Lediga jobb som Doktorand i Borlänge

Se lediga jobb som Doktorand i Borlänge. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Borlänge som finns hos arbetsgivaren.

Doktorand i Arbetsvetenskap

Ansök    Nov 17    Högskolan Dalarna    Doktorand
På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är mer än 800 anställda, 14 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill v... Visa mer
På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är mer än 800 anställda, 14 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss?Inledning
Vi söker en doktorand till ett externt finansierat forskningsprojekt om välfärdsteknik och arbetsvillkor i omsorgsarbete. I forskningsprojektet ingår att utifrån ett intersektionellt perspektiv studera under vilka institutionella och organisatoriska förutsättningar den välfärdsteknik som används av personalen främjar eller motverkar goda arbetsvillkor inom hemtjänsten i Finland och Sverige. För att få insikter i vilka mekanismer som är betydelsefulla för välfärdsteknikens konsekvenser på omsorgsarbetet studeras dessa två länder med både kvalitativa och kvantitativa metoder. Tjänsten i arbetsvetenskap vid Högskolan Dalarna är särskilt inriktad mot arbetsvillkor och arbetsorganisation samt arbetets strukturella och institutionella villkor.

Ämnet arbetsvetenskap vid Högskolan Dalarna är inne i en positiv utvecklingsfas och du kommer arbeta i en miljö där det finns såväl doktorander som seniora forskare. Forskningen inom arbetsvetenskap är bland annat inriktad på arbetsmarknad, arbetsorganisation, förändringsarbete och lärande, intersektionalitet och genus, teknik och produktionssystem, styrning och ledning samt omställningsprocesser. Ämnet arbetsvetenskap omfattar även utbildning inom personal och arbetslivsfrågor. Som doktorand i projektet får du möjlighet att befinna dig i en tvärvetenskaplig miljö vid Högskolan Dalarna samt ingå i en etablerad forskargrupp som även involverar forskare från Mittuniversitetet och Högskolan Borås.

Din arbetsdag som doktorand
Arbetsuppgifterna består i att bedriva forskning inom området välfärdsteknik och arbetsvillkor inom omsorgsarbetet i ett intersektionellt perspektiv. Därutöver ingår även att gå kurser som hör till forskarutbildningen. En del av din arbetstid (maximalt 20 procent) ägnar du åt andra arbetsuppgifter såsom undervisning och administration.

Är du personen vi söker?
Bara den som antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola får anställas som doktorand. Allmän och särskild behörighet för antagning regleras i HF 7 kap §35 och går att finna i högskolans antagningsordning för utbildning på forskarnivå samt den allmänna studieplanen för respektive forskarutbildning. 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
1. avlagt en examen på avancerad nivå, 
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För denna anställning krävs dessutom
- examen på avancerad nivå inom arbetsvetenskap eller närliggande ämnesområden
- dokumenterade kunskaper om kvalitativ och kvantitativ metod
- mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

Det är meriterande om du har
- dokumenterad erfarenhet av arbeten där självständighet, kritiskt förhållningssätt och samarbetsförmåga varit centralt
- dokumenterade kunskaper om strukturella ojämlikheter, genus och arbetsmiljöfrågor

Personliga egenskaper som behövs för att lyckas i rollen:
- god analytisk och kritisk förmåga
- god förmåga att arbeta självständigt både praktiskt och teoretiskt
- god förmåga att samarbeta med kollegor och doktorander

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

För vidare läsning hänvisar vi till högskolans anställningsordning. Anställningsordning för lärare vid Högskolan Dalarna (du.se)

Anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning enligt 5, 7 kap Högskoleförordningen, tjänstgöringsgrad 100% med tillträde 2024-03-01 (eller enligt överenskommelse). Anställningen gäller inledningsvis till och med licentiatexamen med möjlighet till förlängning fram till doktorsexamen. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge men visst arbete kan även förekomma i Falun. Vi har ett nära samarbete med andra lärosäten vid antagning till forskarutbildning. I detta fall kan doktoranden komma att antas till forskarutbildningen i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

Lön efter Högskolan Dalarnas doktorandstege.

Din ansökan ska innehålla:
Din registrerade ansökan ska innehålla en beskrivning om två sidor av dina forskningsintressen i relation till beskrivningen av forskningsprojektet ovan, styrkt CV, vidimerade kopior av betygshandlingar, master- eller magisteruppsats samt handlingar du önskar åberopa i din ansökan. Lämna även kontaktuppgift till två referenser.

Vid frågor om din ansökan, vänligen kontakta [email protected] 

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2023-12-11.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Visa mindre

Doktorand i Statsvetenskap

Ansök    Okt 30    Högskolan Dalarna    Doktorand
Högskolan Dalarna söker en doktorand till utbildning på forskarnivå i statsvetenskap vid Institutionen kultur och samhälle.   Inledning  Vi söker en doktorand kopplad till ett befintligt forskningsprojekt om hållbar destinationsutveckling med fokus på mobilitet och medborgardeltagande i SITE-regionen (Sälen, Idre, Trysil och Engerdal). Området har ett flertal större skiddestinationer inom sina gränser och behovet av att utveckla och implementera hållbara ... Visa mer
Högskolan Dalarna söker en doktorand till utbildning på forskarnivå i statsvetenskap vid Institutionen kultur och samhälle.  

Inledning 
Vi söker en doktorand kopplad till ett befintligt forskningsprojekt om hållbar destinationsutveckling med fokus på mobilitet och medborgardeltagande i SITE-regionen (Sälen, Idre, Trysil och Engerdal). Området har ett flertal större skiddestinationer inom sina gränser och behovet av att utveckla och implementera hållbara transporterlösningar för såväl gäster, besökare som lokalbefolkningen och anställda är stort. I föreliggande projekt riktas strålkastarljuset i första hand mot politiska frågor och problem som aktualiseras i ett lokalsamhälle till följd av en expansiv gränsregion och destination. 

Som doktorand hos oss får du möjlighet att befinna dig i en tvärvetenskaplig miljö genom ett samarbete mellan statsvetenskap och turismvetenskap med närhet till olika regionala aktörer. Inom statsvetenskap bedrivs forskning bland annat om medborgarna i demokratiska kontexter och på hur sådant som kunskaper och värderingar om, attityder och förhållningssätt till, intresse och engagemang för samhälle och politik, tar form och utvecklas. Forskning bedrivs inom teoretiska fält som politisk socialisation, politiska institutioner, politiskt deltagande och civilsamhälle. Inom turismvetenskap bedrivs forskning inom turism, bland annat med inriktning natur- och kulturarvsturism, destinationsutveckling, evenemang, mobilitet, arbetsliv och platsutveckling. Flera av befintliga forskningsprojekt har ett hållbarhetsfokus.  

Din arbetsdag som doktorand 
Arbetsuppgifterna består i att bedriva forskarutbildning inom ramen för projektet. Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en licentiatavhandling.  Forskning och kursdeltagande ska utföras inom ramen för en doktorandtjänst med mål att nå licentiatexamen, med eventuell möjlighet till förlängning mot doktorsexamen, samt att inom ramen för tjänsten bidra till ämnets undervisning och annan verksamhet med högst 20 procent av heltid. I så fall görs tillägg till utbildningstid. Information om utbildningens innehåll och uppläggning finns främst i den allmänna studieplanen för statskunskap.  

Som doktorand tilldelas man en huvudhandledare och en till två biträdande handledare. För att anställas som doktorand måste kandidaten antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid Örebro universitet. Anställningen är vid Högskolan Dalarna. 

Är du personen vi söker? 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har 


• avlagt en examen på avancerad nivå, 
• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 
• på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För denna anställning krävs dessutom: 
- examen på avancerad nivå inom statsvetenskap/statskunskap. 
- goda kunskaper i engelska i tal och skrift  

Det meriterande om du har: 
- erfarenhet av att arbeta i forskningsprojekt eller dokumenterad erfarenhet av arbeten där självständighet, kritiskt förhållningssätt och samarbetsförmåga varit centralt. 
- erfarenhet av undervisning på universitetsnivå. 
- uppvisad skriftliga och muntliga språkkunskaper i svenska. 

Personliga egenskaper som behövs för att lyckas i rollen:
- god analytisk förmåga 
- god samarbetsförmåga 
- ambitioner om att forskningens resultat ska kunna bidra till förändring i praktiken. 

Anställningen 
Anställningen är en tidsbegränsad anställning enligt 5 kap Högskoleförordningen, tjänstgöringsgrad 100 % och omfattar i första hand två års heltidsstudier. Tillträde sker efter överenskommelse. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge och visst arbete kan förekomma även i Falun. 

Bedömningsgrunder 
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.  

Övrigt 
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen. 

Lön efter Högskolan Dalarnas doktorandstege.  

Ansökningshandlingar 
Din ansökan ska innehålla: 
- Ett personligt brev 
- Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
- CV 
- Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
- Examensarbete (självständigt arbete) 
- Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav 
- En intressebeskrivning - som bör innehålla upplysningar om intresseinriktning inklusive teoretiska och metodologiska riktningar om sådana finns, och till omfattning vara 2–5 sidor. 

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara författade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar avseende meriter på andra språk ska vara översatta av auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Förteckning över översättare kan erhållas från Kammarkollegiet.  

Om du har några funderingar kring hur du skickar din ansökan, tveka inte att höra av dig till [email protected] 

Välkommen med din ansökan! 
Du ansöker via vår webbplats senast 2023-11-06. 

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/   

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. 

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är cirka 820 anställda, 13 900 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Doktorand i Statsvetenskap

Ansök    Sep 27    Högskolan Dalarna    Doktorand
Högskolan Dalarna söker en doktorand till utbildning på forskarnivå i statsvetenskap vid Institutionen kultur och samhälle.   Inledning  Vi söker en doktorand kopplad till ett befintligt forskningsprojekt om hållbar destinationsutveckling med fokus på mobilitet och medborgardeltagande i SITE-regionen (Sälen, Idre, Trysil och Engerdal). Området har ett flertal större skiddestinationer inom sina gränser och behovet av att utveckla och implementera hållbara ... Visa mer
Högskolan Dalarna söker en doktorand till utbildning på forskarnivå i statsvetenskap vid Institutionen kultur och samhälle.  

Inledning 
Vi söker en doktorand kopplad till ett befintligt forskningsprojekt om hållbar destinationsutveckling med fokus på mobilitet och medborgardeltagande i SITE-regionen (Sälen, Idre, Trysil och Engerdal). Området har ett flertal större skiddestinationer inom sina gränser och behovet av att utveckla och implementera hållbara transporterlösningar för såväl gäster, besökare som lokalbefolkningen och anställda är stort. I föreliggande projekt riktas strålkastarljuset i första hand mot politiska frågor och problem som aktualiseras i ett lokalsamhälle till följd av en expansiv gränsregion och destination. 

Som doktorand hos oss får du möjlighet att befinna dig i en tvärvetenskaplig miljö genom ett samarbete mellan statsvetenskap och turismvetenskap med närhet till olika regionala aktörer. Inom statsvetenskap bedrivs forskning bland annat om medborgarna i demokratiska kontexter och på hur sådant som kunskaper och värderingar om, attityder och förhållningssätt till, intresse och engagemang för samhälle och politik, tar form och utvecklas. Forskning bedrivs inom teoretiska fält som politisk socialisation, politiska institutioner, politiskt deltagande och civilsamhälle. Inom turismvetenskap bedrivs forskning inom turism, bland annat med inriktning natur- och kulturarvsturism, destinationsutveckling, evenemang, mobilitet, arbetsliv och platsutveckling. Flera av befintliga forskningsprojekt har ett hållbarhetsfokus.  

Din arbetsdag som doktorand 
Arbetsuppgifterna består i att bedriva forskarutbildning inom ramen för projektet. Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en licentiatavhandling.  Forskning och kursdeltagande ska utföras inom ramen för en doktorandtjänst med mål att nå licentiatexamen, med eventuell möjlighet till förlängning mot doktorsexamen, samt att inom ramen för tjänsten bidra till ämnets undervisning och annan verksamhet med högst 20 procent av heltid. I så fall görs tillägg till utbildningstid. Information om utbildningens innehåll och uppläggning finns främst i den allmänna studieplanen för statskunskap.  

Som doktorand tilldelas man en huvudhandledare och en till två biträdande handledare. För att anställas som doktorand måste kandidaten antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid Örebro universitet. Anställningen är vid Högskolan Dalarna. 

Är du personen vi söker? 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har 


• avlagt en examen på avancerad nivå, 
• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 
• på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För denna anställning krävs dessutom: 
- examen på avancerad nivå inom statsvetenskap/statskunskap. 
- goda kunskaper i engelska i tal och skrift  

Det meriterande om du har: 
- erfarenhet av att arbeta i forskningsprojekt eller dokumenterad erfarenhet av arbeten där självständighet, kritiskt förhållningssätt och samarbetsförmåga varit centralt. 
- erfarenhet av undervisning på universitetsnivå. 
- uppvisad skriftliga och muntliga språkkunskaper i svenska. 

Personliga egenskaper som behövs för att lyckas i rollen:
- god analytisk förmåga 
- god samarbetsförmåga 
- ambitioner om att forskningens resultat ska kunna bidra till förändring i praktiken. 

Anställningen 
Anställningen är en tidsbegränsad anställning enligt 5 kap Högskoleförordningen, tjänstgöringsgrad 100 % och omfattar i första hand två års heltidsstudier. Tillträde sker efter överenskommelse. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge och visst arbete kan förekomma även i Falun. 

Bedömningsgrunder 
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.  

Övrigt 
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen. 

Lön efter Högskolan Dalarnas doktorandstege.  

Ansökningshandlingar 
Din ansökan ska innehålla: 
- Ett personligt brev 
- Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
- CV 
- Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
- Examensarbete (självständigt arbete) 
- Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav 
- En intressebeskrivning - som bör innehålla upplysningar om intresseinriktning inklusive teoretiska och metodologiska riktningar om sådana finns, och till omfattning vara 2–5 sidor. 

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara författade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar avseende meriter på andra språk ska vara översatta av auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Förteckning över översättare kan erhållas från Kammarkollegiet.  

Om du har några funderingar kring hur du skickar din ansökan, tveka inte att höra av dig till [email protected] 

Välkommen med din ansökan! 
Du ansöker via vår webbplats senast 2023-10-29. 

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/   

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. 

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är cirka 820 anställda, 13 900 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Doktorand i industriell ekonomi

Ansök    Dec 9    Högskolan Dalarna    Doktorand
Vi söker nu dig som är intresserad av forskarstudier i industriell ekonomi, med inriktning cirkulär ekonomi och logistik i byggsektorn. Doktorandprojektet genomförs i samarbete med Högskolan i Gävle, som också är antagande lärosäte. Forskningsmiljö och inriktning  Doktoranden kommer att ingå i forskningsprofilen byggd miljö vid Högskolan i Gävle. Forskningsprojektet kommer att fokusera på drivkrafter för transformationen till cirkulär ekonomi inom byg... Visa mer
Vi söker nu dig som är intresserad av forskarstudier i industriell ekonomi, med inriktning cirkulär ekonomi och logistik i byggsektorn. Doktorandprojektet genomförs i samarbete med Högskolan i Gävle, som också är antagande lärosäte.

Forskningsmiljö och inriktning 
Doktoranden kommer att ingå i forskningsprofilen byggd miljö vid Högskolan i Gävle. Forskningsprojektet kommer att fokusera på drivkrafter för transformationen till cirkulär ekonomi inom byggsektorn.

Forskarutbildningsämne 
Slutkandidaten kommer att ansöka om antagning vid forskarutbildning i industriell ekonomi vid Högskolan Gävle, med licentiatexamen som slutmål. Mer information om utbildning på forskarnivå finns finnas att läsa hos Högskolan i Gävle. Detaljerad information om kurser och examensmål finns att läsa i den allmänna studieplanen. 

Är du personen vi söker?
Behörighet
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har såväl grundläggande som särskild behörighet, samt har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:
1. avlagt en examen på avancerad nivå 
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60
högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande
kunskaper.

Särskild behörighet 
För att vara behörig till utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Gävle krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6 med godkänt betyg. Sökande som uppfyller grundläggande behörighet enligt punkt 1 och 2 ovan genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet gällande kunskaper i engelska.

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i industriell ekonomi krävs minst 90 högskolepoäng inom industriell ekonomi eller motsvarande, varav minst 45 högskolepoäng på avancerad nivå, eller att sökande på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Urval och bedömningsgrunder
Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Utöver de bedömningsgrunder som anges i den allmänna studieplanen kommer vi även i denna tillsättning att bedöma följande: 

Krav
För att lyckas som doktorand behöver du ha god samarbetsförmåga, vilket bland annat innefattar att dela med dig av dina kunskaper och vara öppen för vägledning och handledning av andra. Du behöver också ha förmåga att ta initiativ och arbeta självständigt mot ett långsiktigt mål. I detta projekt är kommunikativ förmåga av särskild vikt, då forskningen kommer att ske i nära dialog och samarbete med branschrepresentanter.

För denna anställning ställs även krav på:


• Förmåga att kommunicera väl på svenska, i tal och skrift
• God förståelse och kunskap om, för projektet centrala begrepp, som hållbar utveckling och särskilt cirkulär ekonomi

Meriterande 


• Tidigare erfarenhet av arbete som rör hållbar utveckling
• Tidigare arbetslivserfarenhet från industriell verksamhet
• Erfarenhet av undervisning vid högskola eller universitet

Urvalsproceduren grundar sig på följande kriterier för bedömning av de sökande:


• formell behörighet för att antas till forskarutbildning
• relevans och omfattning av utbildningsbakgrund
• ansökans kvalitet och, i förekommande fall, den tilltänkta forskningsplanens kvalitet
• kvaliteten i den sökandes uppsatser, examensarbeten eller motsvarande
• erfarenhet av forskningsrelaterat arbete, med avseende på både mängd och innehåll
och/eller annan arbetslivserfarenhet av relevans för forskarutbildningen
• kompetens och inriktning i relation till den specifika studieplatsen
• förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning mot bakgrund av inlämnade handlingar,
• intervju och eventuella arbetsprov/tester
• förmåga att bidra till den vetenskapliga miljö där forskarutbildningen ska äga rum
• omdöme från referenser

Anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning med stöd av 5 kap Högskoleförordningen. Anställningen motsvarar två års heltidsstudier och kan kompletteras med institutionstjänstgöring (undervisning eller annat uppdrag vid Högskolan Dalarna) om högst 20% av heltid. En anställning som doktorand skall avse arbete på heltid. Om en doktorand begär det, får anställningen avse arbete på deltid, dock lägst 50% av heltid. Lön enligt lokalt avtal om lönesättning vid doktorandanställning.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

Ansökningshandlingar
Din ansökan ska innehålla:


• CV
• Examensarbete (självständigt arbete)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
• Intressebeskrivning/forskningsplan (ca 5 sidor)

Uppgift om referenser kommer att inhämtas i samband med eventuell intervju.
Om du har några funderingar kring hur du skickar din ansökan, tveka inte att höra av dig till [email protected]

Välkommen med din ansökan! Du ansöker via vår webbplats senast 2022-12-30.
Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. 


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Högskolan Dalarna söker doktorand i energiteknik

Ansök    Dec 16    Högskolan Dalarna    Doktorand
Vill du vara med och forska om framtidens solenergisystem för byggnader som en del av det nya nationella kompetenscentret om solel (SOLVE)? Utbildningsämne och forskningsmiljö Högskolan Dalarna är mitt i en spännande förändringsresa. För närvarande byggs ett helt nytt campus centralt i Borlänge där 13 000 kvm formas för att möta personalens och studenternas behov av en attraktiv arbetsplats och studiemiljö. Med utgångspunkt i högskolans strategi har ett... Visa mer
Vill du vara med och forska om framtidens solenergisystem för byggnader som en del av det nya nationella kompetenscentret om solel (SOLVE)?

Utbildningsämne och forskningsmiljö
Högskolan Dalarna är mitt i en spännande förändringsresa. För närvarande byggs ett helt nytt campus centralt i Borlänge där 13 000 kvm formas för att möta personalens och studenternas behov av en attraktiv arbetsplats och studiemiljö. Med utgångspunkt i högskolans strategi har ett omfattande utvecklingsarbete genomförts med att förändra vår organisation för framtiden där hållbarhet är ett fokusområde. Högskolan har nyligen erhållit forskarutbildningsrättigheter inom området Resurseffektiv byggd miljö och är också med i det nya nationella kompetenscentret inom solel (SOLVE). 

Högskolan Dalarna bedriver solenergiforskning sedan snart 40 år och etablerade ett magisterprogram i solenergi redan 1999. Forskningen är systeminriktad och tillämpad och sker oftast i samarbete med företag. Tyngdpunkten finns inom solenergi och energieffektivisering i byggnader, både i simulering/modellering och provning av kompletta system för uppvärmning och kylning av byggnader.

Solelforskningscentrum Sverige (SOLVE) skapades som ett strategiskt partnerskap mellan Sveriges forskningsbas inom solel och en bred och engagerad grupp aktörer inom offentlig och privat sektor. Centrets gemensamma vision är ett brett genomslag för solel i Sverige genom smart och genomtänkt integration i städer, på mark och i energisystemet, för att bidra till hållbarhetsmålen. För mer information besök https://www.du.se/sv/Samverkan/energikompetenscentrum-ekc/forskning-blir-skarpa-case/

Din arbetsdag som doktorand
I detta doktorandprojekt kommer du att ha möjlighet att utforska hur solel kan integreras med lokala energisystem på stadsdelsnivå och studera hur sådana system kan utformas för att dela energi mellan byggnader och elnät, såväl inom som mellan olika stadsdelar. Avancerade styr- och reglersystem är viktiga för ett sådant energisystem och utgör en central del i forskningsuppgiften. Predikterbar solel-produktion är viktigt och baseras på verkliga data. En rad alternativ för energilagring kommer att övervägas, såsom batterier, vätgaslager och högtempererade värmelager. I synnerhet kommer elbilar att inkluderas för att koppla samman system för byggnader och mobilitet. Peer-to-peer modeller för handel med energi och affärsmodeller relaterat till det kommer att inkluderas för att integrera flera prosumers, producenter och konsumenter i ett lokalt energisystem. Arbetet sker mestadels med hjälp av beräkningsmodeller (simuleringar) men analys och jämförelse med data från konkreta fall ingår också. Arbetet sker i nära samarbete med företag som jobbar med integrering av solel i byggnader och elnät på olika sätt.

Du kommer även att samarbeta med andra doktorander inom kompetenscentret inom samma temaområde (enhanced PV systems) samt inom andra teman som forskar om integration av solenergi i byggnader och städer på högre systemnivå. Kompetenscentret kommer även att ansvara för doktorandkurser som du ska läsa tillsammans med de andra doktoranderna i SOLVE.

Är du personen vi söker?
Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:


• avlagt en examen på avancerad nivå,
• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
• på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i Energisystem i byggd miljö inom området Resurseffektiv byggd miljö har den som:


• avlagt examen på avancerad nivå inom teknik eller naturvetenskap med energi som centralt ämne och med relevans inom området Resurseffektiv byggd miljö eller motsvarande kunskaper
• med godkänt betyg genomfört examensarbete på avancerad nivå inom examen enligt punkt ovan
• god förmåga till muntlig och skriftlig kommunikation på engelska

Urval och bedömningsgrunder
Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Utöver de behörighetskrav som anges i den allmänna studieplanen kommer vi i denna tillsättning även att bedöma följande följande:

För att lyckas i projektet behöver du ha en stark initiativförmåga och kunna arbeta självständigt, både praktiskt och teoretiskt. En god analytisk och kreativ förmåga är mycket viktigt, liksom ett stort intresse för att söka ny kunskap. Du behöver även ha god samarbetsförmåga, då du förväntas samarbeta med såväl interna som externa aktörer inom SOLVE.

Erfarenhet av simuleringsverktyg och modellering är meriterande. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är också en merit.

Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Låter det intressant?
Läs mer om tjänsten och ansök här
https://www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/vara-lediga-jobb/ledig-tjanst/?job=2184


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Doktorand i Turismvetenskap

Ansök    Okt 6    Högskolan Dalarna    Doktorand
På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra... Visa mer
På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss?

Inledning
Dalarna University erbjuder ett program på grundnivå - International Tourism Management - och ett på avancerade nivå - Tourism Destination Development. Forskning inom turism har på senare år genomgått en expansion vid Högskolan Dalarna. Centrum för besöksnäringsforskning (CeTLeR) samlar forskning och samverkan inom området besök och upplevelser. För närvarande finns två professorer, fyra docenter, fyra lektorer samt fem doktorander i ämnesmiljön. Forskning bedrivs inom turism och destinationsutveckling och har inriktningar mot natur- och kulturarvsturism, evenemang, mobilitet, arbetsliv och platsutveckling. Nu söker vi en ny doktorand med inriktning mot naturturism och/eller konsumentstudier/beteendeekonomi kopplad till ett befintligt forskningsprojekt som handlar om finansiering av rekreationsleder.

Är du personen vi söker?
Behörighet  För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har såväl grundläggande som särskild behörighet, samt har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.  Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: 1. avlagt en examen på avancerad nivå  2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå i ämnet har den som i sin högskoleutbildning har godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng, inklusive självständigt arbete på kandidatnivå turismvetenskap eller närligganade ämnesområden såsom företagsekonomi, nationalekonomi eller kulturgeografi. Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Urval och bedömningsgrunder 
Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Utöver de bedömningsgrunder som anges i den allmänna studieplanen kommer vi även i denna tillsättning att bedöma följande:  
 
Krav 
För att lyckas som doktorand behöver du kunna samarbeta bra med andra, vilket bland annat innefattar att dela med dig av dina kunskaper och vara öppen för vägledning och handledning av andra. Du behöver också vara en motiverad, ta initiativ och arbeta självständigt mot ett långsiktigt mål. För denna anställning ställs även krav på: 
- Förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift 

Meriterande  
- Erfarenhet av att arbeta i forskningsprojekt 
- Erfarenhet av undervisning på universitetsnivå 
- Uppvisad skriftliga och muntliga språkkunskaper i svenska
- Körkort 

Anställningen
Doktorandanställningen är på heltid och tidsbegränsad enligt 5 kapitlet Högskoleförordningen. Planerad anställningstid är fyra år med 100% studietakt eller fem år med 80% studietakt och 20% institutionstjänstgöring som avser undervisning eller andra uppdrag vid Högskolan Dalarna. Lön enligt lokalt avtal om lönesättning vid doktorandanställning. För att anställas som doktorand måste kandidaten antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola. Tillträde tidigast januari 2023 eller efter överenskommelse så snart som möjligt. Anställningen är placerad vid Akademin Kultur och Samhälle med placeringsort i Borlänge. Doktoranden kan antas till forskarutbildningen i Turismvetenskap vid Mittuniversitetet.

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

Ansökningshandlingar
Din ansökan ska innehålla:


• CV 
• Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis 
• Examensarbete (självständigt arbete) 
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav 
• Intressebeskrivning - med upplysningar om intresseinriktning inklusive teoretiska och metodologiska riktningar om sådana finns (3–5 sidor). 

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara författade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar avseende meriter på andra språk ska vara översatta av auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Förteckning över översättare kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se). 

Om du har några funderingar kring hur du skickar din ansökan, tveka inte att höra av dig till [email protected] 

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2022-11-03.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Högskolan Dalarna söker doktorand i energiteknik

Ansök    Maj 6    Högskolan Dalarna    Doktorand
Vill du vara med och forska om framtidens   för byggnader som en del av det nya nationella kompetenscentret om solel (SOLVE)? Högskolan Dalarna är mitt i en spännande förändringsresa. Inom kort påbörjas bygget av ett helt nytt campus i Borlänge där 13 000 kvm utformas för att möta personalens och studenternas behov av en attraktiv arbetsplats och studiemiljö. Med utgångspunkt i Högskolans strategi har ett omfattande utvecklingsarbete genomförts med att fö... Visa mer
Vill du vara med och forska om framtidens   för byggnader som en del av det nya nationella kompetenscentret om solel (SOLVE)?

Högskolan Dalarna är mitt i en spännande förändringsresa. Inom kort påbörjas bygget av ett helt nytt campus i Borlänge där 13 000 kvm utformas för att möta personalens och studenternas behov av en attraktiv arbetsplats och studiemiljö. Med utgångspunkt i Högskolans strategi har ett omfattande utvecklingsarbete genomförts med att förändra vår organisation för framtiden där hållbarhet är ett fokusområde. Högskolan har nyligen erhållit forskarutbildningsrättigheter inom området Resurseffektiv byggd miljö och är också med i det nya nationella kompetenscentret om solel (SOLVE). 

Högskolan Dalarna bedriver solenergiforskning sedan 40 år och etablerade ett magisterprogram i solenergi redan 1999. Forskningen är systeminriktad och tillämpad och sker oftast i samarbete med företag. Tyngdpunkten finns inom solenergi och energieffektivisering i byggnader, både i simulering/modellering och provning av kompletta system för uppvärmning och kylning av byggnader.

Solelforskningscentrum Sverige (SOLVE) skapades som ett strategiskt partnerskap mellan Sveriges forskningsbas inom solel och en bred och engagerad grupp aktörer inom offentlig och privat sektor. Centrets gemensamma vision är ett brett genomslag för solel i Sverige genom smart och genomtänkt integration i städer, på mark och i energisystemet, för att bidra till hållbarhetsmålen. För mer information se: https://www.du.se/sv/Samverkan/energikompetenscentrum-ekc/forskning-blir-skarpa-case/

Din arbetsdag som doktorand
I denna anställning får du möjlighet att utforska hur solel kan integreras i byggnaders energisystem för att få så låga kostnader för byggnadens ägare/förvaltare i ett livscykelperspektiv. Laddning av elbilar betraktas som en del av byggnadens energibehov och du undersöker värdet av att nyttja bilens batteri för såväl transporter som att leverera tillbaka till byggnaden vid behov. Beräkning av systemets miljöpåverkan med LCA blir också en central del av forskningen. Arbetet sker mestadels med hjälp av beräkningsmodeller (simuleringar) men analys och jämförelse med data från konkreta fall ingår också. Arbetet sker i nära samarbete med företag som jobbar med integrering av solel i byggnader på olika sätt.

Du kommer också att samarbeta med andra doktorander inom kompetenscentret i samma temaområde (byggnadsintegrering) samt i andra teman som forskar kring integrering av solel i städer på en högre systemnivå. Kompetenscentret kommer också att hålla egna doktorandkurser som du kommer att studera tillsammans med andra doktorander i SOLVE.

Är du personen vi söker?
Endast den som antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola får anställas som doktorand.

 Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har


• avlagt en examen på avancerad nivå,
• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
• på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.


Formella krav


• Avlagt examen på avancerad nivå inom teknik eller naturvetenskap med energi som centralt ämne och med relevans inom området Resurseffektiv byggd miljö eller motsvarande kunskaper. Vid utländsk examen kommer en individuell bedömning att göras.
• Med godkänt betyg genomfört examensarbete på avancerad nivå inom examen enligt punkten ovan
• God förmåga till muntlig och skriftlig kommunikation på engelska.

Meriterande
Erfarenhet av simuleringsverktyg och modellering är meriterande. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är också en merit.

Personliga egenskaper
Du bör ha en stark initiativförmåga och kunna arbeta självständigt både praktiskt och teoretiskt. En god analytisk och kreativ förmåga är mycket viktig, liksom ett stort intresse för att söka ny kunskap.

Vi vill även att du har en god samarbetsförmåga, då du förväntas samarbeta med såväl interna som externa aktörer inom SOLVE.

Anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning enligt 5 kap Högskoleförordningen, tjänstgöringsgrad 100 %, med tillträde snarast möjligt. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge och visst arbete förekommer även i Falun. Doktoranden kommer att ingå i det mångvetenskapliga forskningsprogrammet vid avdelningen för Energi och byggteknik vid Högskolan Dalarna. Doktoranden antas formellt som forskarstuderande vid den nya forskarutbildningen på Högskolan, energisystem i byggd miljö.

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. De som kallas ska behöva göra en mindre analys av två artiklar relevanta för tjänsten och att skriva sina tankar kring forskningsbehov för tjänsten. Värderingen av dessa analyser ingår i slutbedömningen.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Vi har möjlighet att erbjuda medflyttarservice via Rekryteringslots Dalarna. Lön efter Högskolan Dalarnas doktorandstege.

Vi avser att göra intervjuer via Zoom under vecka 23 och för de som går vidare till nästa steg sker intervjuer på plats i Borlänge vecka 24-25.

Ansökningshandlingar
Din ansökan ska innehålla CV, betygshandlingar, samt uppgift om referens. Vid frågor gällande detta vänligen kontakta [email protected].

Välkommen med din ansökan! 
Du ansöker via vår webbplats senast 2022-05-30.

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Visa mindre

Doktorand i mikrodataanalys, vård och hälsa

Ansök    Jun 21    Högskolan Dalarna    Doktorand
Är du intresserad av att bidra till framtida forskning om digitala tvillingar för personcentrerad hemsjukvård?  Vi erbjuder nu en fullt finansierad doktorandtjänst i mikrodataanalys. Ämnes- och forskningsområde Mikrodataanalys är ett tvärvetenskapligt område som involverar insamling, modellering, sammanställning och tolkning av stora datamängder, tillsammans med underliggande algoritmer, metoder och tekniker, samt dess tillämpning på beslutsfattande. Mik... Visa mer
Är du intresserad av att bidra till framtida forskning om digitala tvillingar för personcentrerad hemsjukvård?  Vi erbjuder nu en fullt finansierad doktorandtjänst i mikrodataanalys.

Ämnes- och forskningsområde
Mikrodataanalys är ett tvärvetenskapligt område som involverar insamling, modellering, sammanställning och tolkning av stora datamängder, tillsammans med underliggande algoritmer, metoder och tekniker, samt dess tillämpning på beslutsfattande. Mikrodataanalys vid Högskolan Dalarna tillämpas främst på hälsa, miljö, energi, transporter, infrastruktur och industri.

Doktorandprogrammet ger bred allmän kunskap och attraktiv specialistkompetens inom Business Intelligence och Business Analytics, vilket öppnar möjligheter för både en akademisk karriär och arbete inom t.ex. forskningsinstitut, ledning eller konsultation. Programmet lämpar sig för sökande med examen på avancerad nivå inom discipliner som datavetenskap, informatik, teknik, statistik, ekonomi eller geografi.

Projektets ämne

Syftet med detta projekt är att utveckla och utvärdera en digital tvilling för personcentrerad hemsjukvård.  Den digitala tvillingen kommer att vara en virtuell representation av klienter, deras hem och hemvårdstjänster för att stödja individuell bedömning, planering, beslutsfattande, utförande av tjänster och uppföljning.

Avhandlingen kommer att fokusera på tre huvuduppgifter. Den första kommer att bestå av att designa och implementera ett sensornätverk för att samla in kropps- och miljödata. I det andra steget kommer dessa data att användas för att bygga en virtuell modell (den digitala tvillingen i sig) av individen och hans / hennes miljö. Flera maskininlärningsalgoritmer kommer att testas för att skapa modellerna, simulera olika scenarier och göra förutsägelser.  Slutligen ska ett användarvänligt användargränssnitt utvecklas för att säkerställa en god användbarhet av systemet för både socialtjänst och patienter.


Som doktorand kommer du främst att fokusera på dina studier och din forskning. 20% av din tid kan också spenderas på avdelningsuppgifter, ofta undervisning, vid fakulteten för data- och informationsvetenskap.

Kvalifikationer
För att bli antagen till forskarutbildning i mikrodataanalys krävs att den sökande uppfyller både allmänna och särskilda behörighetskrav och har den förmåga som krävs för att kunna dra nytta av doktorandstudier inom detta område.

Grundläggande behörighet
Behörighetskraven för antagning till forskarutbildning är följande:

1. Examen på masternivå

2. Slutförande av 240 högskolepoäng varav 60 på avancerad nivå

3. Motsvarande färdigheter förvärvade på annat sätt i antingen Sverige eller annat land.

Särskild behörighet
Särskilda behörighetskrav förutsätter att den sökande med fullgjort minst fem kurser inom följande ämnen:

Databassystem – 7,5 hp

Dataanalys och statistik – 7,5 hp

Artificiell intelligens – 7,5 hp

Programmering – 7,5 hp

Matematik – 7,5 hp

Nationalekonomi – 7,5 hp

Optimeringstekniker eller sannolikhetsteori – 7,5 hp

Beslutsteori – 7,5 hp

Urval
Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven ska göras utifrån kriterierna i den allmänna studieplanen.

Kandidater med bakgrund inom datavetenskap, inklusive programmering, webbaserade databaser, trådlösa sensornätverk, sakernas internet, användarupplevelse och maskininlärning prioriteras. Arbetskunskap om Python, kommunikationsprotokoll, systemintegration och  maskininlärningsbibliotek krävs. Kunskaper i matematisk modellering, styrning och signalbehandling är meriterande.

 För att lyckas som doktorand behöver du kunna samarbeta väl med andra, vilket innefattar att både dela med dig av dina kunskaper och vara öppen för vägledning och handledning av andra. Du behöver också vara en motiverad självstartare som kan ta initiativ och arbeta självständigt mot ett långsiktigt mål.

Engelska språkkunskaper, både skriftliga och muntliga, är ett måste, och svenska språkkunskaper är en tillgång.  Bedömningen av kandidaterna baseras också på tidigare studieresultat och självständigt arbete på masternivå.

Anställningen

Doktorandtjänsten är en heltidsanställning (visstidsanställning) enligt högskoleförordningen (5 kap). Lön enligt lokalt kollektivavtal. Högskolan Dalarna ligger i två städer, Falun och Borlänge där placeringen i första hand är i Borlänge.

Doktorandtjänsten är tillgänglig för europeiska och icke-europeiska medborgare.

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

Lön efter Högskolan Dalarnas doktorandstege.

Ansökningshandlingar

Din ansökan ska innehålla:


• Personligt brev och CV
• Kopior av examensbevis och betyg
• Tidigare självständigt skrivande såsom avhandling
• Forskningsutlåtande (1-2 sidor där du förväntas reflektera över forskningsämnet och dina kunskaper och intresse för området)
• Två akademiska referenser


 Vid frågor gällande detta vänligen kontakta [email protected].

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2022-08-07.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

 

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Högskolan Dalarna söker doktorand i energiteknik

Ansök    Maj 6    Högskolan Dalarna    Doktorand
Vill du vara med och forska om framtidens solenergisystem för byggnader som en del av det nya nationella kompetenscentret om solel (SOLVE)? Högskolan Dalarna är mitt i en spännande förändringsresa. Inom kort påbörjas bygget av ett helt nytt campus i Borlänge där 13 000 kvm utformas för att möta personalens och studenternas behov av en attraktiv arbetsplats och studiemiljö. Med utgångspunkt i Högskolans strategi har ett omfattande utvecklingsarbete genomfö... Visa mer
Vill du vara med och forska om framtidens solenergisystem för byggnader som en del av det nya nationella kompetenscentret om solel (SOLVE)?

Högskolan Dalarna är mitt i en spännande förändringsresa. Inom kort påbörjas bygget av ett helt nytt campus i Borlänge där 13 000 kvm utformas för att möta personalens och studenternas behov av en attraktiv arbetsplats och studiemiljö. Med utgångspunkt i Högskolans strategi har ett omfattande utvecklingsarbete genomförts med att förändra vår organisation för framtiden där hållbarhet är ett fokusområde. Högskolan har nyligen erhållit forskarutbildningsrättigheter inom området Resurseffektiv byggd miljö och är också med i det nya nationella kompetenscentretom solel (SOLVE). 

Högskolan Dalarna bedriver solenergiforskning sedan 40 år och etablerade ett magisterprogram i solenergi redan 1999. Forskningen är systeminriktad och tillämpad och sker oftast i samarbete med företag. Tyngdpunkten finns inom solenergi och energieffektivisering i byggnader, både i simulering/modellering och provning av kompletta system för uppvärmning och kylning av byggnader.

Solelforskningscentrum Sverige (SOLVE) skapades som ett strategiskt partnerskap mellan Sveriges forskningsbas inom solel och en bred och engagerad grupp aktörer inom offentlig och privat sektor. Centrets gemensamma vision är ett brett genomslag för solel i Sverige genom smart och genomtänkt integration i städer, på mark och i energisystemet, för att bidra till hållbarhetsmålen. För mer information se: https://www.du.se/sv/Samverkan/energikompetenscentrum-ekc/forskning-blir-skarpa-case/

Din arbetsdag som doktorand
I denna anställning kommer du att ha möjlighet att utforska hur solel kan integreras med lokala energisystem på stadsdelsnivå samt och studera hur sådana system kan utformas för att dela energi mellan byggnader och med elnät, såväl som med andra stadsdelar. Avancerade styr- och reglersystem är viktiga för ett sådant energisystem och utgör en central del i forskningsuppgiften. Prognoser för solelproduktion är viktiga och baseras på uppmätta data eller köpta prognoser. En rad alternativ för energilagring kommer att övervägas, såsom batterier, vätgaslager och högtemperatur värmelager. I synnerhet kommer elbilar att inkluderas för att koppla samman system för byggnader och mobilitet. Affärsmodeller för peer-to-peer  för elhandel undersöks för att kunna integrera flera producenter och konsumenter i ett lokalt energisystem.  Arbetet sker mestadels med hjälp av beräkningsmodeller (simuleringar) men analys och jämförelse med data från konkreta fall ingår också. Arbetet sker i nära samarbete med företag som jobbar med integrering av solel i byggnader och elnät på olika sätt.

Du kommer även att samarbeta med andra doktorander inom kompetenscentret inom samma temaområde (enhanced PV systems) samt inom andra teman som forskar om integration av solenergi i byggnader och städer på högre systemnivå. Kompetenscentrum kommer även att hålla egna doktorandkurser som du ska läsa tillsammans med andra doktorander i SOLVE.

Är du personen vi söker?
Endast den som antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola får anställas som doktorand.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har


• avlagt en examen på avancerad nivå,
• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
• på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Formella krav
Avlagt examen på avancerad nivå inom teknik eller naturvetenskap med energi som centralt ämne och med relevans inom området Resurseffektiv byggd miljö eller motsvarande kunskaper. Vid utländsk examen kommer en individuell bedömning att göras.


• Med godkänt betyg genomfört examensarbete på avancerad nivå inom examen enligt punkten ovan
• God förmåga till muntlig och skriftlig kommunikation på engelska.

Meriterande
Erfarenhet av simuleringsverktyg och modellering är meriterande. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är också en merit.

Personliga egenskaper
Du bör ha en stark initiativförmåga och kunna arbeta självständigt både praktiskt och teoretiskt. En god analytisk och kreativ förmåga är mycket viktig, liksom ett stort intresse för att söka ny kunskap.

Vi vill även att du har en god samarbetsförmåga, då du förväntas samarbeta med såväl interna som externa aktörer inom SOLVE.

Anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning enligt 5 kap Högskoleförordningen, tjänstgöringsgrad 100 %, med tillträde snarast möjligt. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge och visst arbete förekommer även i Falun. Doktoranden kommer att ingå i det mångvetenskapliga forskningsprogrammet vid avdelningen för Energi och byggteknik vid Högskolan Dalarna. Doktoranden antas formellt som forskarstuderande vid den nya forskarutbildningen på Högskolan, energisystem i byggd miljö.

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Vi har möjlighet att erbjuda medflyttarservice via Rekryteringslots Dalarna. Lön efter Högskolan Dalarnas doktorandstege.

Ansökningshandlingar
Din ansökan ska innehålla CV, betygshandlingar, samt uppgift om referens. Vid frågor gällande detta vänligen kontakta [email protected].

Välkommen med din ansökan! 
Du ansöker via vår webbplats senast 2022-05-30.

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Visa mindre

PhD position in Microdata Analysis

Ansök    Feb 17    Högskolan Dalarna    Doktorand
Are you interested in contributing to future research about Early Detection of Dementia using Gait Analysis and Machine Learning? We now offer a fully funded PhD position in Microdata Analysis. Subject and research area Microdata Analysis is a multidisciplinary field involving collection, modelling, compilation, and interpretation of large data sets, together with underlying algorithms, methods, and techniques, as well as its application to decision maki... Visa mer
Are you interested in contributing to future research about Early Detection of Dementia using Gait Analysis and Machine Learning? We now offer a fully funded PhD position in Microdata Analysis.

Subject and research area
Microdata Analysis is a multidisciplinary field involving collection, modelling, compilation, and interpretation of large data sets, together with underlying algorithms, methods, and techniques, as well as its application to decision making. Microdata Analysis at Dalarna University is predominately applied to health, environment, energy, transport, infrastructure and industry.

The PhD program gives broad general knowledge and attractive specialist competence in Business intelligence and Business analytics, opening opportunities for both an academic career and work in e.g. research institutes, management or consulting. The program is suited for applicants with a degree at the second-cycle level in disciplines such as computer science, informatics, engineering, statistics, economics or geography.

Topic of the project
The proposed PhD project is a collaboration between the School of Information and Technique (Microdata Analysis), School of Health and Welfare (Medical Science) and Uppsala University. Data collected by video-recorded tests within the Uppsala Dalarna Dementia and Gait project (UDDGait™) will be utilized. These videos contain dual-task tests i.e. a mobility test combined with a verbal test performed by individuals with different levels of cognitive functioning. Extraction and quantification of gait parameters and verbal outcomes from these videos will be evaluated through image recognition of the recordings.

The overall goal of the project is to determine if and how the mobility-related and verbal outcomes can be used for differentiation of people with different degrees of cognitive functioning and for prediction of dementia development.

The work involves extracting features related to the movement, including gait parameters such as step length, step width, step duration and single and double stance based on the video-recorded tests within the UDDGait™. Extracted features are used as input data to machine learning models in order to classify and to predict future development of different types of dementia.

As a PhD student you will primarily focus on your studies and research. 20% of your time may also be spent on departmental duties, often teaching, at the Faculty of Data and Information Sciences.

Qualifications
To be admitted to doctoral studies in Microdata Analysis, the applicant must meet both the general and specific entry requirements and have the capacity required to benefit from doctoral studies in this field.

General Entry Requirements
The General Entry Requirements for admission to doctoral studies are as follows:
1. A degree at master level
2. Completion of 240 university credits of which 60 are at advanced level or
3. Equivalent skills acquired through other means in either Sweden or another country

Specific Entry Requirements
Specific Entry Requirements require that the applicant has successfully completed at least five courses in the following subjects:

Database Systems – 7.5 credits
Data Analysis and Statistics – 7.5 credits
Artificial Intelligence – 7.5 credits
Programming – 7.5 credits
Mathematics – 7.5 credits
Economics – 7.5 credits
Optimization Techniques or Probability Theory – 7.5 credits
Decision Theory – 7.5 credits

Selection
Selection from among applicants who meet the entry requirements shall be made based on the criteria in the general study plan.

Candidates with background of computer science, including programming, computer vision, motion detection, object tracking and machine learning are prioritized. Working knowledge of Python, matlab and libraries of machine learning as well as OpenCV are required. Knowledge in mathematical modelling, control and signal processing is an advantage.

In order to succeed as a PhD student, you need to be able to collaborate well with others, which includes both sharing your knowledge and to be open to guidance and tutoring by others. You also need to be a motivated self-starter who is able to take initiative and work independently towards a long-term goal.

English language skills, both written and oral is a must. The assessment of candidates is also based on previous study results and independent work at master’s level.

Employment
The PhD position is a full-time employment (fixed term) in accordance with the Higher Education Ordinance (chapter 5). Salary stipulated by local collective agreement. Dalarna University is situated in two cities. The successful candidate with be primarily placed in Borlänge.

This studentship is available for European and non-European citizens.

How to apply
Your application should contain:


• Cover letter and CV
• Copies of diploma supplement and grades
• Previous independent writing such as thesis
• Research statement (1-2 pages where you are expected to reflect on the research topic and your knowledge and interest in the area)
• Two academic references

Please submit your application on our website no later than 2022-03-17.

If you have any questions on your application, please contact [email protected]

If you want to learn more about Dalarna University as an employer, visit https://www.du.se/en/about-du/career-opportunities/why-work-here/

We respectfully decline all offers from advertising companies and recruitment firms. Visa mindre

PhD position in Microdata Analysis

Ansök    Feb 17    Högskolan Dalarna    Doktorand
Are you interested in contributing to future research about data-driven characterization, assessment and control for positive energy districts? We now offer a fully funded PhD position in Microdata Analysis. Subject and research area Microdata Analysis is a multidisciplinary field involving collection, modelling, compilation, and interpretation of large data sets, together with underlying algorithms, methods, and techniques, as well as its application to... Visa mer
Are you interested in contributing to future research about data-driven characterization, assessment and control for positive energy districts? We now offer a fully funded PhD position in Microdata Analysis.

Subject and research area
Microdata Analysis is a multidisciplinary field involving collection, modelling, compilation, and interpretation of large data sets, together with underlying algorithms, methods, and techniques, as well as its application to decision making. Microdata Analysis at Dalarna University is predominately applied to health, environment, energy, transport, infrastructure and industry.

The PhD program gives broad general knowledge and attractive specialist competence in Business intelligence and Business analytics, opening opportunities for both an academic career and work in e.g. research institutes, management or consulting. The program is suited for applicants with a degree at the second-cycle level in disciplines such as computer science, informatics, engineering, statistics, economics or geography.

Topic of the project
The successful candidate will work in the field of data-driven approaches for characterization, energy performance assessment and optimal control of large-scale building groups that can be transited to positive energy districts (PEDs). Intelligent methods are used to make the characterization, assessment and control automated. Tailored deep learning algorithms will be developed to generate and explore data for better understanding how PEDs can be constructed and interacted with other urban systems. The developed toolkit aims to support stakeholders to deploy policies and take actions towards sustainable communities and carbon neutral city.

As a PhD student you will primarily focus on your studies and research. 20% of your time may also be spent on departmental duties, often teaching, at the Faculty of Data and Information Sciences.

Qualifications
To be admitted to doctoral studies in Microdata Analysis, the applicant must meet both the general and specific entry requirements and have the capacity required to benefit from doctoral studies in this field.

General Entry Requirements
The General Entry Requirements for admission to doctoral studies are as follows:
1. A degree at master level
2. Completion of 240 university credits of which 60 are at advanced level or
3. Equivalent skills acquired through other means in either Sweden or another country

Specific Entry Requirements
Specific Entry Requirements require that the applicant has successfully completed at least five courses in the following subjects:

Database Systems – 7.5 credits
Data Analysis and Statistics – 7.5 credits
Artificial Intelligence – 7.5 credits
Programming – 7.5 credits
Mathematics – 7.5 credits
Economics – 7.5 credits
Optimization Techniques or Probability Theory – 7.5 credits
Decision Theory – 7.5 credits

Selection
Selection from among applicants who meet the entry requirements shall be made based on the criteria in the general study plan.

Candidates with background from data science, statistics, energy, or computer science are welcome. Working knowledge of Python is required. Knowledge in building energy engineering and simulation tools, such as IDA-ICE, OpenIDEAS, CitySim, or similar present an advantage.

In order to succeed as a PhD student, you need to be able to collaborate well with others, which includes both sharing your knowledge and to be open to guidance and tutoring by others. You also need to be a motivated self-starter who is able to take initiative and work independently towards a long-term goal.

English language skills, both written and oral is a must. The assessment of candidates is also based on previous study results and independent work at master’s level.

Employment
The PhD position is a full-time employment (fixed term) in accordance with the Higher Education Ordinance (chapter 5). Salary stipulated by local collective agreement. Dalarna University is situated in two cities. The successful candidate with be primarily placed in Borlänge.

This studentship is available for European and non-European citizens.

How to apply
Your application should contain:


• Cover letter and CV
• Copies of diploma supplement and grades
• Previous independent writing such as thesis
• Research statement (1-2 pages where you are expected to reflect on the research topic and your knowledge and interest in the area)
• Two academic references

Please submit your application on our website no later than 2022-03-17.

If you have any questions on your application, please contact [email protected]

If you want to learn more about Dalarna University as an employer, visit https://www.du.se/en/about-du/career-opportunities/why-work-here/

We respectfully decline all offers from advertising companies and recruitment firms. Visa mindre

PhD position in Microdata Analysis

Ansök    Feb 17    Högskolan Dalarna    Doktorand
Are you interested in contributing to future research about Massive data-based analysis for hygrothermal transfer mechanisms and performance patterns? We now offer a fully funded PhD position in Microdata Analysis. Subject and research area Microdata Analysis is a multidisciplinary field involving collection, modelling, compilation, and interpretation of large data sets, together with underlying algorithms, methods, and techniques, as well as its applica... Visa mer
Are you interested in contributing to future research about Massive data-based analysis for hygrothermal transfer mechanisms and performance patterns? We now offer a fully funded PhD position in Microdata Analysis.

Subject and research area
Microdata Analysis is a multidisciplinary field involving collection, modelling, compilation, and interpretation of large data sets, together with underlying algorithms, methods, and techniques, as well as its application to decision making. Microdata Analysis at Dalarna University is predominately applied to health, environment, energy, transport, infrastructure and industry.

The PhD program gives broad general knowledge and attractive specialist competence in Business intelligence and Business analytics, opening opportunities for both an academic career and work in e.g. research institutes, management or consulting. The program is suited for applicants with a degree at the second-cycle level in disciplines such as computer science, informatics, engineering, statistics, economics or geography.

Topic of the project
Understanding the hygrothermal performance of external walls is a crucial issue in design, assessment and construction of buildings. As an essential component of the overall building system, hygrothermal transfer modes are closely related to various aspects of buildings’ performance, including building energy consumption, structural material corrosion resistance, connector corrosion, damage to decorative materials, housing adaptability, insect growth and structural safety.

The thesis project will consist of conducting hygrothermal design and performance prediction for the external walls according to the climatic conditions of the building environment. The microdata principles will be applied to address the problem, such as:

1) Collecting and curating data
2) Identifying and selecting relevant features (e.g., time, location, temperature, humidity, …)
3) Selecting and testing suitable data analytic methods (e.g., Deep Artificial Neural Networks and time series analyses)
4) Comparing the performance of different models (hygrothermal dynamics model vs machine learning models)

As a PhD student you will primarily focus on your studies and research. 20% of your time may also be spent on departmental duties, often teaching, at the Faculty of Data and Information Sciences.

Qualifications
To be admitted to doctoral studies in Microdata Analysis, the applicant must meet both the general and specific entry requirements and have the capacity required to benefit from doctoral studies in this field.

General Entry Requirements
The General Entry Requirements for admission to doctoral studies are as follows:
1. A degree at master level
2. Completion of 240 university credits of which 60 are at advanced level or
3. Equivalent skills acquired through other means in either Sweden or another country

Specific Entry Requirements
Specific Entry Requirements require that the applicant has successfully completed at least five courses in the following subjects:

Database Systems – 7.5 credits
Data Analysis and Statistics – 7.5 credits
Artificial Intelligence – 7.5 credits
Programming – 7.5 credits
Mathematics – 7.5 credits
Economics – 7.5 credits
Optimization Techniques or Probability Theory – 7.5 credits
Decision Theory – 7.5 credits

Selection
Selection from among applicants who meet the entry requirements shall be made based on the criteria in the general study plan.

The candidate should hold a MSc in Computer Science/Engineering, Information Systems, Data Science or Business Intelligence. It is preferred that the applicant has some sort of knowledge about materials or buildings, such as a BSc in Material or Civil Engineering. It is also desirable that the candidate has some working experiences in data analysis projects.

In order to succeed as a PhD student, you need to be able to collaborate well with others, which includes both sharing your knowledge and to be open to guidance and tutoring by others. You also need to be a motivated self-starter who is able to take initiative and work independently towards a long-term goal.

English language skills, both written and oral is a must. The assessment of candidates is also based on previous study results and independent work at master’s level.

Employment
The PhD position is a full-time employment (fixed term) in accordance with the Higher Education Ordinance (chapter 5). Salary stipulated by local collective agreement. Dalarna University is situated in two cities. The successful candidate with be primarily placed in Borlänge.

This studentship is available for European and non-European citizens.

How to apply
Your application should contain:


• Cover letter and CV
• Copies of diploma supplement and grades
• Previous independent writing such as thesis
• Research statement (1-2 pages where you are expected to reflect on the research topic and your knowledge and interest in the area)
• Two academic references

Please submit your application on our website no later than 2022-03-17.

If you have any questions on your application, please contact [email protected]

If you want to learn more about Dalarna University as an employer, visit https://www.du.se/en/about-du/career-opportunities/why-work-here/

We respectfully decline all offers from advertising companies and recruitment firms. Visa mindre

Doktorand i Arbetsvetenskap

Ansök    Jun 18    Högskolan Dalarna    Doktorand
Doktorand i arbetsvetenskap Nu har du chansen att söka en doktorandtjänst i arbetsvetenskap och ingå en tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Ämnet arbetsvetenskap vid Högskolan Dalarna omfattar forskning och utbildning inom personal och arbetslivsfrågor. Vi erbjuder en öppen och kreativ miljö som präglas av tvärvetenskap med många möjligheter till samverkan med det omgivande samhället och samarbeten över ämnesgränserna. Doktorandtjänst i ett forskningsprojek... Visa mer
Doktorand i arbetsvetenskap
Nu har du chansen att söka en doktorandtjänst i arbetsvetenskap och ingå en tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Ämnet arbetsvetenskap vid Högskolan Dalarna omfattar forskning och utbildning inom personal och arbetslivsfrågor. Vi erbjuder en öppen och kreativ miljö som präglas av tvärvetenskap med många möjligheter till samverkan med det omgivande samhället och samarbeten över ämnesgränserna.

Doktorandtjänst i ett forskningsprojekt
Denna doktorandtjänst ingår i ett externt finansierat forskningsprojekt som involverar forskare från arbetsvetenskap och turismvetenskap vid Högskolan Dalarna. Forskningsprojektet handlar om de omstruktureringar som ägt rum i besöksnäringen (bl.a. inom hotell- och restaurang samt delar av transportsektorn) i spåren av coronapandemin och fokuserar på företagens omställningsprocesser och dess konsekvenser för (i) uppsagda med olika typer av anställningskontrakt och (ii) kvarvarande personal inklusive korttidspermitterade med fokus på psykosociala arbetsmiljöaspekter samt (iii) lokala partsrelationer och lärdomar av omställningarna. Forskningen kommer i huvudsak att genomföras med kvalitativa metoder, primärt intervjuer och analyser av exempelvis företagsdokument, kollektivavtal och lagstiftning avseende korttidsarbete. Kvantitativa metoder kan emellertid också bli aktuella. Doktoranden kommer att ingå i en etablerad forskargrupp vars samlade kompetens inkluderar forskning om bland annat företagsomställningar, partsrelationer, arbetsorganisation och arbetsmiljöfrågor, samt anställnings- och arbetsvillkor inom besöksnäringen.

Som doktorand ägnar du dig främst åt din egen forskarutbildning. En del av din arbetstid (maximalt 20%) ägnar du åt andra arbetsuppgifter såsom undervisning och administration. Undervisningen kan komma att genomföras på personal och arbetslivsprogrammet och turismprogrammet.


Är du personen vi söker?
Bara den som antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola får anställas som doktorand.
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: 
 -avlagt en examen på avancerad nivå
 -fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 
 -på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För denna anställning krävs dessutom:
- examen på avancerad nivå inom arbetsvetenskap eller närliggande ämnesområden, exempelvis organisations- eller arbetslivsinriktning inom ämnena sociologi, kulturgeografi, turismvetenskap eller företagsekonomi.
- mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. Det empiriska arbetet genomförs i huvudsak på svenska medan en stor del av de vetenskapliga texterna skrivs på engelska.

Det är meriterande om du har:
-forskningserfarenhet
-dokumenterade kunskaper om den svenska arbetsmarknadens funktionssätt
-dokumenterade kunskaper om arbetsmiljöfrågor, i synnerhet organisatorisk och social arbetsmiljö
-erfarenhet av arbete inom besöksnäringen

Personliga egenskaper som behövs för att lyckas i rollen är att du är noggrann och har god förmåga att samla in, bearbeta och analysera i första hand kvalitativ men även kvantitativ empiri. För doktorandtjänsten är det också viktigt att du är initiativrik och kan arbeta självständigt både praktiskt och teoretiskt och samtidigt har stor fallenhet för samarbete med kollegor och andra doktorander.

Anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning enligt 5 kap Högskoleförordningen, tjänstgöringsgrad 100% med tillträde 2020-10-01 (eller enligt överenskommelse) till och med 2023-06-30. Anställningen gäller inledningsvis till och med licentiatexamen med möjlighet till förlängning fram till doktorsexamen. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge men visst arbete kan även förekomma i Falun. Vi har ett nära samarbete med andra lärosäten vid antagning till forskarutbildning. I detta fall kan doktoranden komma att antas till forskarutbildningen i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet.
Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se www.du.se/jobb

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2020-08-16


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Företagsdoktorand med inriktning energisystem

Ansök    Nov 17    Högskolan Dalarna    Doktorand
Doktorand i företagsforskarskolan Future-Proof Cities sökes. Doktoranden anställs på heltid i Borlänge energi och har sin akademiska hemvist vid Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle Campus Borlänge. Formell antagning till forskarutbildning i energisystem vid Högskolan i Gävle. Tillträde 1 Januari 2021. Forskarskolan omfatta i sin helhet 12 företagsdoktorander. Den drivs av Högskolan i Gävle i samarbete med Mälardalens Högskola och Högskolan D... Visa mer
Doktorand i företagsforskarskolan Future-Proof Cities sökes. Doktoranden anställs på heltid i Borlänge energi och har sin akademiska hemvist vid Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle Campus Borlänge. Formell antagning till forskarutbildning i energisystem vid Högskolan i Gävle. Tillträde 1 Januari 2021.

Forskarskolan omfatta i sin helhet 12 företagsdoktorander. Den drivs av Högskolan i Gävle i samarbete med Mälardalens Högskola och Högskolan Dalarna. Denna annons gäller en av de fyra doktorander som är placerade vid Högskolan Dalarna. Se www.hig.se/fpc för mer information angående företagsforskarskolan i sin helhet.

Kunskapsområdet allmänt
Forskarskolans syfte är att öka kunskapen om hållbar stadsutveckling i medelstora städer, som Gävle, Västerås, Eskilstuna, Borlänge och Falun. Fältet är mångvetenskapligt och doktoranderna kommer att ha olika bakgrunder och verka inom såväl teknik- som miljö- och samhällsvetenskaper. Flertalet av doktoranderna anställs i kommunala bolag. Avsikten är att bygga en stark samverkan mellan forskning och praktik.

Forskarskolan adresserar fyra övergripande forskningsområden:

1. Sociala hållbarhetsaspekter utifrån invånarnas perspektiv
2. Digitala och tekniska klimatlösningar för resiliens inom kritiska infrastrukturer
3. Styrning och planering mot urban resiliens
4. Metoder och verktyg för samskapande

Forskarstudier i samverkan med Borlänge energi
Doktorandprojektet är framförallt inriktat mot det andra målet: ” Digitala och tekniska klimatlösningar för resiliens inom kritiska infrastrukturer”. Projektet tar sin utgångspunkt i den färdplan för uppvärmningssektorn som värmemarknadens aktörer utarbetat inom ramen för regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. Det långsiktiga målet är att sektorn senast 2045 ska vara en kolsänka.

Som doktorand kommer du att ha färdplanen som övergripande ram och arbeta med Borlänge som fallstudie. Inom arbetet ryms bland annat problematiken kring fossilt avfall som förbränns, möjligheten att utnyttja spillvärmekällor i staden och frågor som rör el- och värmeeffekt. Du kommer att utveckla och konkretisera färdplanens åtaganden och uppmaningar genom att kombinera teori med praktiska studier på företagets olika enheter.

I forskningsstudierna kommer du dels att arbeta med beräkningsalgoritmer och analys av data, samt dels med utveckling av metoder och arbetsrutiner för åtgärder som beskrivs i färdplanen. Arbetet har således både en teoretisk del och en mer tillämpad del.
Forskarstudierna löper under fem år. Under denna tid upptar själva studierna 80 procent av tiden, medan 20 procent utgörs av andra arbetsuppgifter. Doktoranden har en arbetsplats både på företaget och Högskolan Dalarna.

Forskarstudierna inkluderar deltagande i internationella vetenskapliga konferenser. Utlandsvistelser för kontakter och möten med forskare, kommuner och företag kan också ingå.

Kvalifikationer
Civilingenjör, magister- eller masterexamen med inriktning energiteknik, energisystem eller motsvarande. Vid utländsk examen kommer en individuell bedömning att göras.

Generellt fordras ett minimum av 4 års universitets- eller högskolestudier innehållande minst 30 ECTS poäng på avancerad nivå. Huvudsakligen bör studierna vara inriktade på ingenjörsvetenskap inom något av ovan nämnda ämnen.

Doktoranden bör ha en stark initiativförmåga och kunna arbeta självständigt både praktiskt och teoretiskt. Goda kunskaper i matematisk analys och utveckling av enklare beräkningsalgoritmer är nödvändigt.

En god analytisk och kreativ förmåga är mycket viktig, liksom ett stort intresse för att söka ny kunskap. Doktoranden bör ha god förmåga att strukturera och planera forskningsuppgifterna tillsammans med handledare och företagsmentor. Doktoranden förväntas också ha intresse för samarbete över disciplingränser inom akademin eftersom hållbar stadsutveckling är ett mångvetenskapligt forskningsfält.

Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är en förutsättning för att komma i fråga för tjänsten då samarbetet internt på företaget kräver goda kunskaper i svenska och de vetenskapliga arbetena skrivs på engelska.

Yrkesmässiga erfarenheter från energibranschen som kan ha bäring i doktorandprojektet är meriterande.

Ansökningshandlingar
Din registrerade ansökan skall innehålla en beskrivning av dina forskningsintressen, styrkt CV, vidimerade kopior av betygshandlingar, master- eller magisteruppsats (alternativt utkast om denna ännu ej är klar) samt övriga handlingar du önskar åberopa i din ansökan. Lämna även uppgift om referens.

Sista ansökningsdag
Du ansöker via vår webbplats senast 6 dec 2020

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. 


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Doktorand i Arbetsvetenskap

Ansök    Jun 30    Högskolan Dalarna    Doktorand
Doktorand i arbetsvetenskap Nu har du chansen att söka en doktorandtjänst i arbetsvetenskap och ingå en tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Ämnet arbetsvetenskap vid Högskolan Dalarna omfattar forskning och utbildning inom personal och arbetslivsfrågor. Vi erbjuder en öppen och kreativ miljö som präglas av tvärvetenskap med många möjligheter till samverkan med det omgivande samhället och samarbeten över ämnesgränserna. Doktorandtjänst i ett forskningsprojek... Visa mer
Doktorand i arbetsvetenskap
Nu har du chansen att söka en doktorandtjänst i arbetsvetenskap och ingå en tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Ämnet arbetsvetenskap vid Högskolan Dalarna omfattar forskning och utbildning inom personal och arbetslivsfrågor. Vi erbjuder en öppen och kreativ miljö som präglas av tvärvetenskap med många möjligheter till samverkan med det omgivande samhället och samarbeten över ämnesgränserna.

Doktorandtjänst i ett forskningsprojekt
Denna doktorandtjänst ingår i ett externt finansierat forskningsprojekt som involverar forskare från arbetsvetenskap och turismvetenskap vid Högskolan Dalarna. Forskningsprojektet handlar om de omstruktureringar som ägt rum i besöksnäringen (bl.a. inom hotell- och restaurang samt delar av transportsektorn) i spåren av coronapandemin och fokuserar på företagens omställningsprocesser och dess konsekvenser för (i) uppsagda med olika typer av anställningskontrakt och (ii) kvarvarande personal inklusive korttidspermitterade med fokus på psykosociala arbetsmiljöaspekter samt (iii) lokala partsrelationer och lärdomar av omställningarna. Forskningen kommer i huvudsak att genomföras med kvalitativa metoder, primärt intervjuer och analyser av exempelvis företagsdokument, kollektivavtal och lagstiftning avseende korttidsarbete. Kvantitativa metoder kan emellertid också bli aktuella. Doktoranden kommer att ingå i en etablerad forskargrupp vars samlade kompetens inkluderar forskning om bland annat företagsomställningar, partsrelationer, arbetsorganisation och arbetsmiljöfrågor, samt anställnings- och arbetsvillkor inom besöksnäringen.

Som doktorand ägnar du dig främst åt din egen forskarutbildning. En del av din arbetstid (maximalt 20%) ägnar du åt andra arbetsuppgifter såsom undervisning och administration. Undervisningen kan komma att genomföras på personal och arbetslivsprogrammet och turismprogrammet.


Är du personen vi söker?
Bara den som antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola får anställas som doktorand.
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: 
 -avlagt en examen på avancerad nivå
 -fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 
 -på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För denna anställning krävs dessutom:
- examen på avancerad nivå inom arbetsvetenskap eller närliggande ämnesområden, exempelvis organisations- eller arbetslivsinriktning inom ämnena sociologi, kulturgeografi, turismvetenskap eller företagsekonomi.
- mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. Det empiriska arbetet genomförs i huvudsak på svenska medan en stor del av de vetenskapliga texterna skrivs på engelska.

Det är meriterande om du har:
-forskningserfarenhet
-dokumenterade kunskaper om den svenska arbetsmarknadens funktionssätt
-dokumenterade kunskaper om arbetsmiljöfrågor, i synnerhet organisatorisk och social arbetsmiljö
-erfarenhet av arbete inom besöksnäringen

Personliga egenskaper som behövs för att lyckas i rollen är att du är noggrann och har god förmåga att samla in, bearbeta och analysera i första hand kvalitativ men även kvantitativ empiri. För doktorandtjänsten är det också viktigt att du är initiativrik och kan arbeta självständigt både praktiskt och teoretiskt och samtidigt har stor fallenhet för samarbete med kollegor och andra doktorander.

Anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning enligt 5 kap Högskoleförordningen, tjänstgöringsgrad 100% med tillträde 2020-10-01 (eller enligt överenskommelse) till och med 2023-06-30. Anställningen gäller inledningsvis till och med licentiatexamen med möjlighet till förlängning fram till doktorsexamen. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge men visst arbete kan även förekomma i Falun. Vi har ett nära samarbete med andra lärosäten vid antagning till forskarutbildning. I detta fall kan doktoranden komma att antas till forskarutbildningen i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet.
Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se www.du.se/jobb

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2020-08-16


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Doktorand i byggteknik

Ansök    Sep 5    Högskolan Dalarna    Doktorand
Kunskapsområdet allmänt Högskolan Dalarna bedriver energiforskning sedan mer än 30 år. Forskningen är systeminriktad och tillämpad och sker oftast i samarbete med företag. Tyngdpunkten finns inom solenergiteknik och system samt resurseffektiva byggnader, både i simulering/modellering och provning av kompletta system för uppvärmning och kylning av byggnader. Du kan läsa mer om forskningsområdet på http://www.du.se/sv/forskning/energi-skog-och-byggd-miljo/ ... Visa mer
Kunskapsområdet allmänt
Högskolan Dalarna bedriver energiforskning sedan mer än 30 år. Forskningen är systeminriktad och tillämpad och sker oftast i samarbete med företag. Tyngdpunkten finns inom solenergiteknik och system samt resurseffektiva byggnader, både i simulering/modellering och provning av kompletta system för uppvärmning och kylning av byggnader. Du kan läsa mer om forskningsområdet på http://www.du.se/sv/forskning/energi-skog-och-byggd-miljo/

Din arbetsdag som doktorand
Som doktorand ägnar du dig främst åt din egen utbildning. En del av din arbetstid (20 % vid en 100 % anställning) ägnar du åt andra arbetsuppgifter så som undervisning och administration.

Högskolan Dalarna bedriver forskning inom förnybar energi, sedan mer än 30 år och har de senaste fem åren breddat verksamheten med forskning kring energieffektivisering i bebyggelse med fokus på hållbart byggande och boende. Forskningen är tillämpad och sker i nära samarbete med företag.

Doktorandprojektet kommer att följa driften av ett småhus som uppfyller miljökrav enligt Svanen-märkning och fokuserar på ekologiskt byggande i kombination med smarta-hem-koncept som innebär innovativ teknik för inomhusklimat och energiprestanda. Projektet är ett samfinansierat samarbetsprojekt mellan Högskolan Dalarna och Dalarnas Försäkringsbolag. Demonstrationshuset som kallas ”Dalarnas Villa” är byggt av Fiskarhedenvillan med Dalarnas Försäkringar som byggherre. Fokus i forskningsprojektet kommer att vara följa byggnaden med en familj som bor i huset. Doktorandprojektet inriktas på att samla data om inomhusklimat, energianvändning och analysera klimatpåverkan i brukarfasen. Huvuduppgiften i denna fas är att studera samverkan/inverkan av tekniskt intelligenta och användarstyrda kontrollstrategier

Det ingår vidare kortare och längre utlandsvistelser för kontakter och möten med forskare och företag, samt deltagande på vetenskapliga konferenser.

Är du personen vi söker?
Bara den som antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola får anställas som doktorand.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
1. avlagt en examen på avancerad nivå; civivilingenjör, magister- eller masterexamen med inriktning energiteknik, byggteknik eller motsvarande. Vid utländsk examen kommer en individuell bedömning att göras.
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen kika här

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2019-09-26.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Doktorand i Arbetsvetenskap

Ansök    Jun 16    Högskolan Dalarna    Doktorand
Doktorand i arbetsvetenskap Nu har du chansen att söka en doktorandtjänst i arbetsvetenskap och ingå en tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Ämnet arbetsvetenskap vid Högskolan Dalarna omfattar forskning och utbildning inom personal och arbetslivsfrågor. Vi erbjuder en öppen och kreativ miljö som präglas av tvärvetenskap med många möjligheter till samverkan med det omgivande samhället och samarbeten över ämnesgränserna. Doktorandtjänst i ett forskningsprojek... Visa mer
Doktorand i arbetsvetenskap
Nu har du chansen att söka en doktorandtjänst i arbetsvetenskap och ingå en tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Ämnet arbetsvetenskap vid Högskolan Dalarna omfattar forskning och utbildning inom personal och arbetslivsfrågor. Vi erbjuder en öppen och kreativ miljö som präglas av tvärvetenskap med många möjligheter till samverkan med det omgivande samhället och samarbeten över ämnesgränserna.

Doktorandtjänst i ett forskningsprojekt
Denna doktorandtjänst ingår i ett externt finansierat forskningsprojekt som involverar forskare från arbetsvetenskap och turismvetenskap vid Högskolan Dalarna. Forskningsprojektet handlar om de omstruktureringar som ägt rum i besöksnäringen (bl.a. inom hotell- och restaurang samt delar av transportsektorn) i spåren av coronapandemin och fokuserar på företagens omställningsprocesser och dess konsekvenser för (i) uppsagda med olika typer av anställningskontrakt och (ii) kvarvarande personal inklusive korttidspermitterade med fokus på psykosociala arbetsmiljöaspekter samt (iii) lokala partsrelationer och lärdomar av omställningarna. Forskningen kommer i huvudsak att genomföras med kvalitativa metoder, primärt intervjuer och analyser av exempelvis företagsdokument, kollektivavtal och lagstiftning avseende korttidsarbete. Kvantitativa metoder kan emellertid också bli aktuella. Doktoranden kommer att ingå i en etablerad forskargrupp vars samlade kompetens inkluderar forskning om bland annat företagsomställningar, partsrelationer, arbetsorganisation och arbetsmiljöfrågor, samt anställnings- och arbetsvillkor inom besöksnäringen.

Som doktorand ägnar du dig främst åt din egen forskarutbildning. En del av din arbetstid (maximalt 20%) ägnar du åt andra arbetsuppgifter såsom undervisning och administration. Undervisningen kan komma att genomföras på personal och arbetslivsprogrammet och turismprogrammet.


Är du personen vi söker?
Bara den som antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola får anställas som doktorand.
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: 
 -avlagt en examen på avancerad nivå
 -fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 
 -på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För denna anställning krävs dessutom:
- examen på avancerad nivå inom arbetsvetenskap eller närliggande ämnesområden, exempelvis organisations- eller arbetslivsinriktning inom ämnena sociologi, kulturgeografi, turismvetenskap eller företagsekonomi.
- mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. Det empiriska arbetet genomförs i huvudsak på svenska medan en stor del av de vetenskapliga texterna skrivs på engelska.

Det är meriterande om du har:
-forskningserfarenhet
-dokumenterade kunskaper om den svenska arbetsmarknadens funktionssätt
-dokumenterade kunskaper om arbetsmiljöfrågor, i synnerhet organisatorisk och social arbetsmiljö
-erfarenhet av arbete inom besöksnäringen

Personliga egenskaper som behövs för att lyckas i rollen är att du är noggrann och har god förmåga att samla in, bearbeta och analysera i första hand kvalitativ men även kvantitativ empiri. För doktorandtjänsten är det också viktigt att du är initiativrik och kan arbeta självständigt både praktiskt och teoretiskt och samtidigt har stor fallenhet för samarbete med kollegor och andra doktorander.

Anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning enligt 5 kap Högskoleförordningen, tjänstgöringsgrad 100% med tillträde 2020-10-01 (eller enligt överenskommelse) till och med 2023-06-30. Anställningen gäller inledningsvis till och med licentiatexamen med möjlighet till förlängning fram till doktorsexamen. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge men visst arbete kan även förekomma i Falun. Vi har ett nära samarbete med andra lärosäten vid antagning till forskarutbildning. I detta fall kan doktoranden komma att antas till forskarutbildningen i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet.

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.
Lön sätts i enlighet med Högskolan Dalarnas doktorandstege.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2020-08-16
Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/omoss/jobba-hos-oss/

Ansökningshandlingar
Din registrerade ansökan ska innehålla en beskrivning om två sidor av dina forskningsintressen i relation till beskrivningen av forskningsprojektet ovan, styrkt CV, vidimerade kopior av betygshandlingar, master- eller magisteruppsats samt handlingar du önskar åberopa i din ansökan. Lämna även kontaktuppgift till två referenser. Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Doktorand i Arbetsvetenskap

Ansök    Jun 18    Högskolan Dalarna    Doktorand
Doktorand i arbetsvetenskap Nu har du chansen att söka en doktorandtjänst i arbetsvetenskap och ingå en tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Ämnet arbetsvetenskap vid Högskolan Dalarna omfattar forskning och utbildning inom personal och arbetslivsfrågor. Vi erbjuder en öppen och kreativ miljö som präglas av tvärvetenskap med många möjligheter till samverkan med det omgivande samhället och samarbeten över ämnesgränserna. Doktorandtjänst i ett forskningsprojek... Visa mer
Doktorand i arbetsvetenskap
Nu har du chansen att söka en doktorandtjänst i arbetsvetenskap och ingå en tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Ämnet arbetsvetenskap vid Högskolan Dalarna omfattar forskning och utbildning inom personal och arbetslivsfrågor. Vi erbjuder en öppen och kreativ miljö som präglas av tvärvetenskap med många möjligheter till samverkan med det omgivande samhället och samarbeten över ämnesgränserna.

Doktorandtjänst i ett forskningsprojekt
Denna doktorandtjänst ingår i ett externt finansierat forskningsprojekt som involverar forskare från arbetsvetenskap och turismvetenskap vid Högskolan Dalarna. Forskningsprojektet handlar om de omstruktureringar som ägt rum i besöksnäringen (bl.a. inom hotell- och restaurang samt delar av transportsektorn) i spåren av coronapandemin och fokuserar på företagens omställningsprocesser och dess konsekvenser för (i) uppsagda med olika typer av anställningskontrakt och (ii) kvarvarande personal inklusive korttidspermitterade med fokus på psykosociala arbetsmiljöaspekter samt (iii) lokala partsrelationer och lärdomar av omställningarna. Forskningen kommer i huvudsak att genomföras med kvalitativa metoder, primärt intervjuer och analyser av exempelvis företagsdokument, kollektivavtal och lagstiftning avseende korttidsarbete. Kvantitativa metoder kan emellertid också bli aktuella. Doktoranden kommer att ingå i en etablerad forskargrupp vars samlade kompetens inkluderar forskning om bland annat företagsomställningar, partsrelationer, arbetsorganisation och arbetsmiljöfrågor, samt anställnings- och arbetsvillkor inom besöksnäringen.

Som doktorand ägnar du dig främst åt din egen forskarutbildning. En del av din arbetstid (maximalt 20%) ägnar du åt andra arbetsuppgifter såsom undervisning och administration. Undervisningen kan komma att genomföras på personal och arbetslivsprogrammet och turismprogrammet.


Är du personen vi söker?
Bara den som antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola får anställas som doktorand.
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: 
 -avlagt en examen på avancerad nivå
 -fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 
 -på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För denna anställning krävs dessutom:
- examen på avancerad nivå inom arbetsvetenskap eller närliggande ämnesområden, exempelvis organisations- eller arbetslivsinriktning inom ämnena sociologi, kulturgeografi, turismvetenskap eller företagsekonomi.
- mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. Det empiriska arbetet genomförs i huvudsak på svenska medan en stor del av de vetenskapliga texterna skrivs på engelska.

Det är meriterande om du har:
-forskningserfarenhet
-dokumenterade kunskaper om den svenska arbetsmarknadens funktionssätt
-dokumenterade kunskaper om arbetsmiljöfrågor, i synnerhet organisatorisk och social arbetsmiljö
-erfarenhet av arbete inom besöksnäringen

Personliga egenskaper som behövs för att lyckas i rollen är att du är noggrann och har god förmåga att samla in, bearbeta och analysera i första hand kvalitativ men även kvantitativ empiri. För doktorandtjänsten är det också viktigt att du är initiativrik och kan arbeta självständigt både praktiskt och teoretiskt och samtidigt har stor fallenhet för samarbete med kollegor och andra doktorander.

Anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning enligt 5 kap Högskoleförordningen, tjänstgöringsgrad 100% med tillträde 2020-10-01 (eller enligt överenskommelse) till och med 2023-06-30. Anställningen gäller inledningsvis till och med licentiatexamen med möjlighet till förlängning fram till doktorsexamen. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge men visst arbete kan även förekomma i Falun. Vi har ett nära samarbete med andra lärosäten vid antagning till forskarutbildning. I detta fall kan doktoranden komma att antas till forskarutbildningen i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet.
Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se www.du.se/jobb

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2020-08-16


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Doktorand i energiteknik

Ansök    Maj 9    Högskolan Dalarna    Doktorand
På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du för... Visa mer
På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss?

Anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning enligt 5 kap Högskoleförordningen. Doktoranden kommer att ingå i den mångvetenskapliga forskningsprofilen Energi och samhällsbyggnad vid Högskolan Dalarna och antas formellt som forskarstuderande vid annat lärosäte. Placeringsort för denna anställning är Borlänge, vid akademin Industri och samhälle. Tjänstgöringsgrad 100%, med önskat tillträde i juni 2019.

Kunskapsområdet allmänt
Högskolan Dalarna bedriver energiforskning sedan mer än 30 år. Forskningen är systeminriktad och tillämpad och sker oftast i samarbete med företag. Tyngdpunkten finns inom solenergiteknik och system samt resurseffektiva byggnader, både i simulering/modellering och provning av kompletta system för uppvärmning och kylning av byggnader. Du kan läsa mer om forskningsområdet på http://www.du.se/sv/forskning/energi-skog-och-byggd-miljo/

Forskningsprojekt
Doktoranden ska i sin forskning bygga modeller och göra simuleringar av installationssystem för byggnader där komponenter och delsystem såsom solceller, ventilerade termiska solfångare, värmelager, frånluftsventilation och värmepumpar är kopplade. Resultat ska tas fram för enskilda byggnader och på högre aggregationsnivå som omfattar hela stadsdelar. Huvuddelen av arbetet kommer att utföras vid Högskolan Dalarna, Campus Borlänge. Doktorandens forskning ingår i ett EU Horizon 2020 projekt vilket innebär att doktoranden samarbetar med partners från andra lärosäten och företag.

Det ingår kortare och längre utlandsvistelser för kontakter och möten med forskare och företag inom projektet samt deltagande på vetenskapliga konferenser.

Är du personen vi söker?
Bara den som antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid ett universitet/högskola får anställas som doktorand. För anställningen i övrigt gäller bestämmelser enligt 5 kap Högskoleförordningen.

Kvalifikationer
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
1. avlagt en examen på avancerad nivå, 
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Vid utländsk examen kommer en individuell bedömning att göras

För denna anställning krävs dessutom
- civilingenjörsexamen eller en magister/masterexamen med inriktning mot teknisk fysik, elektroteknik, energiteknik, maskinteknik, reglerteknik, byggteknik eller motsvarande. Generellt fordras ett minimum av 4 års universitets- eller högskolestudier innehållande minst 30 ECTS poäng på avancerad nivå. Huvudsakligen bör studierna vara inriktade på ingenjörsvetenskap inom något av områdena som nämns ovan.
- en stark initiativförmåga samt förmågan att kunna arbeta självständigt både praktiskt och teoretiskt.
- en god analytisk och kreativ förmåga, liksom ett stort intresse för att söka ny kunskap.
- goda kunskaper i engelska i tal och skrift, då all kommunikation inom projektet sker på engelska.

Erfarenhet av modellering och simulering är mycket meriterande.

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Lön efter Högskolan Dalarnas doktorandstege.

Ansökningshandlingar
Din registrerade ansökan skall innehålla en beskrivning av dina forskningsintressen, styrkt CV, vidimerade kopior av betygshandlingar, master- eller magisteruppsats (alternativt utkast om denna ännu ej är klar) samt övriga handlingar du önskar åberopa i din ansökan. Lämna även uppgift om referens .Vid frågor gällande detta vänligen kontakta [email protected].

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 31 maj 2019.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering Visa mindre

Doktorand i Turismvetenskap

Ansök    Jun 26    Högskolan Dalarna    Doktorand
Inom Centrum för besöksnäringsforskning, CeTLeR, vid Högskolan Dalarna jobbar vi med samverkan och forskning kring besöksnäringsfrågor. Verksamheten är nära kopplad till våra utbildningsprogram framförallt inom turismvetenskap, ekonomi och samhällsbyggnad. Ditt arbete som doktorand Ämnesgruppen inom turism har på senare år genomgått en expansion vid Högskolan Dalarna och bedrivs inom Centrum för besöksnäringsforskning CeTLeR, som samlar forskning och samv... Visa mer
Inom Centrum för besöksnäringsforskning, CeTLeR, vid Högskolan Dalarna jobbar vi med samverkan och forskning kring besöksnäringsfrågor. Verksamheten är nära kopplad till våra utbildningsprogram framförallt inom turismvetenskap, ekonomi och samhällsbyggnad.

Ditt arbete som doktorand
Ämnesgruppen inom turism har på senare år genomgått en expansion vid Högskolan Dalarna och bedrivs inom Centrum för besöksnäringsforskning CeTLeR, som samlar forskning och samverkan inom området besök och upplevelser. För närvarande finns en professor, tre docenter, åtta doktorer samt fyra doktorander i ämnesmiljön. Forskning bedrivs inom turism och destinationsutveckling och har inriktningar mot natur- och kulturturism, evenemang, mobilitet, arbetsliv och regioners utveckling. Nu söker vi en till två nya doktorander med inriktning mot natur- och kulturturism kopplad till befintliga forskningsprojekt. Förutom forskarutbildning ingår maximalt 20% institutionsarbete, såsom undervisning och administration.

Doktorandanställningen är på heltid och tidsbegränsad enligt 5 kapitlet Högskoleförordningen. Inledningsvis gäller det anställning t o m licentiatexamen med möjlighet till förlängning t o m doktorsexamen. Tillträde tidigast hösttermin 2019 eller efter överenskommelse. Anställningen är placerad vid Akademin Industri och Samhälle med placeringsort i Borlänge. Doktoranden kan antas till forskarutbildningen i Turismvetenskap vid Mittuniversitetet.

Är du personen vi söker?
Bara den som antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola får anställas som doktorand.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 
- på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

För denna anställning krävs dessutom:
- examen på avancerad nivå inom turismvetenskap eller närligganade ämnesområden såsom företagsekonomi, nationalekonomi eller kulturgeografi
- dokumenterade kunskaper i engelska i tal och skrift

Meriterande:
- forskningserfarenhet
- undervisningserfarenhet
- kuskaper i svenska i tal och skrift

Att du är noggrann och har en god analytisk och kreativ förmåga är viktigt för tjänsten. En förmåga att kunna arbeta självständigt men också kunna fungera i samarbete med andra är även det personliga egenskaper som värderas högt.

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Lön efter Högskolan Dalarnas doktorandstege.

Ansökningshandlingar
Din ansökan ska innehålla CV, betygshandlingar, samt uppgift om referens.

Vänligen bifoga även följande:
-   En kort beskrivning (2-3 sidor) av dina forskningsintressen och varför du söker till forskarutbildningen
-   Utdrag ur LADOK/Examensbevis
-   Examensarbete på avancerad nivå

Vid frågor gällande detta vänligen kontakta [email protected].

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2019-08-15.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Visa mindre