.

Personen vi söker vill bidra till att utveckla den företagsekonomiska ämnesmiljön. Miljön är till stor del integrerad med andra ämnen och har nära kontakter med regionala samverkanspartners. För närvarande sker ett förändringsarbete i Högskolans forskning och utbildning där företagsekonomi spelar en viktig roll.

Är du personen vi söker?
Enligt Högskoleförordning och Anställningsordning är den behörig att anställas som universitetslektor som har avlagt doktorsexamen samt visat pedagogisk skicklighet. Behörigheten ska ligga inom området företagsekonomi, och det är meriterande om den sökande har en inriktning mot marknadsföring.

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet av anställning gälla. Vetenskaplig samt pedagogisk skicklighet bedöms enligt givna kriterier i anställningsordningen. Högskolan Dalarna fäster synnerligen stor vikt vid bedömning av den pedagogiska skickligheten.

Därutöver fäster vi stor vikt vid den sökandens lämplighet i form av erfarenheter, färdigheter och personliga egenskaper som krävs för att fullgöra uppgifterna i tjänsten. Det är krav på att den sökande kan påvisa

- god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och på engelska,
- god samarbetsförmåga,
- ansvarstagande,
- initiativtagande,
- administrativ skicklighet.

Det är meriterande om den sökande kan påvisa erfarenhet av handledning av doktorander samt strategiskt arbete för utveckling av forskningsmiljöer.

Då vi fäster stor vikt vid den pedagogiska skickligheten förväntas den sökande som inte redan har behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning enligt Högskolan förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början.

Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. Utlysningen innebär att sökande ska ha väsentliga och relevanta meriter inom organisation och entreprenörskap.

Anställningen
Anställningen är ett vikariat med tjänstgöringsgrad 20% som löper 2022-07-01 - 2022-12-31. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge men visst arbete förekommer även i Falun.

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga enligt HF kap 4. Pedagogiskt prov kommer eventuellt att tillämpas.

För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas anställningsordning.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

Ansökan ska innehålla
- CV
- intyg och betyg 
- skriftlig redogörelse för vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet
- pedagogiska meriter ska redovisas i enlighet med den mall som hämtas från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor gällande detta vänligen kontakta [email protected].  

Innan sista ansökningsdag har du möjlighet att komplettera din ansökan med de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt. Kontakta personaladministratör Tina Nordin, [email protected] innan ansökningstidens utgång.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2022-07-01.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Universitetslektor i Företagsekonomi

Vill du bidra till utvecklingen av ämnet företagsekonomi i en expansiv miljö? Nu finns chansen att bli en av lärarna och forskarna på avdelningen för Näringsliv och företagande! Vi erbjuder företagsekonomisk utbildning med flera inriktningar inom ekonomprogrammet och sport managementprogrammet, och vi bedriver bland annat forskning inom hållbart företagande, företagsutveckling och CSR, samt ledarskap, marknadsföring, entreprenörskap, cirkulär ekonomi och ... Visa mer
Vill du bidra till utvecklingen av ämnet företagsekonomi i en expansiv miljö? Nu finns chansen att bli en av lärarna och forskarna på avdelningen för Näringsliv och företagande!

Vi erbjuder företagsekonomisk utbildning med flera inriktningar inom ekonomprogrammet och sport managementprogrammet, och vi bedriver bland annat forskning inom hållbart företagande, företagsutveckling och CSR, samt ledarskap, marknadsföring, entreprenörskap, cirkulär ekonomi och beslutsfattande i offentliga verksamheter.

Vi söker nu en universitetslektor som vill ta chansen att förstärka vår miljö och ta en aktiv roll i utvecklingen av både undervisningen och forskningen, med inriktning på entreprenöriella och intraprenöriella organisationsprocesser.

Din arbetsdag som universitetslektor
Denna tjänst omfattar en stor andel undervisningsinsatser. Undervisningsinsatserna innefattar allt ifrån kursansvar till undervisning, examination, handledning och examination av examensarbeten. Vi bedriver dessutom med både campus- och distansutbildning.

En mindre andel forskning i tjänst kan bli aktuellt, men forskningsinsatser är till stora delar beroende av din och forskargruppens förmåga att beviljas extern finansering. Forskningsinsatser kan göras i både egna och andras projekt.

Vissa inslag av administration ingår också i dina arbetsuppgifter, exempelvis inom ramen för olika kvalitetsuppdrag.

Ämnesgruppen arbetar även nära andra närliggande ämnen och har regelbundna kontakter med regionala samverkanspartners som en viktig del i vårt kvalitetsarbete.

Är du personen vi söker
Vi söker en person som har goda utvecklingsmöjligheter och vill bidra till att utveckla den företagsekonomiska ämnesmiljön. Du kommer att få ett stort ansvar för kvalitetssäkring och kursutveckling inom din forskningsinriktning, men också bidra till forskningsmiljön i allmänhet samt bidra till samverkan med externa aktörer.

Vi ser att du kan undervisa inom alla inriktningar inom företagsekonomi på grundnivån, samt med särskilt fokus på kvantitativa metoder. 

Enligt Högskoleförordning och Anställningsordning är den behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vetenskaplig samt pedagogisk skicklighet bedöms enligt givna kriterier i anställningsordningen.

För denna anställning krävs avlagd doktorsexamen inom företagsekonomi samt högskolepedagogisk utbildning motsvarande SUHF:s rekommendationer.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten skall särskild vikt läggas vid:


• Förmåga att skapa förutsättningar för studenternas lärande samt förmåga att skapa engagemang och intresse för ämnet.
• Erfarenhet av undervisning med både ämnesbredd samt på grundnivå och avancerad nivå.
• Erfarenheter av handledning av uppsatser eller examensarbeten.
• Visad pedagogisk skicklighet genom varierade insatser i utbildning; såsom planering, genomförande (undervisning och examination) och utvärdering som bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten ska särskild vikt läggas vid:


• Forskningsproduktionens relevans i förhållande till anställningsprofilen.
• Självständighet och förnyelseförmåga som forskare.
• Forskningens kvalitet visad genom nationellt och/eller internationellt publicerade arbeten.

Du ska även ha mycket god kommunikationsförmåga på såväl svenska som engelska både i tal och skrift. En stor del av arbetet sker i arbetslag och i samverkan med det omgivande samhället, vilket medför att god samarbetsförmåga, initiativförmåga, hög grad av självständighet och ansvarstagande krävs för att lyckas i rollen.

 Det är meriterande om du har
- bred undervisningserfarenhet inom företagsekonomi
- vetenskaplig kunskap inom fältet genus/jämställdhet
- lett kursutveckling

Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100%, med tillträde 2023-01-01 eller därefter enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge men visst arbete förekommer även i Falun.

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga enligt HF kap 4. Pedagogiskt prov/provföreläsning kommer att tillämpas.

För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas Anställningsordning.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av Kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

I de fall rekryteringsprocessen drar ut på tiden kan en vikarie under tillsättningen komma att anställas. Urvalet sker bland de sökande till anställningen. Var vänlig meddela i din ansökan om du är intresserad av vikariatsanställningen.

Ansökan ska innehålla
- CV
- personligt brev
- intyg och betyg 
- publikationsförteckning 
- fem av de mest relevanta av åberopade arbeten
- skriftlig redogörelse för vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet
- pedagogiska meriter ska redovisas i enlighet med den mall som hämtas från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor gällande detta vänligen kontakta [email protected].  

Innan sista ansökningsdag har du möjlighet att komplettera din ansökan med de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt. Kontakta i så fall personaladministratör Tina Nordin, [email protected] innan ansökningstidens utgång.

Ansökningshandlingarna kommer att sakkunniggranskas.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2022-07-07.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Visa mindre

Högskolan Dalarna söker doktorand i energiteknik

Ansök    Maj 6    Högskolan Dalarna    Doktorand
Vill du vara med och forska om framtidens   för byggnader som en del av det nya nationella kompetenscentret om solel (SOLVE)? Högskolan Dalarna är mitt i en spännande förändringsresa. Inom kort påbörjas bygget av ett helt nytt campus i Borlänge där 13 000 kvm utformas för att möta personalens och studenternas behov av en attraktiv arbetsplats och studiemiljö. Med utgångspunkt i Högskolans strategi har ett omfattande utvecklingsarbete genomförts med att fö... Visa mer
Vill du vara med och forska om framtidens   för byggnader som en del av det nya nationella kompetenscentret om solel (SOLVE)?

Högskolan Dalarna är mitt i en spännande förändringsresa. Inom kort påbörjas bygget av ett helt nytt campus i Borlänge där 13 000 kvm utformas för att möta personalens och studenternas behov av en attraktiv arbetsplats och studiemiljö. Med utgångspunkt i Högskolans strategi har ett omfattande utvecklingsarbete genomförts med att förändra vår organisation för framtiden där hållbarhet är ett fokusområde. Högskolan har nyligen erhållit forskarutbildningsrättigheter inom området Resurseffektiv byggd miljö och är också med i det nya nationella kompetenscentret om solel (SOLVE). 

Högskolan Dalarna bedriver solenergiforskning sedan 40 år och etablerade ett magisterprogram i solenergi redan 1999. Forskningen är systeminriktad och tillämpad och sker oftast i samarbete med företag. Tyngdpunkten finns inom solenergi och energieffektivisering i byggnader, både i simulering/modellering och provning av kompletta system för uppvärmning och kylning av byggnader.

Solelforskningscentrum Sverige (SOLVE) skapades som ett strategiskt partnerskap mellan Sveriges forskningsbas inom solel och en bred och engagerad grupp aktörer inom offentlig och privat sektor. Centrets gemensamma vision är ett brett genomslag för solel i Sverige genom smart och genomtänkt integration i städer, på mark och i energisystemet, för att bidra till hållbarhetsmålen. För mer information se: https://www.du.se/sv/Samverkan/energikompetenscentrum-ekc/forskning-blir-skarpa-case/

Din arbetsdag som doktorand
I denna anställning får du möjlighet att utforska hur solel kan integreras i byggnaders energisystem för att få så låga kostnader för byggnadens ägare/förvaltare i ett livscykelperspektiv. Laddning av elbilar betraktas som en del av byggnadens energibehov och du undersöker värdet av att nyttja bilens batteri för såväl transporter som att leverera tillbaka till byggnaden vid behov. Beräkning av systemets miljöpåverkan med LCA blir också en central del av forskningen. Arbetet sker mestadels med hjälp av beräkningsmodeller (simuleringar) men analys och jämförelse med data från konkreta fall ingår också. Arbetet sker i nära samarbete med företag som jobbar med integrering av solel i byggnader på olika sätt.

Du kommer också att samarbeta med andra doktorander inom kompetenscentret i samma temaområde (byggnadsintegrering) samt i andra teman som forskar kring integrering av solel i städer på en högre systemnivå. Kompetenscentret kommer också att hålla egna doktorandkurser som du kommer att studera tillsammans med andra doktorander i SOLVE.

Är du personen vi söker?
Endast den som antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola får anställas som doktorand.

 Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har


• avlagt en examen på avancerad nivå,
• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
• på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.


Formella krav


• Avlagt examen på avancerad nivå inom teknik eller naturvetenskap med energi som centralt ämne och med relevans inom området Resurseffektiv byggd miljö eller motsvarande kunskaper. Vid utländsk examen kommer en individuell bedömning att göras.
• Med godkänt betyg genomfört examensarbete på avancerad nivå inom examen enligt punkten ovan
• God förmåga till muntlig och skriftlig kommunikation på engelska.

Meriterande
Erfarenhet av simuleringsverktyg och modellering är meriterande. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är också en merit.

Personliga egenskaper
Du bör ha en stark initiativförmåga och kunna arbeta självständigt både praktiskt och teoretiskt. En god analytisk och kreativ förmåga är mycket viktig, liksom ett stort intresse för att söka ny kunskap.

Vi vill även att du har en god samarbetsförmåga, då du förväntas samarbeta med såväl interna som externa aktörer inom SOLVE.

Anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning enligt 5 kap Högskoleförordningen, tjänstgöringsgrad 100 %, med tillträde snarast möjligt. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge och visst arbete förekommer även i Falun. Doktoranden kommer att ingå i det mångvetenskapliga forskningsprogrammet vid avdelningen för Energi och byggteknik vid Högskolan Dalarna. Doktoranden antas formellt som forskarstuderande vid den nya forskarutbildningen på Högskolan, energisystem i byggd miljö.

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. De som kallas ska behöva göra en mindre analys av två artiklar relevanta för tjänsten och att skriva sina tankar kring forskningsbehov för tjänsten. Värderingen av dessa analyser ingår i slutbedömningen.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Vi har möjlighet att erbjuda medflyttarservice via Rekryteringslots Dalarna. Lön efter Högskolan Dalarnas doktorandstege.

Vi avser att göra intervjuer via Zoom under vecka 23 och för de som går vidare till nästa steg sker intervjuer på plats i Borlänge vecka 24-25.

Ansökningshandlingar
Din ansökan ska innehålla CV, betygshandlingar, samt uppgift om referens. Vid frågor gällande detta vänligen kontakta [email protected].

Välkommen med din ansökan! 
Du ansöker via vår webbplats senast 2022-05-30.

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i turismvetenskap

Vi söker dig som har ditt forskningsintresse inriktat mot besöksnäringen, entreprenörskap eller regional utveckling, och vill utveckla din pedagogiska och vetenskapliga kompetens för att vidaremeritera dig till lektor. Vad kan vi erbjuda dig Du kommer att ingå i CeTLeR, som är ett snabbt växande, tvärvetenskapligt och internationellt forskningscentrum. CeTLeR har ett nära samarbete med svensk besöksnäring vilket kombineras med regionala, nationella och... Visa mer
Vi söker dig som har ditt forskningsintresse inriktat mot besöksnäringen, entreprenörskap eller regional utveckling, och vill utveckla din pedagogiska och vetenskapliga kompetens för att vidaremeritera dig till lektor.

Vad kan vi erbjuda dig
Du kommer att ingå i CeTLeR, som är ett snabbt växande, tvärvetenskapligt och internationellt forskningscentrum. CeTLeR har ett nära samarbete med svensk besöksnäring vilket kombineras med regionala, nationella och internationella forskningssamarbeten och vår undervisning är forskningsförankrad. Forskargruppen består för närvarande av två professorer, tre docenter, fem universitetslektorer och tre doktorander. Vår huvudsakliga forskning fokuserar på teman kopplade till turism och hållbar destinationsutveckling, evenemangsstudier, naturbaserad turism, kulturarvsturism samt forskning om arbetsliv och mobilitet.

Undervisning sker inom ramen för två program, ett Magisterprogram i destinationsutveckling och International Tourism Management, som behandlar frågor som rör turismnäring, regional utveckling och fokus på hållbara destinationer. 

Dina framtida arbetsuppgifter
Du som biträdande lektor kommer att ges möjlighet att utveckla din självständighet som forskare och meritera dig såväl vetenskapligt som pedagogiskt. Efter meritering kan du ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § högskoleförordningen.

Detta biträdande lektorat har sin tyngdpunkt i den pedagogiska utveckling, och upp till 80% av tiden kommer att ägnas åt undervisning och handledning, på både grund och avancerad nivå. Resterande delen av din arbetstid kommer att ägnas åt forskning. Du förväntas aktivt söka såväl interna som externa medel, och kan också genom detta påverka andelen forskning i tjänst.

Din pedagogiska meritering kommer att stärkas genom möjlighet att handleda och undervisa, men också genom möjligheten att genomgå högskolepedagogisk utbildning. Det kommer också att finnas möjlighet att gå forskarhandledarutbildning. Mentorskap och stöd från seniora kollegor i miljön kommer att erbjudas.

Vem är du?
Enligt Högskoleförordningen är den behörig att anställas som biträdande lektor som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Bedömning av den vetenskapliga samt pedagogiska skickligheten sker enligt givna kriterier i anställningsordningen. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl, såsom ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

För denna anställning krävs
- avlagd doktorsexamen i turismvetenskap, kulturgeografi eller annat närliggande ämnesområde. 

Du ska ha god kommunikationsförmåga på såväl svenska som engelska både i tal och skrift. En stor del av arbetet sker i arbetslag och i samverkan med det omgivande samhället, vilket medför att god samarbetsförmåga, initiativförmåga, hög grad av självständighet och ansvarstagande krävs för att lyckas i rollen. Pågående forskningssamarbeten förutsätter resor till olika delar av landet, vilket innebär att körkort är ett krav.

Det är meriterande om du har
- Erfarenhet av att undervisa på högskole- eller universitetsnivå
- Tidigare erfarenhet av samarbete med besöksnäringen

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

För vidare läsning om bedömningskriterier vid befordran till lektor hänvisar vi till Högskolan Dalarnas anställningsordning. Ansökningshandlingarna kommer att sakkunniggranskas.

Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 4 år med stöd av Högskoleförordningen. Omfattningen är 100%. Anställningen får förnyas, dock högst sammanlagt två år, om det på grund av sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. 

Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge men visst arbete förekommer även i Falun.
 
Intresserad?
Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2022-06-02.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna,  besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

Ansökan ska innehålla
- CV
- intyg och betyg
- publikationsförteckning
- fem av de mest relevanta av åberopade arbeten
- skriftlig redogörelse för vetenskaplig verksamhet
- kontaktuppgift till minst två referenser 
- pedagogiska meriter ska redovisas i enlighet med den mall som hämtas från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter  Vid frågor gällande detta vänligen kontakta [email protected].   

Innan sista ansökningsdag har du möjlighet att komplettera din ansökan med de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt. Kontakta personaladministratör Tina Nordin, [email protected] innan ansökningstidens utgång.

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. 


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Universitetsadjunkt i nationalekonomi - 50 %, visstidsanställning

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra... Visa mer
På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss?

Högskolan Dalarna bedriver undervisning i nationalekonomi på grund- och avancerad nivå huvudsakligen i Borlänge. Vi arbetar med frågor relaterade till offentligt beslutsfattande, exempelvis kollektiva nyttigheter på transport-, turism- och miljöområdet och har även samverkan med vårt eget Business Intelligence program och Energikompetenscentrum. Vi behöver nu förstärka vår kompetens när det gäller finansiell-, makro- och mikroekonomi och det är där du kommer in!

Din arbetsdag som lärare/adjunkt
Anställningen är fokuserad på undervisning på grundnivå i nationalekonomi. Undervisningen bedrivs på både svenska och engelska. Administrativa uppgifter samt stöd till forskningsprojekt kan bli aktuella.

Är du personen vi söker?
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som

- avlagt magisterexamen eller adekvat akademisk yrkesutbildning eller har annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen,
- visat pedagogisk skicklighet.

För denna anställning krävs dessutom
- erfarenhet av undervisning både på campus och online,
- erfarenhet av att undervisa på svenska.

Det är meriterande om du har
- avlagt doktorsexamen inom nationalekonomi eller motsvarande,
- högskolepedagogisk utbildning.

Då vi fäster stor vikt vid den pedagogiska skickligheten förväntas den sökande som inte redan har behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början. 

 Personliga egenskaper som behövs för att lyckas i rollen
- Ansvarstagande 
- Självgående
- Initiativtagande 

Anställningen
Anställningen är en visstidsanställning med tjänstgöringsgrad 50 %, tillträde 2022-08-01 tom 2023-06-30 (med möjlighet till förlängning). Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge men visst arbete förekommer även i Falun.

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas anställningsordning.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2022-06-29.

Din ansökan ska innehålla CV, betygshandlingar, samt kontaktuppgift till minst två referenser.
De som kallas på intervju behöver sedan också redovisa sina pedagogiska meriter på separat blankett som rekvireras från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor vänligen kontakta [email protected].

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Visa mindre

Universitetsadjunkt i Arbetsvetenskap

Välkommen till ämnet arbetsvetenskap! Vi söker nu en universitetsadjunkt i arbetsvetenskap. Vi bedriver utbildning i personal- och arbetslivsfrågor på kandidatnivå samt i samverkan med det omgivande samhället i form av olika uppdragsutbildningar. En del av denna uppdragsutbildning är kurser riktade till yrkesverksamma, bland annat ledarskapskurser för offentlig sektor. Högskolan Dalarna erbjuder en kreativ miljö med stark sammanhållning. Vi söker nu dig so... Visa mer
Välkommen till ämnet arbetsvetenskap! Vi söker nu en universitetsadjunkt i arbetsvetenskap. Vi bedriver utbildning i personal- och arbetslivsfrågor på kandidatnivå samt i samverkan med det omgivande samhället i form av olika uppdragsutbildningar. En del av denna uppdragsutbildning är kurser riktade till yrkesverksamma, bland annat ledarskapskurser för offentlig sektor. Högskolan Dalarna erbjuder en kreativ miljö med stark sammanhållning. Vi söker nu dig som vill bidra dels till att stärka vår miljö dels till våra studenters lärande genom en pedagogisk och forskningsanknuten undervisning. Här har du möjlighet att göra skillnad! Vi tror att du kommer trivas hos oss om du är genuint intresserad av frågor som berör arbete och arbetsliv samt studenters lärande.
Arbetsvetenskap är tvärvetenskapligt till sin karaktär och omfattar forskning och utbildning om arbetsorganisation, arbetsmarknad, arbetsmiljö och andra samhälleliga processer, med utgångpunkter i att skapa attraktiva arbeten och socialt hållbar utveckling i arbetsliv och samhälle. Vi genomgår just nu en positiv utveckling inom såväl utbildning som forskning, det finns därför goda utvecklingsmöjligheter inom ämnet arbetsvetenskap.

Din arbetsdag som lärare/adjunkt
Dina arbetsuppgifter består främst av planering, undervisning och examination i kurser på kandidatprogrammet personal och arbetsliv, samt undervisning i kurser inom närliggande ämnen på andra program och medverkan i uppdragsutbildning. Det kan även bli aktuellt med uppdrag som programansvarig, ett arbete som sker i nära samverkan med programmets huvudområdesansvarig och högskolans utbildningsadministration.

Är du personen vi söker?
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som
- visat pedagogisk skicklighet
- avlagt magisterexamen eller adekvat akademisk yrkesutbildning eller har annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
För denna anställning krävs dessutom
- magisterexamen inom arbetsvetenskap eller motsvarande ämne såsom psykologi, arbetslivspedagogik, företagsekonomi, sociologi eller liknande.
- tidigare erfarenhet av undervisning och kursadministration från högskola/universitet.
- god förmåga att kunna uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift.

Det är meriterande om du
- är disputerad.
- har arbetslivserfarenhet inom personal-/HR området och/eller från ledningsarbete.
- undervisat i arbetsvetenskap - särskilt inom arbetsorganisation, arbetsmiljö, ledarskap eller psykologi.
- har högskolepedagogisk utbildning.

Som person har du ett stort intresse av att undervisa och inspirera genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter! Självklart har du en god organisatorisk förmåga och tycker om att arbeta självständigt med ansvar för kvalitet och resultat. Du tror på att ett gott samarbete leder till goda resultat och att det dessutom gör det roligare på jobbet.

Då vi fäster stor vikt vid den pedagogiska skickligheten förväntas den sökande som inte redan har behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början. 

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. Pedagogiskt prov kan förekomma.

För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas anställningsordning.

Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100 %, med tillträde enligt överrenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge och visst arbete förekommer även i Falun.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

I de fall rekryteringsprocessen drar ut på tiden tillsätts en vikarie under rekryteringsprocessen. Urvalet sker bland de sökande till anställningen. Var vänlig meddela i din ansökan om du är intresserad av vikariatsanställningen.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2022-03-18.

Din ansökan ska innehålla CV, betygshandlingar och pedagogiska meriter. Pedagogiska meriter ska redovisas på separat blankett som rekvireras från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor vänligen kontakta [email protected].

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Visa mindre

Universitetslektor i Arbetsvetenskap

Vi söker nu en universitetslektor i ämnet arbetsvetenskap. Högskolan Dalarna bedriver utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället inom ämnet arbetsvetenskap. Arbetsvetenskap är tvärvetenskapligt till sin karaktär och omfattar forskning och utbildning om arbetsorganisation, arbetsmarknad, arbetsmiljö och andra samhälleliga processer, med utgångpunkter i att bidra till utveckling av attraktiva arbeten och en socialt hållbar utveckling i a... Visa mer
Vi söker nu en universitetslektor i ämnet arbetsvetenskap. Högskolan Dalarna bedriver utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället inom ämnet arbetsvetenskap. Arbetsvetenskap är tvärvetenskapligt till sin karaktär och omfattar forskning och utbildning om arbetsorganisation, arbetsmarknad, arbetsmiljö och andra samhälleliga processer, med utgångpunkter i att bidra till utveckling av attraktiva arbeten och en socialt hållbar utveckling i arbetsliv och samhälle. Utbildning och undervisning sker inom kandidatprogrammet personal och arbetsliv samt i form av fristående kurser och uppdragsutbildningar. 

Ämnet arbetsvetenskap genomgår just nu en positiv utveckling inom såväl utbildning som forskning, och behöver förstärkas med ännu en universitetslektor. Vi tror att du kommer trivas hos oss om du är genuint intresserad av forskning om arbete och arbetsliv samt studenters lärande. En anställning på Högskolan Dalarna innebär möjligheter till nära samverkan med det omgivande samhället inom såväl utbildning som forskning. Du kan med andra ord förvänta dig en intressant och expansiv miljö med engagerade kollegor som vill skapa skillnad för sin omgivning, sina studenter och övriga intressenter.

Din arbetsdag som universitetslektor
I arbetsuppgifterna ingår kursutveckling, undervisning och handledning på grund- och avancerad nivå, samt forskning och aktivt sökande av externa forskningsmedel, jämte arbete i samverkansprojekt. Administrativa uppgifter och andra uppgifter som förtroendeuppdrag i Högskolans olika nämnder kan bli aktuellt. Forskningen, som bedrivs med externa och interna medel, är idag inriktad mot företagsomställningar, ett inkluderande arbetsliv, arbetsvillkor och arbetsmiljö samt genus, arbetsorganisation och styrning. 

Är du personen vi söker?
Enligt Högskoleförordning och Anställningsordning är den behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vetenskaplig samt pedagogisk skicklighet bedöms enligt givna kriterier i anställningsordningen.

Vi söker en disputerad forskare med forsknings- och utbildningserfarenhet inom för ämnet arbetsvetenskap relevant område. Du ska ha god kommunikationsförmåga på såväl svenska som engelska, i både tal och skrift. En stor del av arbetet sker i arbetslag och i samverkan med omgivande samhälle, vilket medför att god samarbets- och initiativförmåga, samt en hög grad av självständighet och ansvarstagande krävs för att lyckas i rollen

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten skall särskild vikt läggas vid:


• Förmåga att skapa förutsättningar för studenternas lärande samt förmåga att skapa engagemang och intresse för ämnet.
• Erfarenhet av undervisning på olika nivåer
• Erfarenheter av handledning av uppsatser eller examensarbeten
• Högskolepedagogisk utbildning, i synnerhet är behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning motsvarande SUHF:s rekommendationer av vikt

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten ska särskild vikt läggas vid:


• Bredd och djup i forskningen.
• Forskningsproduktionens relevans i förhållande till anställningsprofilen.
• Självständighet och förnyelseförmåga som forskare
• Forskningens omfattning visad genom nationellt och/eller internationellt publicerade arbeten.
• Varit sökande och/eller medsökande i nationella och/eller internationella utlysningar av forskningsanslag

Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av att på egen hand söka och erhålla externa forskningsmedel.
- Erfarenhet av att samarbeta och bygga nätverk med forskare och omgivande samhälle.
- Erfarenhet av att administrera forskningsprojekt, utbildningsprogram och kurser med inriktning mot arbetslivet.

Då vi fäster stor vikt vid den pedagogiska skickligheten förväntas den sökande som inte redan har behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början. 

Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100%, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge och visst arbete förekommer även i Falun.

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga enligt HF kap 4. Pedagogiskt prov kommer troligen att tillämpas. För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas Anställningsordning.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av Kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen. I de fall rekryteringsprocessen drar ut på tiden kan en vikarie under tillsättningen komma att anställas. Urvalet sker bland de sökande till anställningen. Var vänlig meddela i din ansökan om du är intresserad av vikariatsanställningen.

Ansökan ska innehålla
- CV
- personligt brev
- intyg och betyg 
- publikationsförteckning 
- fem av de mest relevanta av åberopade arbeten
- skriftlig redogörelse för vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet
- pedagogiska meriter ska redovisas i enlighet med den mall som hämtas från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor gällande detta vänligen kontakta [email protected].  

Innan sista ansökningsdag har du möjlighet att komplettera din ansökan med de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt. Kontakta i så fall personaladministratör Tina Nordin, [email protected] innan ansökningstidens utgång. Ansökningshandlingarna kommer att sakkunniggranskas.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2022-04-30.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Visa mindre

Högskolan Dalarna söker doktorand i energiteknik

Ansök    Maj 6    Högskolan Dalarna    Doktorand
Vill du vara med och forska om framtidens solenergisystem för byggnader som en del av det nya nationella kompetenscentret om solel (SOLVE)? Högskolan Dalarna är mitt i en spännande förändringsresa. Inom kort påbörjas bygget av ett helt nytt campus i Borlänge där 13 000 kvm utformas för att möta personalens och studenternas behov av en attraktiv arbetsplats och studiemiljö. Med utgångspunkt i Högskolans strategi har ett omfattande utvecklingsarbete genomfö... Visa mer
Vill du vara med och forska om framtidens solenergisystem för byggnader som en del av det nya nationella kompetenscentret om solel (SOLVE)?

Högskolan Dalarna är mitt i en spännande förändringsresa. Inom kort påbörjas bygget av ett helt nytt campus i Borlänge där 13 000 kvm utformas för att möta personalens och studenternas behov av en attraktiv arbetsplats och studiemiljö. Med utgångspunkt i Högskolans strategi har ett omfattande utvecklingsarbete genomförts med att förändra vår organisation för framtiden där hållbarhet är ett fokusområde. Högskolan har nyligen erhållit forskarutbildningsrättigheter inom området Resurseffektiv byggd miljö och är också med i det nya nationella kompetenscentretom solel (SOLVE). 

Högskolan Dalarna bedriver solenergiforskning sedan 40 år och etablerade ett magisterprogram i solenergi redan 1999. Forskningen är systeminriktad och tillämpad och sker oftast i samarbete med företag. Tyngdpunkten finns inom solenergi och energieffektivisering i byggnader, både i simulering/modellering och provning av kompletta system för uppvärmning och kylning av byggnader.

Solelforskningscentrum Sverige (SOLVE) skapades som ett strategiskt partnerskap mellan Sveriges forskningsbas inom solel och en bred och engagerad grupp aktörer inom offentlig och privat sektor. Centrets gemensamma vision är ett brett genomslag för solel i Sverige genom smart och genomtänkt integration i städer, på mark och i energisystemet, för att bidra till hållbarhetsmålen. För mer information se: https://www.du.se/sv/Samverkan/energikompetenscentrum-ekc/forskning-blir-skarpa-case/

Din arbetsdag som doktorand
I denna anställning kommer du att ha möjlighet att utforska hur solel kan integreras med lokala energisystem på stadsdelsnivå samt och studera hur sådana system kan utformas för att dela energi mellan byggnader och med elnät, såväl som med andra stadsdelar. Avancerade styr- och reglersystem är viktiga för ett sådant energisystem och utgör en central del i forskningsuppgiften. Prognoser för solelproduktion är viktiga och baseras på uppmätta data eller köpta prognoser. En rad alternativ för energilagring kommer att övervägas, såsom batterier, vätgaslager och högtemperatur värmelager. I synnerhet kommer elbilar att inkluderas för att koppla samman system för byggnader och mobilitet. Affärsmodeller för peer-to-peer  för elhandel undersöks för att kunna integrera flera producenter och konsumenter i ett lokalt energisystem.  Arbetet sker mestadels med hjälp av beräkningsmodeller (simuleringar) men analys och jämförelse med data från konkreta fall ingår också. Arbetet sker i nära samarbete med företag som jobbar med integrering av solel i byggnader och elnät på olika sätt.

Du kommer även att samarbeta med andra doktorander inom kompetenscentret inom samma temaområde (enhanced PV systems) samt inom andra teman som forskar om integration av solenergi i byggnader och städer på högre systemnivå. Kompetenscentrum kommer även att hålla egna doktorandkurser som du ska läsa tillsammans med andra doktorander i SOLVE.

Är du personen vi söker?
Endast den som antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola får anställas som doktorand.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har


• avlagt en examen på avancerad nivå,
• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
• på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Formella krav
Avlagt examen på avancerad nivå inom teknik eller naturvetenskap med energi som centralt ämne och med relevans inom området Resurseffektiv byggd miljö eller motsvarande kunskaper. Vid utländsk examen kommer en individuell bedömning att göras.


• Med godkänt betyg genomfört examensarbete på avancerad nivå inom examen enligt punkten ovan
• God förmåga till muntlig och skriftlig kommunikation på engelska.

Meriterande
Erfarenhet av simuleringsverktyg och modellering är meriterande. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är också en merit.

Personliga egenskaper
Du bör ha en stark initiativförmåga och kunna arbeta självständigt både praktiskt och teoretiskt. En god analytisk och kreativ förmåga är mycket viktig, liksom ett stort intresse för att söka ny kunskap.

Vi vill även att du har en god samarbetsförmåga, då du förväntas samarbeta med såväl interna som externa aktörer inom SOLVE.

Anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning enligt 5 kap Högskoleförordningen, tjänstgöringsgrad 100 %, med tillträde snarast möjligt. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge och visst arbete förekommer även i Falun. Doktoranden kommer att ingå i det mångvetenskapliga forskningsprogrammet vid avdelningen för Energi och byggteknik vid Högskolan Dalarna. Doktoranden antas formellt som forskarstuderande vid den nya forskarutbildningen på Högskolan, energisystem i byggd miljö.

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Vi har möjlighet att erbjuda medflyttarservice via Rekryteringslots Dalarna. Lön efter Högskolan Dalarnas doktorandstege.

Ansökningshandlingar
Din ansökan ska innehålla CV, betygshandlingar, samt uppgift om referens. Vid frågor gällande detta vänligen kontakta [email protected].

Välkommen med din ansökan! 
Du ansöker via vår webbplats senast 2022-05-30.

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Visa mindre

PhD position in Microdata Analysis

Ansök    Feb 17    Högskolan Dalarna    Doktorand
Are you interested in contributing to future research about Early Detection of Dementia using Gait Analysis and Machine Learning? We now offer a fully funded PhD position in Microdata Analysis. Subject and research area Microdata Analysis is a multidisciplinary field involving collection, modelling, compilation, and interpretation of large data sets, together with underlying algorithms, methods, and techniques, as well as its application to decision maki... Visa mer
Are you interested in contributing to future research about Early Detection of Dementia using Gait Analysis and Machine Learning? We now offer a fully funded PhD position in Microdata Analysis.

Subject and research area
Microdata Analysis is a multidisciplinary field involving collection, modelling, compilation, and interpretation of large data sets, together with underlying algorithms, methods, and techniques, as well as its application to decision making. Microdata Analysis at Dalarna University is predominately applied to health, environment, energy, transport, infrastructure and industry.

The PhD program gives broad general knowledge and attractive specialist competence in Business intelligence and Business analytics, opening opportunities for both an academic career and work in e.g. research institutes, management or consulting. The program is suited for applicants with a degree at the second-cycle level in disciplines such as computer science, informatics, engineering, statistics, economics or geography.

Topic of the project
The proposed PhD project is a collaboration between the School of Information and Technique (Microdata Analysis), School of Health and Welfare (Medical Science) and Uppsala University. Data collected by video-recorded tests within the Uppsala Dalarna Dementia and Gait project (UDDGait™) will be utilized. These videos contain dual-task tests i.e. a mobility test combined with a verbal test performed by individuals with different levels of cognitive functioning. Extraction and quantification of gait parameters and verbal outcomes from these videos will be evaluated through image recognition of the recordings.

The overall goal of the project is to determine if and how the mobility-related and verbal outcomes can be used for differentiation of people with different degrees of cognitive functioning and for prediction of dementia development.

The work involves extracting features related to the movement, including gait parameters such as step length, step width, step duration and single and double stance based on the video-recorded tests within the UDDGait™. Extracted features are used as input data to machine learning models in order to classify and to predict future development of different types of dementia.

As a PhD student you will primarily focus on your studies and research. 20% of your time may also be spent on departmental duties, often teaching, at the Faculty of Data and Information Sciences.

Qualifications
To be admitted to doctoral studies in Microdata Analysis, the applicant must meet both the general and specific entry requirements and have the capacity required to benefit from doctoral studies in this field.

General Entry Requirements
The General Entry Requirements for admission to doctoral studies are as follows:
1. A degree at master level
2. Completion of 240 university credits of which 60 are at advanced level or
3. Equivalent skills acquired through other means in either Sweden or another country

Specific Entry Requirements
Specific Entry Requirements require that the applicant has successfully completed at least five courses in the following subjects:

Database Systems – 7.5 credits
Data Analysis and Statistics – 7.5 credits
Artificial Intelligence – 7.5 credits
Programming – 7.5 credits
Mathematics – 7.5 credits
Economics – 7.5 credits
Optimization Techniques or Probability Theory – 7.5 credits
Decision Theory – 7.5 credits

Selection
Selection from among applicants who meet the entry requirements shall be made based on the criteria in the general study plan.

Candidates with background of computer science, including programming, computer vision, motion detection, object tracking and machine learning are prioritized. Working knowledge of Python, matlab and libraries of machine learning as well as OpenCV are required. Knowledge in mathematical modelling, control and signal processing is an advantage.

In order to succeed as a PhD student, you need to be able to collaborate well with others, which includes both sharing your knowledge and to be open to guidance and tutoring by others. You also need to be a motivated self-starter who is able to take initiative and work independently towards a long-term goal.

English language skills, both written and oral is a must. The assessment of candidates is also based on previous study results and independent work at master’s level.

Employment
The PhD position is a full-time employment (fixed term) in accordance with the Higher Education Ordinance (chapter 5). Salary stipulated by local collective agreement. Dalarna University is situated in two cities. The successful candidate with be primarily placed in Borlänge.

This studentship is available for European and non-European citizens.

How to apply
Your application should contain:


• Cover letter and CV
• Copies of diploma supplement and grades
• Previous independent writing such as thesis
• Research statement (1-2 pages where you are expected to reflect on the research topic and your knowledge and interest in the area)
• Two academic references

Please submit your application on our website no later than 2022-03-17.

If you have any questions on your application, please contact [email protected]

If you want to learn more about Dalarna University as an employer, visit https://www.du.se/en/about-du/career-opportunities/why-work-here/

We respectfully decline all offers from advertising companies and recruitment firms. Visa mindre

PhD position in Microdata Analysis

Ansök    Feb 17    Högskolan Dalarna    Doktorand
Are you interested in contributing to future research about Massive data-based analysis for hygrothermal transfer mechanisms and performance patterns? We now offer a fully funded PhD position in Microdata Analysis. Subject and research area Microdata Analysis is a multidisciplinary field involving collection, modelling, compilation, and interpretation of large data sets, together with underlying algorithms, methods, and techniques, as well as its applica... Visa mer
Are you interested in contributing to future research about Massive data-based analysis for hygrothermal transfer mechanisms and performance patterns? We now offer a fully funded PhD position in Microdata Analysis.

Subject and research area
Microdata Analysis is a multidisciplinary field involving collection, modelling, compilation, and interpretation of large data sets, together with underlying algorithms, methods, and techniques, as well as its application to decision making. Microdata Analysis at Dalarna University is predominately applied to health, environment, energy, transport, infrastructure and industry.

The PhD program gives broad general knowledge and attractive specialist competence in Business intelligence and Business analytics, opening opportunities for both an academic career and work in e.g. research institutes, management or consulting. The program is suited for applicants with a degree at the second-cycle level in disciplines such as computer science, informatics, engineering, statistics, economics or geography.

Topic of the project
Understanding the hygrothermal performance of external walls is a crucial issue in design, assessment and construction of buildings. As an essential component of the overall building system, hygrothermal transfer modes are closely related to various aspects of buildings’ performance, including building energy consumption, structural material corrosion resistance, connector corrosion, damage to decorative materials, housing adaptability, insect growth and structural safety.

The thesis project will consist of conducting hygrothermal design and performance prediction for the external walls according to the climatic conditions of the building environment. The microdata principles will be applied to address the problem, such as:

1) Collecting and curating data
2) Identifying and selecting relevant features (e.g., time, location, temperature, humidity, …)
3) Selecting and testing suitable data analytic methods (e.g., Deep Artificial Neural Networks and time series analyses)
4) Comparing the performance of different models (hygrothermal dynamics model vs machine learning models)

As a PhD student you will primarily focus on your studies and research. 20% of your time may also be spent on departmental duties, often teaching, at the Faculty of Data and Information Sciences.

Qualifications
To be admitted to doctoral studies in Microdata Analysis, the applicant must meet both the general and specific entry requirements and have the capacity required to benefit from doctoral studies in this field.

General Entry Requirements
The General Entry Requirements for admission to doctoral studies are as follows:
1. A degree at master level
2. Completion of 240 university credits of which 60 are at advanced level or
3. Equivalent skills acquired through other means in either Sweden or another country

Specific Entry Requirements
Specific Entry Requirements require that the applicant has successfully completed at least five courses in the following subjects:

Database Systems – 7.5 credits
Data Analysis and Statistics – 7.5 credits
Artificial Intelligence – 7.5 credits
Programming – 7.5 credits
Mathematics – 7.5 credits
Economics – 7.5 credits
Optimization Techniques or Probability Theory – 7.5 credits
Decision Theory – 7.5 credits

Selection
Selection from among applicants who meet the entry requirements shall be made based on the criteria in the general study plan.

The candidate should hold a MSc in Computer Science/Engineering, Information Systems, Data Science or Business Intelligence. It is preferred that the applicant has some sort of knowledge about materials or buildings, such as a BSc in Material or Civil Engineering. It is also desirable that the candidate has some working experiences in data analysis projects.

In order to succeed as a PhD student, you need to be able to collaborate well with others, which includes both sharing your knowledge and to be open to guidance and tutoring by others. You also need to be a motivated self-starter who is able to take initiative and work independently towards a long-term goal.

English language skills, both written and oral is a must. The assessment of candidates is also based on previous study results and independent work at master’s level.

Employment
The PhD position is a full-time employment (fixed term) in accordance with the Higher Education Ordinance (chapter 5). Salary stipulated by local collective agreement. Dalarna University is situated in two cities. The successful candidate with be primarily placed in Borlänge.

This studentship is available for European and non-European citizens.

How to apply
Your application should contain:


• Cover letter and CV
• Copies of diploma supplement and grades
• Previous independent writing such as thesis
• Research statement (1-2 pages where you are expected to reflect on the research topic and your knowledge and interest in the area)
• Two academic references

Please submit your application on our website no later than 2022-03-17.

If you have any questions on your application, please contact [email protected]

If you want to learn more about Dalarna University as an employer, visit https://www.du.se/en/about-du/career-opportunities/why-work-here/

We respectfully decline all offers from advertising companies and recruitment firms. Visa mindre

PhD position in Microdata Analysis

Ansök    Feb 17    Högskolan Dalarna    Doktorand
Are you interested in contributing to future research about data-driven characterization, assessment and control for positive energy districts? We now offer a fully funded PhD position in Microdata Analysis. Subject and research area Microdata Analysis is a multidisciplinary field involving collection, modelling, compilation, and interpretation of large data sets, together with underlying algorithms, methods, and techniques, as well as its application to... Visa mer
Are you interested in contributing to future research about data-driven characterization, assessment and control for positive energy districts? We now offer a fully funded PhD position in Microdata Analysis.

Subject and research area
Microdata Analysis is a multidisciplinary field involving collection, modelling, compilation, and interpretation of large data sets, together with underlying algorithms, methods, and techniques, as well as its application to decision making. Microdata Analysis at Dalarna University is predominately applied to health, environment, energy, transport, infrastructure and industry.

The PhD program gives broad general knowledge and attractive specialist competence in Business intelligence and Business analytics, opening opportunities for both an academic career and work in e.g. research institutes, management or consulting. The program is suited for applicants with a degree at the second-cycle level in disciplines such as computer science, informatics, engineering, statistics, economics or geography.

Topic of the project
The successful candidate will work in the field of data-driven approaches for characterization, energy performance assessment and optimal control of large-scale building groups that can be transited to positive energy districts (PEDs). Intelligent methods are used to make the characterization, assessment and control automated. Tailored deep learning algorithms will be developed to generate and explore data for better understanding how PEDs can be constructed and interacted with other urban systems. The developed toolkit aims to support stakeholders to deploy policies and take actions towards sustainable communities and carbon neutral city.

As a PhD student you will primarily focus on your studies and research. 20% of your time may also be spent on departmental duties, often teaching, at the Faculty of Data and Information Sciences.

Qualifications
To be admitted to doctoral studies in Microdata Analysis, the applicant must meet both the general and specific entry requirements and have the capacity required to benefit from doctoral studies in this field.

General Entry Requirements
The General Entry Requirements for admission to doctoral studies are as follows:
1. A degree at master level
2. Completion of 240 university credits of which 60 are at advanced level or
3. Equivalent skills acquired through other means in either Sweden or another country

Specific Entry Requirements
Specific Entry Requirements require that the applicant has successfully completed at least five courses in the following subjects:

Database Systems – 7.5 credits
Data Analysis and Statistics – 7.5 credits
Artificial Intelligence – 7.5 credits
Programming – 7.5 credits
Mathematics – 7.5 credits
Economics – 7.5 credits
Optimization Techniques or Probability Theory – 7.5 credits
Decision Theory – 7.5 credits

Selection
Selection from among applicants who meet the entry requirements shall be made based on the criteria in the general study plan.

Candidates with background from data science, statistics, energy, or computer science are welcome. Working knowledge of Python is required. Knowledge in building energy engineering and simulation tools, such as IDA-ICE, OpenIDEAS, CitySim, or similar present an advantage.

In order to succeed as a PhD student, you need to be able to collaborate well with others, which includes both sharing your knowledge and to be open to guidance and tutoring by others. You also need to be a motivated self-starter who is able to take initiative and work independently towards a long-term goal.

English language skills, both written and oral is a must. The assessment of candidates is also based on previous study results and independent work at master’s level.

Employment
The PhD position is a full-time employment (fixed term) in accordance with the Higher Education Ordinance (chapter 5). Salary stipulated by local collective agreement. Dalarna University is situated in two cities. The successful candidate with be primarily placed in Borlänge.

This studentship is available for European and non-European citizens.

How to apply
Your application should contain:


• Cover letter and CV
• Copies of diploma supplement and grades
• Previous independent writing such as thesis
• Research statement (1-2 pages where you are expected to reflect on the research topic and your knowledge and interest in the area)
• Two academic references

Please submit your application on our website no later than 2022-03-17.

If you have any questions on your application, please contact [email protected]

If you want to learn more about Dalarna University as an employer, visit https://www.du.se/en/about-du/career-opportunities/why-work-here/

We respectfully decline all offers from advertising companies and recruitment firms. Visa mindre

Universitetsadjunkt i Informatik

Vi erbjuder en kreativ miljö som präglas av en stark sammanhållning. Vi utvecklar ständigt våra kurser och utbildningsprogram och präglas av nyfikenhet, framåtanda och gemenskap. Välkommen till oss! Avdelningen Data- och informationshantering driver flera program. På kandidatnivå är det IT-säkerhet och mjukvarutestning, systemvetenskap, grafisk design och webbutveckling samt utveckling av e-tjänster. På avancerad nivå har vi magisterprogram i Business Int... Visa mer
Vi erbjuder en kreativ miljö som präglas av en stark sammanhållning. Vi utvecklar ständigt våra kurser och utbildningsprogram och präglas av nyfikenhet, framåtanda och gemenskap. Välkommen till oss!

Avdelningen Data- och informationshantering driver flera program. På kandidatnivå är det IT-säkerhet och mjukvarutestning, systemvetenskap, grafisk design och webbutveckling samt utveckling av e-tjänster. På avancerad nivå har vi magisterprogram i Business Intelligence och Data Science samt ett forskarutbildningsprogram i mikrodataanalys. Forskningen på avdelningen sker inom ämnet mikrodataanalys.

Din arbetsdag som adjunkt
Högskolan Dalarna erbjuder en läraranställning med utvecklingsmöjligheter. Programmen inom Data och Informationshantering befinner sig i en expansionsfas med högt söktryck och efterfrågan på våra program. Du kommer att arbeta med såväl undervisning i olika kurser inom programmen samt med handledning av examensarbeten inom en eller flera av utbildningarna på vår avdelning. Genom egna initiativ kan din tjänst utvecklas och anpassas efter dina intresseområden i vår förväntade fortsatta expansion. Högskolan Dalarna samverkar med näringslivet i regionen som en del i att utforma framtidens utbildningar och  forskning. Vi erbjuder en varierande läraranställning där undervisning är den huvudsakliga arbetsuppgiften. I rollen kan ingå att undervisa både på campus och online. 

Är du personen vi söker?
Vi söker dig som har ambitioner att både utveckla dig själv, vårt lagarbete och vår utbildningsmiljö. 

Vi vill att du har förmågan att planera, genomföra, handleda, undervisa och examinera kurser inom IT, data- och systemvetenskap, grafisk design och webbutveckling. Du ska kunna bidra till kursutveckling samt vara motiverad att vidareutbilda dig för att möta avdelningens behov kopplat till software engineering, webbuteckling, data science, artificiell intelligens etc.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som
- visat pedagogisk skicklighet
- avlagt magisterexamen eller adekvat akademisk yrkesutbildning eller har annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För denna anställning krävs dessutom
- en magister-, kandidat- eller yrkesexamen i informatik, datavetenskap eller närliggande ämne 
- erfarenhet av att hålla i undervisning, workshops eller föreläsningar
- konsultarbete eller operativt arbete med kopplingar till Data och Informationshantering

Det krävs även att du har god förmåga att uttrycka dig väl, såväl muntligt som skriftligt, på svenska och engelska. Undervisningen bedrivs till största delen på svenska.

Det är meriterande om du
- har erfarenhet av egen forskarutbildning
- har högskolepedagogisk utbildning

Då vi fäster stor vikt vid den pedagogiska skickligheten förväntas den sökande som inte redan har behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början. 

Personliga egenskaper som behövs för att lyckas i rollen
- samarbetsförmåga
- analytisk förmåga
- kommunikativ förmåga
- ansvarstagande
- initiativförmåga

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. Pedagogiskt prov kan förekomma.

För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas anställningsordning.

Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100%, med tillträde 22-04-01. Provanställning kan komma att tillämpas. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge och visst arbete förekommer även i Falun.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

I de fall rekryteringsprocessen drar ut på tiden tillsätts en vikarie under rekryteringsprocessen. Urvalet sker bland de sökande till anställningen. Var vänlig meddela i din ansökan om du är intresserad av vikariatsanställningen.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2022-01-17

Din ansökan ska innehålla CV, betygshandlingar, pedagogiska meriter samt kontaktuppgift till minst två referenser. * Pedagogiska meriter ska redovisas på separat blankett som rekvireras från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor vänligen kontakta [email protected].

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Visa mindre

Universitetsadjunkt i turismvetenskap

Välkommen till ämnet turismvetenskap på Högskolan Dalarna. Vi bedriver forskning och utbildning i nära samarbete med flera andra ämnen på Högskolan och i samverkan med besöksnäringen och det omgivande samhället. Inom utbildningsområdet bedriver vi ett kandidat- och ett magisterprogram, båda med fokus på turism i ett internationellt perspektiv, med engelska som undervisningsspråk. Vi söker nu dig som vill bidra till att stärka vår forskarmiljö och bidra til... Visa mer
Välkommen till ämnet turismvetenskap på Högskolan Dalarna. Vi bedriver forskning och utbildning i nära samarbete med flera andra ämnen på Högskolan och i samverkan med besöksnäringen och det omgivande samhället. Inom utbildningsområdet bedriver vi ett kandidat- och ett magisterprogram, båda med fokus på turism i ett internationellt perspektiv, med engelska som undervisningsspråk. Vi söker nu dig som vill bidra till att stärka vår forskarmiljö och bidra till våra studenters lärande genom en pedagogisk och forskningsanknuten undervisning. Här har du möjlighet att göra skillnad!

Den aktuella tjänsten är ett tillfälligt uppdrag om 6 månader som universitetsadjunkt. Som universitetsadjunkt ges du möjlighet att utveckla din självständighet som lärare och meritera dig såväl vetenskapligt som pedagogiskt.

Inom vår institution bedriver vi CeTLeR, ett forsknings- och samverkanscentrum, där vi arbetar i nära samverkan med branschaktörerna, både näringen och offentlig aktörer. En del central del av vår forskning och undervisning bygger på samverkan, vilket vi ser som en viktig del i vårt kvalitetsarbete. 

Dina arbetsuppgifter
Tjänsten utgörs till största delen av undervisning men visst arbete i forskningsprojekt kan bli aktuellt. Undervisningen omfattar planering, undervisning och examination i kurser på de engelskspråkiga utbildningsprogrammen International tourism management och Tourism destination development. Under våren 2022 bedriver vi undervisningen både på campus och i hybrid-form.

Är du personen vi söker?
Vi söker dig med lägst magisterexamen inom för tjänsten relevant område, samt visat pedagogisk skicklighet och har genomgått behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

Meriterande är även om du självständigt planerat och utvecklat kurser inom turismämnet och genomfört samverkansaktiviteter med näringslivet och andra aktörer inom turismområdet.

Det är meriterande om du har
- dokumenterad erfarenhet av undervisning inom relevanta områden för våra utbildningsprogram,
- erfarenhet av forskning i samverkan och utåtriktat samverkansarbete,
- högskolepedagogisk utbildning.

Personliga kompetenser som du behöver för att lyckas i rollen
- mycket god förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på engelska är ett krav då detta språk används i undervisning och forskning,
- god förmåga att uttrycka dig på svenska,
- god förmåga för administrativt arbete av undervisning på högskolenivå respektive forskningsprojekt.
- god förmåga att arbeta självständigt,
- god förmåga att fungera i samarbete med andra,
- noggrannhet,
- analytisk och kreativ förmåga. 

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och motivation för tjänsten samt förmåga och önskan om att ingå i och bidra till verksamheten kring ämnets utbildnings- samverkans- och forskningsuppdrag. 

Anställningen
Anställningen är en visstidsanställninr om sex månader, tjänstgöringsgrad 80-100%, med tillträde 2022-01-15 (med möjlighet till förlängning). Provanställning kan komma att tillämpas. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge och visst arbete förekommer även i Falun.

 

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas anställningsordning.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

I de fall rekryteringsprocessen drar ut på tiden tillsätts en vikarie under rekryteringsprocessen. Urvalet sker bland de sökande till anställningen. Var vänlig meddela i din ansökan om du är intresserad av vikariatsanställningen.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2022-01-03.

Din ansökan ska innehålla CV, betygshandlingar, pedagogiska meriter samt kontaktuppgift till minst två referenser. * Pedagogiska meriter ska redovisas på separat blankett som rekvireras från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor vänligen kontakta [email protected].

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Universitetslektor i företagsekonomi

Vill du bidra till utvecklingen av ämnet företagsekonomi i en expansiv miljö? Nu finns chansen att bli en av lärarna och forskarna på avdelningen för Näringsliv och företagande! Vi erbjuder företagsekonomisk utbildning med flera inriktningar inom ekonomprogammet och sport managementprogrammet, och vi bedriver bland annat forskning inom ledarskap, marknadsföring, entreprenörskap, cirkulär ekonomi och beslutsfattande i offentliga verksamheter. Vi söker nu ... Visa mer
Vill du bidra till utvecklingen av ämnet företagsekonomi i en expansiv miljö? Nu finns chansen att bli en av lärarna och forskarna på avdelningen för Näringsliv och företagande!

Vi erbjuder företagsekonomisk utbildning med flera inriktningar inom ekonomprogammet och sport managementprogrammet, och vi bedriver bland annat forskning inom ledarskap, marknadsföring, entreprenörskap, cirkulär ekonomi och beslutsfattande i offentliga verksamheter.

Vi söker nu en vikarierande universitetslektor som vill ta chansen att förstärka vår miljö och ta en aktiv roll i utvecklingen av både undervisningen och forskningen.

Din arbetsdag som universitetslektor
Som universitetslektor ingår så väl undervisningsinsatser som forskning i dina arbetsuppgifter. Undervisningsinsatser innefattar allt ifrån kursansvar till undervisning, examination, handledning och examination av examensarbeten. Vi jobbar dessutom med både campus- och distansutbildning.

Forskningsinsatser kan göras i både egna och andras projekt. Som universitetslektor förväntas du aktivt ansöka om forskningsmedel. Även vissa inslag av administration ingår i dina arbetsuppgifter, exempelvis inom ramen för olika kvalitetsuppdrag.

Vi förväntar oss av dig som universitetslektor att du generellt inom din inriktning tar ansvar för kvalitetssäkring och kursutveckling, bidrar till forskningsmiljön samt bidrar till samverkan med externa aktörer.

Personen vi söker vill bidra till att utveckla den företagsekonomiska ämnesmiljön. Miljön är till stor del integrerad med andra ämnen och har nära kontakter med regionala samverkanspartners. För närvarande sker ett förändringsarbete i Högskolans forskning och utbildning där företagsekonomi spelar en viktig roll.

Är du personen vi söker?
Enligt Högskoleförordning och Anställningsordning är den behörig att anställas som universitetslektor som har avlagt doktorsexamen samt visat pedagogisk skicklighet. Behörigheten ska ligga inom området företagsekonomi, och det är meriterande om den sökande har en inriktning mot organisation respektive entreprenörskap.

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet av anställning gälla. Vetenskaplig samt pedagogisk skicklighet bedöms enligt givna kriterier i anställningsordningen. Högskolan Dalarna fäster synnerligen stor vikt vid bedömning av den pedagogiska skickligheten.

Därutöver fäster vi stor vikt vid den sökandens lämplighet i form av erfarenheter, färdigheter och personliga egenskaper som krävs för att fullgöra uppgifterna i tjänsten. Det är krav på att den sökande kan påvisa

- god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och på engelska
- god samarbetsförmåga
- ansvarstagande
- initiativtagande
- administrativ skicklighet

Det är meriterande om den sökande kan påvisa

- erfarenhet av kvantitativa metoder, både i samband med undervisning och forskning,
- erfarenhet av campus- och distansutbildning.

Då vi fäster stor vikt vid den pedagogiska skickligheten förväntas den sökande som inte redan har behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning enligt Högskolan  förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början.

Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. Utlysningen innebär att sökande ska ha väsentliga och relevanta meriter inom organisation och entreprenörskap.

Anställningen
Anställningen är ett vikariat med tjänstgöringsgrad 100 % och tillträde under febrauri månad t.o.m. 2022-09-30, med möjlighet till förlängning. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge men visst arbete förekommer även i Falun.

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga enligt HF kap 4. Pedagogiskt prov kommer eventuellt att tillämpas.

För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas anställningsordning.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

Ansökan ska innehålla
- CV
- intyg och betyg 
- skriftlig redogörelse för vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet
- pedagogiska meriter ska redovisas i enlighet med den mall som hämtas från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor gällande detta vänligen kontakta [email protected].  

Innan sista ansökningsdag har du möjlighet att komplettera din ansökan med de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt. Kontakta personaladministratör Tina Nordin, [email protected] innan ansökningstidens utgång.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2022-02-23.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Visa mindre

Avdelningschef till avdelningen för Näringsliv och Företagande

Motiveras du av spännande utmaningar och möten med människor? Vill du vara chef för en avdelning med engagerade forskare och lärare? Då har vi ett fantastiskt jobb för dig! Med utgångspunkt i en ny strategi har ett omfattande utvecklingsarbete inletts på Högskolan Dalarna. Att skapa sammanhållna akademiska miljöer samt se över och tydliggöra roller och beslutsvägar är just nu ett pågående arbete. Tre akademier har omvandlats till fem institutioner och nu ... Visa mer
Motiveras du av spännande utmaningar och möten med människor? Vill du vara chef för en avdelning med engagerade forskare och lärare? Då har vi ett fantastiskt jobb för dig!

Med utgångspunkt i en ny strategi har ett omfattande utvecklingsarbete inletts på Högskolan Dalarna. Att skapa sammanhållna akademiska miljöer samt se över och tydliggöra roller och beslutsvägar är just nu ett pågående arbete. Tre akademier har omvandlats till fem institutioner och nu söker vi en ny avdelningschef till den institution som ansvarar för utbildningar inom humaniora, samhällsvetenskap och medier.

Avdelningen omfattas av ämnena företagsekonomi, nationalekonomi och rättsvetenskap och består av ca 30 medarbetare. Vi söker dig som vill fortsätta driva avdelningens arbete framåt genom att skapa goda förutsättningar för medarbetarnas arbete och utveckling. 

Är det här ditt blivande jobb?
Institutionen leds av en prefekt som blir din närmaste chef. Som avdelningschef arbetar du tillsammans med ämnesföreträdare, programansvariga, medarbetare och dina chefskollegor för att driva och utveckla verksamheten inom avdelningen. Du arbetar operativt och strategiskt för att ge förutsättningar för kvalitet och utveckling av verksamheten. Ytterligare ansvar är avdelningens budgetarbete och ekonomiska resultat samt de särskilda verksamhetsuppdrag som följer av högskolans verksamhetscykel.

Som avdelningschef är du arbetsgivarföreträdare och tillhör institutionens ledningsråd, en grupp som karaktäriseras av delaktighet och öppenhet. Du ansvarar för att din personal har en god arbetsmiljö och en stor del av arbetsuppgifterna rör medarbetarsamtal, lönesamtal, uppföljningar, tjänsteplanering och kompetensförsörjning.

Som chef på Högskolan Dalarna får du löpande kompetensutveckling och möjlighet att kontinuerligt utvecklas i ditt ledarskap, bland annat genom ledarskapsprogram och tillgång till en egen chefscoach.

Är du personen vi söker?
Vi söker dig med relevant högskoleutbildning och tidigare erfarenhet av lednings- och utvecklingsarbete. Du brinner för ledarskapet och att skapa förutsättningar för att andra ska trivas och utvecklas. Du har en god samarbetsförmåga och uppskattar mötet med människor. Du har förmågan att se verksamheter ur ett helhetsperspektiv och är inte rädd för att ta beslut där det krävs. Som person är du empatisk och lyhörd. Du är även flexibel och kan anpassa dig efter organisation, situation och människa. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

En förutsättning för att klara jobbet är att du har goda kunskaper i både svenska och engelska samt förmåga att leda medarbetare på båda språken. En god administrativ förmåga är ett krav. Det är meriterande om du har forskarutbildning och/eller erfarenhet av undervisning inom högskolesektorn.

Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100 %, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas.

Vid Högskolan Dalarna är avdelningschefskapet ett uppdrag i tjänst under 3 år, med möjlighet till förlängning 3 år i taget. Uppdraget som avdelningschef omfattar heltid. För externt sökande erbjuds lämplig grundanställning.

Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge och visst arbete förekommer även i Falun. För att säkerställa tillgängligheten för medarbetarna förväntas du som avdelningschef arbeta fysiskt på plats på Campus större delen av din arbetstid.

Ansökan
Din ansökan ska innehålla CV, betygshandlingar, samt uppgift om referens. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning har de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. Intervjuer kommer att se under V2 och V3. 

Välkommen med din ansökan! 
Du ansöker via vår webbplats senast 2022-01-05.
Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. 


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Verksamhetsutvecklare teknikutbildningar

Ansök    Dec 8    Högskolan Dalarna    Verksamhetskonsult
Teknikutbildningarna, ska utvecklas för att möta regionens och det nationella behovet av teknikutbildad personal. Vi vill att du leder detta arbete. Din arbetsdag som verksamhetsutvecklare Som verksamhetsutvecklare har du ansvaret för att arbeta fram vår långsiktiga utbildningsportfölj. Du får möjlighet att utveckla och förstärka lärmiljöer och pedagogiska upplägg, att skapa vår framtida organisation samt bereda budgetunderlag för detta. I din roll komme... Visa mer
Teknikutbildningarna, ska utvecklas för att möta regionens och det nationella behovet av teknikutbildad personal. Vi vill att du leder detta arbete.

Din arbetsdag som verksamhetsutvecklare
Som verksamhetsutvecklare har du ansvaret för att arbeta fram vår långsiktiga utbildningsportfölj. Du får möjlighet att utveckla och förstärka lärmiljöer och pedagogiska upplägg, att skapa vår framtida organisation samt bereda budgetunderlag för detta. I din roll kommer du att ha mycket kontakt med gymnasieskolor, näringsliv och offentlig verksamhet för att inhämta de underlag som krävs för att utveckla våra teknikutbildningar. Det är en fördel om du trivs i en miljö där du får jonglera med många bollar och där tempot är högt.

Du rapporterar direkt till prefekt, som är chef för institutionen där teknikutbildning och forskning bedrivs. Du ansvarar även för att projektleda ett utvecklingsteam från Högskolan Dalarna.

Är du personen vi söker?
Du har lång erfarenhet av att vara chef och av att driva projekt. Du har stor förståelse för dagens- och morgondagens teknikutbildningar och vad som skapar intresse bland gymnasieelever. Du har också stor förståelse för näringslivets behov av teknikkompetens. Du är van att jobba mot mål och har kunskap om budgeteringar och kan applicera ekonomiska modeller på olika scenarier.

För denna anställning krävs dessutom


• Att du har ett stort kontaktnät inom gymnasieskolor och näringsliv i Dalarna
• Kunskap och förståelse för teknikutbildningsområdet
• Att du haft budgetansvar
• Erfarenhet av att rekrytera personal

Du är utbildad lärare eller ingenjör samt har byggt på med ledarskapsutbildningar.

Det är meriterande om du


• Har kännedom om Högskolan Dalarna och våra teknikutbildningar
• Har erfarenhet av att leda utveckling av teknikutbildningar inom högskola eller universitet
• Har erfarenhet av undervisning inom teknikområdet
• Är van att tala inför människor i olika sammanhang

Personliga egenskaper som behövs för att lyckas i rollen
Vi tror att du är en relationsskapande person som har lätt för att se nya utvecklingsmöjligheter. Du har en förmåga att snabbt skapa en bild över dina arbetsuppgifter och att se helhetslösningar. Vidare kan du verka både långsiktigt och strategiskt samtidigt som du bidrar till det operativa arbetet. Du behöver vara tydlig och trygg i din ledarroll samt kunna skapa förståelse och motivation i ditt team. Att bygga framgångsrika lag och skapa god harmoni i arbetsgrupper är något du behärskar väl. I ditt ledarskap har du ett ödmjukt och prestigelöst förhållningsätt och du är duktig på att hitta flexibla lösningar.

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas anställningsordning.

Anställningen
Tillsvidareanställning med tillträde så snart vi hittat rätt person. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge och visst arbete förekommer även i Falun.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

I de fall rekryteringsprocessen drar ut på tiden tillsätts en vikarie under rekryteringsprocessen. Urvalet sker bland de sökande till anställningen. Var vänlig meddela i din ansökan om du är intresserad av vikariatsanställningen. Visa mindre

Högskolan Dalarna söker universitetsadjunkt i turismvetenskap

Högskolan Dalarna behöver tillfälligt förstärka utbildnings- och samverkansinsatser inom ämnet turismvetenskap och besöksnäringsområdet. Vi söker därför en adjunkt för deltidsarbete inom främst turismvetenskap under våren 2022. Vad kan vi erbjuda dig? Välkommen till ämnet turismvetenskap på Högskolan Dalarna. Vi bedriver forskning och utbildning i nära samarbete med flera andra ämnen på Högskolan och i samverkan med besöksnäringen och det omgivande samhäl... Visa mer
Högskolan Dalarna behöver tillfälligt förstärka utbildnings- och samverkansinsatser inom ämnet turismvetenskap och besöksnäringsområdet. Vi söker därför en adjunkt för deltidsarbete inom främst turismvetenskap under våren 2022.

Vad kan vi erbjuda dig?
Välkommen till ämnet turismvetenskap på Högskolan Dalarna. Vi bedriver forskning och utbildning i nära samarbete med flera andra ämnen på Högskolan och i samverkan med besöksnäringen och det omgivande samhället. Inom utbildningsområdet bedriver vi ett kandidat- och ett magisterprogram, båda med fokus på turism i ett internationellt perspektiv, med engelska som undervisningsspråk. Vi söker nu dig som vill bidra till att stärka vår forskarmiljö och bidra till våra studenters lärande genom en pedagogisk och forskningsanknuten undervisning. Här har du möjlighet att göra skillnad!

Inom vår institution bedriver vi CeTLeR, ett forsknings- och samverkanscentrum, där vi arbetar i nära samverkan med branschaktörerna, både näringen och offentlig aktörer. En central del av vår forskning och undervisning bygger på samverkan, och därför är en viktig arbetsuppgift också att vara att arbeta utåtriktat och vara en länk mellan högskolan och det omgivande samhället genom att utveckla kontakter och samarbeten med näringsliv och offentlig verksamhet inom området.

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som har god förmåga att självständigt planera och genomföra undervisning samt forskning inom ämnesområdet Turismvetenskap. Undervisningen omfattar planering, undervisning och examination i kurser på de engelskspråkiga utbildningsprogrammen International tourism management och Tourism destination development. Under läsåret 2022 bedriver vi undervisningen både på campus och i hybrid-form.

Personen vi söker? 
Vi söker dig med lägst magisterexamen inom för tjänsten relevant område, samt visad pedagogisk skicklighet.

Meriterande är även om du självständigt planerat och utvecklat kurser inom turismämnet och genomfört samverkansaktiviteter med näringslivet och andra aktörer inom turismområdet. Meriterande är även behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

Som person är du noggrann och har en god analytisk och kreativ förmåga är viktigt för tjänsten. En förmåga att kunna arbeta självständigt men också kunna fungera i samarbete med andra, är personliga egenskaper som vi värderar högt. Du ska även ha mycket god kommunikationsförmåga i såväl svenska som engelska, både i tal och skrift.


Anställningen
Anställningen är en visstidsanställning, tjänstgöringsgrad 25 procent, med tillträde 2022-02-01 tom 2022-06-30 (med möjlighet till förlängning). Provanställning kan komma att tillämpas. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge/Falun och visst arbete förekommer även i Falun/Borlänge.

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas anställningsordning.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

I de fall rekryteringsprocessen drar ut på tiden tillsätts en vikarie under rekryteringsprocessen. Urvalet sker bland de sökande till anställningen. Var vänlig meddela i din ansökan om du är intresserad av vikariatsanställningen.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2022-01-03. Din ansökan ska innehålla CV, betygshandlingar, pedagogiska meriter samt kontaktuppgift till minst två referenser. Vid frågor vänligen kontakta [email protected].

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Visa mindre

Högskolan Dalarna söker lärare för undervisning i samhällsplanering

Högskolan Dalarna söker universitetsadjunkt för undervisning i samhällsplanering! Högskolan Dalarna erbjuder tre utbildningar i bygg- och samhällsbyggnadsteknik. Vi växer och vill bli fler lärare. Vi söker dig med branscherfarenhet och som gillar att undervisa. Din arbetsdag som lärare i Byggteknik Lärargruppen består för närvarande av ett tiotal lärare med ett gemensamt engagemang för att bedriva bra utbildning för våra studenter, och för att trivas på j... Visa mer
Högskolan Dalarna söker universitetsadjunkt för undervisning i samhällsplanering! Högskolan Dalarna erbjuder tre utbildningar i bygg- och samhällsbyggnadsteknik. Vi växer och vill bli fler lärare. Vi söker dig med branscherfarenhet och som gillar att undervisa.

Din arbetsdag som lärare i Byggteknik
Lärargruppen består för närvarande av ett tiotal lärare med ett gemensamt engagemang för att bedriva bra utbildning för våra studenter, och för att trivas på jobbet! Tillsammans ansvarar vi för bredden i de kurser utbildningarna består av, och vi förstärker undervisningen med konsulter vid behov. Arbetet innebär planering och genomförande främst inom det 3 åriga kandidatprogrammet bygg-och samhällsplanerare men kan även, beroende på kompetens, omfatta viss medverkan i byggingenjörsprogrammet. Flera av oss kombinerar kursansvar och undervisning med andra typer av ansvarsuppgifter eller utvecklingsprojekt. Vår ambition är att studenterna under studietiden ska komma i kontakt med många verkliga projekt, vi har en väl etablerad samverkan med samhällsbyggnadssektorn, bland annat via Byggdialog Dalarna.

Vi har ca 200 studenter på våra programutbildningar på grundnivå; Bygg- och samhällsplanerarprogrammet 180 hp (teknologie kandidat), Högskoleingenjör i Byggteknik 180 hp, samt Byggteknik - Produktion och förvaltning 120 hp. Läs gärna om utbildningarna och kursutbudet på www.du.se/byggteknik.

Är du personen vi söker?
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som
- visat pedagogisk skicklighet
- avlagt magisterexamen eller adekvat akademisk yrkesutbildning eller har annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Vi söker dig som har erfarenhet av arbete i samhällsbyggnadssektorn med inriktning mot övergripande samhällsplanering, fysisk planering och/eller arkitektur och gestaltning.  Du har erfarenhet av att undervisa och trivs med att inspirera andra genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter.  Du har god organisatorisk förmåga och gillar att arbeta självständigt med ansvar för kvalitet och resultat. Du tycker även om att samarbeta med andra och se till helheten. Ett krav är att du har erfarenhet från samhällsplanering i Sverige med stöd av PBL. Du har även god förmåga att komunicera på svenska i tal och skrift. 

Meriterande är erfarenhet från fysisk planering och övergripande samhällsplanering, eller erfarenhet av arkitektur och stadsutveckling i de tidiga skedena. Meriterande är även högskolepedagogisk utbildning. 

Då vi fäster stor vikt vid den pedagogiska skickligheten förväntas den sökande som inte redan har behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början. 

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. Pedagogiskt prov kan förekomma.

För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas anställningsordning.

Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 50-100%, med tillträde enligt överrenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge och visst arbete förekommer även i Falun.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

I de fall rekryteringsprocessen drar ut på tiden tillsätts en vikarie under rekryteringsprocessen. Urvalet sker bland de sökande till anställningen. Var vänlig meddela i din ansökan om du är intresserad av vikariatsanställningen.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2021-08-31.

Din ansökan ska innehålla CV, betygshandlingar, pedagogiska meriter samt kontaktuppgift till minst två referenser. * Pedagogiska meriter ska redovisas på separat blankett som rekvireras från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor vänligen kontakta [email protected].

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Visa mindre

Universitetslektor i Byggteknik inriktning mot samhällsplanering

Ansök    Aug 5    Högskolan Dalarna    Universitetsrektor
Hos oss är du med och skapar möjligheter för att alla människor ska kunna delta i högre utbildning. Vi tar aktivt ansvar för att främja ett gott samhälle, både i vår egen region men också i ett globalt perspektiv. Vi är cirka 800 anställda, 16 000 studenter och många samarbetspartners, som gör detta möjligt tillsammans. Anställningen är en tillsvidareanställning, 50-100 %, med tillträde enligt överenskommelse.  Placeringsort för anställningen är Borlänge v... Visa mer
Hos oss är du med och skapar möjligheter för att alla människor ska kunna delta i högre utbildning. Vi tar aktivt ansvar för att främja ett gott samhälle, både i vår egen region men också i ett globalt perspektiv. Vi är cirka 800 anställda, 16 000 studenter och många samarbetspartners, som gör detta möjligt tillsammans. Anställningen är en tillsvidareanställning, 50-100 %, med tillträde enligt överenskommelse.  Placeringsort för anställningen är Borlänge vid Institutionen för information och teknik, ämnesenhet byggteknik.

Kunskapsområdet allmänt
Högskolan Dalarna erbjuder idag tre utbildningsprogram i byggteknik, Byggteknik Högskoleingenjör180hp, Byggteknik – Produktion och förvaltning120hp, Bygg och samhällsplanerare 180hp samt samverkar med ämnet energiteknik i magisterprogrammet Energieffektivt byggande 60 hp. Dessutom ges fristående kurser i grundläggande byggteknik på distans. Intresset för byggteknik har legat på konstant nivå de senaste åren och vi har nu ca 200 studenter inom ämnets program och fristående kurser. Läs gärna mer om utbildningarna och kursutbudet på www.du.se/bygg.

Forskning och utveckling inom ämnet har hittills berört framför allt hållbart och energieffektivt byggande. Samarbetet mellan ämnena byggteknik och energiteknik har på senare tid fördjupats både inom forskning och grundutbildning. Ett exempel är den gemensamma magisterutbildningen i energieffektivt byggande. Våra forskningsprojekt görs i tätt samarbete med byggbranschen i regionen, så som projektet ”Dalarnas villa” där hållbart byggande demonstreras tillsammans med lokala entreprenörer, hustillverkare och försäkringsbolag, och i projektet ”Varsam renovering” där ett flerbostadshus renoverats tillsammans med det allmännyttiga bostadsbolaget i Borlänge. Byggteknik har för närvarande tretton tillsvidareanställda lärare, varav fem är forskarutbildade, samt fyra forskarstuderande. Vi behöver nu förstärka gruppen med ytterligare en forskarutbildad lärare.

Arbetsuppgifter
Arbetet innebär planering och genomförande av kurser inom ditt kompetensområde i våra programutbildningar. Som forskarutbildad får du undervisa och vara examinator huvudsakligen på grundnivå 2 inklusive examinator på examensarbeten för högskoleingenjörer eller magisterstudenter. En del av arbetsuppgifterna kan bestå av att utveckla kurser och forskning inom träbyggande, till exempel att bygga med KL-trä som byggsystem, och/eller digitalisering inom byggnation. Beroende på bakgrund kan handledning av doktorander vara aktuellt. Vår ambition är att bedriva utbildning i nära samarbete med branschen. Organiserat samarbete med branschen bedrivs genom ByggDialog Dalarna men lärares personliga kontakter och erfarenheter är också viktiga för att ge undervisningen branschanknytning.

Kvalifikationer
Enligt Högskoleförordning och Anställningsordning är den behörig att anställas som lektor inom annat än konstnärlig verksamhet som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För denna anställning krävs:


• Doktorsexamen inom byggteknik eller närliggande ämne som bedöms relevant för anställningen
• Erfarenhet av forskning och/eller arbete i byggsektorn med inriktning mot konstruktionsteknik.
• Förmåga att undervisa på svenska och på engelska.

Det är meriterande om du har:


• erfarenhet av arbete med KL-trä som byggsystem.
• erfarenhet av digitalisering inom byggteknikområdet.
• erfarenhet av annan verksamhet än akademi med uppdrag inom forskning och utveckling.
• erfarenhet av undervisning på avancerad nivå

En stor del av arbetet sker i arbetslag och i samverkan med det omgivande samhället, vilket medför att god samarbetsförmåga, initiativförmåga, hög grad av självständighet och ansvarstagande krävs för att lyckas i rollen.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten skall särskild vikt läggas vid:


• Förmåga att skapa förutsättningar för studenternas lärande samt förmåga att skapa engagemang och intresse för ämnet
• Erfarenheter av handledning av uppsatser eller examensarbeten
• Visad pedagogisk skicklighet genom varierande insatser i utbildning, såsom planering, genomförande (undervisning och examination) och utvärdering som bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet
• Högskolepedagogisk utbildning, i synnerhet är behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning motsvarande SUHF:s rekommendationer av vikt

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten skall särskild vikt läggas vid:


• Bredd och djup i forskningen
• kompetens inom energieffektivt byggand
• Forskningsproduktionens relevans i förhållande till anställningsprofilen
• Självständighet och förnyelseförmåga som forskare
• Internationellt publicerade arbeten.
• Varit sökande och/eller medsökande i nationella och/eller internationella utlysningar av forskningsanslag

Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se www.du.se/jobb Visa mindre

Högskolan Dalarna söker Avdelningschef för Energi- och byggteknik

Ansök    Nov 29    Högskolan Dalarna    Skolledare
Vill du vara chef för en tvärvetenskaplig avdelning med engagerade forskare och lärare? Motiveras du av spännande utmaningar och möten med människor? Då har vi ett fantastiskt jobb för dig! Högskolan Dalarna är mitt i en spännande förändringsresa. Inom kort påbörjas bygget av ett helt nytt campus i Borlänge där 13 000 kvm formas för att möta personalens och studenternas behov av en attraktiv arbetsplats och studiemiljö. Med utgångspunkt i Högskolans strat... Visa mer
Vill du vara chef för en tvärvetenskaplig avdelning med engagerade forskare och lärare?
Motiveras du av spännande utmaningar och möten med människor? Då har vi ett fantastiskt jobb för dig!

Högskolan Dalarna är mitt i en spännande förändringsresa. Inom kort påbörjas bygget av ett helt nytt campus i Borlänge där 13 000 kvm formas för att möta personalens och studenternas behov av en attraktiv arbetsplats och studiemiljö. Med utgångspunkt i Högskolans strategi har ett omfattande utvecklingsarbete genomförts med att förändra vår organisation. Organisations-förändringen medför en mer sammanhållen utbildnings- och forskningsmiljö, ett ökat inflytande inför beslut, samt att utbildningarna får en stark forskningsförankring. Vi är mitt i reformeringen av våra teknikutbildningar där vi jobbar hårt för att öka antalet studenter och att möta framtidens behov. Lika viktigt och spännande är det arbetet som pågått för att erhålla forskarutbildningsrättigheter inom området Resurseffektiv byggd miljö. Vi söker nu en chef till avdelningen Energi- och byggteknik som består av ca 40 medarbetare och tillhör Institutionen för information och teknik. Vi söker dig som vill fortsätta driva avdelningens arbete framåt genom att skapa goda förutsättningar för medarbetarnas arbete och utveckling.

Är det här ditt blivande jobb?
Institutionen leds av en prefekt som blir din närmaste chef. Som avdelningschef är du arbetsgivarföreträdare och tillhör institutionens ledningsråd, en grupp som karaktäriseras av delaktighet och öppenhet. Ledningsrådet har ansvar och befogenheter över institutionens verksamhet. Du har det yttersta ansvaret för personal- och arbetsmiljöfrågor inom avdelningen och en stor del av arbetsuppgifterna rör medarbetarsamtal, lönesamtal, uppföljningar, tjänsteplanering, verksamhetsstyrning och kompetensförsörjningsfrågor.

Som avdelningschef arbetar du tillsammans med ämnesföreträdare, utbildningsprogramansvariga, forskare och dina chefskollegor för att driva och utveckla verksamheten inom avdelningens ämnen, program och forskning. Du ansvarar för kvalitet och utveckling av den operativa verksamheten och tillser att den sker effektivt och inom fastställda ramar. Ytterligare ansvar är avdelningens budgetarbete och ekonomiska resultat, samt de särskilda verksamhetsuppdrag som följer av högskolans verksamhetscykel. Avdelningschef upprättar årlig verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. I förekommande fall deltar avdelningschef i att ta fram underlag och/eller delta vid interna och externa utvärderingar, utredningar, revisioner eller motsvarande samt vid behov genomföra utvecklingsåtgärder till följd av dessa.

Som chef på Högskolan Dalarna får du löpande kompetensutveckling och möjlighet att kontinuerligt utvecklas i ditt ledarskap, bland annat genom ledarskapsprogram och tillgång till en egen chefscoach.

Är du personen vi söker?
Du brinner för ledarskap och stimuleras av att leda, samarbeta och skapa förutsättningar för dina medarbetares och organisationens utveckling. Som chef och ledare har du en förmåga att skapa arbetsformer som gör att du och dina medarbetare trivs på vår arbetsplats.

Vi söker dig som har erfarenhet av lednings- och utvecklingsarbete och en väl utvecklad förmåga att se verksamheter ur ett helhetsperspektiv. Som person är du trygg och stabil och har god samarbetsförmåga. Du är empatisk och uppskattar mötet med människor. En god administrativ förmåga samt goda kunskaper i svenska och engelska språket är en förutsättning. Vi tror vidare att du är en strukturerad person som har förmågan att jobba i en komplex organisation där du är duktig på att hitta lösningar och vägar framåt.

Du har en för anställningen relevant examen, dock lägst magisterexamen. Det är meriterande om du har forskarutbildning eller erfarenhet av utveckling av högskoleutbildning.

Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100 %, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas.

Vid Högskolan Dalarna är avdelningschefskapet ett uppdrag i tjänst under 3 år, med möjlighet till förlängning 3 år i taget. Uppdraget som avdelningschef omfattar heltid. För externt sökande erbjuds lämplig grundanställning.

Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge och visst arbete förekommer även i Falun. För att säkerställa tillgängligheten för medarbetarna förväntas du som avdelningschef arbeta fysiskt på plats på Campus större delen av din arbetstid.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Ansökningshandlingar
Din ansökan ska innehålla CV, betygshandlingar, samt uppgift om referens. Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning har de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2022-01-09.

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Projektmedarbetare Mikrodataanalys

Ansök    Jun 16    Högskolan Dalarna    Forskarassistent
Vi sökeren driven person med erfarenhet av forskning eller utvecklingsarbete inom mikrodataanalys. Om ämnet  Forskningsområdet Komplexa system – Mikrodataanalys. Forskningen inom forskningsområdet fokuserar främst på studier av komplexa processer inom näringsliv och samhällsbyggande. Särskilt berörs områden med relevans för regionen och andra områden utanför storstäderna, såsom transport, infrastruktur, handel och turism. Kärnan inom forskningsprofilen li... Visa mer
Vi sökeren driven person med erfarenhet av forskning eller utvecklingsarbete inom mikrodataanalys.

Om ämnet 
Forskningsområdet Komplexa system – Mikrodataanalys. Forskningen inom forskningsområdet fokuserar främst på studier av komplexa processer inom näringsliv och samhällsbyggande. Särskilt berörs områden med relevans för regionen och andra områden utanför storstäderna, såsom transport, infrastruktur, handel och turism.
Kärnan inom forskningsprofilen ligger i att skapa och anpassa verktyg att analysera dessa processer genom utveckling av avancerade mikrodataanalys-metoder och -tekniker. Mikrodataanalys är ett flervetenskapligt kunskapsområde som handlar om insamlande, modellering, sammanställning och uttolkning av stora datamängder, samt bakomliggande algoritmer, metoder och tekniker.

Mikrodataanalys omfattar flera samverkande delområden såsom artificiell intelligens, beslutsstödsystem, hushållning med begränsade resurser, data-modellering, försöksplanering, fokusgrupper, geografiska informationssystem, visualisering, mättekniker, optimering, prognoser, simulering och statistisk slutledning.
Forskningen sker i nära samverkan med regionala och nationella företag och myndigheter inom bland annat transport, tillverkningsindustri, turism och handel, vilka också har roller som finansiärer och dataleverantörer. Detta samarbete och kompetensen i mikrodataanalys ligger också till grund för masterutbildningen Business Intelligence, vilken syftar till att utbilda personer med särskild kompetens att arbeta med beslutsstöd i företagsledningar och andra ledningsgrupper.

Din arbetsdag som Projektmedarbetare
Vi söker en projektmedarbetare till ämnet Mikrodataanalys, anställningen är ett vikariat, tjänstgöringsgrad 50%, med tillträde och sluttid enligt överenskommelse. Placeringsort för anställningen är Borlänge.


Projektmedarbetaren kommer att arbeta i ett pågående projekt och uppdrag med fokus på:
- Operationsanalys
- Programmering
- Mikrobaserade lokaliseringsmodeller
- NVDB/Open Stret Map
Specifikt är uppdraget att bistå i att skala upp och förfina ett beslutsstödssystem för handlares lokaliseringsbeslut i Sverige där målfunktionen är att minimera CO2-utsläpp kopplat till varuflödet.

Anställningen
Anställningen är ett vikariat, med tillträde enligt överrenskommen tom 2021-12-31. Tjänstgöringsgrad 50% (med chans till förlängning). Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge och visst arbete förekommer även i Falun. 
 
Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2021-06-30.

Din ansökan ska innehålla CV samt betygshandlingar.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Visa mindre

Universitetsadjunkt i Nationalekonomi 40%

Högskolan Dalarna bedriver undervisning i nationalekonomi på grund- och avancerad nivå huvudsakligen i Borlänge. Vi arbetar med frågor relaterat till miljöekonomi, kostnads- och nyttoanalyser och offentligt beslutsfattande, exempelvis kollektiva nyttigheter på transport-, turism- och miljöområdet. Vi har även samverkan med vårt eget Business Intelligence program och Energikompetenscentrum. Vi behöver nu förstärka vår kompetens när det gäller främst grundlä... Visa mer
Högskolan Dalarna bedriver undervisning i nationalekonomi på grund- och avancerad nivå huvudsakligen i Borlänge. Vi arbetar med frågor relaterat till miljöekonomi, kostnads- och nyttoanalyser och offentligt beslutsfattande, exempelvis kollektiva nyttigheter på transport-, turism- och miljöområdet. Vi har även samverkan med vårt eget Business Intelligence program och Energikompetenscentrum. Vi behöver nu förstärka vår kompetens när det gäller främst grundläggande mikro- och makroekonomi och det är där du kommer in!

Din arbetsdag som lärare/adjunkt
Anställningen kommer att vara fokuserad på undervisning på grundnivå i nationalekonomi. Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska. Administrativa uppgifter samt stöd till forskningsprojekt kan bli aktuella.

Är du personen vi söker?
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som
- visat pedagogisk skicklighet
- avlagt magisterexamen eller adekvat akademisk yrkesutbildning eller har annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För denna anställning krävs dessutom
- Erfarenhet av undervisning

Det är meriterande om du har
- erfarenhet av nätbaserad undervisning 
- erfarenhet av forskning om olika energikällor och energiförsörjning 
- goda kunskaper i statistiska och ekonometriska metoder

Då vi fäster stor vikt vid den pedagogiska skickligheten förväntas den sökande som inte redan har behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början. 

 Personliga egenskaper som behövs för att lyckas i rollen
- Ansvarstagande 
- Självgående
- Initiativtagande 

Anställningen
Anställningen är ett vikariat, tjänstgöringsgrad 40%, med tillträde 2021-07-01 tom 2022-01-31. Provanställning kan komma att tillämpas. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge men visst arbete förekommer även i Falun.

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas anställningsordning.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2021-07-02.

Din ansökan ska innehålla CV, betygshandlingar, pedagogiska meriter.* Pedagogiska meriter ska redovisas på separat blankett som rekvireras från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor vänligen kontakta [email protected].

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

 


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Avdelningschef till avdelningen för Regionala studier

Ansök    Jul 2    Högskolan Dalarna    Utbildningschef
Vill du vara chef för en tvärvetenskaplig avdelning med engagerade forskare och lärare? Motiveras du av spännande utmaningar och möten med människor? Då har vi ett fantastiskt jobb för dig! Med utgångspunkt i en ny strategi har ett omfattande utvecklingsarbete inletts på Högskolan Dalarna. Att skapa sammanhållna akademiska miljöer samt se över och tydliggöra roller och beslutsvägar är just nu ett pågående arbete. Tre akademier har omvandlats till fem in... Visa mer
Vill du vara chef för en tvärvetenskaplig avdelning med engagerade forskare och lärare?
Motiveras du av spännande utmaningar och möten med människor? Då har vi ett fantastiskt jobb för dig!

Med utgångspunkt i en ny strategi har ett omfattande utvecklingsarbete inletts på Högskolan Dalarna. Att skapa sammanhållna akademiska miljöer samt se över och tydliggöra roller och beslutsvägar är just nu ett pågående arbete. Tre akademier har omvandlats till fem institutioner och nu söker vi en ny avdelningschef till den institution som ansvarar för utbildningar inom humaniora, samhällsvetenskap och medier. Avdelningen kommer troligen att omfattas av ämnena arbetsvetenskap, kulturgeografi, sociologi och turismvetenskap och består av ca 35 medarbetare. Vi söker dig som vill fortsätta driva avdelningens arbete framåt genom att skapa goda förutsättningar för medarbetarnas arbete och utveckling. 

Är det här ditt blivande jobb?
Institutionen leds av en prefekt som blir din närmaste chef.  Som avdelningschef är du arbetsgivarföreträdare och tillhör institutionens ledningsråd, en grupp som karaktäriseras av delaktighet och öppenhet. Du har det yttersta ansvaret för personal- och arbetsmiljöfrågor inom avdelningen och en stor del av arbetsuppgifterna rör medarbetarsamtal, lönesamtal, uppföljningar, tjänsteplanering och kompetensförsörjningsfrågor.

Som avdelningschef arbetar du tillsammans med ämnesföreträdare, programansvariga, medarbetare och dina chefskollegor för att driva och utveckla verksamheten inom avdelningen. Du arbetar operativt för att ge förutsättningar för kvalitet och utveckling av verksamheten och tillser att den sker effektivt och inom fastställda ramar. Ytterligare ansvar är avdelningens budgetarbete och ekonomiska resultat samt de särskilda verksamhetsuppdrag som följer av högskolans verksamhetscykel. I förekommande fall deltar avdelningschef i att ta fram underlag och/eller delta vid interna och externa utvärderingar, utredningar, revisioner eller motsvarande samt vid behov genomföra utvecklingsåtgärder till följd av dessa.

Som chef på Högskolan Dalarna får du löpande kompetensutveckling och möjlighet att kontinuerligt utvecklas i ditt ledarskap, bland annat genom ledarskapsprogram och tillgång till en egen chefscoach.

Är du personen vi söker?
Vi söker dig med relevant högskoleutbildning och tidigare erfarenhet av lednings- och utvecklingsarbete. Du är intresserad av ledarskap och stimuleras av att leda, samarbeta och skapa förutsättningar för andra att utvecklas och trivas. Du har en väl utvecklad förmåga att se verksamheter ur ett helhetsperspektiv. Som person är du trygg och stabil och har god samarbetsförmåga. Du är empatisk och uppskattar mötet med människor. En förutsättning för att klara jobbet är att du har goda kunskaper i både svenska och engelska samt förmåga att leda medarbetare på båda språken. En god administrativ förmåga är ett krav. Det är meriterande om du har forskarutbildning och/eller erfarenhet av undervisning inom högskolesektorn.

Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100 %, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas.

Vid Högskolan Dalarna är avdelningschefskapet ett uppdrag i tjänst under 3 år, med möjlighet till förlängning 3 år i taget. Uppdraget som avdelningschef omfattar heltid. För externt sökande erbjuds lämplig grundanställning.

Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge och visst arbete förekommer även i Falun. För att säkerställa tillgängligheten för medarbetarna förväntas du som avdelningschef arbeta fysiskt på plats på Campus större delen av din arbetstid. Självklart med undantag för de särskilda omständigheter som råder i samband med pågående pandemi.Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna,  besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/ Om du har frågor gällande befattningen är du välkommen att kontakta Prefekt Anna Parkhouse som är åter från semester vecka 33.

Ansökan
Din ansökan ska innehålla CV, betygshandlingar, samt uppgift om referens. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning har de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. 

Välkommen med din ansökan! 
Du ansöker via vår webbplats senast 2021-08-22.
Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Lokalvårdare, 50%

Högskolan Dalarna utökar lokalvården och söker nu kompetenta medarbetare till vårt städteam. Är du en positiv person som vill ingå i ett glatt gäng som i senaste medarbetarundersökningen gav arbetsplatsen 4,54 poäng av 5 möjliga i trivsel? Medarbetare som även skattade 4,23 av 5 på frågan om man hade en positiv känsla när man gick till jobbet? Brinner du för kvalitet och för att göra ett bra jobb på en arbetsplats med ett viktigt samhällsuppdrag? Då har vi... Visa mer
Högskolan Dalarna utökar lokalvården och söker nu kompetenta medarbetare till vårt städteam. Är du en positiv person som vill ingå i ett glatt gäng som i senaste medarbetarundersökningen gav arbetsplatsen 4,54 poäng av 5 möjliga i trivsel? Medarbetare som även skattade 4,23 av 5 på frågan om man hade en positiv känsla när man gick till jobbet? Brinner du för kvalitet och för att göra ett bra jobb på en arbetsplats med ett viktigt samhällsuppdrag? Då har vi jobbet för dig!

Din arbetsdag som lokalvårdare

Ska du trivas i rollen som lokalvårdare hos oss på Högskolan Dalarna är det viktigt att du uppskattar mötet med människor och andra kulturer, då man i denna servicefunktion ständigt möter våra medarbetare och studenter. Som del av fastighetsavdelningen kommer du vid behov att arbeta nära andra funktioner inom avdelningen som vaktmästeri och repro, vilket gör att du ibland även kan komma att hjälpa till inom dessa. Du kommer att ha en primär stationeringsort men arbete på både campus Falun som campus Borlänge kan bli aktuellt.

Kvalifikationer

För denna anställning krävs:


• yrkeserfarenhet av lokalvård
• tillfredställande kunskaper i svenska, tal och skrift
• tillfredställande kunskaper i engelska, tal
• gymnasieutbildning och/eller utbildning inom lokalvård

Det är meriterande om du:


• är lokalvårdscertifierad genom PRYL eller liknande
• har B-körkort
• har erfarenhet från arbete på en myndighet

Vi söker dig som är serviceinriktad och social, ansvarsfull och noggrann och som alltid vill leverera bästa kvalitet och resultat. En flexibel teamplayer med känsla för ordning och reda och som känner yrkesstolthet inför och efter en väl utförd uppgift.

Vi ser att du vill och vågar utvecklas.

Anställningen är en tillsvidareanställning, 50 %, med tillträde omgående. Vi tillämpar provanställning och begär utdrag ur belastningsregister. Primär placeringsort för anställningen är Borlänge.

Övrigt

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Vi har möjlighet att erbjuda medflyttarservice via Rekryteringslots Dalarna. Mycket stor vikt kommer läggas på personliga egenskaper i denna rekrytering.

Ansökningshandlingar

Din ansökan ska innehålla CV och betygshandlingar. Referenser kommer att begäras in samband med intervju.

Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Välkommen med din ansökan!

Du ansöker via vår webbplats senast 2021-06-25. Ansökningar inskickade på annat sätt registreras ej.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Universitetsadjunkt i turismvetenskap

Högskolan Dalarna söker en universitetsadjunkt i Turismvetenskap  Högskolan Dalarna behöver tillfälligt förstärka forsknings- och utbildningsinsatser och söker en adjunkt för arbete inom främst turismvetenskap under hösten 2021. Kunskapsområdet allmänt Turismvetenskap som utbildnings- och forskningsområde är tvärvetenskapligt till sin karaktär och även andra ämnen såsom företagsekonomi, kulturgeografi och nationalekonomi ingår i utbildnings- och forsknin... Visa mer
Högskolan Dalarna söker en universitetsadjunkt i Turismvetenskap 

Högskolan Dalarna behöver tillfälligt förstärka forsknings- och utbildningsinsatser och söker en adjunkt för arbete inom främst turismvetenskap under hösten 2021.

Kunskapsområdet allmänt
Turismvetenskap som utbildnings- och forskningsområde är tvärvetenskapligt till sin karaktär och även andra ämnen såsom företagsekonomi, kulturgeografi och nationalekonomi ingår i utbildnings- och forskningsmiljön vid Högskolan Dalarna.

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som assistent i forskningsprojekt med fokus på arbetsmiljö inom hotellbranschen samt även har förmågan att planera och genomföra undervisning inom ämnesområdet Turismvetenskap.

Profil
Vi söker dig med lägst magisterexamen. Det är meriterande om du har erfarenhet av kvalitativ forskning och av att arbeta med besöksnäringen i Sverige.

Du är noggrann och kreativ och har en god analytisk förmåga. Du ska ha god förmåga att arbeta självständigt. Även god samarbetsförmåga är personliga egenskaper som värderas högt. Du ska ha mycket god kommunikationsförmåga på engelska, både i tal och skrift.

Anställningsprofil
Anställning som universitetsadjunkt är ett vikariat med tjänstgöringsgrad 100% från och med 2021-07-01 till och med 2022-01-31 (med chans till förlängning). Placeringsort för denna anställning är Borlänge, visst arbete kan förekomma i Falun. 

Bedömningsgrunder


Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas anställningsordning.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

I de fall rekryteringsprocessen drar ut på tiden tillsätts en vikarie under rekryteringsprocessen. Urvalet sker bland de sökande till anställningen. Var vänlig meddela i din ansökan om du är intresserad av vikariatsanställningen.


Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2021-06-30, intervjuer sker löpande så tveka inte att söka i god tid.

Din ansökan ska innehålla CV och betygshandlingar samt kontaktuppgift till minst två referenser.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Universitetslektor i Informatik

Vill du bidra inom undervisning och forskning inom IT-säkerhet, data science, tillämpad AI, visualisering, beslutsstödsystem, affärsmodeller och software engineering? Vi erbjuder en kreativ miljö som präglas av tvärvetenskap och en stark sammanhållning med många möjligheter till samarbeten över ämnesgränserna. Din arbetsdag som universitetslektor Våra utbildningar inom Business Intelligence och Data Science på forskarutbildnings-, master-, och magisterniv... Visa mer
Vill du bidra inom undervisning och forskning inom IT-säkerhet, data science, tillämpad AI, visualisering, beslutsstödsystem, affärsmodeller och software engineering? Vi erbjuder en kreativ miljö som präglas av tvärvetenskap och en stark sammanhållning med många möjligheter till samarbeten över ämnesgränserna.

Din arbetsdag som universitetslektor
Våra utbildningar inom Business Intelligence och Data Science på forskarutbildnings-, master-, och magisternivå är kopplade till forskning inom mikrodataanalys. På kandidatnivån är framförallt utbildningar med inriktning på IT-säkerhet och mjukvarutestning, Systemvetenskap och Informationsdesign betydelsefulla. Inom avdelningen bedriver vi forskning inom mikrodataanalys.

Tillämpningen av mikrodataanalys syftar ytterst till att skapa informationsunderlag för beslutsfattande på olika nivåer. Forskning är inriktad mot utveckling av metoder och verktyg för beslutsstödsystem. Forskningen är tvärvetenskaplig till sin karaktär. Kärnkompetensen ligger inom ämnesdisciplinerna datateknik, statistik och IT/informatik. Vi driver en forskarutbildning i Mikrodataanalys med ett 15-tal doktorander. Vår forskning inom mikrodataanalys sker ofta i samarbete med forskare i andra vetenskapsområden såsom folkhälsa, idrott, media, energi, handel och transporter. Såväl i forskningen som i utbildningen är software engineering, dataanalys och tillämpad artificiell intelligens (AI) centrala kompetensområden. Vi söker nu en lektor för att stärka miljön och vidareutveckla verksamheten särskilt inom områdena IT-säkerhet, data science, tillämpad AI, Business intelligence, visualisering, affärsmodeller och software engineering inkl. mjukvarutest och webbutveckling.

Är du personen vi söker?
Enligt Högskoleförordning och Anställningsordning är den behörig att anställas som lektor inom annat än konstnärlig verksamhet som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vetenskaplig samt pedagogisk skicklighet bedöms enligt givna kriterier i anställningsordningen.

Du ska ha ambitioner att både utveckla dig själv och vår forsknings- och utbildningsmiljö. Du kommer att jobba med undervisning och handledning på forskar-, avancerad och grundnivå inom en eller flera av utbildningarna på avdelningen. Som universitetslektor förväntas du medverka i forskningsprojekt samt initiera, leda och genomföra sådana. Du förväntas också kunna fungera som bihandledare för någon av våra doktorander. Uppdrag av administrativ art kan förekomma.

För denna anställning krävs avlagd doktorsexamen inom något av följande ämen datavetenskap/IT/systemvetenskap, artificiell intelligens.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten skall särskild vikt läggas vid:


• Erfarenhet av undervisning på olika nivåer
• Erfarenheter av handledning av uppsatser eller examensarbeten
• Visat pedagogisk skicklighet genom varierande insatser i utbildning, såsom planering, genomförande (undervisning och examination) och utvärdering som bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet
• Övrig pedagogisk meritering såsom pedagogiska utvecklingsprojekt, läromedelsproduktion mm.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten skall särskild vikt läggas vid:


• Bredd och djup i forskningen
• Forskningsproduktionens relevans i förhållande till anställningsprofilen
• Självständighet och förnyelseförmåga som forskare
• Forskningens omfattning visad genom nationellt och/eller internationellt publicerade arbeten.

Du ska ha god kommunikationsförmåga på såväl svenska som engelska både i tal och skrift. En stor del av arbetet sker i arbetslag och i samverkan med det omgivande samhället, vilket medför att god samarbetsförmåga, initiativförmåga, hög grad av självständighet och ansvarstagande krävs för att lyckas i rollen.

 Det är meriterande om du

- har handlett examensarbeten på både kandidat- och masternivå och handlett doktorander
- har lett externfinansierat forskningsprojekt i relation med industriella partners
- erhållit extern forskningsfinansiering, som huvudsökande och /eller medsökande

Då vi fäster stor vikt vid den pedagogiska skickligheten förväntas den sökande som inte redan har behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början. 

Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se www.du.se/jobb

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Nyexad hålbarhetstrateg till ett starkt expanderande företag

Har du färsk examen - se hit! KTP söker Hållbarhetsstrateg för spännande uppdrag.  Har du intresse för hållbar verksamhetsutveckling inom miljö? Siktet är inställt på att möta kommande krav och standarder kopplade bl.a. till målen i Agenda 2030. I samarbete med Th1ng AB söker vi, KTP-avdelningen på Högskolan Dalarna, dig som vill vara med att starta upp miljöcertifieringsarbetet på Th1ng AB.  Vad är KTP (Knowledge?Transfer Partnerships)? KTP är en samver... Visa mer
Har du färsk examen - se hit! KTP söker Hållbarhetsstrateg för spännande uppdrag. 

Har du intresse för hållbar verksamhetsutveckling inom miljö? Siktet är inställt på att möta kommande krav och standarder kopplade bl.a. till målen i Agenda 2030. I samarbete med Th1ng AB söker vi, KTP-avdelningen på Högskolan Dalarna, dig som vill vara med att starta upp miljöcertifieringsarbetet på Th1ng AB. 

Vad är KTP (Knowledge?Transfer Partnerships)?
KTP är en samverkansmodell?mellan näringsliv och högskola?som skapar konkret utveckling med hjälp av ny kunskap.?KTP?erbjuder dig?som nyexad?en möjlighet att komma in på en strategisk nivå i ett företag och snabbt få använda dina teoretiska kunskaper och utveckla din kompetens i praktiken.?Du kommer efter projektet ha fått värdefull erfarenhet att ansvara för ett utvecklingsprojekt samt fått ett brett nätverk både inom högskolevärlden och näringslivet. 

Projektet leds av dig som KTP-projektledare?och du får stöd av coacher från både näringsliv och högskola.?Läs mer på www.du.se/ktp.? 

Om Företaget  
Th1ng är en internet- och IoT-leverantör med sitt säte i Stockholm men har även kontor i bl.a Borlänge. Företaget har en traditionell operatörsverksamhet där de levererar internet och annan kommunikation, men även färdiga IoT-tjänster såväl som stöd och verktyg för andra aktörer. Kombinationen av verksamheterna skapar riktigt bra förutsättningar för innovation och erbjudanden till kunderna. Företaget lever efter visionen, att förenkla verkligheten för den uppkopplade världen.  

Ditt uppdrag
Th1ngs mål är att ha en tydlig och ambitiös hållbarhetsprofil och att integrera hållbarhetsfrågor i det dagliga arbete som en självklar del av bolaget. Hållbarhet är ett komplext område och företaget behöver tillföra mer kunskap och resurser inom miljöfrågorna och det är där ditt uppdrag som projektledare kommer in. Jobbet innebär att starta upp Th1ngs arbete med ett miljöledningssystem för att nå en målet med ISO 14001-certifieringen för verksamheten. Du förväntas driva implementeringen av ledningssystem internt och i övrigt kunna bistå med din kompetens inom hållbarhetsområdet, inventera och skapa styrdokument samt rutiner. Rollen som projektledare innebär att du ansvarar för hela processen från start till mål. 

Är du personen vi söker? 
Vi söker dig som har en bred kompetens inom hållbarhetsfrågor med fokus på miljö. Du är nyexad eller i slutet av din utbildning på minst högskolenivå, exempelvis utbildningar inom Miljöledning, kvalitets- och ledningssystem, HRM, industriell ekonomi, eller annan utbildning som vi finner passande för tjänsten. Nyexad innebär att du inom de två senaste åren tagit din examen.? 

Som person har du:   


• Intresse av digitala lösningar 
• God analytisk förmåga
• Förmågan att arbeta självständigt
• Förmågan att arbeta strukturerat 
• God Samarbetsförmåga och tar ett aktivt ansvar för dialog med verksamheten  
• Svenska - Flytande i tal och skrift  
• Engelska - Mycket goda kunskaper i tal och skrift 
• Mycket goda datakunskaper i Office eller liknade mjukvara  

Det är meriterande om du har erfarenhet eller utbildning inom projektledning och integrerade ledningssystem.  

För att bedömas vara lämplig för den här tjänsten tittar vi på en kombination av din utbildning och ett antal personliga kompetenser. Dessa kommer att vara avgörande för din framgång i rollen som projektledare. Du kommer möta många människor, både internt och externt och behöver därmed ha en god förmåga att samarbeta och ett intresse för att bygga relationer. I rollen ligger att ta projektet framåt och för att göra det måste du vara självgående det vill säga att ta ansvar för dina arbetsuppgifter, själv kunna strukturerar upp angreppssätt och driver dina processer framåt. För att ta välgrundade beslut behöver du kunna se helheter och ta hänsyn till hela verksamheten. I uppdraget ligger också att arbeta med komplexa frågor, analysera och bryta ner problem och för att lyckas med detta behöver du vara nyfiken.  

Om anställningen 
Anställningen är en visstidsanställning som beräknas pågå ca 6 månader, 100 %,?med tillträde snarast möjligt enligt överenskommelse. Anställningen sker vid Högskolan?Dalarna?men med placering hos Th1ng AB i Borlänge.? Avsikten hos företaget är att projektet övergår till en anställning.  

Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen. 

Mer om KTP 
KTP genomförs i samverkan mellan Högskolan i Gävle och Högskolan Dalarna och medfinansieras av EU, Region Gävleborg, Region Dalarna och medverkande företag. Med sina sammantaget 1500 lärare/forskare och över 30 000 studenter utgör högskolorna en strategisk resurs för regionens utveckling.  

Låter det spännande?
Varmt välkommen med din ansökan! Du ansöker via vår webbplats senast 2021-06-16. Din ansökan?ska innehålla cv, personligt brev samt examensbevis. 

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan?Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/ 

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Visa mindre

Avdelningschef för Näringsliv och företagande

Ansök    Apr 15    Högskolan Dalarna    Utbildningschef
Vill du vara chef för en tvärvetenskaplig avdelning med engagerade forskare och lärare? Motiveras du av spännande utmaningar och möten med människor? Då har vi ett fantastiskt jobb för dig! Högskolan Dalarna står just nu inför en stor förändringsresa. Med utgångspunkt i högskolans strategi har ett omfattande utvecklingsarbete inletts med att skapa sammanhållna akademiska miljöer, se över och tydliggöra roller och beslutsvägar och fortsätta utveckla läro... Visa mer
Vill du vara chef för en tvärvetenskaplig avdelning med engagerade forskare och lärare?
Motiveras du av spännande utmaningar och möten med människor? Då har vi ett fantastiskt jobb för dig!

Högskolan Dalarna står just nu inför en stor förändringsresa. Med utgångspunkt i högskolans strategi har ett omfattande utvecklingsarbete inletts med att skapa sammanhållna akademiska miljöer, se över och tydliggöra roller och beslutsvägar och fortsätta utveckla lärosätet framgångsrikt. Tre akademier har omvandlats till fem institutioner och nu söker vi en ny avdelningschef till den institution som ansvarar för utbildningar inom humaniora, samhällsvetenskap och medier. Avdelningen kommer troligen att omfattas av ämnena företagsekonomi, nationalekonomi och rättsvetenskap och bestå av ca 30 medarbetare. Vi söker dig som vill fortsätta driva avdelningens arbete framåt genom att skapa goda förutsättningar för medarbetarnas arbete och utveckling. 

Är det här ditt blivande jobb?
Institutionen leds av en prefekt som blir din närmaste chef.  Som avdelningschef är du arbetsgivarföreträdare och tillhör institutionens ledningsråd, en grupp som karaktäriseras av delaktighet och öppenhet. Du har det yttersta ansvaret för personal- och arbetsmiljöfrågor inom avdelningen och en stor del av arbetsuppgifterna rör medarbetarsamtal, lönesamtal, uppföljningar, tjänsteplanering och kompetensförsörjningsfrågor.

Som avdelningschef arbetar du tillsammans med ämnesföreträdare, programansvariga, medarbetare och dina chefskollegor för att driva och utveckla verksamheten inom avdelningen. Du arbetar operativt för att ge förutsättningar för kvalitet och utveckling av verksamheten och tillser att den sker effektivt och inom fastställda ramar. Ytterligare ansvar är avdelningens budgetarbete och ekonomiska resultat samt de särskilda verksamhetsuppdrag som följer av högskolans verksamhetscykel. I förekommande fall deltar avdelningschef i att ta fram underlag och/eller delta vid interna och externa utvärderingar, utredningar, revisioner eller motsvarande samt vid behov genomföra utvecklingsåtgärder till följd av dessa.

Som chef på Högskolan Dalarna får du löpande kompetensutveckling och möjlighet att kontinuerligt utvecklas i ditt ledarskap, bland annat genom ledarskapsprogram och tillgång till en egen chefscoach.

Är du personen vi söker?
Vi söker dig med relevant högskoleutbildning och tidigare erfarenhet av lednings- och utvecklingsarbete. Du är intresserad av ledarskap och stimuleras av att leda, samarbeta och skapa förutsättningar för andra att utvecklas och trivas. Du har en väl utvecklad förmåga att se verksamheter ur ett helhetsperspektiv. Som person är du trygg och stabil och har god samarbetsförmåga. Du är empatisk och uppskattar mötet med människor. En god administrativ förmåga samt goda kunskaper i svenska och engelska språket är en förutsättning. Det är meriterande om du har forskarutbildning och/eller erfarenhet av undervisning inom högskolesektorn.

Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100 %, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas.

Vid Högskolan Dalarna är avdelningschefskapet ett uppdrag i tjänst under 3 år, med möjlighet till förlängning 3 år i taget. Uppdraget som avdelningschef omfattar heltid. För externt sökande erbjuds lämplig grundanställning.

Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge och visst arbete förekommer även i Falun. För att säkerställa tillgängligheten för medarbetarna förväntas du som avdelningschef arbeta fysiskt på plats på Campus större delen av din arbetstid. Självklart med undantag för de särskilda omständigheter som råder i samband med pågående pandemi.

Ansökan
Din ansökan ska innehålla CV, betygshandlingar, samt uppgift om referens. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning har de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Välkommen med din ansökan! 
Du ansöker via vår webbplats senast 2021-05-09.
Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Universitetsadjunkt i energiteknik med inriktning mot solenergi

Har du ett intresse för energiteknik och speciellt solenergi och tycker om att dela dina kunskaper? Då har vi öppningen för dig! Högskolan Dalarna söker en lärare i energiteknik med inriktning mot solenergi. Bakgrund  och verksamhet Centrum för solenergiforskning, SERC, var starten för energiforskning 1984 vid Högskolan Dalarna och har sedan dess utvecklats från att vara specialiserad på solfångarteknik till att omfatta hela energisystem. Verksamheten är... Visa mer
Har du ett intresse för energiteknik och speciellt solenergi och tycker om att dela dina kunskaper? Då har vi öppningen för dig! Högskolan Dalarna söker en lärare i energiteknik med inriktning mot solenergi.

Bakgrund  och verksamhet
Centrum för solenergiforskning, SERC, var starten för energiforskning 1984 vid Högskolan Dalarna och har sedan dess utvecklats från att vara specialiserad på solfångarteknik till att omfatta hela energisystem. Verksamheten är idag organiserad i ämnet energiteknik som är ett brett kunskapsområde inom teknik och omfattar energiomvandlingsprocesser, distribution, lagring och användning av energi. Ämnets kurser spänner över hela den bredden medan forskningen är specialiserad inom solenergiteknik och energieffektivisering i bebyggelse.
Ämnesenheten energiteknik ansvarar för fyra utbildningsprogram: Högskoleingenjör i energi – Hållbara energisystem, internationell master och magister i solenergiteknik samt magister i energieffektivt byggande. Flertalet av ämnets lärare är också aktiva forskare inom forskningsprofilen Energi och samhällsbyggnad.

Under flera år har Högskolan Dalarna varit delaktig i ett samverkansprojekt tillsammans med regioner/kommuner i Värmland, Hedmark och Akershus. Högskolan Dalarna har varit aktiv inom området solenergi, främst solel, och har haft fokus på samarbete med regionala aktörer, framför allt nya företag inom solenergibranschen.

Vi söker nu en adjunkt, som fortsätter det påbörjade arbetet med kurser inom solel, anställd på 40% under perioden 2021-07-01 – 2022-06-30. Huvuddelen av arbetet kommer att vara inriktat på nedanstående uppgifter.  Resterande tid ägnas åt handledning av examensarbeten.

Din arbetsdag som adjunkt
Arbetsuppgifterna ligger inom de följande område:


• Organisera, arrangera och genomföra utbildningar inom solel (t.ex.installationskurser)
• Administration av kurser och kursdeltagare
• Vidareutveckling och uppdatering av solelkurser (föreläsningar, videomaterial, regelverk)
• Bistå examinator vid validering av kursdeltagares anskaffade kunskap

Är du personen vi söker?
Du har intresse av att vidareförmedla dina kunskaper och erfarenheter och du har god organisationsförmåga. Du kan arbeta självständigt och ta ansvar för kvalitet och resultat samtidigt som du tycker om att samarbeta med andra och kan se till helheten.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som:
- visat pedagogisk skicklighet
- avlagt magisterexamen eller adekvat akademisk yrkesutbildning eller har annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För denna anställning krävs dessutom:
- några års arbetserfarenhet från solenergiområdet
- att du kan uttrycka dig väl på svenska och engelska i skrift och tal
- erfarenhet från samverkansarbete mellan solenergiindustri och akademi

Det är meriterande:
- om du har dokumenterad kunskap om elinstallationer i Sverige.
- om du har erfarenheter av installation, projektering och regelverk för solcellsinstallationer
- har bra insikt i energimarknaden med fokus på solelmarknaden.
- har erfarenheter av utbildning inom näringslivet

Då vi fäster stor vikt vid den pedagogiska skickligheten förväntas den sökande som inte redan har behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början. 

Personliga egenskaper som behövs för att lyckas i rollen
- analytiskt tänkande, lösningsorienterad, kreativ
- nyfiken, tycker om att engagera sig och bolla med nya idéer och utmaningar

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas anställningsordning.

Anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad tjänst som adjunkt, tjänstgöringsgrad 40 % under perioden 2021-07-01 –2022-06-30. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 21-05-31

Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se www.du.se/jobb

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering Visa mindre

Universitetsadjunkt i Rättsvetenskap

Ämnet rättsvetenskap vid Högskolan Dalarna ingår i flera olika program, bl.a. Ekonomprogrammet, Personal- och arbetslivsprogrammet, Socionomprogrammet och Samhällsvetarprogrammet. Rättsområdena varierar beroende på program, men ämnets fokus ligger på civilrätt i form av handelsrättsliga kurser. Högskolan Dalarna har för avsikt att göra en satsning på affärsjuridik i nära framtid. Vill du vara med och vara delaktig i denna utveckling? Just nu söker vi en vi... Visa mer
Ämnet rättsvetenskap vid Högskolan Dalarna ingår i flera olika program, bl.a. Ekonomprogrammet, Personal- och arbetslivsprogrammet, Socionomprogrammet och Samhällsvetarprogrammet. Rättsområdena varierar beroende på program, men ämnets fokus ligger på civilrätt i form av handelsrättsliga kurser. Högskolan Dalarna har för avsikt att göra en satsning på affärsjuridik i nära framtid. Vill du vara med och vara delaktig i denna utveckling? Just nu söker vi en vikarie för en av våra anställda.

Din arbetsdag som adjunkt i Rättsvetenskap
Som adjunkt ligger ditt fokus på undervisning inom ämnet rättsvetenskap, men även administrativa uppgifter ingår i dina arbetsuppgifter. Vi söker dig som är en generalist inom juridik, dvs. du känner dig bekväm med att undervisa inom olika rättsområden. För detta vikariat letar vi efter kompetenser i handelsrättsliga ämnen. Undervisningen kan ske både på campus med hjälp av olika typer av arbetsformer och på distans, t.ex. genom användning av digitala lärplattformar, seminarier via chatprogram eller genom inspelade föreläsningar.

Är du personen vi söker?
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som
- visat pedagogisk skicklighet
- avlagt magisterexamen eller adekvat akademisk yrkesutbildning eller har annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.


Du har juristexamen eller motsvarande kompetens och besitter dokumenterad kunskap inom flera olika rättsområden med anknytning till handelsrätt. Du brinner för pedagogiken, har visat pedagogisk skicklighet och kan undervisa obehindrat på svenska. Du är dessutom en skicklig administratör och har förmågan att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Vi söker dig som är självgående, engagerad och har ett intresse att göra skillnad för dina studenter och din omgivning. Du samarbetar väl med andra, har god kommunikationsförmåga samt är empatisk och relationsskapande i ditt sätt.

Dokumenterad kunskap inom IT-rätt, immaterialrätt och marknadsrätt är meriterande. Även forskningserfarenhet och/eller praktisk erfarenhet inom det juridiska området är meriterande. Datorvana, förmågan att obehindrat kunna undervisa på engelska eller förmågan att samverka med det omgivna samhället ses också som en merit.

Då vi fäster stor vikt vid den pedagogiska skickligheten förväntas den sökande som inte redan har behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början. 

Anställningen
Anställningen är ett vikariat mellan 2021-08-01-2022-01-31 (med möjlighet till förlängning), tjänstgöringsgrad är mellan 50-100 % enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge och visst arbete förekommer även i Falun.

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas anställningsordning.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

I de fall rekryteringsprocessen drar ut på tiden tillsätts en vikarie under rekryteringsprocessen. Urvalet sker bland de sökande till anställningen. Var vänlig meddela i din ansökan om du är intresserad av vikariatsanställningen.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2021-05-04

Din ansökan ska innehålla CV, betygshandlingar, pedagogiska meriter samt kontaktuppgift till minst två referenser. * Pedagogiska meriter ska redovisas på separat blankett som rekvireras från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor vänligen kontakta [email protected].

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Universitetsadjunkt i Informatik

Vi söker en adjunkt inom huvudområdet Informatik med kunskaper i  grafisk design, grafisk kommunikation och webbdesign för ett vikariat vid avdelningen Data- och Informationshantering. Kunskapsområdet allmänt Huvudområdet Informatik driver programmet Informationsdesign. I utbildningen Informationsdesign är kreativitet och formkänsla lika viktigt som teknisk och teoretisk kunskap. Kurserna behandlar ett brett kunskapsområde innefattande informationsdesign... Visa mer
Vi söker en adjunkt inom huvudområdet Informatik med kunskaper i  grafisk design, grafisk kommunikation och webbdesign för ett vikariat vid avdelningen Data- och Informationshantering.

Kunskapsområdet allmänt
Huvudområdet Informatik driver programmet Informationsdesign. I utbildningen Informationsdesign är kreativitet och formkänsla lika viktigt som teknisk och teoretisk kunskap. Kurserna behandlar ett brett kunskapsområde innefattande informationsdesign, webbdesign, visualisering, programmering, interaktionsdesign, UX, informationsgrafik, grafisk design, digital bild, databassystem, visuell identitet samt system-, webb- och verksamhetsutveckling. Kärnan i utbildningen är att med hjälp av teorier och modeller visualisera data för att skapa målgruppsanpassade användarupplevelser där design och funktion samverkar. Flera kurser är projektbaserade där studenterna arbetar med skarpa case.

Vår avdelning
Vi erbjuder en kreativ miljö som präglas av en stark sammanhållning med många möjligheter till samarbeten över ämnesgränserna. Vi utvecklar ständigt våra kurser och utbildningsprogram och präglas av nyfikenhet, framåtanda och gemenskap.

Avdelningen Data- och informationshantering driver utbildningar med inriktning mot IT-säkerhet och mjukvarutestning, systemvetenskap och informationsdesign på kandidatnivå. Vi driver också ett 100% online program i form av programmet Utveckling av e-tjänster. På avancerad nivå bedrivs utbildning med inriktning mot Business Intelligence och Data Science. Forskningen på avdelningen sker inom mikrodataanalys.

Din arbetsdag som lärare/adjunkt
I arbetsuppgifterna ingår främst att bedriva undervisning inom grafisk design, grafisk kommunikation och webbdesign. Det rör sig om grund- och påbyggnadskurser inom grafisk design innefattande designteorier, designprocesser, typografi, inkluderande design och digital marknadsföring. Inom webbdesign berör de grundläggande kurserna html, css, användarupplevelse och visuell design.

Du handleder och examinerar studenter i kurser. Undervisningen är både praktisk och teoretisk och arbetsformerna för undervisningen varierar från projektbaserad undervisning till föreläsningar och praktiska övningar. Du kommer vid avdelningen Data- och informationshantering bedriva kurser från grundnivå till avancerad nivå. Undervisningen sker på svenska och engelska. Du kommer arbeta med kursutveckling, främst kurser inom huvudområdet Informatik. Du medverkar i utvecklingen av huvudområdet och forskningsmiljön. I arbetsuppgifterna ingår att vara länk mellan högskolan och det omgivande samhället samt delta i ämnes-, program-, avdelnings- och akademigemensamma uppgifter. Utbildningen är campusförlagd och hög närvaro på arbetsplatsen förutsätts.

Är du personen vi söker?
Du ska ha kunskap företrädelsevis inom grafisk design, grafisk kommunikation och webbdesign. Det rör sig om grund- och påbyggnadskurser inom grafisk design innefattande designteorier, designprocesser, typografi, inkluderande design och digital marknadsföring. Inom webbdesign berör de grundläggande kurserna html, css, användarupplevelse och visuell design. Kunskaper inom molntjänster och projektledning är meriterande liksom färdigheter i Adobe-sviten, statistisk analys och branscherfarenhet.

Vi söker dig som självständigt har förmågan att planera, genomföra och examinera kurser inom huvudområdet Informatik. Du ska kunna bidra till utveckling och medverka i planering och genomförande av kurser inom avdelningens utbildningsprogramutbud. Du ska ha ambitioner att både utveckla dig själv och vår utbildningsmiljö samt vara villig och motiverad att vidareutbilda dig för att möta avdelningens behov. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Du ska ha mycket god kommunikationsförmåga i såväl svenska som engelska, både i tal och skrift. En stor del av arbetet sker i arbetslag och i samverkan med det omgivande samhället, vilket medför att god samarbetsförmåga, initiativförmåga, hög grad av självständighet och ansvarstagande krävs för att lyckas i rollen.

Anställningen
Anställningen är ett vikariat, tjänstgöringsgrad 100%, med tillträde 2021-06-01 tom 2022-05-31 (med möjlighet till förlängning). Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge och visst arbete förekommer även i Falun.

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se www.du.se/jobb


Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Visa mindre

Universitetslektor i Byggteknik inriktning mot samhällsplanering

Kunskapsområdet allmänt Högskolan Dalarna erbjuder idag tre utbildningsprogram inom ämnet byggteknik - bygg- och samhällsplanerare 180hp, byggteknik - högskoleingenjör 180hp samt byggteknik – förvaltning och produktion 120hp samt samverkar med ämnet energiteknik i magisterprogrammet energieffektivt byggande 60 hp. Intresset för samhällsbyggnad har ökat de senaste åren och vi har nu ca 200 studenter inom ämnet Byggtekniks program och kurser i övrigt. Läs g... Visa mer
Kunskapsområdet allmänt
Högskolan Dalarna erbjuder idag tre utbildningsprogram inom ämnet byggteknik - bygg- och samhällsplanerare 180hp, byggteknik - högskoleingenjör 180hp samt byggteknik – förvaltning och produktion 120hp samt samverkar med ämnet energiteknik i magisterprogrammet energieffektivt byggande 60 hp. Intresset för samhällsbyggnad har ökat de senaste åren och vi har nu ca 200 studenter inom ämnet Byggtekniks program och kurser i övrigt. Läs gärna mer om utbildningarna och kursutbudet på https://www.du.se/sv/Utbildning/Program/bygg--och-samhallsplanerarprogrammet/

Din arbetsdag som universitetslektor
Som lektor i byggteknik kommer du att arbeta med undervisning, forskning och samverkan kopplat till bygg-och samhällsplanerarprogrammet och forskningsområdet hållbar samhällsplanering. Arbetet innebär planering och genomförande av kurser inom ditt kompetensområde, vilket omfattar bland annat fysisk planering, regional planering, stadsbyggnad och arkitektur samt flera angränsande områden som transportplanering, hållbar utveckling och urban och regional analys. Flera av planeringskurserna är projektbaserade med inslag av samverkan med kommuner och andra aktörer samt fältbesök, studieresor och ett utforskande och kombinerat analytiskt och designbaserat arbetssätt i lärandet. Utbildningen leder till en teknologie kandidatexamen, vilket i det här fallet innebär en tvärvetenskaplig kombination av samhällsvetenskap, teknik och arkitektonisk kunskap med särskild koppling till resurseffektiv byggd miljö.

Som forskarutbildad kommer du utöver undervisningen att fungera som handledare och examinator på examensarbeten för byggtekniks 3-åriga program och magisterprogram. Ansvarsuppdrag som programansvar kan också vara aktuellt. Del av anställningen kan ägnas åt forskning samt handledning av doktorander. Vår ambition är att bedriva utbildning i nära samarbete med samhällsbyggnadssektorn och att studenterna under sin utbildning ska komma i kontakt med många verkliga projekt. Organiserat samarbete med branschen bedrivs bland annat genom branschorganisationen Byggdialog Dalarna men lärares personliga kontakter och erfarenheter är också viktiga för att ge undervisningen branschanknytning. Vi har också nära kopplingar mellan undervisningen och den forskning som bedrivs.

Är du personen vi söker?
Enligt Högskoleförordning och Anställningsordning är den behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vetenskaplig samt pedagogisk skicklighet bedöms enligt givna kriterier i anställningsordningen.

För denna anställning krävs:

- Doktorsexamen inom samhällsplanering och fysisk planering, stadsbyggnad, arkitektur eller närliggande ämne som bedöms relevant för anställningen
- Förmåga att undervisa på svenska

Det är meriterande om:

- Du har tidigare erfarenhet av att planera och bedriva undervisning vid universitet eller högskola inom samhällsplanering eller närliggande kunskapsområden.
- Du har erfarenhet av forskning och/eller tidigare yrkeserfarenhet av praktiskt arbete inom samhällsplaneringsfältet, arkitektur eller motsvarande närliggande kunskapsområde, i synnerhet svensk fysisk planering och samhällsplanering av städer och regioner. 
- Du har egna pågående eller nyligen avslutade forsknings- eller utvecklingsprojekt i din meritportfölj där du har sökt och erhållit medel för din forskning och där du själv är projektansvarig.

För denna anställlning krävs även att du är intresserad av att fortsätta bedriva och utveckla forskning hos Högskolan Dalarna om samhällsplanering och hållbar samhällsbyggnad. Du vill vidareförmedla dina kunskaper och erfarenheter och du har god organisationsförmåga. Du kan arbeta självständigt och ta ansvar för kvalitet och resultat samtidigt som du tycker om att samarbeta med andra och kan se till helheten. Du ska ha god kommunikationsförmåga på såväl svenska som engelska både i tal och skrift. Då vi fäster stor vikt vid den pedagogiska skickligheten förväntas den sökande som inte redan har behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början. 

Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning, 50 - 100 %, med tillträde enligt överenskommelse.  Placeringsort för anställningen är Borlänge vid Institutionen Teknik och Data/IT , ämnesenhet byggteknik. 

Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se www.du.se/jobb

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2021-04-30
Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Visa mindre

Professor i energiteknik med inriktning solenergi

Ansök    Mar 3    Högskolan Dalarna    Professor
På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du för... Visa mer
På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss?

Solenergiforskning har bedrivits på Högskolan Dalarna sedan mitten av 1980-talet och var en av de första  forskningsmiljöerna vid Högskolan. Solenergiforskningen ingår idag i forskningsmiljön Resurseffektiv byggd miljö som består av ett femtontal disputerade forskare och lika många doktorander. Vi har ett stort forskarnätverk nationellt och internationellt samt omfattande samverkan med företag och organisationer i våra forskningsprojekt. Forskningsmiljöns interdisciplinära sammansättning skapar en dynamisk miljö med mångfasetterade perspektiv på energi-, klimat och resursfrågor inom främst den byggda miljön för att bidra till hållbar samhällsbyggnad.

Solenergiforskningen är främst inriktad på systemforskning för att studera solenergins roll i energisystem i den byggda miljön och kopplar till de två andra forskningstemana resurseffektiva byggnader och hållbar samhällsbyggnad i olika forskningsprojekt. Forskningen är tillämpad och via olika samarbeten med externa samhällsaktörer är syftet att bidra till kunskap för omställning till hållbara energisystem. Forskningen är problemorienterad vilket innebär bred kunskaps- och metodbas för att lösa systemfrågor som tar in också sociala och ekonomiska dimensioner. Många forskningsprojekt är därför mång- och tvärvetenskapliga samarbeten med Högskolans andra forskningsmiljöer, och forskargrupper nationellt och internationellt.

Forskningsmiljön Resurseffektiv byggd miljö utgör en sammanhållen akademisk miljö med både forskning och utbildning. Programmen inom ämnesområdet energiteknik omfattar högskoleingenjör i hållbara energisystem, master- och magisterprogram i solenergiteknik, magister i energieffektivt byggande. Även högskoleingenjör i byggteknik, tvåårigt program till byggarbetsledare och kandidat i bygg- och samhällsplanering finns inom miljöns andra ämnesområden byggteknik respektive samhällsplanering.

Din arbetsdag som professor
Uppdraget som professor vid Högskolan Dalarna innebär att vara drivande för att utveckla forskningsmiljöns vetenskapliga bas. Det innefattar att söka externa forskningsmedel som möjliggör rekrytering av doktorander och postdoktorer samt ger utrymme för disputerade lärare att ingå i forskningsprojekt. I uppdraget ingår också att utveckla våra utbildningsprogram och kurser med forskningsanknytning. Du medverkar som lärare i kurser på alla nivåer och har kursansvar för 1 - 2 kurser på forskarnivå, är examinator och handleder examensarbeten. Handledning av doktorander och att ta en aktiv roll generellt för doktorandernas forskningsmiljö är centralt. Som professor förväntas du kandidera till uppdrag i Högskolans kollegiala nämnder och råd för att bidra till Högskolans gemensamma utveckling. Samverkan är som vi skriver inledningsvis en hörnsten i forskningsmiljön och som professor i energiteknik bygger du nätverk och samverkar i forskning med samhällsaktörer i regionen, nationellt och internationellt.

Är du personen vi söker?
Enligt Högskoleförordningen 4 kap 3§ är den behörig som professor, inom annat än konstnärlig verksamhet, som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet, vilka bedöms enligt uppställda kriterier i anställningsordningen.

För denna anställning krävs avlagd doktorsexamen inom teknik- eller naturvetenskap med ett avhandlingsämne inom energiområde.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten skall särskild vikt läggas vid:


• God nationell och internationell nivå som forskare
• Forskningsproduktionens relevans i förhållande till anställningsprofilen
• Utvecklad självständighet och förnyelseförmåga som forskare
• Forskningens omfattning visad genom såväl nationellt som internationellt publicerade arbeten
• Uppdrag som opponent/ledamot i betygsnämnd, sakkunnig och referee
• Som huvudansvarig sökt och erhållit nationella och/eller internationella forskningsanslag

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten skall särskild vikt läggas vid:


• Förmåga att skapa förutsättningar för studenternas lärande samt förmåga att skapa engagemang och intresse för ämnet
• Erfarenhet av handledning inom forskarutbildning fram till disputation
• Erfarenhet av undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå
• Visad pedagogisk skicklighet genom varierande insatser i utbildning, såsom planering, genomförande (undervisning och examination) och utvärdering som bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet

Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se www.du.se/jobb Visa mindre

Projektmedarbetare inriktning IT design och mjukvaruutveckling

Ansök    Feb 9    Högskolan Dalarna    Forskarassistent
På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du för... Visa mer
På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss?

Din arbetsdag som Projektmedarbetare
Tjänsten innebär framförallt att utföra arbete med datalagring och analys bland annat i ett treårigt forsknings- och utvecklingsprojekt. Arbetet innebär att vidareutveckla strukturer för databaser, integrering av data samt struktur för framtida visualisering av projektresultaten. Tjänsten innehåller arbetsuppgifter som: utveckling av BI-verktyg, datalagring och dataintegrering, visualisering med GIS samt portalutveckling. 

Anställningen är en visstidsanställning, med tillträde snarast möjligt och som längst tom 2022-01-31. Tjänstgöringsgrad ca 50%. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge men visst arbete kan förekomma i Falun.

Är du personen vi söker?
För denna tjänst är det krav på dokumenterade erfarenheter av:


• Mjukvaruutveckling (C#, JavaScript, HTML and CSS )
• "User experience" och "user interface design"
• Mjukvarutestning

Ett krav är också att du har en relevant akademisk examen samt genomgått kurser i Datautvinning och Business Intelligence. Tidigare erfarenhet av arbete i projekt med tillämpning inom turism är meriterande. 

Du har god organisatorisk förmåga och gillar att arbeta självständigt med ansvar för kvalitet och resultat, och du tycker också om att samarbeta med andra och se till helheten. Du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2021-02-22.

Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt betygshandlingar.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Visa mindre

Nyexad projektledare till Kinnarps Gävle Dalarna och Wallners

Ansök    Feb 15    Högskolan Dalarna    Kvalitetssamordnare
Dalarna söker nu i samarbete med Wallners dig som vill vara med och digitalisera företagets processer för att på så sätt effektivisera arbetet och minska sitt klimatavtryck. Tjänsten är en KTP projektledartjänst på 11 månader där du anställs av Högskolan Dalarna men verkar ute på företaget. För mer info se www.du.se/ktp Ditt uppdrag som KTP-projektledare på Wallners Du kan se fram emot att utvecklas från dag ett tillsammans med både coach från akademin o... Visa mer
Dalarna söker nu i samarbete med Wallners dig som vill vara med och digitalisera företagets processer för att på så sätt effektivisera arbetet och minska sitt klimatavtryck.

Tjänsten är en KTP projektledartjänst på 11 månader där du anställs av Högskolan Dalarna men verkar ute på företaget. För mer info se www.du.se/ktp

Ditt uppdrag som KTP-projektledare på Wallners
Du kan se fram emot att utvecklas från dag ett tillsammans med både coach från akademin och från näringslivet som kommer att hjälpa och stötta dig i projektet. Det är helt enkelt riktigt bra förutsättningar för att lyckas i uppdraget och för att göra ett viktigt jobb!  Wallners har precis byggt klart sin nya fabrik i Borlänge och vill även förnya sitt sätt att arbeta. Projektet går ut på att systematisera företaget Wallners internt genom att digitalisera företagets olika processer, vilket inkluderar ett omfattande arbete med att frångå alla papper som skrivs ut, förflyttas och sätts i pärmar gällande order, fakturering etc. Arbetet inkluderar även att få en struktur, synliggöra och digitalisera orderflödet från sälj – montage samt alla processer som är inblandade i detta. Detta i syfte att göra företaget mer hållbart och minska sitt klimatavtryck.

Uppdraget kommer att börja med en processkartläggning för att se över vilka delar i nuvarande processer som finns, och vilka som är lämpliga att digitalisera. När kartläggningen är gjord följer arbetet med att flytta över de manuella processerna in i de digitala lösningarna för att systematisera företagets flöden. När strukturen är klar ansvarar projektledaren även för implementeringen dvs att få anställd att anamma det nya sättet att jobba. 

Om Wallners
Kinnarps Gävle Dalarna AB och Wallners Persienn och Markis AB tillhör båda Kigada Koncernen. Kigada Koncernen har cirka 60 anställda varav Wallners har 25 anställda och Kinnarps Gävle Dalarna har 25 anställda. Wallners har sedan 1965 sålt solskydd till privatkunder och har alltid haft kvalité som ledord. Kinnarps Gävle Dalarna fokusområde är helhetslösningar inom inredning och har ledordet FRAMÅT vilket är dit Koncernen nu även vill ta Wallners Persienn och Markis AB.

Vad är KTP (Knowledge Transfer Partnerships)? 
KTP är en samverkansmodell mellan näringsliv och högskolan som skapar konkret utveckling med hjälp av ny kunskap. KTP erbjuder dig du som nyexad en möjlighet att snabbt komma in på en strategisk nivå i ett företag och där få använda dina teoretiska kunskaper och utveckla din kompetens i praktiken. Projektet leds av dig som KTP-projektledare och du får stöttning av både coach från näringsliv och högskola, du erbjuds också en chans till ett brett nätverk, personlig utveckling och vidareutbildning kopplat till projektledning. Läs mer på www.du.se/ktp 

Är du personen vi söker? 
Det finns många vägar till den här tjänsten men det är främst följande kompetenser som avgör om du blir framgångsrik. Du kommer möta många människor, både internt och externt och behöver därmed ha en god förmåga att samarbeta. I rollen ligger att ta projektet framåt och för att göra det måste du vara självgående det vill säga att ta ansvar för dina arbetsuppgifter, själv kunna strukturerar upp angreppssätt och driva dina processer framåt. För att ta välgrundade beslut behöver du kunna se helheter och ta hänsyn till hela verksamheten. 

Du är nyexaminerad från minst kandidatnivå (2018 eller senare). Du har kanske läst till civilingenjör, systemvetare eller industriell ekonom eller motsvarande där du har kunskap och intresse för processer, digitalisering, it och hållbarhet. Utöver kravet på examen är det meriterande om du har erfarenheter av liknande arbeten. Arbetet kräver att du kan kommunicera väl på svenska både i tal och skrift. 

Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se www.du.se/jobb Visa mindre

Högskolan Dalarna söker bibliotekarie

Ansök    Jan 18    Högskolan Dalarna    Bibliotekarie
Vill du vara med och utveckla bibliotekets verksamhet? Då ska du söka jobbet som bibliotekarie hos oss! Bibliotekets uppdrag är att vara ett stöd för utbildning och forskning vid Högskolan Dalarna. Biblioteket tillhandahåller och tillgängliggör media och informationsresurser, erbjuder undervisning och handledning i informationssökning, samt ger forskarstöd i frågor om öppen vetenskap, publicering, systematiska litteratursökningar och bibliometri. Bibliot... Visa mer
Vill du vara med och utveckla bibliotekets verksamhet? Då ska du söka jobbet som bibliotekarie hos oss!


Bibliotekets uppdrag är att vara ett stöd för utbildning och forskning vid Högskolan Dalarna. Biblioteket tillhandahåller och tillgängliggör media och informationsresurser, erbjuder undervisning och handledning i informationssökning, samt ger forskarstöd i frågor om öppen vetenskap, publicering, systematiska litteratursökningar och bibliometri. Biblioteket har 18 medarbetare och finns på två orter, Falun och Borlänge. Campus Borlänge ska inom ett par år flytta till Borlänge centrum och ett spännande arbete pågår med planeringen av det nya campuset och biblioteket. 

Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100% med tillträde efter överenskommelse. Provanställning tillämpas. Placeringsort för denna anställning är Borlänge men tjänstgöring kan förekomma även i Falun.


Din arbetsdag 
Du kommer att arbeta med bibliotekets olika system och e-resurser. I arbetsuppgifterna ingår till exempel aktivering, importer och felsökning. Det handlar om att stödja anställda och studenter i deras arbete både på plats och nätbaserat. Du kommer ingå i olika arbetsgrupper bland annat infrastruktur. Utöver detta ingår löpande arbete i bibliotekets informationsdisk. Beroende på din kompetens kan andra arbetsuppgifter också bli aktuella.

Har vi det du söker och är du personen vi söker?
Bibliotekets stöd till studenter, lärare och forskare behöver hela tiden utvecklas för att möta nya och förändrade behov. Du kommer att ha en viktig roll i bibliotekets utvecklingsarbete.

För att lyckas med detta tror vi att du har en utpräglad känsla för service och en mycket god förmåga att samarbeta och att kommunicera. Att du har en helhetssyn, god förmåga till egna initiativ samt en vilja att utveckla nya arbetssätt tillsammans med kollegor ser vi som en självklarhet. Du behöver också vara analytisk och ha förmåga att lösa problem.

Du ska ha magister- eller kandidatexamen i biblioteks- och informationsve­tenskap, eller motsvarande. Du har också goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Särskilt meriterande är tidigare erfarenhet av att ha arbetat som bibliotekarie och gärna inom högskola/universitet. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med system och IT.

Känner du igen dig? Då ser vi fram emot din ansökan.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. Vi fäster stor vikt vid dina personliga kompetenser.


Välkommen med din ansökan! 
Du ansöker via vår webbplats senast 2021-02-15

Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev, betygshandlingar och examensbevis samt uppgift om referenser, varav minst en chefsreferens.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

 
 

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Högskolan Dalarna söker Avdelningschef för Energi- och byggteknik

Högskolan Dalarna söker Avdelningschef för Energi- och byggteknik Vill du vara chef för en tvärvetenskaplig avdelning med engagerade forskare och lärare? Motiveras du av spännande utmaningar och möten med människor? Då har vi ett fantastiskt jobb för dig! Högskolan Dalarna står just nu inför en stor förändringsresa. Inom kort påbörjas bygget av ett helt nytt campus i Borlänge och med utgångspunkt i högskolans strategi har ett omfattande utvecklingsarbe... Visa mer
Högskolan Dalarna söker Avdelningschef för Energi- och byggteknik

Vill du vara chef för en tvärvetenskaplig avdelning med engagerade forskare och lärare?
Motiveras du av spännande utmaningar och möten med människor? Då har vi ett fantastiskt jobb för dig!

Högskolan Dalarna står just nu inför en stor förändringsresa. Inom kort påbörjas bygget av ett helt nytt campus i Borlänge och med utgångspunkt i högskolans strategi har ett omfattande utvecklingsarbete inletts med att skapa sammanhållna akademiska miljöer, se över och tydliggöra roller och beslutsvägar och fortsätta utveckla lärosätet framgångsrikt. Tre akademier har omvandlats till fem institutioner, en ny forskarutbildningsansökan ska lämnas in och teknikutbildningarna reformeras. Vi söker nu en chef till avdelningen Energi- och byggteknik som består av ca 40 medarbetare och tillhör institutionen Teknik och Data/IT. Vi söker dig som vill fortsätta driva avdelningens arbete framåt genom att skapa goda förutsättningar för medarbetarnas arbete och utveckling. 

Är det här ditt blivande jobb?
Institutionen leds av en prefekt som blir din närmaste chef.  Som avdelningschef är du arbetsgivarföreträdare och tillhör institutionens ledningsråd, en grupp som karaktäriseras av delaktighet och öppenhet. Du har det yttersta ansvaret för personal- och arbetsmiljöfrågor inom avdelningen och en stor del av arbetsuppgifterna rör medarbetarsamtal, lönesamtal, uppföljningar, tjänsteplanering och kompetensförsörjningsfrågor.

Som avdelningschef arbetar du tillsammans med ämnesföreträdare, programansvariga och dina chefskollegor för att driva och utveckla verksamheten inom avdelningens ämnen och program. Du ansvarar för kvalitet och utveckling av den operativa verksamheten och tillser att den sker effektivt och inom fastställda ramar. Ytterligare ansvar är avdelningens budgetarbete och ekonomiska resultat samt de särskilda verksamhetsuppdrag som följer av högskolans verksamhetscykel. Avdelningschef upprättar årlig verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. I förekommande fall deltar avdelningschef i att ta fram underlag och/eller delta vid interna och externa utvärderingar, utredningar, revisioner eller motsvarande samt vid behov genomföra utvecklingsåtgärder till följd av dessa.

Som chef på Högskolan Dalarna får du löpande kompetensutveckling och möjlighet att kontinuerligt utvecklas i ditt ledarskap, bland annat genom ledarskapsprogram och tillgång till en egen chefscoach.

Är du personen vi söker?
Vi söker dig som har en relevant högskoleexamen och kunskaper inom området energi- och/eller byggteknik. Du är intresserad av ledarskap och stimuleras av att leda, samarbeta och skapa förutsättningar för andra att utvecklas och trivas. Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av lednings- och utvecklingsarbete och en väl utvecklad förmåga att se verksamheter ur ett helhetsperspektiv. Som person är du trygg och stabil och har god samarbetsförmåga. Du är empatisk och uppskattar mötet med människor. En god administrativ förmåga samt goda kunskaper i svenska och engelska språket är en förutsättning. Det är meriterande om du har forskarutbildning eller erfarenhet av utveckling av högskoleutbildning.

Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100 %, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas.

Vid Högskolan Dalarna är avdelningschefskapet ett uppdrag i tjänst under 3 år, med möjlighet till förlängning 3 år i taget. Uppdraget som avdelningschef omfattar heltid. För externt sökande erbjuds lämplig grundanställning.
Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge och visst arbete förekommer även i Falun. För att säkerställa tillgängligheten för medarbetarna förväntas du som avdelningschef arbeta fysiskt på plats på Campus större delen av din arbetstid. Självklart med undantag för de särskilda omständigheter som råder i samband med pågående pandemi.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Intervjuer till tjänsten sker löpande enligt överenskommelse.

Ansökningshandlingar
Din ansökan ska innehålla CV, betygshandlingar, samt uppgift om referens. Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning har de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Välkommen med din ansökan! 
Du ansöker via vår webbplats senast 2021-02-28 .
Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Högskolan Dalarna söker bibliotekarie

Ansök    Jan 25    Högskolan Dalarna    Bibliotekarie
Vill du vara med och utveckla bibliotekets verksamhet? Då ska du söka jobbet som bibliotekarie hos oss! Bibliotekets uppdrag är att vara ett stöd för utbildning och forskning vid Högskolan Dalarna. Biblioteket tillhandahåller och tillgängliggör media och informationsresurser, erbjuder undervisning och handledning i informationssökning, samt ger forskarstöd i frågor om öppen vetenskap, publicering, systematiska litteratursökningar och bibliometri. Bibliot... Visa mer
Vill du vara med och utveckla bibliotekets verksamhet? Då ska du söka jobbet som bibliotekarie hos oss!


Bibliotekets uppdrag är att vara ett stöd för utbildning och forskning vid Högskolan Dalarna. Biblioteket tillhandahåller och tillgängliggör media och informationsresurser, erbjuder undervisning och handledning i informationssökning, samt ger forskarstöd i frågor om öppen vetenskap, publicering, systematiska litteratursökningar och bibliometri. Biblioteket har 18 medarbetare och finns på två orter, Falun och Borlänge. Campus Borlänge ska inom ett par år flytta till Borlänge centrum och ett spännande arbete pågår med planeringen av det nya campuset och biblioteket. 

Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100% med tillträde efter överenskommelse. Provanställning tillämpas. Placeringsort för denna anställning är Borlänge men tjänstgöring kan förekomma även i Falun.


Din arbetsdag 
Du kommer att arbeta med bibliotekets olika system och e-resurser. I arbetsuppgifterna ingår till exempel aktivering, importer och felsökning. Det handlar om att stödja anställda och studenter i deras arbete både på plats och nätbaserat. Du kommer ingå i olika arbetsgrupper bland annat infrastruktur. Utöver detta ingår löpande arbete i bibliotekets informationsdisk. Beroende på din kompetens kan andra arbetsuppgifter också bli aktuella.

Har vi det du söker och är du personen vi söker?
Bibliotekets stöd till studenter, lärare och forskare behöver hela tiden utvecklas för att möta nya och förändrade behov. Du kommer att ha en viktig roll i bibliotekets utvecklingsarbete.

För att lyckas med detta tror vi att du har en utpräglad känsla för service och en mycket god förmåga att samarbeta och att kommunicera. Att du har en helhetssyn, god förmåga till egna initiativ samt en vilja att utveckla nya arbetssätt tillsammans med kollegor ser vi som en självklarhet. Du behöver också vara analytisk och ha förmåga att lösa problem.

Du ska ha magister- eller kandidatexamen i biblioteks- och informationsve­tenskap, eller motsvarande. Du har också goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Särskilt meriterande är tidigare erfarenhet av att ha arbetat som bibliotekarie och gärna inom högskola/universitet. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med system och IT.

Känner du igen dig? Då ser vi fram emot din ansökan.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. Vi fäster stor vikt vid dina personliga kompetenser.


Välkommen med din ansökan! 
Du ansöker via vår webbplats senast 2021-02-15

Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev, betygshandlingar och examensbevis samt uppgift om referenser, varav minst en chefsreferens.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

 
 

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Universitetsadjunkt i Informatik

Vi söker en adjunkt inom huvudområdet Informatik för en tillsvidareanställning vid avdelningen Data- och informationshantering. Din arbetsdag som lärare/adjunkt Vi erbjuder en kreativ miljö som präglas av en stark sammanhållning med många möjligheter till samarbeten över ämnesgränserna. Vi utvecklar ständigt våra kurser och utbildningsprogram och präglas av nyfikenhet, framåtanda och gemenskap. Avdelningen Data- och informationshantering driver utbildning... Visa mer
Vi söker en adjunkt inom huvudområdet Informatik för en tillsvidareanställning vid avdelningen Data- och
informationshantering.

Din arbetsdag som lärare/adjunkt
Vi erbjuder en kreativ miljö som präglas av en stark sammanhållning med många möjligheter till samarbeten
över ämnesgränserna. Vi utvecklar ständigt våra kurser och utbildningsprogram och präglas av nyfikenhet, framåtanda och gemenskap. Avdelningen Data- och informationshantering driver utbildningar med inriktning mot IT-säkerhet och
mjukvarutestning, systemvetenskap och informationsdesign på kandidatnivå. Vi driver också ett 100% online
program i form av programmet Utveckling av e-tjänster. På avancerad nivå bedrivs utbildning med inriktning
mot Business Intelligence och Data Science. Forskningen på avdelningen sker inom mikrodataanalys.

Högskolan Dalarna erbjuder en läraranställning med utvecklingsmöjligheter. Programmen inom Data och
Informationshantering befinner sig i en expansionsfas med högt söktryck och efterfrågan på våra kurser. Genom egna initiativ kan din tjänst i delar utvecklas och anpassas efter dina intresseområden i vår
förväntade fortsatta expansion. Högskolan Dalarna samverkar med näringslivet i regionen som är en del i att
utforma framtidens utbildningar- och forskning. Vi erbjuder en varierande läraranställning där undervisning
är den huvudsakliga arbetsuppgiften. I rollen ingår att undervisa inom ämnet informatik i fristående kurser
och även på andra program, både på campus och online. Kursutvecklingsarbete ingår även i tjänsten.

Är du personen vi söker?
Vi söker dig som har erfarenhet av data, it samt informationshantering och vill dela med dig av din kunskap
och dina erfarenheter till framtidens medarbetare och forskare inom industrin och andra näringar som
digitaliserats.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som
- visat pedagogisk skicklighet
- avlagt magisterexamen eller adekvat akademisk yrkesutbildning eller har annan yrkesskicklighet som är av
betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För denna anställning krävs dessutom
- magister/kandidat/yrkes-examen i Informatik. 
- erfarenhet av undervisning
- konsultarbete eller operativt arbete med kopplingar till Data och Informationshantering

Det krävs att du har god förmåga att uttrycka dig väl, muntligt och skriftligt, både på svenska och engelska. Undervisningen bedrivs till största delen på svenska. Erfarenhet av egen forskarutbildning är meriterande.

Det är meriterande om du
- erfarenhet av egen forskarutbildning
- har högskolepedagogisk utbildning

Då vi fäster stor vikt vid den pedagogiska skickligheten förväntas den sökande som inte redan har behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början.

Personliga egenskaper som behövs för att lyckas i rollen
- samarbetsförmåga
- analytisk förmåga
- kommunikationsförmåga
- ansvarstagande
- initiativförmåga

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha
de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas anställningsordning.


Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2021-01-06.

Din ansökan ska innehålla CV, betygshandlingar, pedagogiska meriter samt kontaktuppgift till minst två referenser. * Pedagogiska meriter ska redovisas på separat blankett som rekvireras från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor vänligen kontakta [email protected].

* Obs! möjlighet finns att skriva: ”De som kallas på intervju behöver sedan också redovisa sina pedagogiska meriter på separat blankett som rekvireras från Högskolan Dalarnas hemsida”

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Universitetsadjunkt i Informatik

Vi söker 2-3st Universitetsadjunkter inom huvudområdet Informatik för en tillsvidareanställning vid avdelningen Data- och informationshantering. Vår avdelning Vi erbjuder en kreativ miljö som präglas av en stark sammanhållning med många möjligheter till samarbeten över ämnesgränserna. Vi utvecklar ständigt våra kurser och utbildningsprogram och präglas av nyfikenhet, framåtanda och gemenskap. Avdelningen Data- och informationshantering driver utbildningar... Visa mer
Vi söker 2-3st Universitetsadjunkter inom huvudområdet Informatik för en tillsvidareanställning vid avdelningen Data- och informationshantering.

Vår avdelning
Vi erbjuder en kreativ miljö som präglas av en stark sammanhållning med många möjligheter till samarbeten över ämnesgränserna. Vi utvecklar ständigt våra kurser och utbildningsprogram och präglas av nyfikenhet, framåtanda och gemenskap. Avdelningen Data- och informationshantering driver utbildningar med inriktning mot IT-säkerhet och mjukvarutestning, systemvetenskap och informationsdesign på kandidatnivå. Vi driver också ett 100% online program i form av programmet Utveckling av e-tjänster. På avancerad nivå bedrivs utbildning med inriktning mot Business Intelligence och Data Science. Forskningen och forskarutbildningen på avdelningen sker inom mikrodataanalys. 

Din arbetsdag som lärare/adjunkt
Högskolan Dalarna erbjuder en läraranställning med utvecklingsmöjligheter. Högskolan Dalarna samverkar med näringslivet i regionen som är en del i att utforma framtidens utbildningar och forskning. Vi erbjuder en varierande läraranställning där undervisning är den huvudsakliga arbetsuppgiften. I rollen ingår att undervisa inom ämnet informatik, men även övriga ämnen på avdelningen samt i fristående kurser och även på andra program, både på campus och online. Kursutvecklingsarbete ingår även i tjänsten. 

Är du personen vi söker?
Vi söker dig som har erfarenhet av data, it samt informationshantering och vill dela med dig av din kunskap och dina erfarenheter till framtidens medarbetare och forskare inom industrin och andra näringar som digitaliserats.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som
- visat pedagogisk skicklighet
- avlagt magisterexamen eller adekvat akademisk yrkesutbildning eller har annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För denna anställning krävs dessutom
- magister/kandidat/yrkes-examen i Ïnformatik eller närliggande utbildning. 
- erfarenhet av undervisning
- konsultarbete eller operativt arbete med kopplingar till Data och Informationshantering

Du ska ha god erfarehet av programmering, databaskunskap, IT-säkerhet, mjukvarutesting, it-projekthantering, webb-deign och programering. Du ska även ha god erfarenhet inom artificiell intelligence, produkt- och projektkalkylering, verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling.

Det är meriterande om du
- har erfarenhet av egen forskarutbildning
- har högskolepedagogisk utbildning

Då vi fäster stor vikt vid den pedagogiska skickligheten förväntas den sökande som inte redan har behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början. 

Personliga egenskaper som behövs för att lyckas i rollen
- samarbetsförmåga
- analytisk förmåga
- kommunikationsförmåga
- ansvarstagande
- initiativförmåga

Det krävs att du har god förmåga att uttrycka dig väl, muntligt och skriftligt, både på svenska och engelska. Undervisningen bedrivs till största delen på svenska. Erfarenhet av egen forskarutbildning är meriterande.

Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100%, med tillträde enligt överrenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge och visst arbete förekommer även i Falun. 

Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se www.du.se/jobb

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Visa mindre

Universitetsadjunkt i informatik - visstid

Vi söker tre adjunkter inom huvudområdet Informatik för en visstidsanställning vid avdelningen Data- och informationshantering. Din arbetsdag som lärare/adjunkt Vi erbjuder en kreativ miljö som präglas av en stark sammanhållning med många möjligheter till samarbeten över ämnesgränserna. Vi utvecklar ständigt våra kurser och utbildningsprogram och präglas av nyfikenhet, framåtanda och gemenskap. Avdelningen Data- och informationshantering driver utbildning... Visa mer
Vi söker tre adjunkter inom huvudområdet Informatik för en visstidsanställning vid avdelningen Data- och
informationshantering.

Din arbetsdag som lärare/adjunkt
Vi erbjuder en kreativ miljö som präglas av en stark sammanhållning med många möjligheter till samarbeten
över ämnesgränserna. Vi utvecklar ständigt våra kurser och utbildningsprogram och präglas av nyfikenhet, framåtanda och gemenskap. Avdelningen Data- och informationshantering driver utbildningar med inriktning mot IT-säkerhet och
mjukvarutestning, systemvetenskap och informationsdesign på kandidatnivå. Vi driver också ett 100% online
program i form av programmet Utveckling av e-tjänster. På avancerad nivå bedrivs utbildning med inriktning
mot Business Intelligence och Data Science. Forskningen på avdelningen sker inom mikrodataanalys.

Högskolan Dalarna erbjuder en läraranställning med utvecklingsmöjligheter. Programmen inom Data och
Informationshantering befinner sig i en expansionsfas med högt söktryck och efterfrågan på våra kurser. Genom egna initiativ kan din tjänst i delar utvecklas och anpassas efter dina intresseområden i vår förväntade fortsatta expansion. Högskolan Dalarna samverkar med näringslivet i regionen som är en del i att utforma framtidens utbildningar- och forskning. Vi erbjuder en varierande läraranställning där undervisning är den huvudsakliga arbetsuppgiften. I rollen ingår att undervisa inom ämnet informatik i fristående kurser och även på andra program, både på campus och online. Kursutvecklingsarbete ingår även i tjänsten.

Är du personen vi söker?
Vi söker dig som har erfarenhet av data, it samt informationshantering och vill dela med dig av din kunskap
och dina erfarenheter till framtidens medarbetare och forskare inom industrin och andra näringar som
digitaliserats.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som
- visat pedagogisk skicklighet
- avlagt magisterexamen eller adekvat akademisk yrkesutbildning eller har annan yrkesskicklighet som är av
betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För denna anställning krävs dessutom
- magister/kandidat/yrkes-examen i Informatik eller närliggande ämne 
- erfarenhet av undervisning
- konsultarbete eller operativt arbete med kopplingar till Data och Informationshantering

Det krävs att du har god förmåga att uttrycka dig väl, muntligt och skriftligt, både på svenska och engelska. Undervisningen bedrivs till största delen på svenska. Erfarenhet av egen forskarutbildning är meriterande.

Det är meriterande om du
- erfarenhet av egen forskarutbildning
- har högskolepedagogisk utbildning

Då vi fäster stor vikt vid den pedagogiska skickligheten förväntas den sökande som inte redan har behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början.

Personliga egenskaper som behövs för att lyckas i rollen
- samarbetsförmåga
- analytisk förmåga
- kommunikationsförmåga
- ansvarstagande
- initiativförmåga

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha
de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas anställningsordning.


Anställningen
Anställningen är en Visstidsanställning, tjänstgöringsgrad 100%, med tillträde 2021-02-01 till och med 2021-07-15 (med chans till förlängning). Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge och visst arbete förekommer även i Falun.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2021-01-06.

Din ansökan ska innehålla CV, betygshandlingar, pedagogiska meriter samt kontaktuppgift till minst två referenser. * Pedagogiska meriter ska redovisas på separat blankett som rekvireras från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor vänligen kontakta [email protected].

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Projektledare till EKC

Ansök    Dec 1    Högskolan Dalarna    Forskarassistent
Energikompetenscentrum (EKC) vid Högskolan Dalarna söker en projektledare. Projektanställningen är kopplad till projektet Energiinnovation, Energiinnovation 2.0 samt uppdrag från regionens energibolag. Tillsättning av tjänsten sker under förutsättning att medel beviljas för projektet Energiinnovation 2.0. Bakgrund och verksamhet Energikompetenscentrum (EKC) är en samverkansplattform inom energiområdet vid Högskolan Dalarna. EKC kanaliserar uppdrag och s... Visa mer
Energikompetenscentrum (EKC) vid Högskolan Dalarna söker en projektledare.

Projektanställningen är kopplad till projektet Energiinnovation, Energiinnovation 2.0 samt uppdrag från regionens energibolag. Tillsättning av tjänsten sker under förutsättning att medel beviljas för projektet Energiinnovation 2.0.

Bakgrund och verksamhet
Energikompetenscentrum (EKC) är en samverkansplattform inom energiområdet vid Högskolan Dalarna. EKC kanaliserar uppdrag och samskapande i första hand inom avdelningen Energi och byggteknik med näringslivet regionalt, men arbetar brett inom området, vilket leder till att resurser från många andra organisatoriska delar av högskolan involveras. EKC syftar bl. a. till att öka FoI-samverkan mellan högskolans energiverksamhet och regionens näringsliv och även att samordna de olika aktiviteterna som sker inom området energieffektiv samhällsbyggnad bland regionens företagskluster.

Vi söker nu en projektledare på deltid till verksamheten. Arbetet innebär att identifiera och utveckla samarbeten mellan högskolans resurser och utvalda nyckelföretag inom energibranschen i Dalarna. Aktörerna inom kompetensområdet Energieffektivt samhällsbyggande är en viktig plattform för att identifiera möjliga utvecklingsbara projekt och områden.

Är du personen vi söker?
Du har examen från en minst treårig högskoleutbildning inom teknik eller ekonomi. Du har gedigen erfarenhet från ledande arbete i energibranschen. Du har erfarenhet av hållbara energisystem och verksamhetsutveckling. Du har vidare erfarenhet från samverkansarbete i eller med högskola och nätverksorganisationer i energirelaterad verksamhet.

Du har även goda kunskaper i Officepaketet och kan tala och skriva på svenska samt på engelska.

Som person är du relationsskapande och tycker om att samarbeta med andra, samtidigt som du är självgående och har ett mål- och resultatinriktat tillvägagångssätt i ditt arbete.

Anställningen
Amställningen är till en visstidsanställning med tjänstgöringsgrad 40%, tillträde 2021-01-01 tom 2022-12-31. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge och visst arbete kan även förekomm i Falun.

Övrigt
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. För att nå dit arbetar vi med en kompetensbaserad metodik. 

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2020-12-21.

Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt betygshandlingar.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. 


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Lokalvårdare med koordinerande uppdrag

Högskolan Dalarna står i begrepp att ta hem lokalvårdsverksamheten för att driva den i egen regi. Vill du aktivt delta i denna process och hjälpa till att planera, strukturera och därefter koordinera städverksamheten på campus Borlänge? Är du en glad person som brinner för kvalitet och lokalvård? Då har vi jobbet för dig! Din arbetsdag som koordinerande lokalvårdare Ska du trivas i rollen som lokalvårdare med koordinerande uppdrag hos oss på Högskolan Da... Visa mer
Högskolan Dalarna står i begrepp att ta hem lokalvårdsverksamheten för att driva den i egen regi. Vill du aktivt delta i denna process och hjälpa till att planera, strukturera och därefter koordinera städverksamheten på campus Borlänge? Är du en glad person som brinner för kvalitet och lokalvård? Då har vi jobbet för dig!

Din arbetsdag som koordinerande lokalvårdare

Ska du trivas i rollen som lokalvårdare med koordinerande uppdrag hos oss på Högskolan Dalarna är det viktigt att du uppskattar mötet med människor och andra kulturer, då man i denna servicefunktion ständigt möter våra medarbetare och studenter. Som del av fastighetsavdelningen kommer du vid behov arbeta nära andra funktioner inom avdelningen som vaktmästeri och repro, vilket gör att du ibland även kan komma att hjälpa till inom dessa. Du kommer ha Borlänge som primär stationeringsort men arbete på campus Falun kan också förekomma.

Kvalifikationer

För denna anställning krävs:


• mångårig erfarenhet av arbetskoordinerande arbetsuppgifter inom städ, såväl verksamhetsplanering och praktisk arbetsledning/arbetsplanering som administrativt arbete vid dator
• utbildning inom lokalvård såsom PRYL, SRY el. liknande
• goda kunskaper i svenska, tal och skrift
• goda kunskaper i engelska, framförallt i muntlig kommunikation
• B-körkort
• datorvana (främst Office-paketet)

Det är meriterande om du:


• har erfarenhet av att praktiskt starta upp en städorganisation
• har erfarenhet från arbete på en myndighet

Vi söker dig som brinner för service, är ansvarsfull och noggrann och som alltid vill leverera bästa kvalitet och resultat. En flexibel teamplayer som gillar att motivera, städa och som känner yrkesstolthet inför och efter en väl utförd uppgift.

Vi ser att du vill och vågar utvecklas!

Anställningen är en tillsvidareanställning, 100 %, med tillträde omgående eller efter överenskommelse. Vi tillämpar provanställning samt kan komma att begära utdrag ur belastningsregister. Placeringsort för anställningen är primärt Borlänge.

Övrigt

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Vi har möjlighet att erbjuda medflyttarservice via Rekryteringslots Dalarna. Mycket stor vikt kommer läggas på personliga egenskaper i denna rekrytering.

Ansökningshandlingar

Din ansökan ska innehålla CV, betygshandlingar, samt uppgift om referenser.

Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Välkommen med din ansökan!

Du ansöker via vår webbplats senast 2021-01-01

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Biträdande universitetslektor i Energiteknik

Vad kan vi erbjuda dig? Högskolan Dalarna erbjuder en karriärväg in i forskning och utbildning vid avdelningen energi och byggteknik i forskningsmiljön Energi ochsamhällsbyggnad och med utbildningsprogram på grund och avancerad nivå inom energisystem, solenergiteknik, byggteknik och energieffektivt byggande. Dina framtida arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår forskning och undervisning. I forskningen ingår att driva egna forskningsprojekt och projekt ... Visa mer
Vad kan vi erbjuda dig?
Högskolan Dalarna erbjuder en karriärväg in i forskning och utbildning vid avdelningen energi och byggteknik i forskningsmiljön Energi ochsamhällsbyggnad och med utbildningsprogram på grund och avancerad nivå inom energisystem, solenergiteknik, byggteknik och energieffektivt byggande.

Dina framtida arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår forskning och undervisning. I forskningen ingår att driva egna forskningsprojekt och projekt tillsammans med kollegor i forskningsgruppen, vid andra lärosäten nationellt och internationellt. Det ingår också att söka forskningsmedel i externa utlysningar och koordinera gemensamma ansökningar med kollegor i forskningsgruppen, vid andra lärosäten nationellt och internationellt. Att vara biträdande handledare till doktorander ingår också i upgifterna. Forskningen kommer främst att vara kopplad till gruppen City information modelling. Inom undervisningen är du kursansvarig för 2 - 3 kurser eller deltar med moment i kurser. Minimum är kursansvar i en kurs. Handledning av studenter i projekt och examensarbeten ingår också. Företrädesvis gäller det kurser och handledning på avancerad nivå i de två programmen Energieffektivt byggande och solenergiteknik. I takt med att programmen förändras ingår uppgiften att omforma eller forma nya kurser.


Du som biträdande lektor kommer att ges möjlighet att utveckla din självständighet som forskare och meritera dig såväl vetenskapligt som pedagogiskt. Efter meritering kan du ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § högskoleförordningen.

Vem är du?
Enligt Högskoleförordningen är den behörig som biträdande lektor som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Bedömning av den vetenskapliga samt pedagogiska skickligheten sker enligt givna kriterier i anställningsordningen. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl, såsom ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

För denna anställning krävs specifikt
- doktorsexamen inom samhällsbyggnad med inriktning energi- och/eller installationsteknik eller motsvarande.
- dokumeterat goda kunskaper i beräkningsteknik för modellutveckling för simulering och optimering av energisystem för byggnader eller kluster av byggnader.
- goda kunskaper i engelska, i tal och skrift


Det är meriterande om du har
- sökt externa forskningsmedel
- publicerat forskningsresultat efter doktorsavhandlingen
- har erfarenhet av undervisning och kursansvar

Det är särskilt meriterande om du
- behärskar beräkningsmetodik för modellering och optimering av avancerade kontrollsystem för maximalt utnyttjande lokalt av solel i ett område.

 
Då vi fäster stor vikt vid den pedagogiska skickligheten förväntas den sökande som inte redan har behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början. 
 
Personliga kompetenser som behövs för att lyckas i rollen
- god samarbetsförmåga
- självständighet
- vara lösningsorienterad
- god analytisk förmåga
- drivkraft för att utforska nya områden för att vidga kunskapsfältet på i forskning och utbildning
Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.  

För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas anställningsordning. Ansökningshandlingarna kommer att sakkunniggranskas.

Anställningen
Anställningen i tidsbegränsad, 4 år, med stöd av Högskoleförordningen. Omfattningen är 100%. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge.

Anställningen får förnyas, dock högst sammanlagt två år, om det på grund av sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen.

Tillträde 1 mars 2021. Vikariat kan komma i fråga om rekryteringsprocessen inte avslutats före 1 mars.
 
Intresserad?
Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2020-12-31.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna,  besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

Ansökan ska innehålla
- CV
- intyg och betyg
- publikationsförteckning
- fem av de mest relevanta av åberopade arbeten
- skriftlig redogörelse för vetenskaplig verksamhet
- kontaktuppgift till minst två referenser 
- pedagogiska meriter ska redovisas i enlighet med den mall som hämtas från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor gällande detta vänligen kontakta [email protected].  

Innan sista ansökningsdag har du möjlighet att komplettera din ansökan med de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt. Kontakta personaladministratör Tina Nordin, [email protected] innan ansökningstidens utgång.

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Universitetslektor i Arbetsvetenskap

Vi söker nu en universitetslektor i ämnet arbetsvetenskap! Ämnet arbetsvetenskap har genomgått en positiv utveckling och expanderat under senare tid och ska stärkas med ännu en universitetslektor. Du kan förvänta dig en intressant och expansiv miljö med engagerade kollegor som vill göra skillnad för sin omgivning, sina studenter och övriga intressenter. Din arbetsdag som universitetslektor Vi samarbetar med det omgivande samhället och andra ämnen inom hö... Visa mer
Vi söker nu en universitetslektor i ämnet arbetsvetenskap!

Ämnet arbetsvetenskap har genomgått en positiv utveckling och expanderat under senare tid och ska stärkas med ännu en universitetslektor. Du kan förvänta dig en intressant och expansiv miljö med engagerade kollegor som vill göra skillnad för sin omgivning, sina studenter och övriga intressenter.

Din arbetsdag som universitetslektor
Vi samarbetar med det omgivande samhället och andra ämnen inom högskolan i såväl forskning som utbildning. I arbetsuppgifterna ingår kursutveckling, undervisning och handledning på grund- och avancerad nivå, samt forskning och aktivt sökande av externa forskningsmedel, jämte arbete i samverkansprojekt. Administrativa uppgifter och andra uppgifter som förtroendeuppdrag i Högskolans olika nämnder kan bli aktuellt.

Är du personen vi söker?
Vi söker en disputerad forskare med forsknings- och utbildningserfarenhet inom för ämnet arbetsvetenskap relevant område. Du ska ha god kommunikationsförmåga på såväl svenska som engelska i både tal och skrift. En stor del av arbetet sker i arbetslag och i samverkan med omgivande samhälle, vilket medför att god samarbets- och initiativförmåga, samt en hög grad av självständighet och ansvarstagande krävs för att lyckas i rollen.

Vi ser att du har stort engagemang och vilja att bedriva kurs- och ämnesutveckling tillsammans med kollegor inom Högskolan. Din ambition är att vidareutveckla vår forskning inom områdena företagsomställningar, arbetsmiljö, arbetsorganisation, ledarskap och styrning.

Det är meriterande om du har:


• Erfarenhet av att på egen hand söka och erhålla externa forskningsmedel
• Erfarenhet av att samarbeta och bygga nätverk med forskare och omgivande samhälle
• Erfarenhet av att administrera forskningsprojekt, utbildningsprogram och kurser med inriktning mot arbetslivet

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten läggs särskild vikt vid:


• Förmåga att skapa förutsättningar för studenters lärande samt förmåga att skapa engagemang och intresse för ämnet
• Erfarenhet av undervisning och handledning på olika nivåer
• Visad pedagogisk skicklighet genom varierade utbildningsinsatser (t ex planering, undervisning, examination och hantering av kursvärderingar) och vidareutveckling av pedagogisk verksamhet
• Övrig pedagogisk meritering såsom pedagogiska utvecklingsprojekt, läromedelsproduktion, m.m.

Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100%, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge men visst arbete kan förekomma även i Falun. För fullständig annons vänligen se www.du.se/jobb

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga enligt HF kap 4. För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas anställningsordning.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen. I de fall rekryteringsprocessen drar ut på tiden tillsätts en vikarie. Urvalet sker bland de sökande till anställningen. Var vänlig meddela i din ansökan om du är intresserad av vikariatsanställningen.

Då vi fäster stor vikt vid den pedagogiska skickligheten förväntas sökande som inte genomgått behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kompetens genomgå högskolepedagogisk utbildning för undervisning på högskolenivå inom två år från anställningens början.

Ansökan ska innehålla
- CV
- personligt brev
- intyg och betyg 
- publikationsförteckning 
- fem av de för tjänsten mest relevanta publikationerna
- skriftlig redogörelse för den vetenskapliga verksamheten
- kontaktuppgifter till minst två referenspersoner
- pedagogiska meriter i enlighet med den mall som hämtas från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor gällande detta vänligen kontakta [email protected]

Innan sista ansökningsdag har du möjlighet att komplettera din ansökan med de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt. Kontakta personaladministratör Tina Nordin, [email protected] innan ansökningstidens utgång. Ansökningshandlingarna kommer att sakkunniggranskas.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2021-01-31. Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/. Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Visa mindre

Företagsdoktorand med inriktning energisystem

Ansök    Nov 17    Högskolan Dalarna    Doktorand
Doktorand i företagsforskarskolan Future-Proof Cities sökes. Doktoranden anställs på heltid i Borlänge energi och har sin akademiska hemvist vid Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle Campus Borlänge. Formell antagning till forskarutbildning i energisystem vid Högskolan i Gävle. Tillträde 1 Januari 2021. Forskarskolan omfatta i sin helhet 12 företagsdoktorander. Den drivs av Högskolan i Gävle i samarbete med Mälardalens Högskola och Högskolan D... Visa mer
Doktorand i företagsforskarskolan Future-Proof Cities sökes. Doktoranden anställs på heltid i Borlänge energi och har sin akademiska hemvist vid Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle Campus Borlänge. Formell antagning till forskarutbildning i energisystem vid Högskolan i Gävle. Tillträde 1 Januari 2021.

Forskarskolan omfatta i sin helhet 12 företagsdoktorander. Den drivs av Högskolan i Gävle i samarbete med Mälardalens Högskola och Högskolan Dalarna. Denna annons gäller en av de fyra doktorander som är placerade vid Högskolan Dalarna. Se www.hig.se/fpc för mer information angående företagsforskarskolan i sin helhet.

Kunskapsområdet allmänt
Forskarskolans syfte är att öka kunskapen om hållbar stadsutveckling i medelstora städer, som Gävle, Västerås, Eskilstuna, Borlänge och Falun. Fältet är mångvetenskapligt och doktoranderna kommer att ha olika bakgrunder och verka inom såväl teknik- som miljö- och samhällsvetenskaper. Flertalet av doktoranderna anställs i kommunala bolag. Avsikten är att bygga en stark samverkan mellan forskning och praktik.

Forskarskolan adresserar fyra övergripande forskningsområden:

1. Sociala hållbarhetsaspekter utifrån invånarnas perspektiv
2. Digitala och tekniska klimatlösningar för resiliens inom kritiska infrastrukturer
3. Styrning och planering mot urban resiliens
4. Metoder och verktyg för samskapande

Forskarstudier i samverkan med Borlänge energi
Doktorandprojektet är framförallt inriktat mot det andra målet: ” Digitala och tekniska klimatlösningar för resiliens inom kritiska infrastrukturer”. Projektet tar sin utgångspunkt i den färdplan för uppvärmningssektorn som värmemarknadens aktörer utarbetat inom ramen för regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. Det långsiktiga målet är att sektorn senast 2045 ska vara en kolsänka.

Som doktorand kommer du att ha färdplanen som övergripande ram och arbeta med Borlänge som fallstudie. Inom arbetet ryms bland annat problematiken kring fossilt avfall som förbränns, möjligheten att utnyttja spillvärmekällor i staden och frågor som rör el- och värmeeffekt. Du kommer att utveckla och konkretisera färdplanens åtaganden och uppmaningar genom att kombinera teori med praktiska studier på företagets olika enheter.

I forskningsstudierna kommer du dels att arbeta med beräkningsalgoritmer och analys av data, samt dels med utveckling av metoder och arbetsrutiner för åtgärder som beskrivs i färdplanen. Arbetet har således både en teoretisk del och en mer tillämpad del.
Forskarstudierna löper under fem år. Under denna tid upptar själva studierna 80 procent av tiden, medan 20 procent utgörs av andra arbetsuppgifter. Doktoranden har en arbetsplats både på företaget och Högskolan Dalarna.

Forskarstudierna inkluderar deltagande i internationella vetenskapliga konferenser. Utlandsvistelser för kontakter och möten med forskare, kommuner och företag kan också ingå.

Kvalifikationer
Civilingenjör, magister- eller masterexamen med inriktning energiteknik, energisystem eller motsvarande. Vid utländsk examen kommer en individuell bedömning att göras.

Generellt fordras ett minimum av 4 års universitets- eller högskolestudier innehållande minst 30 ECTS poäng på avancerad nivå. Huvudsakligen bör studierna vara inriktade på ingenjörsvetenskap inom något av ovan nämnda ämnen.

Doktoranden bör ha en stark initiativförmåga och kunna arbeta självständigt både praktiskt och teoretiskt. Goda kunskaper i matematisk analys och utveckling av enklare beräkningsalgoritmer är nödvändigt.

En god analytisk och kreativ förmåga är mycket viktig, liksom ett stort intresse för att söka ny kunskap. Doktoranden bör ha god förmåga att strukturera och planera forskningsuppgifterna tillsammans med handledare och företagsmentor. Doktoranden förväntas också ha intresse för samarbete över disciplingränser inom akademin eftersom hållbar stadsutveckling är ett mångvetenskapligt forskningsfält.

Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är en förutsättning för att komma i fråga för tjänsten då samarbetet internt på företaget kräver goda kunskaper i svenska och de vetenskapliga arbetena skrivs på engelska.

Yrkesmässiga erfarenheter från energibranschen som kan ha bäring i doktorandprojektet är meriterande.

Ansökningshandlingar
Din registrerade ansökan skall innehålla en beskrivning av dina forskningsintressen, styrkt CV, vidimerade kopior av betygshandlingar, master- eller magisteruppsats (alternativt utkast om denna ännu ej är klar) samt övriga handlingar du önskar åberopa i din ansökan. Lämna även uppgift om referens.

Sista ansökningsdag
Du ansöker via vår webbplats senast 6 dec 2020

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. 


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Högskolan Dalarna söker Universitetsadjunkt i Fysik

Är du en erfaren lärare inom fysik med ett intresse för teknik och ingenjörsutbildningar? Då har vi en perfekt tjänst för dig! Högskolan Dalarna erbjuder en anställning med möjlighet till många spännande möten. Din arbetsdag som lärare i Fysik  Högskolan Dalarna erbjuder en varierande läraranställning där samverkan med andra Högskolor, gymnasieskolor i länet, och andra för Högskolan viktiga organisationer ingår. Undervisningen inom fysikämneslaget på Högs... Visa mer
Är du en erfaren lärare inom fysik med ett intresse för teknik och ingenjörsutbildningar? Då har vi en perfekt tjänst för dig!
Högskolan Dalarna erbjuder en anställning med möjlighet till många spännande möten.

Din arbetsdag som lärare i Fysik 
Högskolan Dalarna erbjuder en varierande läraranställning där samverkan med andra Högskolor, gymnasieskolor i länet, och andra för Högskolan viktiga organisationer ingår. Undervisningen inom fysikämneslaget på Högskolan Dalarna innefattar exempelvis grundläggande fysik på gymnasial nivå för Basåret samt även inom andra ämnen. Utöver undervisning ingår administration inom avdelning såsom kursadministration och examination. Att arbeta på Högskolan Dalarna innebär bland annat en trygg anställning i kombination med frihet och flexibilitet, som möjliggör att få balans mellan arbete och fritid och relativt korta beslutsvägar som ger möjlighet att påverka sitt dagliga arbete. 

Är du personen vi söker?
Vi söker dig som har erfarenhet av undervisning i fysik på gymnasienivå, har du dessutom erfarenhet av undervisning på högskolenivå inom teknik är det en fördel men inte avgörande. Vi ser även att du har god kunskap inom något av följande områden: 3D CAD, maskinteknik och matematik. För att lyckas i rollen har du minst kandidatexamen i fysik med fördjupning i teoretisk fysik eller motsvarande, eller annan för tjänsten motsvarande utbildning. Vidare krävs visad pedagogisk skicklighet.

Vid tillsättningen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och vi ser att du har god analytisk förmåga och duktig på att förmedla kunskap både inom och utanför avdelningen. Arbetet innebär många olika kontakter med både studenter, kollegor och andra intressenter varpå du behöver ha god samarbetsförmåga. Arbetet är till stor del självständigt varvid det ställs höga krav på ansvarsförmåga och planering samt att du är drivkraftig och har en god initiativförmåga.

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas anställningsordning.

Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100%, med tillträde enligt överrenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge och visst arbete förekommer även i Falun.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2020-12-13.

Din ansökan ska innehålla CV, betygshandlingar, pedagogiska meriter samt kontaktuppgift till minst två referenser. * Pedagogiska meriter ska redovisas på separat blankett som rekvireras från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor vänligen kontakta [email protected].

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Projektmedarbetare till forskningsprojekten MIRANDA och INNaturen

Ansök    Nov 17    Högskolan Dalarna    Forskarassistent
Projektmedarbetare till forskningsprojekten MIRANDA och INNaturen På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbet... Visa mer
Projektmedarbetare till forskningsprojekten MIRANDA och INNaturen

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss?

Din arbetsdag som projektmedarbetare i forskningsprojekt
Inom turismämnet pågår ett antal större forskningsprojekt under läsåret 2020/2021 inom ramen för ett av våra samverkanorgan Centrum för Besöknäringsforskning (CeTLeR). Som projektmedarbetare kommer du framförallt att bistå forskare med att planera och genomföra datainsamling i fält, samt författa enklare avrapporteringar av arbetet. 

Är du personen vi söker?
Arbetsuppgifterna är passande för nyexaminerade med ambitionen att tillämpa och utveckla sin kunskap om forskningsmetodik inom turismområdet.

Krav:


• Kandidatexamen inom turismvetenskap eller motsvarande kunskap
• Tidigare erfarenheter av datainsamling i fält med enkät
• Mycket god kunskap i engelska i tal och skrift
• Dokumenterade kunskaper i SPSS
• Körkort

Meriterande:


• Magisterexamen inom turismvetenskap eller motsvarande kunskap
• Tidigare erfarenhet av forskningsverksamhet inom turismområdet
• Kunskaper i svenska

Eftersom arbetet innebär kontakter med många olika typer av människor lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och den sociala kompetensen.

Anställningen
Anställningen är en visstidsanställning tom 2021-05-31, tillträde 2020-12-01 eller enligt överenskommelse. Tjänstgöringsgrad ca 80 procent. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge men visst arbete förekommer även i Falun.
 
Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2020-11-27.

Din ansökan ska innehålla CV samt betygshandlingar.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/ och läs mer om CeTLeR https://www.du.se/sv/Samverkan/cetler---centrum-for-besoksnaringsforskning/

 
Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.  


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Projektmedarbetare Mikrodataanalys till Högskolan Dalarna

Ansök    Nov 12    Högskolan Dalarna    Forskarassistent
Högskolan Dalarna bedriver forskning inom området mikrodataanalys. Ett av dessa forskningsprojekt arbetar med att utveckla datadrivna metoder som tillämpas på urban energimodellering. Några initiala arbeten har publicerats och forskargruppen kommer att fortsätta utveckla mer omfattande metoder genom att lägga till fler funktioner i urban energimodellering, t.ex. rörlighet. Eftersom det framtida arbetet kräver mer ansträngningar för dataförstoring, statisti... Visa mer
Högskolan Dalarna bedriver forskning inom området mikrodataanalys. Ett av dessa forskningsprojekt arbetar med att utveckla datadrivna metoder som tillämpas på urban energimodellering. Några initiala arbeten har publicerats och forskargruppen kommer att fortsätta utveckla mer omfattande metoder genom att lägga till fler funktioner i urban energimodellering, t.ex. rörlighet. Eftersom det framtida arbetet kräver mer ansträngningar för dataförstoring, statistisk beräkning och resultattestning, vill forskningsprojektets grupp under angiven period rekrytera en projektmedarbetare som assisterande för att producera robust forskning. 

Din arbetsdag som Projektmedarbetare 
Den aktuella tjänsten kommer att vara inriktad som assisterande i ett forskningsprojekt inom Mikrodataanalys.

Vad kan vi erbjuda dig?
- Möjlighet till vidare kompetensutveckling i en intressant miljö
- Möjlighet att fördjupa dig i ämnet Mikrodataanalys
- En strukturerad verksamhet i kombination med frihet och flexibilitet

Är du personen vi söker?
Vi söker dig som har Magisterexmen i Datavetenskap. Kunskap inom, statistisk, dataanalys, programmering python & energimodellering ses som meriterande. 

För denna anställning krävs dessutom 
- god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på såväl svenska som engelska

Personliga egenskaper som vi anser är viktiga för att lyckas i rollen
- du ser det som en självklarhet att ta eget ansvar
- du är initiativtagande
- du har en god kommunikationsförmåga
- du är en stjärna på att samarbeta

Anställningen
Anställningen är en visstidsanställning tom 2021-04-15, tjänstgöringsgrad 50 %, med tillträde enligt överrenskommelse. Placeringsort för denna anställning är Borlänge, visst arbete kan förekomma i Falun. 

Övrigt
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. För att nå dit arbetar vi med en kompetensbaserad metodik.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2020-11-26

Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt betygshandlingar.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Högskolan Dalarna söker Universitetslektor i Företagsekonomi

Universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot redovisning, vikariat 50-100% Vill Du bidra till utvecklingen av ämnet företagsekonomi i en expansiv miljö? Nu finns chansen att bli en del av vår avdelning! Vi erbjuder grundutbildning med flera inriktningar, såsom företagsekonomi och sport management, och vi bedriver forskning inom ledarskap, marknadsföring och tillväxtmöjligheter för små och medelstora företag. Vi söker nu en vikarierande universit... Visa mer
Universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot redovisning, vikariat 50-100%
Vill Du bidra till utvecklingen av ämnet företagsekonomi i en expansiv miljö? Nu finns chansen att bli en del av vår avdelning! Vi erbjuder grundutbildning med flera inriktningar, såsom företagsekonomi och sport management, och vi bedriver forskning inom ledarskap, marknadsföring och tillväxtmöjligheter för små och medelstora företag. Vi söker nu en vikarierande universitetslektor som vill ta chansen att förstärka oss och ta en aktiv roll i utvecklingen av både undervisningen och forskningen.

Det som vi förväntar oss av en universitetslektor i företagsekonomi
Vi förväntar oss av dig som universitetslektor att du generellt inom din inriktning tar ansvar för forskning och utbildning, kvalitetssäkring, kursutveckling samt samverkan med externa aktörer. Som universitetslektor ingår såväl undervisningsinsatser som forskning i dina arbetsuppgifter. Undervisningsinsatser kan ta formen av kursansvar eller handledning och examination av examensarbeten. Vi jobbar dessutom såväl med campus- som med distansutbildning. Forskningsinsatser kan gälla både egna och också andras projekt. Som universitetslektor förväntas du aktivt ansöka om forskningsmedel. Även vissa inslag av administration ingår i dina arbetsuppgifter, exempelvis inom ramen för olika uppdrag. Personen vi söker är någon som vill ta ansvar för den företagsekonomiska ämnesmiljön. Miljön som sådan är expansiv och till stor del integrerad med andra ämnen samt regionala samverkanspartner. För närvarande sker ett förändringsarbete i Högskolans forskning och utbildning där företagsekonomi spelar en viktig roll. För att tillfälligt förstärka oss söker vi en person med inriktningen mot redovisning.

Behörighet och bedömningsgrunder
Enligt Högskoleförordningen är den behörig att anställas som universitetslektor som har


• avlagt doktorsexamen
• visat pedagogisk skicklighet.

Behörigheten ska ligga inom området företagsekonomi. Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet av anställning gälla. Vad som utgör visad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet framgår närmare av Högskolan Dalarnas anställningsordning. Högskolan Dalarna fäster synnerligen stor vikt vid bedömning av den pedagogiska skickligheten.

Därutöver fäster vi stor vikt vid den sökandens lämplighet som bedömningsgrund, dvs. den sökande ska uppvisa erfarenheter, färdigheter och personliga egenskaper som krävs för att fullgöra uppgifterna i befattningen väl. Vi kräver att den sökande har/uppvisar


• god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska,
• god samarbetsförmåga,
• ansvarstagande,
• initiativtagande,
• administrativ skicklighet.

Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. Inriktningen mot redovisning är mycket meriterande för tjänsten. Erfarenhet av kvantitativa metoder (både i samband med undervisning och forskning) och erfarenhet av distansutbildning är meriterande. Förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska samt förmågan till samverkan är också meriterande.

Vad Kan Du förvänta Dig av oss?
Du kan förvänta dig en intressant och expansiv miljö med engagerade kollegor som vill göra skillnad för sin omgivning, sina studenter och övriga intressenter.

Tjänsten är ett vikariat inledningsvis till 2021-06-30, med en tjänstgöringsgrad mellan 50-100 %, enligt överenskommelse. Placeringsort för anställningen är Borlänge. Arbete kan även förekomma i Falun. Vi förväntar oss ett stort engagemang och en hög närvaro på arbetsplatsen. 

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.
Intervjuer till tjänsten sker löpande enligt överenskommelse.

Ansökningshandlingar
Din ansökan ska innehålla en kort beskrivning av relevanta erfarenheter, CV, kopior av examensbevis och betyg och eventuellt övriga handlingar. Vi ser gärna att Du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2020-11-15

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/omoss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Nyexad ingenjör, ekonom med intresse för analys och kommunikation?

Vill du jobba med analys, miljöekonomi, logistik och organisation? Då har vi nu världens chans för dig! I samarbete med Fagerströmbolagen söker vi dig som vill vara med och utveckla företaget genom att analysera nyckeltal utifrån ett energieffektiviseringsperspektiv.  Vi erbjuder dig som KTP-projektledare en möjlighet att ta första klivet i karriären, att få chans att jobba strategiskt i ett lokalt företag där kunden verkar på en stor nationell marknad. ... Visa mer
Vill du jobba med analys, miljöekonomi, logistik och organisation? Då har vi nu världens chans för dig!

I samarbete med Fagerströmbolagen söker vi dig som vill vara med och utveckla företaget genom att analysera nyckeltal utifrån ett energieffektiviseringsperspektiv. 

Vi erbjuder dig som KTP-projektledare en möjlighet att ta första klivet i karriären, att få chans att jobba strategiskt i ett lokalt företag där kunden verkar på en stor nationell marknad. Projektet leds av dig som KTP-projektledare och du kan se fram emot att utvecklas från dag ett tillsammans med både coach från akademin och från näringslivet som kommer att hjälpa och stötta dig i projektet. Det är helt enkelt riktigt bra förutsättningar för att lyckas i uppdraget och för att göra ett viktigt jobb! 

Ditt uppdrag som KTP-projektledare på Fagerströmbolagen 
Som projektledare är din primära uppgift att analysera inkommen data och omvandla dessa till beslutsunderlag för att säkerställa företagets långsiktiga investeringar. Excel är i den här delen din bästa kompis.   

Vi tror att du efter projektets slut fått möjlighet att jobba med allt från prognoser, rapportering och presentation till lönsamhet, analyser, ekonomistyrning och projektuppföljning. Allt för att säkerställa kvalitet samt förbättra och effektivisera processer hos företaget så att de kan konkurrenskraftigt möta morgondagens krav på energieffektivisering. 

Det handlar om att upprätta och i vissa fall vidareutveckla modeller för att mäta och sedan kommunicera kring


• fordonskostnader
• effektivitet
• drivmedelsuppföljning
• nyckeltal.

Du ansvarar för att driva projektet framåt med?stöd från Fagerströmbolaget och?Högskolan Dalarna. KTP-projektet innebär goda möjligheter att själv forma dina arbetsuppgifter vilket innebär både planering och genomförande av uppdraget med mål att projektet i slutändan ska hjälpa företaget att nå Sveriges Miljömål att växthusgasutsläppen från inrikestransporter ska minska med minst 70 % 2030 jämfört mot år 2010.

Är du personen vi söker? 
Vi söker dig som är nyexad (eller nära slutet av din utbildning) från högskoleutbildning från t.ex. ingenjör-, ekonomiprogrammet, management of logistics and innovation eller motsvarande. Ett brinnande intresse för siffror är en förutsättning likväl intresse för energieffektivisering. Du ska kunna kommunicera mycket väl på svenska, både i tal och i skrift. Dessutom vill vi att du är en fena på excel. 

Det är meriterande om du 
- har erfarenhet från liknande uppdrag 
- B-körkort
- utbildning på avancerad nivå.

Det finns många vägar till den här tjänsten men det är främst din personlighet som avgör om du blir framgångsrik. Du kommer möta många människor  och behöver därmed ha en god förmåga att samarbete. I rollen ligger att ta projektet framåt och för att göra det måste du vara självgående. För att presentera välgrundade underlag behöver du kunna se helheter och ta hänsyn till hela verksamheten. I uppdraget ligger också att arbeta med komplexa frågor, analysera och bryter ner problem i sina beståndsdelar och för att lyckas med detta behöver du vara nyfiken och kreativ.  

Om Fagerströmbolagen AB
Hos Fagerströmbolagen möts du av en familjär känsla. Fagerströmbolagen, ett familjeägt moderbolag med sju dotterbolag aktiva inom godstransporter, miljötransporter och bud, befinner sig i en bransch som just nu präglas av ett spännande skede med kraftig och snabb förändring i digitalisering, ökad e-handel, nya aktörer och en stor miljöomställning.

Vad är KTP (Knowledge Transfer Partnerships)? 
KTP är en samverkansmodell mellan näringsliv och högskolan som skapar konkret utveckling med hjälp av ny kunskap. KTP erbjuder dig du som nyexad en möjlighet att snabbt komma in på en strategisk nivå i ett företag och där få använda dina teoretiska kunskaper och utveckla din kompetens i praktiken. Du erbjuds också en chans till ett brett nätverk, personlig utveckling och vidareutbildning kopplat till projektledning. Läs mer på www.du.se/ktp 

Om anställningen 
Anställningen är en visstidsanställning som beräknas pågå ca 12 månader, 100 %,?med tillträde snarast möjligt enligt överenskommelse. Anställningen sker vid Högskolan Dalarna och arbetet utförs på Fagerströmbolagen i Borlänge. Möjlighet till fortsatt anställning hos företaget efter projektet kan finnas. 

Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen. 

Mer om KTP 
KTP genomförs i samverkan mellan Högskolan i Gävle och Högskolan Dalarna och medfinansieras av EU, Region Gävleborg, Region Dalarna och medverkande företag. Med sina sammantaget 1500 lärare/forskare och över 30 000 studenter utgör högskolorna en strategisk resurs för regionens utveckling.  

Låter det spännande?
Varmt välkommen med din ansökan! Du ansöker via vår webbplats senast 2020-11-29. Din ansökan?ska innehålla cv, personligt brev samt examensbevis. 

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan?Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/ 

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. 


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Universitetsadjunkt i Industriell ekonomi

Har du en bred kompetens med intresse för både teknik, ekonomi och hållbarhet? Då har vi en perfekt tjänst för dig!  Högskolan Dalarna erbjuder en anställning med möjlighet till många spännande möten. Högskolan Dalarna söker lärare i Industriell ekonomi Vi söker dig som har industriell erfarenhet och vill dela med dig av din kunskap och dina erfarenheter till nuvarande och framtida utvecklare och ledare inom industrin och många andra näringar som industri... Visa mer
Har du en bred kompetens med intresse för både teknik, ekonomi och hållbarhet? Då har vi en perfekt tjänst för dig! 
Högskolan Dalarna erbjuder en anställning med möjlighet till många spännande möten.

Högskolan Dalarna söker lärare i Industriell ekonomi
Vi söker dig som har industriell erfarenhet och vill dela med dig av din kunskap och dina erfarenheter till nuvarande och framtida utvecklare och ledare inom industrin och många andra näringar som industrialiserats.

Högskolan Dalarna erbjuder en läraranställning med utvecklingsmöjligheter. Programmet Industriell ekonomi befinner sig i en expansionsfas med högt söktryck och efterfrågan på våra kurser. Genom egna initiativ kan din tjänst i delar utvecklas och anpassas efter dina intresseområden i vår förväntade fortsatta expansion.

Din arbetsdag som lärare i industriell ekonomi 
Högskolan Dalarna erbjuder en varierande läraranställning där undervisning är basen, men där utvecklingsarbete och samverkan med andra aktörer i det omgivande samhället också är viktiga delar. Det senare sker t.ex. genom examensarbeten.  I rollen ingår även att undervisa inom ämnet industriell ekonomi i fristående kurser och på andra program, både på campus och online. Kursutvecklingsarbete ingår i tjänsten och viss forskning kan även komma att ingå. Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100%, med tillträde enligt överenskommelse.

Är du personen vi söker?
Vi söker dig som har erfarenhet av undervisning, konsultarbete och/eller operativt arbete med kopplingar till industriell ekonomi, produkt- och projektkalkylering, verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling är önskvärt. Teknik-, logistik- och produktionskunnande är en fördel men inte avgörande. För att lyckas i rollen har du minst en högskoleingenjörs- eller kandidatexamen i industriell ekonomi eller motsvarande och flerårig industriell erfarenhet. Vidare krävs pedagogisk skicklighet samt förmåga att hantera digitala hjälpmedel som stöd för undervisningen.

Vid tillsättningen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och vi ser att du har god analytisk förmåga, ser helheten och är duktig på att kommunicera med människor som har skiftande professioner, kultur- och utbildningsbakgrund. Arbetet innebär många olika kontakter med både studenter, kollegor, näringslivsföreträdare och andra intressenter vilket innebär att du behöver ha god samarbetsförmåga. Arbetet är till stor del självständigt varför det ställs höga krav på ansvarsförmåga och planering samt att du är driven och har en god initiativförmåga. Det krävs att du har god förmåga att uttrycka dig väl, muntligt och skriftligt, både på svenska och engelska. Undervisningen bedrivs till största delen på svenska.

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas anställningsordning.

Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100%, med tillträde enligt överrenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge och visst arbete förekommer även i Falun.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen. I de fall rekryteringsprocessen drar ut på tiden tillsätts en vikarie under rekryteringsprocessen. Urvalet sker bland de sökande till anställningen. Var vänlig meddela i din ansökan om du är intresserad av vikariatsanställningen.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2020-11-18.

Din ansökan ska innehålla CV, betygshandlingar, pedagogiska meriter samt kontaktuppgift till minst två referenser.  De som kallas på intervju behöver sedan också redovisa sina pedagogiska meriter på separat blankett som rekvireras från Högskolan Dalarnas hemsida. 

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Projektmedarbetare inom Energiteknik/Solenergi

Ansök    Okt 23    Högskolan Dalarna    Forskarassistent
Projektmedarbetare 40% inom Energiteknik/Solenergi för perioden 201201-210631 Ämnet Energiteknik vid Högskolan Dalarna söker nu en projektmedarbetare för arbetsuppgifter kopplade till verksamhet inom EcoInside Bakgrund och Verksamhet  EcoInside är ett pågående samverkansprojekt som finansieras av Interreg tillsammans med regionerna och kommunerna i Dalarna, Värmland, Hedmark och Akershus. Det finns tre arbetsområden: solenergi, hållbart byggande och avfa... Visa mer
Projektmedarbetare 40% inom Energiteknik/Solenergi för perioden 201201-210631

Ämnet Energiteknik vid Högskolan Dalarna söker nu en projektmedarbetare för arbetsuppgifter kopplade till verksamhet inom EcoInside

Bakgrund och Verksamhet 
EcoInside är ett pågående samverkansprojekt som finansieras av Interreg tillsammans med regionerna och kommunerna i Dalarna, Värmland, Hedmark och Akershus. Det finns tre arbetsområden: solenergi, hållbart byggande och avfallshantering. Högskolan är aktiv inom området solenergi (solel) och har fokus på att samarbete med regionala aktörer, framförallt nya företag inom solenergibranschen. Dessutom att koppla våra utbildningar, framförallt solenergimaster, närmare till företagen i regionen samt stödja innovationsprocessen. Huvuddelen av arbetet kommer att vara inriktat på nedanstående uppgifter. Resterande tid ägnas åt handledning av examensarbeten samt stöd för rekrytering av studenter till solenergiprogrammen.

 Arbetsuppgifterna för projektmedarbetaren ligger inom följande områden:


• Organisera och arrangera seminarier och andra utbildningar för företag inom solel (t.ex. installationskurs)
• Organisera och samordna studiebesök till Norge och Värmland
• Stödja skrivande av ansökan för en fortsättning av EcoInside 2
• Planera och genomföra aktiviteter som ska bidra att överföra kunskap från tidigare studenter till nuvarande studenter och företag i regionen
• Stödja projektledaren med administrativa uppgifter som sammanställning, rapportering, etc

Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge och visst arbete kan även förekomma i Falun.

Är du personen vi söker?
Du har minst en 2-årig högskoleutbildning inom relevant område . Du har erfarenhet från arbete i energibranschen, speciellt inom solenergiområdet. Du har vidare erfarenhet från samverkansarbete med fokus på koppling mellan industri och akademi. Vi ser även att du har erfarenhet från att undervisa eller utbilda. 

Som person:

- är du resultatorienterad
- har du god samarbetsförmåga
- uttrycker du dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
- drivs du av utvecklingsbaserade utmaningar

Övrigt
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. För att nå dit arbetar vi med en kompetensbaserad metodik.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2020-11-08

Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt betygshandlingar.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Högskolan Dalarna söker Avdelningschef i Energi och byggteknik

Högskolan Dalarna söker Avdelningschef i Energi och byggteknik Vill du vara chef för en tvärvetenskaplig avdelning med engagerade forskare och lärare? Motiveras du av spännande utmaningar och möten med människor? Då har vi ett fantastiskt jobb för dig! Vi söker nu en chef till avdelningen Energi och byggteknik.  Avdelningen består av ca 40 medarbetare inom ämnena Byggteknik och Energiteknik. Vi söker dig som vill fortsätta driva avdelningens arbete fram... Visa mer
Högskolan Dalarna söker Avdelningschef i Energi och byggteknik

Vill du vara chef för en tvärvetenskaplig avdelning med engagerade forskare och lärare?
Motiveras du av spännande utmaningar och möten med människor? Då har vi ett fantastiskt jobb för dig!

Vi söker nu en chef till avdelningen Energi och byggteknik.  Avdelningen består av ca 40 medarbetare inom ämnena Byggteknik och Energiteknik. Vi söker dig som vill fortsätta driva avdelningens arbete framåt genom att skapa goda  förutsättningar för medarbetarnas arbete och utveckling. 

Du får även vara med när Campus Borlänge flyttar till en toppmodern byggnad i centrala Borlänge! Dessutom ska vår nya strategi implementeras, vi går från tre akademier till fem institutioner, en ny forskarutbildningsansökan lämnas in och teknikutbildningarna reformeras.

Det här är ditt blivande jobb
Avdelningschefen leder och fördelar arbetet inom den aktuella avdelningen och tillhör ledningen inom institutionen. Institutionen leds av en prefekt som till sin hjälp har avdelningschefer som ansvarar för varsin avdelning. Tillsammans arbetar de med institutionens övergripande verksamhet och driver aktivt institutionsgemensamma frågor, i en ledningsgrupp som karaktäriseras av delaktighet och öppenhet.

Som avdelningschef ska du fortlöpande, i samarbete med ämnesföreträdare, programansvariga samt dina chefskollegor driva och utveckla verksamheten inom avdelningens ämnen och program. Som chef får du möjlighet att utvecklas genom Högskolan Dalarnas chefsutvecklingsprogram.

Övergripande arbetsuppgifter är att ansvara för personal, arbetsmiljö, ekonomi, verksamhetsutveckling och drift. Personalansvaret innebär bl.a. tjänstgöringsplanering, rekrytering, introduktion för nya medarbetare, medarbetarsamtal, lönesamtal samt arbetsmiljöarbete. I arbetsuppgifterna ingår också att medverka till utveckling av institutionens forskningsområden rörande forskningsprojekt och forskarstuderande, samt samverka med näringsliv, privata och offentliga aktörer samt det omgivande samhället.

Är du personen vi söker?
Vi söker dig som har, för arbetsuppgifterna, relevant högskoleexamen och har varit chef med personalansvar. Vi ser helst att du har kunskaper om avdelningens verksamhetsområden samt tidigare arbetat inom högskolesektorn eller liknande verksamhet. Det är meriterande om du har forskarutbildning eller erfarenhet av utveckling av högskoleutbildning. Ligger denna erfarenhet inom något av avdelningens ämnen är det ytterligare ett plus. Erfarenhet från samverkan mellan näringsliv och offentlig verksamhet är ytterligare meriterande.

Du ska kunna tala och skriva svenska och engelska, då verksamheten bedrivs i två-språkig miljö. Personalen är högskolans viktigaste tillgång och det är därför viktigt att du är drivande för att tillsammans med medarbetarna skapa ett kreativt och öppet arbetsklimat. Du har lätt för att skapa förtroende både internt och externt och du relaterar till andra på ett lyhört och empatiskt sätt. För att säkerställa hög kvalitet i såväl verksamheten som arbetsmiljön krävs det att du är mål- och resultatorienterad och kan förhålla dig till och följa högskolans regelverk. Vidare är du är en självgående och initiativtagande person. Det är viktigt att du har ett strategiskt förhållningssätt med en helhetssyn på vår verksamhet samt att du kan göra omdömesgilla avvägningar.

Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100 %, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas.

Vid Högskolan Dalarna är avdelningschefskapet ett uppdrag i tjänst under 3 år, med möjlighet till förlängning 3 år i taget. Uppdraget som avdelningschef omfattar heltid. För externt sökande erbjuds lämplig grundanställning.

Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge och visst arbete förekommer även i Falun.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Intervjuer till tjänsten sker löpande enligt överenskommelse.

Ansökningshandlingar
Din ansökan ska innehålla CV, betygshandlingar, samt uppgift om referens. Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Välkommen med din ansökan! 
Du ansöker via vår webbplats senast 2020-11-13 .

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Högskolan Dalarna söker dig som vill undervisa i Byggteknik

Högskolan Dalarna söker universitetsadjunkt i Byggteknik  Vill du bidra till till utbildning inom ämnet byggteknik? Vi erbjuder en kreativ miljö som präglas av en stark sammanhållning med många möjligheter till samarbeten över ämnesgränserna. Här får du både ansvar och möjlighet att göra skillnad. Högskolan Dalarna växer och vi behöver bli fler engagerade lärare för att kunna utveckla våra utbildningar. Tänk tanken - är det kanske du som ska bli lärare? ... Visa mer
Högskolan Dalarna söker universitetsadjunkt i Byggteknik 

Vill du bidra till till utbildning inom ämnet byggteknik? Vi erbjuder en kreativ miljö som präglas av en stark sammanhållning med många möjligheter till samarbeten över ämnesgränserna. Här får du både ansvar och möjlighet att göra skillnad. Högskolan Dalarna växer och vi behöver bli fler engagerade lärare för att kunna utveckla våra utbildningar.

Tänk tanken - är det kanske du som ska bli lärare?
Högskolan Dalarna erbjuder tre programutbildningar i bygg- och samhällsbyggnadsteknik. Vi har ca 200 studenter på våra programutbildningar på grundnivå; Byggteknik - Högskoleingenjör 180 hp, Bygg- och samhällsplanerare 180 hp samt Byggteknik – produktion och förvaltning 120 hp.

Din arbetsdag som lärare/adjunkt
Lärargruppen består för närvarande av ett tiotal lärare med ett gemensamt engagemang för att bedriva bra utbildning för våra studenter, och för att trivas på jobbet! Tillsammans ansvarar vi för bredden i de kurser utbildningarna består av, och vi förstärker undervisningen med konsulter med specialkompetens. Arbetet innebär planering och genomförande av kurser i våra 2- och 3-åriga programutbildningar på grundnivå. Flera av våra lärare kombinerar kursansvar och undervisning med andra typer av ansvarsuppgifter eller utvecklingsprojekt. För sökande med forskarutbildning finns möjlighet till forskning inom lämpligt område. Vår ambition är att studenterna under studietiden ska komma i kontakt med många verkliga projekt och vi har en väl etablerad samverkan med byggsektorn via Byggdialog Dalarna. 

Är du personen vi söker?
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som
- visat pedagogisk skicklighet
- avlagt magisterexamen eller adekvat akademisk yrkesutbildning eller har annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Vi söker dig med byggteknisk profil och erfarenhet inom byggplanering och byggprocessen, projektledning, byggjuridik, hållbarhet, ombyggnad och förvaltning.

Du har erfarenhet av arbete i bygg- eller fastighetsbranschen och förstås ett intresse av att undervisa och inspirera genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter! Du har god organisatorisk förmåga och gillar att arbeta självständigt med ansvar för kvalitet och resultat, och du tycker också om att samarbeta med andra och se till helheten.                                          
 
Det är meriterande om du har högskolepedagogisk utbildning. Då vi fäster stor vikt vid den pedagogiska skickligheten förväntas den sökande som inte redan har behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början. 

Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning som adjunkt, omfattning 80 - 100%.

Tillträde 2021-01-01, men detta kan diskuteras utifrån dina önskemål att eventuellt kombinera med annan anställning. Provanställning  tillämpas. 

Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge.

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas anställningsordning. 

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Intervjuer till tjänsten sker löpande enligt överenskommelse.

Ansökningshandlingar 
Din ansökan ska innehålla CV, betygshandlingar, samt uppgift om referens. Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2020-11-01 .Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/ 


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Högskolan Dalarna söker avdelningschef till Data och informationshantering

Vill du vara chef för en tvärvetenskaplig avdelning med engagerade forskare och lärare? Motiveras du av spännande utmaningar och möten med människor? Då har vi ett fantastiskt jobb för dig! Vi söker nu en chef till avdelningen Data och informationshantering. Avdelningen består av ämnena Datateknik, Grafisk teknologi, Informatik, Mikrodataanalys och Statistik. Vi söker dig som vill fortsätta driva avdelningens arbete framåt genom att skapa goda förutsättni... Visa mer
Vill du vara chef för en tvärvetenskaplig avdelning med engagerade forskare och lärare? Motiveras du av spännande utmaningar och möten med människor? Då har vi ett fantastiskt jobb för dig!

Vi söker nu en chef till avdelningen Data och informationshantering. Avdelningen består av ämnena Datateknik, Grafisk teknologi, Informatik, Mikrodataanalys och Statistik. Vi söker dig som vill fortsätta driva avdelningens arbete framåt genom att skapa goda förutsättningar för medarbetarnas arbete och utveckling.

Du får även vara med när Campus Borlänge flyttar till en toppmodern byggnad i centrala Borlänge! Dessutom ska vår nya strategi implementeras, vi går från tre akademier till fem institutioner, en ny forskarutbildningsansökan lämnas in och teknikutbildningarna reformeras. 

Det här är ditt blivande jobb 
Avdelningschefen leder och fördelar arbetet inom den aktuella avdelningen och tillhör ledningen inom institutionen. Institutionen leds av en prefekt som till sin hjälp har avdelningschefer som ansvarar för varsin avdelning. Tillsammans arbetar de med institutionens övergripande verksamhet och driver aktivt institutionsgemensamma frågor, i en ledningsgrupp som karaktäriseras av delaktighet och öppenhet. 

Som avdelningschef ska du fortlöpande, i samarbete med ämnesföreträdare, programansvariga samt dina chefskollegor driva och utveckla verksamheten inom avdelningens ämnen och program. Som chef får du möjlighet att utvecklas genom Högskolan Dalarnas chefsutvecklingsprogram. 

Övergripande arbetsuppgifter är att ansvara för personal, arbetsmiljö, ekonomi, verksamhetsutveckling och drift. Personalansvaret innebär bl.a. tjänstgöringsplanering, rekrytering, introduktion för nya medarbetare, medarbetarsamtal, lönesamtal samt arbetsmiljöarbete. I arbetsuppgifterna ingår också att medverka till utveckling av institutionens forskningsområden rörande forskningsprojekt och forskarstuderande, samt samverka med näringsliv, privata och offentliga aktörer samt det omgivande samhället. 

Är du personen vi söker?
Vi söker dig som har, för arbetsuppgifterna, relevant högskoleexamen och har varit chef med personalansvar. Vi ser helst att du har kunskaper om avdelningens verksamhetsområden samt tidigare arbetat inom högskolesektorn eller liknande verksamhet. Det är meriterande om du har forskarutbildning eller erfarenhet av utveckling av högskoleutbildning. Ligger denna erfarenhet inom något av avdelningens ämnen är det ytterligare ett plus. Erfarenhet från samverkan mellan näringsliv och offentlig verksamhet är ytterligare meriterande. 

Du ska kunna tala och skriva svenska och engelska, då verksamheten bedrivs i två-språkig miljö. Personalen är högskolans viktigaste tillgång och det är därför viktigt att du är drivande för att tillsammans med medarbetarna skapa ett kreativt och öppet arbetsklimat. Du har lätt för att skapa förtroende både internt och externt och du relaterar till andra på ett lyhört och empatiskt sätt. För att säkerställa hög kvalitet i såväl verksamheten som arbetsmiljön krävs det att du är mål- och resultatorienterad och kan förhålla dig till och följa högskolans regelverk. Vidare är du är en självgående och initiativtagande person. Det är viktigt att du har ett strategiskt förhållningssätt med en helhetssyn på vår verksamhet samt att du kan göra omdömesgilla avvägningar. 


Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100 %, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning  tillämpas.
 
Vid Högskolan Dalarna är avdelningschefskapet ett uppdrag i tjänst under 3 år, med möjlighet till förlängning 3 år i taget. Uppdraget som avdelningschef omfattar heltid. För externt sökande erbjuds lämplig grundanställning.

Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge och visst arbete förekommer även i Falun.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Intervjuer till tjänsten sker löpande enligt överenskommelse.

Ansökningshandlingar
Din ansökan ska innehålla CV och betygshandlingar. Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Välkommen med din ansökan! 
I denna rekrytering samarbetar vi med Hansson & Partners. Din ansökan lämnar du via deras hemsida www.hanssonpartners.com 
senast 2020-11-13.

Vi arbetar kompetensbaserat i våra rekryteringar, vilket bland annat innebär att vi kommer genomföra personlighetstest och begåvningstest samt djupintervjuer kring de kompetenser vi ser är viktigast för rollen.

Du är varmt välkommen att kontakta någon av rekryteringskonsulterna på Hansson & Partners under hela processen om något är oklart för dig.

Anna Hansson, [email protected], 070-695 64 63

Martin Ogemar, [email protected], 072-237 21 30 Visa mindre

Högskolan Dalarna söker avdelningschef till Data och informationshantering

Vill du vara chef för en tvärvetenskaplig avdelning med engagerade forskare och lärare? Motiveras du av spännande utmaningar och möten med människor? Då har vi ett fantastiskt jobb för dig! Vi söker nu en chef till avdelningen Data och informationshantering. Avdelningen består av ämnena Datateknik, Grafisk teknologi, Informatik, Mikrodataanalys och Statistik. Vi söker dig som vill fortsätta driva avdelningens arbete framåt genom att skapa goda förutsättni... Visa mer
Vill du vara chef för en tvärvetenskaplig avdelning med engagerade forskare och lärare? Motiveras du av spännande utmaningar och möten med människor? Då har vi ett fantastiskt jobb för dig!

Vi söker nu en chef till avdelningen Data och informationshantering. Avdelningen består av ämnena Datateknik, Grafisk teknologi, Informatik, Mikrodataanalys och Statistik. Vi söker dig som vill fortsätta driva avdelningens arbete framåt genom att skapa goda förutsättningar för medarbetarnas arbete och utveckling.

Du får även vara med när Campus Borlänge flyttar till en toppmodern byggnad i centrala Borlänge! Dessutom ska vår nya strategi implementeras, vi går från tre akademier till fem institutioner, en ny forskarutbildningsansökan lämnas in och teknikutbildningarna reformeras. 

Det här är ditt blivande jobb 
Avdelningschefen leder och fördelar arbetet inom den aktuella avdelningen och tillhör ledningen inom institutionen. Institutionen leds av en prefekt som till sin hjälp har avdelningschefer som ansvarar för varsin avdelning. Tillsammans arbetar de med institutionens övergripande verksamhet och driver aktivt institutionsgemensamma frågor, i en ledningsgrupp som karaktäriseras av delaktighet och öppenhet.

Som avdelningschef ska du fortlöpande, i samarbete med ämnesföreträdare, programansvariga samt dina chefskollegor driva och utveckla verksamheten inom avdelningens ämnen och program. Som chef får du möjlighet att utvecklas genom Högskolan Dalarnas chefsutvecklingsprogram.

Övergripande arbetsuppgifter är att ansvara för personal, arbetsmiljö, ekonomi, verksamhetsutveckling och drift. Personalansvaret innebär bl.a. tjänstgöringsplanering, rekrytering, introduktion för nya medarbetare, medarbetarsamtal, lönesamtal samt arbetsmiljöarbete. I arbetsuppgifterna ingår också att medverka till utveckling av institutionens forskningsområden rörande forskningsprojekt och forskarstuderande, samt samverka med näringsliv, privata och offentliga aktörer samt det omgivande samhället.

Är du personen vi söker?
Vi söker dig som har, för arbetsuppgifterna, relevant högskoleexamen och har varit chef med personalansvar. Vi ser helst att du har kunskaper om avdelningens verksamhetsområden samt tidigare arbetat inom högskolesektorn eller liknande verksamhet. Du har undervisningserfarenhet och det är meriterande om du har forskarutbildning, eller erfarenhet av utveckling av högskoleutbildning. Ligger denna erfarenheten inom något av avdelningens ämnen är det ytterligare ett plus. Erfarenhet från samverkan med näringsliv och offentlig verksamhet är ytterligare meriternade.

Du ska kunna tala och skriva svenska och engelska, då verksamheten bedrivs i två-språkig miljö. Personalen är högskolans viktigaste tillgång och det är därför viktigt att du är drivande för att tillsammans med medarbetarna skapa ett kreativt och öppet arbetsklimat. Du har lätt för att skapa förtroende både internt och externt och du relaterar till andra på ett lyhört och empatiskt sätt. För att säkerställa hög kvalitet i såväl verksamheten som arbetsmiljön krävs det att du är mål- och resultatorienterad och kan förhålla dig till och följa högskolans regelverk. Vidare är du är en självgående och initiativtagande person. Det är viktigt att du har ett strategiskt förhållningssätt med en helhetssyn på vår verksamhet samt att du kan göra omdömesgilla avvägningar.


Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100 %, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning  tillämpas.
 
Vid Högskolan Dalarna är avdelningschefskapet ett uppdrag i tjänst under 3 år, med möjlighet till förlängning 3 år i taget. Uppdraget som avdelningschef omfattar heltid. För externt sökande erbjuds lämplig grundanställning.

Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge och visst arbete förekommer även i Falun.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Intervjuer till tjänsten sker löpande enligt överenskommelse.

Ansökningshandlingar
Din ansökan ska innehålla CV, betygshandlingar, samt uppgift om referens. Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Välkommen med din ansökan! 
I denna rekrytering samarbetar vi med Hansson & Partners. Din ansökan lämnar du via deras hemsida www.hanssonpartners.com 
senast 2020-11-13.

Vi arbetar kompetensbaserat i våra rekryteringar, vilket bland annat innebär att vi kommer genomföra personlighetstest och begåvningstest samt djupintervjuer kring de kompetenser vi ser är viktigast för rollen.

Du är varmt välkommen att kontakta någon av rekryteringskonsulterna på Hansson & Partners under hela processen om något är oklart för dig.

Anna Hansson, [email protected], 070-695 64 63

Martin Ogemar, [email protected], 072-237 21 30 Visa mindre

Högskolan Dalarna söker Universitetslektor i Företagsekonomi

Universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot redovisning, vikariat 50-100% Vill Du bidra till utvecklingen av ämnet företagsekonomi i en expansiv miljö? Nu finns chansen att bli en del av vår avdelning! Vi erbjuder grundutbildning med flera inriktningar, såsom företagsekonomi och sport management, och vi bedriver forskning inom ledarskap, marknadsföring och tillväxtmöjligheter för små och medelstora företag. Vi söker nu en vikarierande universit... Visa mer
Universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot redovisning, vikariat 50-100%
Vill Du bidra till utvecklingen av ämnet företagsekonomi i en expansiv miljö? Nu finns chansen att bli en del av vår avdelning! Vi erbjuder grundutbildning med flera inriktningar, såsom företagsekonomi och sport management, och vi bedriver forskning inom ledarskap, marknadsföring och tillväxtmöjligheter för små och medelstora företag. Vi söker nu en vikarierande universitetslektor som vill ta chansen att förstärka oss och ta en aktiv roll i utvecklingen av både undervisningen och forskningen.

Det som vi förväntar oss av en universitetslektor i företagsekonomi
Vi förväntar oss av dig som universitetslektor att du generellt inom din inriktning tar ansvar för forskning och utbildning, kvalitetssäkring, kursutveckling samt samverkan med externa aktörer. Som universitetslektor ingår såväl undervisningsinsatser som forskning i dina arbetsuppgifter. Undervisningsinsatser kan ta formen av kursansvar eller handledning och examination av examensarbeten. Vi jobbar dessutom såväl med campus- som med distansutbildning. Forskningsinsatser kan gälla både egna och också andras projekt. Som universitetslektor förväntas du aktivt ansöka om forskningsmedel. Även vissa inslag av administration ingår i dina arbetsuppgifter, exempelvis inom ramen för olika uppdrag. Personen vi söker är någon som vill ta ansvar för den företagsekonomiska ämnesmiljön. Miljön som sådan är expansiv och till stor del integrerad med andra ämnen samt regionala samverkanspartner. För närvarande sker ett förändringsarbete i Högskolans forskning och utbildning där företagsekonomi spelar en viktig roll. För att tillfälligt förstärka oss söker vi en person med inriktningen mot redovisning.

Behörighet och bedömningsgrunder
Enligt Högskoleförordningen är den behörig att anställas som universitetslektor som har


• avlagt doktorsexamen
• visat pedagogisk skicklighet.

Behörigheten ska ligga inom området företagsekonomi. Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet av anställning gälla. Vad som utgör visad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet framgår närmare av Högskolan Dalarnas anställningsordning. Högskolan Dalarna fäster synnerligen stor vikt vid bedömning av den pedagogiska skickligheten.

Därutöver fäster vi stor vikt vid den sökandens lämplighet som bedömningsgrund, dvs. den sökande ska uppvisa erfarenheter, färdigheter och personliga egenskaper som krävs för att fullgöra uppgifterna i befattningen väl. Vi kräver att den sökande har/uppvisar


• god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska,
• god samarbetsförmåga,
• ansvarstagande,
• initiativtagande,
• administrativ skicklighet.

Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. Inriktningen mot redovisning är mycket meriterande för tjänsten. Erfarenhet av kvantitativa metoder (både i samband med undervisning och forskning) och erfarenhet av distansutbildning är meriterande. Förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska samt förmågan till samverkan är också meriterande.

Vad Kan Du förvänta Dig av oss?
Du kan förvänta dig en intressant och expansiv miljö med engagerade kollegor som vill göra skillnad för sin omgivning, sina studenter och övriga intressenter.

Tjänsten är ett vikariat inledningsvis till 2021-06-30, med en tjänstgöringsgrad mellan 50-100 %, enligt överenskommelse. Placeringsort för anställningen är Borlänge. Arbete kan även förekomma i Falun. Vi förväntar oss ett stort engagemang och en hög närvaro på arbetsplatsen. 

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.
Intervjuer till tjänsten sker löpande enligt överenskommelse.

Ansökningshandlingar
Din ansökan ska innehålla en kort beskrivning av relevanta erfarenheter, CV, kopior av examensbevis och betyg och eventuellt övriga handlingar. Vi ser gärna att Du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2020-10-25

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/omoss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Högskolan Dalarna söker Lektor i Företagsekonomi

Lektor i företagsekonomi med inriktning mot redovisning, vikariat 50-100% Vill Du bidra till utvecklingen av ämnet företagsekonomi i en expansiv miljö? Nu finns chansen att bli en del av vår avdelning! Vi erbjuder grundutbildning med flera inriktningar, såsom företagsekonomi och sport management, och vi bedriver forskning inom ledarskap, marknadsföring och tillväxtmöjligheter för små och medelstora företag. Vi söker nu en vikarierande lektor som vill ta ch... Visa mer
Lektor i företagsekonomi med inriktning mot redovisning, vikariat 50-100%
Vill Du bidra till utvecklingen av ämnet företagsekonomi i en expansiv miljö? Nu finns chansen att bli en del av vår avdelning! Vi erbjuder grundutbildning med flera inriktningar, såsom företagsekonomi och sport management, och vi bedriver forskning inom ledarskap, marknadsföring och tillväxtmöjligheter för små och medelstora företag. Vi söker nu en vikarierande lektor som vill ta chansen att förstärka oss och ta en aktiv roll i utvecklingen av både undervisningen och forskningen.

Det som vi förväntar oss av en lektor i företagsekonomi
Vi förväntar oss av dig som lektor att du generellt inom din inriktning tar ansvar för forskning och utbildning, kvalitetssäkring, kursutveckling samt samverkan med externa aktörer. Som lektor ingår såväl undervisningsinsatser som forskning i dina arbetsuppgifter. Undervisningsinsatser kan ta formen av kursansvar eller handledning och examination av examensarbeten. Vi jobbar dessutom såväl med campus- som med distansutbildning. Forskningsinsatser kan gälla både egna och också andras projekt. Som lektor förväntas du aktivt ansöka om forskningsmedel. Även vissa inslag av administration ingår i dina arbetsuppgifter, exempelvis inom ramen för olika uppdrag. Personen vi söker är någon som vill ta ansvar för den företagsekonomiska ämnesmiljön. Miljön som sådan är expansiv och till stor del integrerad med andra ämnen samt regionala samverkanspartner. För närvarande sker ett förändringsarbete i Högskolans forskning och utbildning där företagsekonomi spelar en viktig roll. För att tillfälligt förstärka oss söker vi en person med inriktningen mot redovisning.

Behörighet och bedömningsgrunder
Enligt Högskoleförordningen är den behörig att anställas som lektor som har


• avlagt doktorsexamen
• visat pedagogisk skicklighet.

Behörigheten ska ligga inom området företagsekonomi. Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet av anställning gälla. Vad som utgör visad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet framgår närmare av Högskolan Dalarnas anställningsordning. Högskolan Dalarna fäster synnerligen stor vikt vid bedömning av den pedagogiska skickligheten.

Därutöver fäster vi stor vikt vid den sökandens lämplighet som bedömningsgrund, dvs. den sökande ska uppvisa erfarenheter, färdigheter och personliga egenskaper som krävs för att fullgöra uppgifterna i befattningen väl. Vi kräver att den sökande har/uppvisar


• god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska,
• god samarbetsförmåga,
• ansvarstagande,
• initiativtagande,
• administrativ skicklighet.

Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. Inriktningen mot redovisning är mycket meriterande för tjänsten. Erfarenhet av kvantitativa metoder (både i samband med undervisning och forskning) och erfarenhet av distansutbildning är meriterande. Förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska samt förmågan till samverkan är också meriterande.

Vad Kan Du förvänta Dig av oss?
Du kan förvänta dig en intressant och expansiv miljö med engagerade kollegor som vill göra skillnad för sin omgivning, sina studenter och övriga intressenter.

Tjänsten är ett vikariat inledningsvis till 2021-06-30, med en tjänstgöringsgrad mellan 50-100 %, enligt överenskommelse. Placeringsort för anställningen är Borlänge. Arbete kan även förekomma i Falun. Vi förväntar oss ett stort engagemang och en hög närvaro på arbetsplatsen. 

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.
Intervjuer till tjänsten sker löpande enligt överenskommelse.

Ansökningshandlingar
Din ansökan ska innehålla en kort beskrivning av relevanta erfarenheter, CV, kopior av examensbevis och betyg och eventuellt övriga handlingar. Vi ser gärna att Du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2020-10-25

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/omoss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Högskolan Dalarna söker Lektor i Företagsekonomi

Lektor i företagsekonomi med inriktning mot redovisning, vikariat 50-100% Vill Du bidra till utvecklingen av ämnet företagsekonomi i en expansiv miljö? Nu finns chansen att bli en del av vår avdelning! Vi erbjuder grundutbildning med flera inriktningar, såsom företagsekonomi och sport management, och vi bedriver forskning inom ledarskap, marknadsföring och tillväxtmöjligheter för små och medelstora företag. Vi söker nu en vikarierande lektor som vill ta ch... Visa mer
Lektor i företagsekonomi med inriktning mot redovisning, vikariat 50-100%
Vill Du bidra till utvecklingen av ämnet företagsekonomi i en expansiv miljö? Nu finns chansen att bli en del av vår avdelning! Vi erbjuder grundutbildning med flera inriktningar, såsom företagsekonomi och sport management, och vi bedriver forskning inom ledarskap, marknadsföring och tillväxtmöjligheter för små och medelstora företag. Vi söker nu en vikarierande lektor som vill ta chansen att förstärka oss och ta en aktiv roll i utvecklingen av både undervisningen och forskningen.

Det som vi förväntar oss av en lektor i företagsekonomi
Vi förväntar oss av dig som lektor att du generellt inom din inriktning tar ansvar för forskning och utbildning, kvalitetssäkring, kursutveckling samt samverkan med externa aktörer. Som lektor ingår såväl undervisningsinsatser som forskning i dina arbetsuppgifter. Undervisningsinsatser kan ta formen av kursansvar eller handledning och examination av examensarbeten. Vi jobbar dessutom såväl med campus- som med distansutbildning. Forskningsinsatser kan gälla både egna och också andras projekt. Som lektor förväntas du aktivt ansöka om forskningsmedel. Även vissa inslag av administration ingår i dina arbetsuppgifter, exempelvis inom ramen för olika uppdrag. Personen vi söker är någon som vill ta ansvar för den företagsekonomiska ämnesmiljön. Miljön som sådan är expansiv och till stor del integrerad med andra ämnen samt regionala samverkanspartner. För närvarande sker ett förändringsarbete i Högskolans forskning och utbildning där företagsekonomi spelar en viktig roll. För att tillfälligt förstärka oss söker vi en person med inriktningen mot redovisning.

Behörighet och bedömningsgrunder
Enligt Högskoleförordningen är den behörig att anställas som lektor som har


• avlagt doktorsexamen
• visat pedagogisk skicklighet.

Behörigheten ska ligga inom området företagsekonomi. Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet av anställning gälla. Vad som utgör visad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet framgår närmare av Högskolan Dalarnas anställningsordning. Högskolan Dalarna fäster synnerligen stor vikt vid bedömning av den pedagogiska skickligheten.

Därutöver fäster vi stor vikt vid den sökandens lämplighet som bedömningsgrund, dvs. den sökande ska uppvisa erfarenheter, färdigheter och personliga egenskaper som krävs för att fullgöra uppgifterna i befattningen väl. Vi kräver att den sökande har/uppvisar


• god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska,
• god samarbetsförmåga,
• ansvarstagande,
• initiativtagande,
• administrativ skicklighet.

Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. Inriktningen mot redovisning är mycket meriterande för tjänsten. Erfarenhet av kvantitativa metoder (både i samband med undervisning och forskning) och erfarenhet av distansutbildning är meriterande. Förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska samt förmågan till samverkan är också meriterande.

Vad Kan Du förvänta Dig av oss?
Du kan förvänta dig en intressant och expansiv miljö med engagerade kollegor som vill göra skillnad för sin omgivning, sina studenter och övriga intressenter.

Tjänsten är ett vikariat inledningsvis till 2021-06-30, med en tjänstgöringsgrad mellan 50-100 %, enligt överrenskommelse. Placeringsort för anställningen är Borlänge. Arbete kan även förekomma i Falun. Vi förväntar oss ett stort engagemang och en hög närvaro på arbetsplatsen. 

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.
Intervjuer till tjänsten sker löpande enligt överenskommelse.

Ansökningshandlingar
Din ansökan ska innehålla en kort beskrivning av relevanta erfarenheter, CV, kopior av examensbevis och betyg och eventuellt övriga handlingar. Vi ser gärna att Du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2020-10-25

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/omoss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Nyexad inom affärsutveckling och marknadsfrågor?

Ansök    Sep 4    Högskolan Dalarna    Affärsutvecklare
I samarbete med Moduline, en av Sveriges större frisörgrossister, söker vi dig som vill skapa strategisk affärsnytta i företagets arbete mot framtiden.  Här får du chansen att jobba på strategisk nivå i ett väl etablerat företag inom frisörbranschen, som representerar välkända internationella varumärken på svenska marknaden.  Vi erbjuder dig en möjlighet att ta första klivet i karriären via ett sk. KTP projekt. Ett projektledarjobb där du i din projektgr... Visa mer
I samarbete med Moduline, en av Sveriges större frisörgrossister, söker vi dig som vill skapa strategisk affärsnytta i företagets arbete mot framtiden. 

Här får du chansen att jobba på strategisk nivå i ett väl etablerat företag inom frisörbranschen, som representerar välkända internationella varumärken på svenska marknaden. 

Vi erbjuder dig en möjlighet att ta första klivet i karriären via ett sk. KTP projekt. Ett projektledarjobb där du i din projektgrupp har stöttning av mer senior kompetens via en affärscoach samt en akademisk coach. Det är helt enkelt riktigt bra förutsättningar för att lyckas i uppdraget! 

Ditt uppdrag som KTP-projektledare på Moduline 
Vi söker dig som vill vara med och ta Moduline in i framtiden! Företaget består av olika affärsområden vi tror därför att en övergripande strategisk affärsutvecklingsplan är en grund för fortsatt arbetet och utveckling av företagets koncept. Målet med projektet är erbjuda Modulines kunder ett för branschen unikt helhetskoncept baserat på hållbarhetsfrågor och med ett strategiskt marknadsfokus. Mer än så kan vi inte berätta... 

Projektet kan komma att innefatta allt från att utveckla företagets erbjudanden, jobba med marknadsfrågor och produktsortiment, miljöaspekter till att fortsätta företagets resa inom digitalisering. 

Du kommer samarbeta med kollegorna i hela företaget som kompletterar din akademiska kunskap med lång yrkeserfarenhet i branschen. 

Om Moduline 
Moduline är en komplett frisörgrossist som erbjuder ett brett sortiment av skönhetsprodukter och salongsinredning. Företaget har funnits i 35 år och har idag 10 anställda. Huvudkontoret finns i Borlänge här finns även kundtjänst, lager, en välfylld frisörshop, showroom samt en av tre kurslokaler där de kontinuerligt håller utbildningar i företagets märken. Företaget har även showroom i Stockholm och i Örebro. Vill du veta mer se www.moduline.se 

Är du personen vi söker?  
Vi söker dig som är nyexad från utbildning på högskolenivå inom marketing management eller motsvarande. Moduline verkar på svenska marknaden men har internationella leverantörer, så det är det viktigt att du kan kommunicera väl både på svenska och engelska i både tal som skrift.

Du kommer jobba med många olika intressenter både internt och externt och behöver därmed ha en god förmåga att samarbeta. I rollen ligger att ta projektet framåt och för att göra det måste du vara självgående det vill säga att ta ansvar för dina arbetsuppgifter, själv kunna strukturera upp angreppssätt och driva dina processer framåt. För att ta välgrundade beslut behöver du kunna se helheter och ha ett affärsmässigt tänkande.  

Det är meriterande om du har erfarenhet med att jobba med digitalisering och sociala medier. Även erfarenhet av liknande uppdrag ser vi som meriterande.

Vad är KTP (Knowledge Transfer Partnerships)? 
KTP är en samverkansmodell mellan näringsliv och högskolan som skapar konkret utveckling med hjälp av ny kunskap. KTP erbjuder dig som nyexad en möjlighet att snabbt komma in på en strategisk nivå i ett företag och där få använda dina teoretiska kunskaper och utveckla din kompetens i praktiken. Du erbjuds också en chans till ett brett nätverk, personlig utveckling och vidareutbildning kopplat till projektledning. Läs mer på www.du.se/ktp 

Om anställningen 
Anställningen är en visstidsanställning som beräknas pågå ca 12 månader, 100 %,?med tillträde snarast möjligt enligt överenskommelse. Anställningen sker vid Högskolan Dalarna och arbetet utförs på?Moduline?i Borlänge.    

Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen. 

Mer om KTP 
KTP genomförs i samverkan mellan Högskolan i Gävle och Högskolan Dalarna och medfinansieras av EU, Region Gävleborg, Region Dalarna och medverkande företag. Med sina sammantaget 1500 lärare/forskare och över 30 000 studenter utgör högskolorna en strategisk resurs för regionens utveckling.  

Låter det spännande?
Varmt välkommen med din ansökan! Du ansöker via vår webbplats senast 2020-09-27. Din ansökan?ska innehålla cv, personligt brev, referenser samt examensbevis. 

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan?Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/ 

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Visa mindre

Högskolan Dalarna söker Lektor i Företagsekonomi

Lektor i företagsekonomi inriktning mot redovisning, vikariat, 50-100% Vill Du bidra till utvecklingen av ämnet företagsekonomi i en expansiv miljö? Nu finns chansen att bli en del av vår avdelning! Vi erbjuder grundutbildning med flera inriktningar, såsom företagsekonomi och sport management, och vi bedriver forskning inom ledarskap, marknadsföring och tillväxtmöjligheter för små och medelstora företag. Vi söker nu en vikarierande lektor som vill ta chans... Visa mer
Lektor i företagsekonomi inriktning mot redovisning, vikariat, 50-100%
Vill Du bidra till utvecklingen av ämnet företagsekonomi i en expansiv miljö? Nu finns chansen att bli en del av vår avdelning! Vi erbjuder grundutbildning med flera inriktningar, såsom företagsekonomi och sport management, och vi bedriver forskning inom ledarskap, marknadsföring och tillväxtmöjligheter för små och medelstora företag. Vi söker nu en vikarierande lektor som vill ta chansen att förstärka oss och ta en aktiv roll i utvecklingen av både undervisningen och forskningen.

Det som vi förväntar oss av en lektor i företagsekonomi
Vi förväntar oss av dig som lektor att du generellt inom din inriktning tar ansvar för forskning och utbildning, kvalitetssäkring, kursutveckling samt samverkan med externa aktörer. Som lektor ingår såväl undervisningsinsatser som forskning i dina arbetsuppgifter. Undervisningsinsatser kan ta formen av kursansvar eller handledning och examination av examensarbeten. Vi jobbar dessutom såväl med campus- som med distansutbildning. Forskningsinsatser kan gälla både egna och också andras projekt. Som lektor förväntas du aktivt ansöka om forskningsmedel. Även vissa inslag av administration ingår i dina arbetsuppgifter, exempelvis inom ramen för olika uppdrag. Personen vi söker är någon som vill ta ansvar för den företagsekonomiska ämnesmiljön. Miljön som sådan är expansiv och till stor del integrerad med andra ämnen samt regionala samverkanspartner. För närvarande sker ett förändringsarbete i Högskolans forskning och utbildning där företagsekonomi spelar en viktig roll. För att tillfälligt förstärka oss söker vi en person med inriktningen mot redovisning.

Behörighet och bedömningsgrunder
Enligt Högskoleförordningen är den behörig att anställas som lektor som har


• avlagt doktorsexamen
• visat pedagogisk skicklighet.

Behörigheten ska ligga inom området företagsekonomi. Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet av anställning gälla. Vad som utgör visad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet framgår närmare av Högskolan Dalarnas anställningsordning. Högskolan Dalarna fäster synnerligen stor vikt vid bedömning av den pedagogiska skickligheten.

Därutöver fäster vi stor vikt vid den sökandens lämplighet som bedömningsgrund, dvs. den sökande ska uppvisa erfarenheter, färdigheter och personliga egenskaper som krävs för att fullgöra uppgifterna i befattningen väl. Vi kräver att den sökande har/uppvisar


• god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska,
• god samarbetsförmåga,
• ansvarstagande,
• initiativtagande,
• administrativ skicklighet.

Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. Inriktningen mot redovisning är mycket meriterande för tjänsten. Erfarenhet av kvantitativa metoder (både i samband med undervisning och forskning) och erfarenhet av distansutbildning är meriterande. Förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska samt förmågan till samverkan är också meriterande.

Vad Kan Du förvänta Dig av oss?
Du kan förvänta dig en intressant och expansiv miljö med engagerade kollegor som vill göra skillnad för sin omgivning, sina studenter och övriga intressenter.

Tjänsten är ett vikariat inledningsvis till 2020-12-31, med en tjänstgöringsgrad mellan 50-100 %, enligt överrenskommelse. Placeringsort för anställningen är Borlänge. Arbete kan även förekomma i Falun. Vi förväntar oss ett stort engagemang och en hög närvaro på arbetsplatsen. 

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.
Intervjuer till tjänsten sker löpande enligt överenskommelse.

Ansökningshandlingar
Din ansökan ska innehålla en kort beskrivning av relevanta erfarenheter, CV, kopior av examensbevis och betyg och eventuellt övriga handlingar. Vi ser gärna att Du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2020-09-12

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/omoss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Nyexad ingenjör med intresse för hållbarhetsfrågor!

Brinner du för hållbarhetsfrågor, har kompetens inom området och vill du dessutom hjälpa andra att höja sin kompetens? Då är det här uppdraget för dig! I samarbete med?Din ELON butik AB (ELON) söker vi dig som vill vara med och utveckla företaget och dess medarbetare genom att bygga upp en professionell och engagerande utbildningsverksamhet i ett bolag där medarbetaren står i fokus. Du kan se fram emot att utvecklas från dag ett tillsammans med både coac... Visa mer
Brinner du för hållbarhetsfrågor, har kompetens inom området och vill du dessutom hjälpa andra att höja sin kompetens? Då är det här uppdraget för dig!

I samarbete med?Din ELON butik AB (ELON) söker vi dig som vill vara med och utveckla företaget och dess medarbetare genom att bygga upp en professionell och engagerande utbildningsverksamhet i ett bolag där medarbetaren står i fokus.

Du kan se fram emot att utvecklas från dag ett tillsammans med både coach från akademin och från näringslivet som kommer att hjälpa och stötta dig i projektet. Det är helt enkelt riktigt bra förusättningar för att lyckas! 

Ditt uppdrag som KTP-projektledare på ELON
Uppdraget går ut på att självständigt skapa en utbildning för att säkerställa den kompetens som krävs för installation av ELONs produkter. Det handlar om att se till att installatörer har tillräckliga kunskaper för att utföra en säker installation men också att all personal, både i butik och ute hos kund, ska kunna diskutera val av produkter utifrån hållbarhetsaspekter.

Vi tror att du efter projektets slut har fått möjlighet att både utveckla och utvärdera utbildningen. För att lyckas med det kommer du troligtvis ha börjat med att systematiskt inventera vad utbildningen ska innehålla för att möta marknadens krav och planera för hur utbildningen bör gå till både praktisk och teoretisk. Målet är helt enkelt skapa en pedagogisk utbildning som möter olika individers sätt att lära, att säkerställer ELONs fortsatta tillväxtresa och sätta en ny standard i branschen!  

Är du personen vi söker? 
Vi söker dig som är, eller snart blir, nyexad på högskolenivå inom relevant område exempelvis inom teknik, bygg eller energi. Du kan också ha en utbildning inom pedagogik till exempel lärare på gymnasienivå inom ämnen teknik eller fysik. 

Körkort och att kunna kommunicera flytande i tal och skrift på svenska är förutsättningar för det här uppdraget. 

Det är meriterande om du 
- har erfarenhet från att jobba med sälj

I rollen ligger att ta projektet framåt och för att göra det måste du vara självgående det vill säga att ta ansvar för dina arbetsuppgifter, själv kunna strukturerar upp angreppssätt och driver dina processer framåt. Du ska ha en hög pedagogisk förmåga vilket betyder att du ska tycker om att inspirera och vägleda andra och att hitta olika vägar fram till var och ens inlärningsförmåga. Du kommer möta många människor och behöver därmed ha en god förmåga att samarbete och ett intresse för att bygga relationer. 

Om ELON
Det finns mycket spännande att berätta om ELON men vi nöjer oss med det här! 
https://kampanj.mittmedia.se/dinelon/arets-foretagsledare-daniel-erlandsson-pa-din-elon-butik-ab-jobbar-vi-for-varandra-med-krav-pa-varandra-och-har-kul/


Vill du veta mer om ELON se www.elon.se 

Vad är KTP (Knowledge Transfer Partnerships)? 
KTP är en samverkansmodell mellan näringsliv och högskolan som skapar konkret utveckling med hjälp av ny kunskap. KTP erbjuder dig du som nyexad en möjlighet att snabbt komma in på en strategisk nivå i ett företag. Du erbjuds en chans till ett brett nätverk, personlig utveckling och vidareutbildning. Läs mer på www.du.se/ktp 

Om anställningen 
Anställningen är en visstidsanställning som beräknas pågå ca 12 månader, 100 %,?med tillträde enligt överenskommelse. Anställningen sker vid Högskolan Dalarna och arbetet utförs på?ELON?i vackra Borlänge. Intervjuer kommer troligtvis ske digitalt.

Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen. 

Mer om KTP 
KTP genomförs i samverkan mellan Högskolan i Gävle och Högskolan Dalarna och medfinansieras av EU, Region Gävleborg, Region Dalarna och medverkande företag. Med sina sammantaget 1500 lärare/forskare och över 30 000 studenter utgör högskolorna en strategisk resurs för regionens utveckling.  

Låter det spännande?
Varmt välkommen med din ansökan! Du ansöker via vår webbplats senast 2020-09-04. Din ansökan?ska innehålla cv, referenser, personligt brev samt examensbevis. Visa mindre

Nyexad ingenjör intresserad av produktutveckling/teknik/ergonomi/design?

Ansök    Aug 4    Högskolan Dalarna    Produktutvecklare
I samarbete med Sacci Ryggsäckar AB, söker vi dig som brinner för produktutveckling, teknik, ergonomi och design. Vi erbjuder dig som KTP-projektledare en möjlighet att ta ett rejält kliv i karriären, att få chans att jobba i ett lokalt företag som verkar på en internationell marknad. Du kan se fram emot att utvecklas från dag ett tillsammans med forskare och coacher från både akademin och näringslivet som kommer att hjälpa och stötta dig i projektet. De... Visa mer
I samarbete med Sacci Ryggsäckar AB, söker vi dig som brinner för produktutveckling, teknik, ergonomi och design.

Vi erbjuder dig som KTP-projektledare en möjlighet att ta ett rejält kliv i karriären, att få chans att jobba i ett lokalt företag som verkar på en internationell marknad.

Du kan se fram emot att utvecklas från dag ett tillsammans med forskare och coacher från både akademin och näringslivet som kommer att hjälpa och stötta dig i projektet. Det är helt enkelt riktigt bra förutsättningar för att lyckas i uppdraget och för att göra ett viktigt jobb!

Sacci Ryggsäckar AB utvecklar och producerar högkvalitativa och ergonomiska bärlösningar för en bättre arbetsmiljö inom många olika områden, både nationellt och internationellt. Sacci har ett eget produktutvecklingscenter som kontinuerligt utvecklar nya produkter samt vidareutvecklar befintliga produkter för att ständigt ligga i framkant gällande funktion, ergonomi och hållbarhet.

Ditt uppdrag som KTP-projektledare på SACCI Ryggsäckar AB
Du kommer att arbeta med vidareutveckling av en av företagets egna produkter som är en unik ergonomisk handsfreelösning för användning av bl.a. datorer och radiostyrningsutrustning.

I projektet ingår bl.a. att arbeta med ritningsunderlag, ha kontakt med underleverantörer, frågor kring material och hållbarhet, ergonomiska frågor, tester, kvalitetssäkring samt kund- och marknadsundersökningar.

Du samarbetar med kollegor inom produktutveckling, produktion samt försäljning.

Du ansvarar för att driva projektet framåt med stöd från Sacci och Högskolan Dalarna. KTP-projektet innebär goda möjligheter att själv forma dina arbetsuppgifter vilket innebär både planering och genomförande av uppdraget.

Är du personen vi söker? 
Vi söker dig som vill vara med och utveckla Sacci genom att arbeta med produktutveckling av en unik produkt. För att lyckas med det ska du ha examen, eller vara nära slutet av din utbildning, på lägst högskoleingenjörsnivå inom t.ex.  produktutveckling, teknik, ergonomi eller design.

Då Sacci har både nationella och internationella kunder behöver du ha mycket goda kunskaper i både svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Det är meriterande om du:


• har kunskaper inom CAD-verktyget Solidworks
• har civilingenjörsexamen
• har erfarenhet eller utbildning inom konstruktion, materiallära och ergonomi.

Du behöver ha en god förmåga att samarbeta och ett intresse för att bygga relationer, både internt och externt. I rollen ligger att ta projektet framåt och för att göra det måste du vara självgående. Uppdraget innebär att arbeta med komplexa frågor, analysera och bryta ner problem i sina beståndsdelar och för att lyckas med detta behöver du ha en analytisk förmåga och vara noggrann.

Om SACCI Ryggsäckar AB
Sacci Ryggsäckar AB är ett 100-årigt familjeföretag med rötter i Torsång. Numera är fabriken belägen i Borlänge där tillverkning, produktutvecklingscenter, försäljning och övrig administration finns. Läs mer på www.sacci.se

Vad är KTP (Knowledge Transfer Partnerships)? 
KTP är en samverkansmodell mellan näringsliv och högskolan som skapar konkret utveckling med hjälp av ny kunskap. KTP erbjuder dig som nyexad en möjlighet att snabbt komma in på en strategisk nivå i ett företag och där få använda dina teoretiska kunskaper och utveckla din kompetens i praktiken.

KTP genomförs i samverkan mellan Högskolan i Gävle och Högskolan Dalarna och medfinansieras av EU, Region Gävleborg, Region Dalarna och medverkande företag. Med sina sammantaget 1500 lärare/forskare och över 30 000 studenter utgör högskolorna en strategisk resurs för regionens utveckling. Läs mer på www.du.se/ktp

Om anställningen 
Anställningen är en visstidsanställning som beräknas pågå i ca 12 månader, 100 %, med tillträde snarast möjligt enligt överenskommelse. Anställningen sker vid Högskolan Dalarna och arbetet utförs på Sacci Ryggsäckar i Borlänge. Möjligheterna till fortsatt anställning hos företaget är god. Intervjuer kommer att ske digitalt.

Vi kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

Låter det spännande?
Varmt välkommen med din ansökan! Du ansöker via vår webbplats senast 2020-08-23. Din ansökan ska innehålla cv, personligt brev samt examensbevis.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om- oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Visa mindre

Högskolan Dalarna söker dig som vill undervisa i Byggteknik

Högskolan Dalarna söker universitetsadjunkt i Byggteknik – vikariat ht 2020-vt 2021 Tänk tanken - är det kanske du som ska bli lärare? Högskolan Dalarna erbjuder tre programutbildningar i bygg- och samhällsbyggnadsteknik, vi behöver ersätta en medarbetare och söker nu en engagerade lärare, till att börja med, för hösten 2020 och våren 2021. Vem söker vi? Vi behöver dig med byggteknisk profil och erfarenhet inom projektering, projektledning produktion och... Visa mer
Högskolan Dalarna söker universitetsadjunkt i Byggteknik – vikariat ht 2020-vt 2021

Tänk tanken - är det kanske du som ska bli lärare?
Högskolan Dalarna erbjuder tre programutbildningar i bygg- och samhällsbyggnadsteknik, vi behöver ersätta en medarbetare och söker nu en engagerade lärare, till att börja med, för hösten 2020 och våren 2021.

Vem söker vi?
Vi behöver dig med byggteknisk profil och erfarenhet inom projektering, projektledning produktion och förvaltning.
Du har erfarenhet av arbete i bygg- eller fastighetsbranschen, högskoleutbildning och förstås ett intresse av att undervisa och inspirera genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter! Du har god organisatorisk förmåga och gillar att arbeta självständigt med ansvar för kvalitet och resultat, och du tycker också om att samarbeta med andra och se till helheten. Du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift, och i viss mån på engelska.

Hur jobbar vi?
Lärargruppen består för närvarande av ett tiotal lärare med ett gemensamt engagemang för att bedriva bra utbildning för våra studenter, och för att trivas på jobbet! Tillsammans ansvarar vi för bredden i de kurser utbildningarna består av, och vi förstärker undervisningen med konsulter med specialkompetens. Arbetet innebär planering och genomförande av kurser i våra 2- och 3-åriga programutbildningar på grundnivå. Flera av oss kombinerar kursansvar och undervisning med andra typer av ansvarsuppgifter eller utvecklingsprojekt.

Vi har ett gott och nära samarbete med Region Dalarna, regionens kommuner samt företag inom byggbranschen. Vi strävar efter samverkan med aktörer nationellt genom studiebesök, projektuppgifter och examensarbeten för studenterna.Vår ambition är att studenterna under studietiden ska komma i kontakt med många verkliga projekt. Organiserat samarbete med branschen bedrivs genom Byggdialog Dalarna men lärares personliga kontakter och erfarenheter är också viktiga för att ge undervisningen branschanknytning.

Utbildningarna
Vi har ca 200 studenter på våra programutbildningar på grundnivå; Byggteknik Högskoleingenjör 180 hp, Bygg- och samhällsplanerarprogrammet 180 hp samt Byggteknik - Produktion och förvaltning 120 hp. Läs gärna om utbildningarna och kursutbudet på www.du.se.

Tjänsten
Omfattning ca 50%, tillträde 20-10-01 ,vikariat ht 2020-vt 2021, men både omfattning och tillträde kan diskuteras utifrån dina önskemål att eventuellt kombinera med annan anställning. Placering vid Högskolan Dalarna på Campus Borlänge vid Akademin för Industri och samhälle och inom ämnesenheten Byggteknik.

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga enligt HF kap 4. För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas anställningsordning.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.
Intervjuer till tjänsten sker löpande enligt överenskommelse.

Ansökningshandlingar
Din ansökan ska innehålla en kort beskrivning av relevanta erfarenheter, CV, kopior av examensbevis och betyg och eventuellt övriga handlingar. Vi ser gärna att Du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2020-08-15

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/omoss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Universitetsadjunkt i Rättsvetenskap

Högskolan Dalarna söker Universitetsadjunkt i Rättsvetenskap  Ämnet rättsvetenskap vid Högskolan Dalarna ingår i flera olika program, bl.a. Ekonomprogrammet, Personal- och arbetslivsprogrammet, Socionomprogrammet och Samhällsvetarprogrammet. Rättsområdena varierar beroende på program, men ämnets fokus ligger på civilrätt i form av handelsrättsliga kurser. Högskolan Dalarna har för avsikt att göra en satsning på affärsjuridik i nära framtid. Vill du vara m... Visa mer
Högskolan Dalarna söker Universitetsadjunkt i Rättsvetenskap 

Ämnet rättsvetenskap vid Högskolan Dalarna ingår i flera olika program, bl.a. Ekonomprogrammet, Personal- och arbetslivsprogrammet, Socionomprogrammet och Samhällsvetarprogrammet. Rättsområdena varierar beroende på program, men ämnets fokus ligger på civilrätt i form av handelsrättsliga kurser. Högskolan Dalarna har för avsikt att göra en satsning på affärsjuridik i nära framtid. Vill du vara med och vara delaktig i denna utveckling? Just nu söker vi en vikarie för en av våra anställda.

Dina uppgifter som vikarierande adjunkt i rättsvetenskap
Som adjunkt ligger ditt fokus på undervisning inom ämnet rättsvetenskap, men även administrativa uppgifter ingår i dina arbetsuppgifter. Vi söker dig som är en generalist inom juridik, dvs. du känner dig bekväm med att undervisa inom olika rättsområden. Vi ser gärna att du har kompetenser i handelsrättsliga ämnen såsom associationsrätt, beskattningsrätt och obeståndsrätt. Undervisningen kan ske både på campus med hjälp av olika typer av arbetsformer och på distans, t.ex. genom användning av digitala lärplattformar, seminarier via chatprogram eller genom inspelade föreläsningar.

Är du personen vi söker?
Du har juristexamen eller motsvarande kompetens och besitter dokumenterad kunskap inom flera olika rättsområden, företrädesvis i handelsrätt. Du brinner för pedagogiken, har visat pedagogisk skicklighet och kan undervisa obehindrat på svenska. Du är dessutom en skicklig administratör och har förmågan att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Vi söker dig som är självågende, engagerad och har ett intresse att göra skillnad för dina studenter och din omgivning. Dokumenterad kunskap inom associationsrätt, beskattningsrätt och obeståndsrätt är meriterande. Även forskningserfarenhet och/eller praktisk erfarenhet inom det juridiska området är meriterande. Datorvana, förmågan att obehindrat kunna undervisa på engelska eller förmågan att samverka sdes också som en merit. 

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga enligt HF kap 4. För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas anställningsordning.

Övrigt
Anställningen är ett vikariat mellan 2020-08-15-2021-01-17, tjänstgöringsgrad är 30-100 % enligt överenskommelse. Tillträde kan också ske enligt överenskommelse. Placeringsort för anställningen är Borlänge. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Intervjuer till tjänsten sker löpande enligt överenskommelse.

Ansökningshandlingar
Din ansökan ska innehålla en kort beskrivning av relevanta erfarenheter, CV, kopior av examensbevis och betyg och eventuellt övriga handlingar. Vi ser gärna att Du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2020-08-15

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/omoss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. 


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre